Новини http://fmi-plovdiv.org/rss.jsp bg-bg 25.06.2019 07:46 Prof. SARAIVA „Green Software Analysis and Optimization“http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1732&ln=1&id=2EU PROGRAMME ERASMUS+


Presentation Title:  Green Software Analysis and Optimization

Lecturer:           JOÃO SARAIVA
University of Minho, Braga, Portugal

Time schedule 1:    26.06.2019      Wednesday    14:00-15:30 15:45-17:15
Place:                    
room 541, floor 5, FMI

Time schedule 2:    27.06.2019      Thursday        9:00-10:30 10:45-12:45
Place:                     room 541, floor 5, FMI

 

Course Description:

While in the previous century, language designer's and software engineer's main goals were to develop fast software systems, the current widespread use of non-wired computing devices is making energy consumption a key aspect not only for hardware manufacturers, but also for software developers. Software languages and their compilers provide programmers with powerful mechanisms to increase their productivity: for example, by providing advanced static type systems that reduce runtime software errors while increasing software reuse, and by offering tools that help programmers find errors (debuggers), bad smells (refactoring tools), detecting memory leaks and runtime issues (profilers), etc.

All these mechanisms and tools were developed with the goal of making programming "faster" and programs run "faster". In this talk we will discuss energyware as an engineering discipline to reason about energy consumption in software systems. We will discuss techniques and tools developed in our Green Software Lab, namely, techniques to analyze software's source code and locate abnormal energy consumption, and to detect inefficient energy use of data structures. These techniques are implemented in a energy profiler tool (SPELL) and Java data structure refactorer (jStanley), aiming at making software development a sustainable engineering discipline.

 

Participation: FREE for students and lecturers of the FMI, Plovdiv University.  

For information:    Assoc. Prof. Dr. Elena Somova

tel. 261 259; 0889 338997, e-mail: eledel@uni-plovdiv.bg

]]>
2019-06-221732
Нова магистърска специалностhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1729&ln=1&id=2

УЧЕБЕН ПЛАН

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

НА СПЕЦИАЛНОСТ

ТЕХНОЛОГИЯ НА СОФТУЕРНОТО ПРОИЗВОДСТВО И ВНЕДРЯВАНЕ“

 

Специалността „Технология на софтуерното производство и внедряване” е от областта на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Обучението по специалността за образователно-квалификационна степен „Магистър” има редовна форма с продължителност 1 година за бакалаври по специалности от професионалното направление Информатика и компютърни науки. Завършилите магистри по тази специалност придобиват професионална квалификация „Информатик”.

Обща характеристика на специалността. Програмата има за задача да задълбочи, профилира и специализира знанията и уменията на обучаемите за използване и прилагане на съвременните софтуерни технологии за управление на процесите в софтуерната разработка и внедряване. В нея се набляга на съвременни разпределени софтуерни архитектури, средства за оркестрация на техните елементи и инструменти за автоматизация на проверки и повторяеми операции в рамките на процеса на софтуерната разработка.

През първия триместър от обучението, студентите се запознават с техники на проектиране и инструменти за разработка на системи, следващи съвременни разпределени софтуерни архитектури. Разглеждат се основни инструменти за управление на услуги в съвременни операционни системи и стандартните протоколи, които те имплементират. Паралелно с горното студентите се запознават с техники и инструменти за виртуализация на хардуер в ИТ и тяхното приложение в софтуерната индустрия.

Във втория триместър студентите се запознават със съвременни програмни езици за автоматизация на задачи, като обучението изцяло се съпътства от примери, насочени към автоматизация на управлението на виртуална инфраструктура и системи, работещи във виртуална инфраструктура. Обучаемите разглеждат инструменти за оркестрация на елементи в разпределени архитектури и инструменти за конфигуриране на клъстери от системи за управление на бази от данни. Тук студентите добиват и компетенция за управление и оркестрация на виртуални машини в инфраструктура от тип облак. Във втория триместър е предвидена избираема дисциплина, в която студентите могат да избират от предварително подбран набор от дисциплини.

В третия триместър студентите се запознават с техники за управление и оркестрация на софтуерни контейнери в инфраструктура от тип облак. Тук се обръща особено внимание на инструменти за автоматизация на внедряването на софтуер, като се разглеждат системи за автоматизация и оркестрация на процеси в софтуерната разработка. В третия триместър е предвидена избираема дисциплина, в която студентите могат да избират от предварително подбран набор от дисциплини. В този период обучаемите разработват дипломна работа и се подготвят за защита пред държавна изпитна комисия.

Програмата е съобразена със съвременните тенденции за обучение на магистри. Прилагат се добри европейски и световни практики за обучение, включващи проектно-ориентирано обучение, смесени форми на обучение (blended learning) и Интернет-базирано самообучение (self-paced learning). Реализирането на програмата се подпомага от специализиран образователен портал.

Магистърската програма се провежда по следната схема:

 • Базово обучение (първи триместър) - включва три базови технологични дисциплини.

 • Специализирано обучение (втори и трети триместър) - изучават се шест специализирани дисциплини.

 • Проектно-ориентирано обучение (втори и трети триместър) – разработва се практически проект с цел прилагане на получените знания при разработване на реални приложения.

 • Избираеми дисциплини (втори и трети триместър) – за разширяване на знанията в областта от набор учебни дисциплини студентите избират две дисциплини.

 • Дипломна работа или държавен изпит (трети триместър) – завършващ етап, където студентите демонстрират усвоените знания и практически умения. Подготовка за държавен изпит се реализира в проектно-ориентиран подход. Студентите се подготвят да решават практически казуси на основата на предварително подготвен конспект.

Компетентности на дипломираните по специалността. При завършване на магистърската степен на специалността студентът трябва да е способен:

 • да внедрява и използва програмни продукти и информационни системи в различни области на човешката дейност;

 • да моделира, проектира и създава софтуерни приложения;

 • да автоматизира процеси от софтуерната разработка;

 • да управлява виртуална ИТ инфраструктура;

 • да управлява инструменти за оркестрация на работата на елементи в разпределени архитектури;

 • да планира и координира миграцията на съществуващи софтуерни системи към инфраструктури тип облак.

Наред дигитална компетентност характерна за професионалното направление, всеки дипломиран студент трябва да е придобил и следните ключови умения и компетентности:

 • Способност за логическо мислене;

 • Способност за работа в екип;

 • Способност за самостоятелно търсене на информация и натрупване на знания;

 • Познания за специфични програмни езици или софтуер;

 • Умения за работа с езици и среди за програмиране в инфраструктура от тип облак;

 • Умения за интегриране на бази от данни в инфраструктура от тип облак;

 • Умения за управление на виртуална ИТ инфраструктура;

 • Умения за внедряване и конфигурация на инструменти за автоматизация на процеси в софтуерната разработка;

 • Умения за работа с инструменти за оркестрация на работата на елементи в разпределени архитектури.

