Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Математическа теория на разума    English
Факултет по математика и информатика - Математическа теория на разума

 Лектор  Тодор Арнаудов
Анотация

    Курсът е предназначен за студенти, които искат да се занимават с авангардната интердисциплинарна наука Универсален изкуствен разум (УИР), която изгражда теоретичната основа и методология на изследване за бъдещата практическа реализация на самоусъвършенстващи се разумни машини (изкуственият интелект (ИИ) е един от предшествениците на тази наука). В началото на курса се въвеждат необходимите основополагащи знания, след което се разглеждат най-актуалните изследвания на водещите учени и предприемачи, особено теорията на Борис Казаченко за познавателния алгоритъм като мащабиращо се откриване на модели отдолу-нагоре, и индукцията и обобщението като методи за анализ на разума.

Съдържание
 1. Какво е Универсален изкуствен разум (УИР/AGI) и по какво се различава от изкуствения интелект (ИИ/AI). Технологична сингулярност и трансхуманизъм.  Етични въпроси, свързани с УИР.

 2. Методологични недостатъци на тесния изкуствени интелект (ИИ/AI) и компютърната лингвистика (NLP), причина за ограничения им успех. Преглед на постиженията на тесния ИИ. Абстракции от ИИ, които имат бъдеще в УИР.

 3. Избрани математически теми: сложност, емпирична вероятност, теория на информацията, теория на хаоса, теория на сложните системите, възникваща функционалност и поведение, самоорганизиращи се системи, алгоритмична вероятност, минимална дължина на съобщението, бръснач на Окам.

 4. Основи на класическото машинно обучение. Мрежи на Бейс. Вериги на Марков. Йерархични мрежи на Бейс и йерархични скрити модели на Марков. Предсказването като основа на разума. Интересността и красотата според Ю. Шмидхубер, Б. Казаченко и Т. Арнаудов.

 5. Когнитивна психология. Психология на развитието. Психология на поведението. Класическо и оперантно кондициониране (учене с подсилване).

 6. Какво е интелигентност? Тестове за човешка и машинна интелигентност. Теория на Маркус Хутер за универсалния изкуствен разум, дефиниран като алгоритъм за оптимизация на наградата.

 7. Устройство на мозъка на животните и човека. Филогенетично развитие, модули, еволюционни бъгове. Химия на емоциите и поведението. Теория за неокортексните колони в мозъка на бозайниците като функционален градивен елемент на разума. Опити за буквална симулация на мозъка.

 8. Еволюцията в биологичен и абстрактен смисъл: генетична, епигенетична и меметична и приложение в проектиране на сложни самоорганизиращи се системи.

 9. Познавателни алгоритми и зародиши на разум.

 10. Теория на разума на Джеф Хокинс -  Йерархичната темпорална памет - Hierarchical Temporal Memory (HTM).

 11. Теория на разума на Т.Арнаудов – разумът като унверсален симулатор на въображаеми вселени. Идеи за целенасочена „ръчна“ симулация на еволюцията на мозъка на гръбначните животни.

 12. Теория за метаеволюцията на Б. Казаченко. Ентропията като изравняване, а не увеличаване на хаоса.

 13. Методология на теоретично изследване на Борис Казаченко. Генералисти и специалисти – общото и частното (новото). ADHD и ASD. Внимание, концентрация и борба с разсейването. Индуктивно и дедуктивно мислене.

 14. Откриване на предсказващи модели отдолу-нагоре. Мащабируемост на познавателния алгоритъм. Минимална стъпка на обобщаване.

 15. Упражнения по интроспекция и обобщаване. Разширяване на обхвата от случаи върху които работи познавателния алгоритъм и др.

 16. Тест/изпит.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