Перспективи за реализация. Завършилите специалността са подготвени да прилагат съвременни софтуерни технологии в различни области на човешката дейност. Те могат да се реализират като, но не ограничено до:

 • Програмисти на софтуерни системи;

 • ИТ консултанти, фокусирани върху оркестрацията и автоматизацията на процеси в софтуерната разработка;

 • Архитекти на разпределени софтуерни решения, предназначени за работа в инфраструктури от тип облак;

 • други.

Също така те имат възможност да продължат обучението си за образователната и научна степен „Доктор” и да се реализират като преподаватели и научни работници във висши училища и научни институти.

Условия за прием по специалността. Кандидатите трябва да имат успех не по-малко от Добър от дипломата за завършена степен на висшето образование. Приемът се провежда чрез конкурс по документи.

Документът е приет с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 39 / 22.05.2019 г.

]]>
2019-06-121729
Международна конференция "Автоматика и информатика 2019" http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1690&ln=1&id=2Международната конференция "Автоматика и информатика 2019" ще се проведе под егидата на президента на Република България г-н Румен Радев в периода от 3 до 5 октомври 2019 г. в гр. София.

 

Тематични направления на конференцията:

- Обработка на сигнали и данни
- Индустриална информатика
- Компютърни и комуникационни системи  и технологии
- Програмни системи и технологии
- Разпределени паралелни и грид изчисления  и системи
- Киберсигурност
- Теория на автоматичното управление
- Автоматично управление на технологични процеси
- Технически средства за автоматизация и контрол
- Изкуствен интелект и интелигентни системи
- Вградени системи
- Системи за автоматизация на производството
- Мониторинг и управление на големи системи
- Биоинформатика, биоавтоматика и биотехнологии
- Роботика и мехатроника
- Системи за управление на електрозадвижванията
- Информационно общество
- Електронно обучение

Международният програмен комитет оценява предложените доклади въз основа на тяхната оригиналност, научни постижения и потенциала им за приложимост.
Трудовете на конференцията с всички приети доклади ще бъдат издадени на CD и хартиен носител и включени в Националния референтен списък на съвременни научни издания с научно рецензиране.
По преценка на Международния програмен комитет най-добрите изнесени доклади на конференцията ще бъдат отпечатани като статии в списания Автоматика и информатика и Information Technologies and Control.

Пълна информация за конференцията е достъпна на сайта на конференцията – http://sai.bg/ai19.html

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

Представяне на докладите

20.07.2019 г.

Отговор за приети доклади

25.08.2019 г.

Представяне на докладите в окончателен вид

Плащане на таксата  за участие

08.09.2019 г. 

08.09.2019 г.

Програма на конференцията

14.09.2019 г.

]]>
2019-04-101690
Извънредни изпити 2018/2019http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1632&ln=1&id=2Последна актуализация: 21.06.2019 г.

На 26.06.2019 г. (сряда) от 14:00 в 346 к.з. ще се проведе извънреден изпит по Бизнес английски език с информационни технологии за БИТ 4к. на ФМИ при доц. Иван Шотлеков.

На 26.06.2019 г. (сряда) от 13:00 ч. в 536 к. з. ще се проведе извънреден изпит по ИД "Уеб програмиране с JavaScript и jQuery" при Юри Хоптериев.

На 1.07.2019 г. (понеделник) от 14:00 в 346 к.з. ще се проведат извънредни изпити по английски език за бакалаври и магистри на ФМИ от всички курсове  при всички преподаватели.

На 1.07.2019 г. (понеделник) от 14:00 в 436 с.з. ще се проведат извънредни изпити по всички дисциплини, редовно и задочно обучение, на които е бил лектор проф. дмн М. Манев.

На 18.06.2019 г. (вторник) от 10:00 ч. в 531 к.з. ще се проведе извънреден изпит по: Застрахователна математика за специалност БИТ и БМ, редовно обучение при проф. д-р Николай Кюркчиев и гл. ас. д-р Мария Василева.

На 25.06.2019 г. (вторник) от 10:00 ч. в 546 к.з. ще се проведе извънреден изпит по: Счетоводство и счетоводни информационни системи за специалност БИТ, редовно обучение при доц. д-р Асен Рахнев и гл. ас. д-р Елена Тодорова.

На 25.06.2019 г. (вторник) от 10:00 ч. в 546 к.з. ще се проведе извънреден изпит по: АВИТО за специалност МИ и ИТМОМ, редовно обучение при доц. д-р Евгения Ангелова и гл. ас. д-р Елена Тодорова.

На 29.05.2019 г. (сряда) от 12:00 в 346 к.з. ще се проведе извънреден изпит по всички дисциплини, редовно и задочно обучение, при доц. Ст. Хаджиколева.

На 07.06.2019 г. (петък) от 9:15 до 12:30 в 423 ауд. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината Математически анализ за специалност Софтуерно инженерствоI курс, редовно обучение при проф. дмн Петко Пройнов (вместо 04.06.2019 г.). 

На 31.05.2019 г. (петък) от 9:15 до 12:30 в 423 ауд. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината Математически анализ за специалност Софтуерно инженерствоI курс, редовно обучение при проф. дмн Петко Пройнов (вместо 30.04.2019 г.). 

На 31.05.2019 г. (петък) от 9:00 ч. в 432 к. з. ще се проведе извънреден изпит за всички специалности и дисциплини при проф. д-р Антон Илиев и доц. д-р Светослав Енков.

На 30 май 2019 г., четвъртък, от 13.30 часа в 534 к.з. ще се проведе извънреден изпит по ОМИ и КЧМ за студенти от 4 курс при доц. Д. Бояджиев. Желаещите да се явят да се запишат предварително в каб. 543 и да се снабдят с индивидуален протокол.

На 25.04.2019 г. (четвъртък)   от  14:30  часа в 531 комп. зала ще се проведат извънредни изпити при проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева  и  доц. д-р Христина Кулина  за всички курсове по всички учебни дисциплини.

На 06.04.2019 (събота) от 09.00 ч. в 346 к.з. ще се проведе извънреден изпит по избираема дисциплина "Интелектуална собственост в Интернет"  при доц. д-р Иван Шотлеков и хон. ас. Владимир Вълев

На 7.04.2019 г. (неделя) от 9:00 в 446 к.з. ще се проведе извънреден изпит по избираема дисциплина „Оформяне и презентиране на дипломни и научни работи“, редовно и задочно обучение, при доц. Ст. Хаджиколева и проф. дмн Сн. Христова.

На 29.03.2019 (петък) от 13.30 ч. в 423 ауд. ще се проведе извънреден изпит по дисциплината "Линейна алгебра и аналитична геометрия", за студентите от спец. "Информатика" I курс (редовно обучение), при гл. ас. д-р  Ива Докузова.

На 23.02.2019 г. (събота)  от  10:00  часа в 146 комп. зала ще се проведат извънредни изпити при проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева и доц. д-р Христина Кулина за всички курсове по всички учебни дисциплини.

На 16.02.2019 (събота)  от 9:00 ч. във 2 ауд. ще се проведат извънредни изпити по ТВПС  за студентите от спец. Софтуерно инженерство, III-ви курс, бакалавър, редовно обучение  и  спец. Информатика, III-ви курс, бакалавър, редовно обучение при  проф дмн Сн. Христова

На 30.01.2019 (сряда)  от 13:30 ч. в каб. 342  ще се проведе извънреден изпит по всикчи избираеми дисциплини  при  проф дмн Сн. Христова

На 14.12.2018 (петък) от 12:00 ч. ще се проведе изпити за студентите от спец. ИТМОМ, IV-ви курс по дисциплината „Електронно училище“  при доц. д-р Ивайло Старибратов.

На 16.12.2018 (неделя) и на 4.01.2019 г. (петък) от 10:00 ч. в каб. 442 ще се проведат извънредни изпити за студентите от спец. Софтуерно инженерство, I-ви курс, бакалавър, задочно обучение по дисциплината „Увод в програмирането 1“  при гл. ас. д-р Христо Христов

]]>
2018-11-221632
Извънредни занятия 2018/2019http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1589&ln=1&id=2Последна актуализация: 13.06.2019 г.

На 14.06.2019 г. (петък) в 432 к. з. ще се проведат извънредни упражнения със специалност Информатика, редовно, II курс, подгрупи 1а, 2а и 3а по Компютърни архитектури при ас. К. Иванов, както следва: 1а подгр. - от 10:0 до 11:45; 2а подгр. - от 12:0 до 13:30; 3а подгр. - от 13:30 до 15:15. Тези занятия са вместо 03.06.2019 г. (понеделник).

На 10.06.2019 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 10:45 ч. в 546 к.з. ще се проведат лекции по Разпределени приложения, за специалност  Софтуерно инженерство  2 курс, при ас. Павел Кюркчиев. (вместо на 13.06.2019 г.).

На 12.06.2019 г. (сряда) от 9:15 до 11:45 в 547 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Банково дело и банкови информационни системи за спец. БИТ I-курс, всички групи при хон.ас. Виктор Малинов.

На 07.05.2019 г. (петък) от 13:30 до 18:45 в 531 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Обектно-ориентирано програмиране за специалности БМ и М, 1 курс, редовно обучение при доц. д-р Елена Сомова (вместо на 21.05.2019 г. и 04.06.2019 г.).

На 11.06.2019 г. (вторник) от 15:15 до 17:45 в 531 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Моделиране и управление на бизнес процеси за специалност БИТ, 3 курс, редовно обучение при доц. д-р Елена Сомова(вместо на 30.04.2019 г.).

На 06.06.2019 г. (четвъртък) от 15:15 до 18:45 в 146 к.з. ще се проведат две поредни извънредни упражнения по Разпределени приложения за специалност Софтуерно инженерство, 2-ри курс, 1а, 2а, 3а групи, редовно обучение при ас. Хасан Гюлюстан.

На 06.06.2019 г. от 13:30 в 146 к.з. ще се проведе извънредно занятие по ООП за специалност Софтуерно инженерство, 1-ри курс, редовно обучение при ас. Георги Спасов (вместо на 27.05.2019 г.).

На 13.06.2019 г. от 13:30 в 534 к.з. ще се проведе извънредно занятие по Инвестиции и инвестиционни техники за специалност Бизнес информационни технологии, 3-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев (вместо на 03.05.2019 г.).

На 15.06.2019 г. от 13:30 в 446 к.з. ще се проведе извънредно занятие по Инвестиции и инвестиционни техники за специалност Бизнес информационни технологии, 3-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев (вместо на 10.05.2019 г.).

На 11.06.2019 г. от 13:45 часа в 435 с.з. ще се проведат извънредни упражнения по Математически анализ със спец. Информатика I-курс, 3-та група при ас. д-р Атанас Илчев.

На 06.06.2019 г. от 14:30ч до 16:00 в 246 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Обработка на цифрови изображения за спец. Софтуерни технологии и дизайн  II-курс, 1-ва група при хон.ас. Веселина Нанева (вместо на 04.06.2019г.)

На 13.06.2019 г. от 11:45ч до 13:30 в 246 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Моделиране и управление на бизнес процеси за спец. Биснес информационни технологии,   III-курс, 1а група при хон.ас. Веселина Нанева (вместо на 06.06.2019г.)

На 13.06.2019 г. от 13:30ч до 15:15 в 246 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Моделиране и управление на бизнес процеси    за спец. Биснес информационни технологии,   III-курс, 1б група   при хон.ас. Веселина Нанева (вместо на 06.06.2019г.)

На 12.06.2019 г. (сряда) от 11:00 ч. до 13:30 ч. във к.з. 346 ще се проведат извънредни лекции по Уеб дизайн за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Христо Христов (вместо на 04.06.2019 г.).

На 3.06.2019 г. (понеделник) лекции по Информационни технологии в интернет за специалност БИТ, 2-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Христо Христов ще започнат от 14.00ч вместо от 13.30ч.

Упражнението по "Видеопродуциране" при хон. ас Ангел Генков на 31.05.2019 няма да бъдат проведени. Ще бъдат отработени на 07.06.2019г.

На 31.05.2019 г. (петък) в 446 к. з. от 9:15 до 14:15 ще се проведат извънредни упражнения по ООП при ас. К. Иванов със специалности Бизнес математика, редовно, I курс и Математика, редовно, I курс. Тези занятия са вместо 30.05.2019 г. и 07.06.2019.

На 11.06.2019 г. от 17:00 ч. до 18:45ч. в 422 ауд. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината "Дискретна математика" за специалност Информатика 2 курс, редовно обучение при доц. д-р Тодорка Глушкова, вместо лекцията от 04.06.2019г. поради КСК19.

На 06.06.2019 г. (четвъртък) от 15:15 ч. до 17:45 ч. във 422 ауд. ще се проведат  извънредни лекции по Програмиране на приложения за мобилни устройства за специалност СТД, 3-ри курс, редовно обучение при доц. д-р Николай Касъклиев (вместо на 03.06.2019 г. – КСК изпит).

На 08.06.2019 г. (събота) от 09:15 ч. до 10:45 ч. във 532 кз. ще се проведат  извънредни упражнения по Дизайн на приложения за мобилни устройства за специалност СТД, 3-ри курс, редовно обучение при хон. ас. Пепа Томанова (вместо на 03.06.2019 г. – КСК изпит).

На 6.06.2019 г. (четвъртък) от 10:00 ч. до 13:30 ч. в 434 к.з. ще се проведат упражнения по Дискретна математика, за специалност  „Информатика“II курс, 1  група, при гл. ас. д-р Мария Василева. (вместо на 4.06.2019 г.)

На 05.06.2019 г. (сряда) в 534 к.з. от 8:15 ч. до 11:45 ч. ще се проведат извънредни упражнения по  "Моделиране и управление на бизнес процеси" за спец. БИТ - 3 курс, при докторант Емил Ангелов, вместо на  06.05.2019 г. (понеделник)

На 12.06.2019 г. (сряда) в 534 к.з. от 8:15 ч. до 11:45 ч. ще се проведат извънредни упражнения по  "Моделиране и управление на бизнес процеси" за спец. БИТ - 3 курс, при докторант Емил Ангелов, вместо на  03.06.2019 г. (понеделник)

На 6.06.2019 г. (четвъртък) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в зала 233 ще се проведе извънредна лекция по  "Дискретна математика" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс МИИТ+ИТМОМ, редовно обучение, вместо на  3.06.2019 г. (понеделник).

На 6.06.2019 г. (четвъртък) от 11:45 ч. до 14:15 ч. в зала 233 ще се проведат извънредни упражнения по  "Дискретна математика" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс МИИТ+ИТМОМ, редовно обучение, вместо на  3.06.2019 г. (понеделник).

На 10.06.2019 г. (понеделник) в 532 к.з. от 8:15 до 11:45 часа ще се проведат извънредни упражнения по Моделиране и управление на бизнес процеси за спец. БИТ 3 курс, при хон. ас. Тодор Величков (вместо на 06.05.2019г. и 03.06.2019год.)

На 14.06.2019 г. (петък) от 12:45 до 17:45 в 446 с.з. ще се проведе извънредно упражнение по Операционни системи - I курс 3гр, 2Агр  и 2Б при  хон. асистент Петър Диков (вместо на 28.05.2019 г.).

На 31.05.2019 г. от 14:30 часа в 436 с.з. ще се проведат извънредни упражнения по Математически анализ със спец. Информатика I-курс, 2-ра група при ас. д-р Атанас Илчев.

На 05.06.2019 г. от 13:45 часа в 435 с.з. ще се проведат извънредни упражнения по Математически анализ със спец. Информатика I-курс, 3-та група при ас. д-р Атанас Илчев.

На 07.06.2019 г. от 13:00 часа в 436 с.з. ще се проведат извънредни упражнения по Математически анализ със спец. Информатика I-курс, 1-ва група при ас. д-р Атанас Илчев.

На 29.05.2019 г. (сряда) от 08:15 до 10:45 в 547 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Алгоритми и структури от данни за специалност Софтуерно инженерство 1-ви курс, 2 гр., редовно обучение при ас. Хасан Гюлюстан.

На 06.06.2019 г. (четвъртък) от 14:30 до 17:00 в 531 с.з. ще се проведат извънредни лекции по Програмиране в интернет с PHP и MySQL за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, редовно обучение при доц. д-р Емил Хаджиколев.

На 29.05.2019 г. (сряда) от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 434к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по ППМУ за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 3ти курс 2а група , редовно обучение при гл. ас. Георги Пашев (вместо на 03.06.2019 г.).

На 29.05.2019 г. (сряда) от 11:45 ч. до 13:30 ч. в 434к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по ППМУ за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 3ти курс 1б, 2б групи , редовно обучение при гл. ас. Георги Пашев (вместо на 06.05.2019 г.).

На 29.05.2019 г. (сряда) от 13:30 ч. до 14:15 ч. в 434к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по ППМУ за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 3ти курс 1б група , редовно обучение при гл. ас. Георги Пашев (вместо на 03.06.2019 г.).

На 05.06.2019 г. (сряда) от 09:15 ч. до 10:45 ч. в 434к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по ППМУ за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 3ти курс 2б група , редовно обучение при гл. ас. Георги Пашев (вместо на 04.06.2019 г.).

На 05.06.2019 г. (сряда) от 11:45 ч. до 13:30 ч. в 434к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по ППМУ за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 3ти курс 3а, 1а група , редовно обучение при гл. ас. Георги Пашев (вместо на 03.06.2019 г. и 04.06.2019г.).

На 05.06.2019 г. (сряда) от 09:15 ч. до 10:45 ч. в 546 к.з. ще се проведат извънредни занятия по Иконометрия, група 3, за специалност „Бизнес информационни технологии“, II курс, при гл. ас. д-р Кремена Стефанова (вместо от 16:15 до 17:45 часа).

На 05.06.2019 г. (сряда) от 11:00 ч. до 12:30 ч. в 546 к.з. ще се проведат извънредни занятия по Иконометрия, група 1, за специалност „Бизнес информационни технологии“, II курс, при гл. ас. д-р Кремена Стефанова (вместо от 14:30 до 16:00 часа).

На 05.06.2019 г. (сряда) от 12:45 ч. до 14:15 ч. в 546 к.з. ще се проведат извънредни занятия по Иконометрия, група 2, за специалност „Бизнес информационни технологии“, II курс, при гл. ас. д-р Кремена Стефанова (вместо на 12.06.2019 г.).

На 23.05.2019 г. (сряда) от 11:45 ч. до 14:15 ч. в 346 с.з. ще се проведат извънредни занятия по Интернет технологии за специалност "Софтуерно инженерство" , III курс, при гл. ас. д-р Кремена Стефанова (вместо 21.05.2019 г.).

На 23.05.2019 г. (сряда) от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 346 с.з. ще се проведат извънредни занятия по Интернет технологии за специалност "Софтуерно инженерство" , III курс, при гл. ас. д-р Кремена Стефанова (вместо 28.05.2019 г.).

На 30.05.2019 г. (сряда) от 11:45 ч. до 14:15 ч. в 346 с.з. ще се проведат извънредни занятия по Интернет технологии за специалност "Софтуерно инженерство" , III курс, при гл. ас. д-р Кремена Стефанова (вместо 04.06.2019 г.).

На 30.05.2019 г. (сряда) от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 346 с.з. ще се проведат извънредни занятия по Интернет технологии за специалност "Софтуерно инженерство" , III курс, при гл. ас. д-р Кремена Стефанова (вместо 11.06.2019 г.). 

На 05.06.2019 г. (сряда) от 14:30 ч. до 17:45 ч. в 436 с.з. ще се проведат упражнения по Математически анализ,за специалност "Софтуерно инженерство" , I курс, 2 гр., при гл. ас. д-р Слав Чолаков (вместо 03.06.2019 г.).

На 28.05.2019 г. (вторник) от 11:00 ч. до 13:30 ч. в 346 к.з. ще се проведат упражнения по Увод в уеб програмирането, за специалност СТД, I курс, 2 група, при  ас. Стефан Ставрев (вместо на 04.06.2019 г.)

На 22.05.2019 г. (сряда) от 11:00 ч. до 12:30 ч. в 246 к.з. ще бъдат проведени извънредни упражненията по Програмиране в интернет с PHP и MySQL  за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 1а гр, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев.  

На 27.05.2019 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:00 ч. в 346 к.з. ще бъдат проведени извънредни упражненията по Програмиране в интернет с PHP и MySQL  за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 2а  гр, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев.  

На 27.05.2019 г. (понеделник) от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 346 к.з. ще бъдат проведени извънредни упражненията по Програмиране в интернет с PHP и MySQL  за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 2б гр, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев.    

На 27.05.2019 г. (понеделник) от 11:45 ч. до 13:30 ч. в 346 к.з. ще бъдат проведени извънредни упражненията по Програмиране в интернет с PHP и MySQL  за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 3а гр, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев.    

На 27.05.2019 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 346 к.з. ще бъдат проведени извънредни упражненията по  Интернет технологии  за специалност Софтуерно инженерство, 3-ти курс, 1а гр, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев. 

На 27.05.2019 г. (понеделник) от 15:30 ч. до 17:00 ч. в 346 к.з. ще бъдат проведени извънредни упражненията по  Интернет технологии  за специалност Софтуерно инженерство, 3-ти курс, 1б гр, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев.           

На 29.05.2019 г. (сряда) от 11:00 ч. до 12:30 ч. в 346 к.з. ще бъдат проведени извънредни упражненията по Програмиране в интернет с PHP и MySQL  за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 1а гр, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев.  

На 10.06.2019 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:00 ч. в 433 к.з. ще бъдат проведени извънредни упражненията по Програмиране в интернет с PHP и MySQL  за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 2а  гр, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев.  

На 10.06.2019 г. (понеделник) от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 433 к.з. ще бъдат проведени извънредни упражненията по Програмиране в интернет с PHP и MySQL  за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 2б гр, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев. 

На 10.06.2019 г. (понеделник) от 11:45 ч. до 13:30 ч. в 433 к.з. ще бъдат проведени извънредни упражненията по Програмиране в интернет с PHP и MySQL  за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 3а гр, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев.    

На 10.06.2019 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 433 к.з. ще бъдат проведени извънредни упражненията по  Интернет технологии  за специалност Софтуерно инженерство, 3-ти курс, 1а гр, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев. 

На 10.06.2019 г. (понеделник) от 15:30 ч. до 17:00 ч. в 433 к.з. ще бъдат проведени извънредни упражненията по  Интернет технологии  за специалност Софтуерно инженерство, 3-ти курс, 1б гр, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев.

На 21.05.2019 г. (вторник) от 16:15 до 17:45 в 431 к.з. ще се проведe извънреднo упражнениe по Разпределени приложения за СИ 2-ри курс при ас. Виктор Матански.

На 22.05.2019 г. (сряда) от 11:45 ч. до 13:30 ч. в 434 к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по ППМУ за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 3ти курс 1а, 2а, 3а група, редовно обучение при гл. ас. Георги Пашев (вместо на 06.05.2019 г.).

На 07.06.2019 г. (петък) от 9:15 до 12:30 в 423 ауд. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината Математически анализ за специалност Софтуерно инженерство, I курс, редовно обучение при проф. дмн Петко Пройнов (вместо 04.06.2019 г.). 

На 31.05.2019 г. (петък) от 9:15 до 12:30 в 423 ауд. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината Математически анализ за специалност Софтуерно инженерство, I курс, редовно обучение при проф. дмн Петко Пройнов (вместо 30.04.2019 г.). 

На 16.05.2019 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 11:45 ч. в 531 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Интернет технологии за специалност Софтуерно инженерство, 3-ри курс, 1 гр, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев по здравословни причини. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.  

На 16.05.2019 г. (понеделник) от 11:45 ч. до 18:45 ч. в 536 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Програмиране в интернет с PHP и MySQL за специалност БИТ, 1-ри курс,  редовно обучение при хон.ас. Иван Желев по здравословни причини. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 15.05.2019 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 547 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Алгоритми и структури от данни за специалност Софтуерно инженерство, 1-ри курс, 1 гр, редовно обучениепри хон.ас. Иван Желев по здравословни причини. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 14.05.2019 г. (вторник) от 16:15 до 17:45 в 431 к.з. ще се проведe извънреднo упражнениe по Разпределени приложения за СТД 2-ри курс при ас. Виктор Матански.

На 22.05.2019 г. (сряда) от 14:00 до 17:00 в 424 ауд. ще се проведе извънредни занятия по Операционни системи за специалност Информатика, 1-ви курс, редовно обучение при проф. д-р Ангел Голев.

На 29.05.2019 г. (сряда) от 13:30 до 16:00 в 424 ауд. ще се проведе извънредни занятия по Операционни системи за специалност Информатика, 1-ви курс, редовно обучение при проф. д-р Ангел Голев.

На 15.05.2019 (сряда) часовете по Английски език от 13:30 - 16:00 при хон. ас. Йоана Иванова за специалности БМ, ИТМОМ и МИИТ 1 курс, група В, няма да се проведат. Часовете ще бъдат отработени в удобно за студентите време. 

На 01.06.2019 г. от 14:00 в 432 к.з. ще се проведе извънредно занятие по Инвестиции и инвестиционни техники за специалност Бизнес информационни технологии, 3-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев (вместо на 06.05.2019 г.).

На 25.05.2019 г. от 11:00 ч. в 432 к.з. ще се проведе извънредно занятие по Инвестиции и инвестиционни техники за специалност Бизнес информационни технологии, 3-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев (вместо на 29.04.2019 г.).

На 18.05.2019 г. (събота) от 09:00 ч. до 18:30 ч. в 534 к.з. ще се проведат лекции и упражнения по изб. дициплина Агентни системи, при  ас. Стефан Ставрев (вместо на 26.04.2019 г. и вместо на 24.05.2019 г.)

На 28.05.2019 г. (вторник),от 11:45 до 14:15 ч., ще се проведат извънредни лекции по Иконометрия при проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева със студентите от 2ри курс, сп. Бизнес математика, в 532 к.з. (вместо 16.05.2019 г.), поради командировка на преподавателя.

На 09.05.2019 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 11:45 ч. в 531 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Интернет технологии за специалност Софтуерно инженерство, 3-ри курс, 1 гр, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев по здравословни причини. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.  

На 09.05.2019 г. (понеделник) от 11:45 ч. до 18:45 ч. в 536 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Програмиране в интернет с PHP и MySQL за специалност БИТ, 1-ри курс,  редовно обучение при хон.ас. Иван Желев по здравословни причини. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 08.05.2019 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 547 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Алгоритми и структури от данни за специалност Софтуерно инженерство, 1-ри курс, 1 гр, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев по здравословни причини. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 14.05.2019 г. (вторник) от 9:30 до 11:00 в 346 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Обработка на цифрови изображения за СТД 2-ри курс при проф. д-р Ангел Голев.

На 28.05.2019 г. (вторник) от 9:30 до 11:00 в 346 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Обработка на цифрови изображения за СТД 2-ри курс при проф. д-р Ангел Голев.

На 11.06.2019 г. (вторник) от 9:30 до 11:00 в 346 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Обработка на цифрови изображения за СТД 2-ри курс при проф. д-р Ангел Голев.

На 14.05.2019 г. (вторник) от 15:15 до 17:45 в 2 аула ще се проведат извънредни лекции по Алгоритми и структури от данни за СИ 1-ви курс при проф. д-р Ангел Голев.

На 28.05.2019 г. (вторник) от 15:15 до 17:45 в 2 аула ще се проведат извънредни лекции по Алгоритми и структури от данни за СИ 1-ви курс при проф. д-р Ангел Голев.

На 14.05.2019 г. (вторник) от 11:00 ч. до 13:30 ч. в 346 к.з. ще се проведат упражнения по Увод в уеб програмирането, за специалност „СТД“, I курс, 2 група, при  ас. Стефан Ставрев (вместо на 30.04.2019 г.)

На 09.05.2019 г. (четвъртък) в 346 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни архитектури при ас. К. Иванов със специалност Информатика, редовно, II курс, подгрупи 1а, 2а и 3а, както следва: 1а подгр. - от 13:30 до 15:15; 2а подгр. - от 11:45 до 13:30; 3а подгр. - от 15:15 до 17:0. Тези занятия са вместо 06.05.2019 г. (понеделник).

На 10.05.2019 г. (петък) от 12:45 до 17:45 в 446 с.з. ще се проведе извънредно упражнение по Операционни системи - I курс 3гр, 2Агр  и 2Б при  хон. асистент Петър Диков (вместо на 14.06.2019 г.).

На 31.05.2019 г. (петък) от 12:30 до 16:00 в 232 с.з. ще се проведат извънредни занятия по ИД „Преподаване на системи в училище“ при доц. д-р Добринка Бойкина и доц. д-р Румяна Маврова (вместо на 24.05.2019 г.). 

На 10.05.2019 г. (петък) от 12:30 до 16:00 в 232 с.з. ще се проведат извънредни занятия по ИД „Преподаване на системи в училище“ при доц. д-р Добринка Бойкина и доц. д-р Румяна Маврова (вместо на 26.04.2019 г.). 

На 13.05.2019 г. (понеделник) от 9:15 ч. до 10:45 ч. в 546 к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по Обработка на цифрови изображения за специалност Софтуерни технологии и дизайн, II-ри курс, 2 група , редовно обучение при хон. ас. Веселина Нанева (вместо на 30.04.2019 г.).

На 13.05.2019 г. (понеделник) от 11:00 ч. до 12:30ч. в 546 к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по Обработка на цифрови изображения за специалност Софтуерни технологии и дизайн, II-ри курс, 3 група , редовно обучение при хон. ас. Веселина Нанева (вместо на 30.04.2019 г.). 
На 13.05.2019 г. (понеделник) от 12:30 ч. до 14:15ч. в 546 к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по Обработка на цифрови изображения за специалност Софтуерни технологии и дизайн, II-ри курс, 1 група , редовно обучение при хон. ас. Веселина Нанева (вместо на 30.04.2019 г.).
Поради заетост на преподавателите упражненията по Windows Phone на 04.05.2019 г. за специалност Софтуерни технологии със специализация Мобилни приложенив се изместват на 12.05.2019 г. в 547 к.з. от 09:00 часа. 

На 08.05.2019 г. (сряда) от 11:45 ч. до 13:30 ч. в 434к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по ДПМУ за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 3ти курс 2б група , редовно обучение при гл. ас. Георги Пашев (вместо на 29.04.2019 г.).  

На 08.05.2019 г. (сряда) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 434к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по ППМУ за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 3ти курс 1а, 2а, 3а групи , редовно обучение при гл. ас. Георги Пашев (вместо на 29.04.2019 г. и 30.04.2019г.).

На 08.05.2019 г. (сряда) от 15:15 ч. до 17:15 ч. в 434к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по ППМУ за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 3ти курс 1б, 2б групи, редовно обучение при гл. ас. Георги Пашев (вместо на 29.04.2019 г. и 30.04.2019г.).

На 09.05.2019 г. (четвъртък) от 15:15 ч. до 17:45 ч. във 422 ауд. ще се проведат  извънредни лекции по Дизайн на приложения за мобилни устройства за специалност СТД, 3-ри курс, редовно обучение при доц. д-р Николай Касъклиев (вместо на 01.05.2019 г.).

На 07.05.2019 г. (вторник) от 16:00 ч. до 18:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по Уеб дизайн за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, 1-ва и 3а група, редовно обучение при хон. ас. Николай Чочев (вместо на 30.04.2019 г.).

На 08.05.2019 г. (сряда) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 546 к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по Уеб дизайн за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, 2 група, редовно обучение при хон. Николай Чочев (вместо на 01.05.2019 г.).

На 13.05.2019 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 10:45 ч. в 536 к.з. ще се проведат упражнения по Алгоритми и структури от данни, за специалност Софтуерно Инженерство, 1 курс, 3а група, при док-т Мария Малинова. (вместо на 01.05.2019 г.)

На 08.05.2019 г. от 11:00 ч. до 13:30 ч. в 346 к.з. ще се проведе извънредна лекция по Увод в уеб програмирането за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ри курс, редовно обучение при доц. д-р Тодорка Терзиева (вместо на 02.05.2019 г.)

На 22.05.2019 г. от 11:00 ч. до 13:30 ч. в 346 к.з. ще се проведе извънредна лекция по Увод в уеб програмирането за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ри курс, редовно обучение при доц. д-р Тодорка Терзиева (вместо на 16.05.2019 г.)

На 25.04.2019 г. и  на 02.05.2019 упражненията по Английски език за специалности МИИТ, ИТМОМ и БМ, 1-ви курс, А група, редовно обучение при хон. ас. А. Паланова няма да се проведат.

На 02.05.2019 г. (четвъртък) в 346 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни архитектури при ас. К. Иванов със специалност Информатика, редовно, II курс, подгрупи 1а, 2а и 3а, както следва: 1а подгр. - от 11:45 до 13:30; 2а подгр. - от 13:30 до 15:15; 3а подгр. - от 15:15 до 17:0. Тези занятия са вместо 29.04.2019 г. (понеделник).

На 02.05.2019 г. (четвъртък) от 15:15 ч. до 17:45 ч. във 422 ауд. ще се проведат  извънредни лекции по Програмиране на приложения за мобилни устройства за специалност СТД, 3-ри курс, редовно обучение при доц. д-р Николай Касъклиев (вместо на 29.04.2019 г.).

На 03.05.2019 г. (петък) от 09:15 до 11:45 в 541 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Обектно-ориентирано програмиране за специалности БМ и М, 1 курс, редовно обучение при доц. д-р Елена Сомова (вместо на 30.04.2019 г.).

На 09.05.2019 г. (четвъртък) от 13:30 до 16:00 в 423 ауд. ще се проведат извънредни лекции по Моделиране и управление на бизнес процеси за специалност БИТ, 3 курс, редовно обучение при доц. д-р Елена Сомова (вместо на 30.04.2019 г.).

На 15.05.2019 г. (сряда) от 11:45 ч. до 14:15 ч. във 2-ра аула ще се проведат  извънредни лекции по Уеб дизайн за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Христо Христов (вместо на 30.04.2019 г.).

На 13.05.2019 г. (понеделник) от 11:45 ч. до 14:15 ч. в 346 к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по Уеб дизайн за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, 3а група, редовно обучение при хон. ас. Емил Тотев (вместо на 02.05.2019 г.).

На 13.05.2019 г. (понеделник) от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 346 к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по Уеб дизайн за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, 1 група, редовно обучение при хон. ас. Емил Тотев (вместо на 02.05.2019 г.).

На 13.05.2019 г. (понеделник) от 15:15 ч. до 17: ч. във 422 ауд. ще се проведат  извънредни лекции по Информационни технологии в интернет за специалност БИТ, 2-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Христо Христов (вместо на 29.04.2019 г.).

На 20.05.2019 г. (понеделник) от 15:15 ч. до 17: ч. във 422 ауд. ще се проведат  извънредни лекции по Информационни технологии в интернет за специалност БИТ, 2-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Христо Христов (вместо на 6.05.2019 г.).

На 14.05, 21.05. и 28.05.2019г. от 17:15 ч. до 18:45 ч. в 422ауд. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината "Дискретна математика" за специалност Информатика -2 курс, редовно обучение при доц. д-р Тодорка Глушкова, вместо 30.04.2019г. и 07.05.2019г.

На 8.05 и 15.05.2019 г. от 12.45 до 14.15 в 435 с.з. ще се проведат извънредни  упражнения по дисциплината „Дискретна математика” за 2-ра група, спец. Информатика, 2 курс при доц. д-р Тодорка Глушкова, вместо 01.05.2019 г.

На 18.04.2019 г., 16.05.2019 г. и 30.05.2019 г. от 11:00 до 12:30 в 431 к. з. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина "Планиране и оптимизиране на учебния процес" за специалност Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, III курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 25.04.2019 г. и 02.05.2019 г.).

На 15.05.2019 г. (сряда) от 11:00 ч. до 13:30 ч. в 346 к.з. ще се проведат упражнения по Увод в уеб програмирането, за специалност „СТД“, I курс, 2 група, при  ас. Стефан Ставрев (вместо на30.04.2019 г.)

На 25.04.2019 г. (четвъртък) от 10:00 ч. до 13:30 ч. в 434 к.з. ще се проведат упражнения по Дискретна математика, за специалност „Информатика“, II курс, 3 група, при гл. ас. д-р Мария Василева. (вместо на 1.05.2019 г.)

На 9.05.2019 г. (четвъртък) от 10:00 ч. до 13:30 ч. в 434 к.з. ще се проведат упражнения по Дискретна математика, за специалност  „Информатика“, II курс, 1  група, при гл. ас. д-р Мария Василева. (вместо на 30.04.2019 г.)

На 9.05.2019 г. (четвъртък) от 11:45 ч. до 14:15 ч. в зала 233 ще се проведат извънредни упражнения по  "Дискретна математика" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс МИИТ+ИТМОМ, редовно обучение, вместо на  6.05.2019 г. (понеделник).

На 9.05.2019 г. (четвъртък) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в зала 233 ще се проведе извънредна лекция по  "Дискретна математика" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс МИИТ+ИТМОМ, редовно обучение, вместо на  6.05.2019 г. (понеделник).

На 2.05.2019 г. (четвъртък) от 11:45 ч. до 14:15 ч. в зала 233 ще се проведат извънредни упражнения по  "Дискретна математика" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс МИИТ+ИТМОМ, редовно обучение, вместо на  29.04.2019 г. (понеделник).

На 2.05.2019 г. (четвъртък) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в зала 233 ще се проведе извънредна лекция по  "Дискретна математика" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс МИИТ+ИТМОМ, редовно обучение, вместо на  29.04.2019 г. (понеделник).

На 16.05.2019 г. (четвъртък) от 11:45 ч. до 13:30 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по "Програмиране в Интернет с PHP и MySQL" със специалност БИТ, 2-ри курс, 1б група, редовно обучение при Юри Хоптериев, вместо 01.05.2019 г.

На 16.05.2019 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по "Програмиране в Интернет с PHP и MySQL" със специалност СТД, 2-ри курс, 2 група, редовно обучение при Юри Хоптериев, вместо 01.05.2019 г.

На 16.05.2019 г. (четвъртък) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по "Програмиране в Интернет с PHP и MySQL" със специалност СТД, 2-ри курс, 3 група, редовно обучение при Юри Хоптериев, вместо 01.05.2019 г.

На 9.05.2019 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 534 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика за специалност Бизнес информационни технологии, 1-ви курс, 1a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 01.05.2019 г.).

На 9.05.2019 г. (четвъртък) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в 534 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика за специалност Бизнес информационни технологии, 1-ви курс, 1б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 01.05.2019 г.).

На 26.05.2019 г. (неделя) в 536 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Управление на проекти за спец. Информатика 4 курс, при гл. ас. д-р Силвия Гафтанджиева (вместо на 06.05.2019г.) както следва: 1а група (9:00-10:30 часа), 1 б група  (10:30-12:00 часа), 2 а група  (12:00-13:30 часа), 2б група  (13:30-15:00 часа)

На 25.04.2019 г. (четвъртък), 02.05.2019 г. (четвъртък) и 09.05.2019 г. (четвъртък), от 8:30 ч. (по 1 час преди редовните лекции), ще се проведат извънредни лекции по Приложна математика при проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева със студентите от 1ви курс, Бизнес информационни технологии, в 424 аудитория (вместо 16.05.2019 г.).

На 19.04.2019 г. избераемата дисциплина "Видеопродуциране" няма да бъде проведена. Упражнението ще бъде проведенно на 03.05.2019г.

На 23.04.2019 г. (вторник) от 13:30 до 16:15 в 434 к.з. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината Изчислителна математика 1, редовно обучение за М-III и БМ-III,  при гл.ас. д-р Павлина Атанасова  (вместо на 29.04.2019 г.).

На 30.04.2019 г. (вторник) от 13:30 до 16:15 в 434 к.з. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината Изчислителна математика 1, редовно обучение за М-III и БМ-III,  при гл.ас. д-р Павлина Атанасова  (вместо на 06.05.2019 г.).

На 08.05.2019 г. (сряда) от 14:30 ч. до 17:45 ч. в 436 с.з. ще се проведат упражнения по Математически анализ, за специалност "Софтуерно инженерство" , I курс, 2 гр., при гл. ас. д-р Слав Чолаков (вместо 06.05.2019 г.).

На 24.04.2019 г. (сряда) от 14:30 ч. до 17:45 ч. в 436 с.з. ще се проведат упражнения по Математически анализ, за специалност "Софтуерно инженерство" , I курс, 2 гр., при гл. ас. д-р Слав Чолаков (вместо 29.04.2019 г.).

На 17.04.2019 и 18.04.2019 часовете по Английски език от 13:30 - 16:00 при хон. ас. Йоана Иванова за специалности БМ, ИТМОМ и МИИТ 1 курс, група В, няма да се проведат. Часовете ще бъдат отработени в удобно за студентите време.

На 04.06.2019 г. (вторник) от 15:15 ч. до 18:45 ч. в 423 ауд. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Иконометрия" за специалност Бизнес информационни технологии , 2 курс редовно, при доц. д-р Анна Малинова."

На 18.04.2019 г. (четвъртък) от 11:45 ч. до 13:30 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по "Програмиране в Интернет с PHP и MySQL" със специалност БИТ, 2-ри курс, 1б група, редовно обучение при Юри Хоптериев, вместо 10.04.2019 г.

На 18.04.2019 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по "Програмиране в Интернет с PHP и MySQL" със специалност СТД, 2-ри курс, 2а група, редовно обучение при Юри Хоптериев, вместо 10.04.2019 г.

На 19.04.2019 г., 10.05.2019 г. и 17.05.2019 г. (петък) от 13:00 ч. до 16:30 ч. в кабинет 440 ще се проведат извънредни занятия по дисциплината Приложна финансова математика (избираема) при проф. д-р Н. Кюркчиев (вместо на 26.04.2019 г., 03.05.2019 г. и 24.05.2019 г.).

"На вниманието на студентите обучаващи се по избираемата дисциплина: " Сделки и интернет ".
Уважаеми колеги, на 19.04.2019 год. - ден петък няма да се проведат занятия по избираемата дисциплина: " Сделки и интернет ". Лекционните часове ще бъдат взети допълнително.

На 17.04.2019 г. и 24.04.2019 г. от 16:15 ч. до 17:45 ч. в 422 ауд. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината "УЕБ дизайн" за специалност БИТ, 3. курс, редовно обучение при доц. д-р Тодорка Глушкова, вместо 10.04.2019г. и 01.05.2019г.

На 12.04.2019 г. (петък) от 10:00 до 12:30 в 446 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Обектно-ориентирано програмиране за специалности БМ и М, 1 курс, редовно обучение при доц. д-р Елена Сомова (вместо на 16.04.2019 г.).

На 18.04.2019 г. (четвъртък) от 13:30 до 16:00 в 432 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Моделиране и управление на бизнес процеси за специалност БИТ, 3 курс, редовно обучение при доц. д-р Елена Сомова (вместо на 16.04.2019 г.).

На 17.04.2019 г. (сряда) от 9:15 до 11:45 в 532 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика за 2а група, специалност БИТ, 1ви курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 10.04.2019 г.).

На 24.04.2019 г. (сряда) от 9:15 до 11:45 в 532 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика за 2а група, специалност БИТ, 1ви курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 1.5.2019 г.).

На  17.04.2019 г. , 24.04.2018 и 08.05.2019 от 17:15 до 18:45 в 532 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Иконометрия за специалност Бизнес математика, 2ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 10.04.2019 г. и 01.05.2019).

На 18.04.2019 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 534 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика за специалност Бизнес информационни технологии, 1-ви курс, 1a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 10.04.2019 г.).

На 18.04.2019 г. (четвъртък) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в 534 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика за специалност Бизнес информационни технологии, 1-ви курс, 1б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 10.04.2019 г.).

На 17.04.2019 г. (сряда) от 16:15 до 17:45 часа в к.з. 446 ще се проведат извънредни упражнения по „Иконометрия“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, 2-ри курс, 1 група, при гл. ас. д-р Кремена Стефанова, вместо на 10.04.2019 г.

На 15.05.2019 г. (сряда) от 16:15 до 17:45 часа в к.з. 446 ще се проведат извънредни упражнения по „Иконометрия“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, 2-ри курс, 3 група, при гл. ас. д-р Кремена Стефанова, вместо на 10.04.2019 г.

На 22.05.2019 г. (сряда) от 16:15 до 17:45 часа в к.з. 446 ще се проведат извънредни упражнения по „Иконометрия“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, 2-ри курс, 2 група, при гл. ас. д-р Кремена Стефанова, вместо на 01.05.2019 г.

На 17.03.2019 г. (неделя) от 11:00 в 432 к. з. ще се проведe извънредно занятие по Борсова и извънборсова търговия за специалност Бизнес математика, 4-ри курс, при гл. ас. д-р Милена Петкова (вместо на 11.03.2019 г.).

На 15.03.2019 г. в к.з 531 ще се проведе извънредна лекция по избираемата дисциплина "Видеопродуциране", при хон. ас. Ангел Генков, вместо на 08.03.2018 г.

На 06.03.2019 г. от 9:00 ч. до 10:00 ч. и 12:30 ч. до 14:00 ч. в 541 к.з. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Алгоритми и структури от данни" за специалност Приложна математика, 2. курс, редовно обучение, при доц. д-р Елена Сомова, вместо редовната лекция от 13.03.2018 г.

На 05.03.2019г. от  (вторник) от 11:45 до 15:15 часа в 433 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Теория на вероятностите и математическата статистика" за специалност Информационни технологии, Математика и образоветелен мениджмънт, Математика, информатика и информационни технологии при докторант Терзиева, вместо на 04.03.2019.

На 28.02.2019г. от  (четвъртък) от 8:15 до 10:00 часа в к.з. 546  ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Администриране на динамични уеб системи" за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, 1 гр при хон.ас Иван Желев, вместо на 04.03.2019.

На 28.02.2019г. от  (четвъртък) от 10:00 до 11:45 часа в к.з. 546  ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Администриране на динамични уеб системи" за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, 2 гр при хон.ас Иван Желев, вместо на 04.03.2019.

На 28.02.2019г. от  (четвъртък) от 11:45 до 13:30 часа в к.з. 546  ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Администриране на динамични уеб системи" за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, 3 гр при хон.ас Иван Желев, вместо на 04.03.2019.

На 28.02.2019г. от  (четвъртък) от 14:30 до 16:00 часа в к.з. 531  ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Информациони технологии в интернет" за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ри курс, 1 гр при хон.ас Иван Желев, вместо на 23.02.2019.

На 28.02.2019г. от  (четвъртък) от 16:00 до 17:30 часа в к.з. 531  ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Информациони технологии в интернет" за специалност  Софтуерни технологии и дизайн, 4-ри курс, 2 гр при хон.ас Иван Желев, вместо на 23.02.2019.

На 28.02.2019г. от  (четвъртък) от 17:30 до 18:45 часа в к.з. 531  ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Информациони технологии в интернет" за специалност  Софтуерни технологии и дизайн, 4-ри курс, 3 гр при хон.ас Иван Желев, вместо на 23.02.2019.

На 26.02.2019 г. (вторник) от 13:30 до 16:00 часа в 434 к.з. ще се проведат упражнения по Програмиране за спец. Бизнес информационни технологии, 1 курс, 1а група, редовно обучение при докт-т Соня Заимова, (вместо на 04.03.2019).

На 26.02.2019 г. (вторник) от 16:15 до 18:45 часа в 434 к.з. ще се проведат упражнения по Програмиране за спец. Бизнес информационни технологии, 1 курс, 2а група, редовно обучение при докт-т Соня Заимова, (вместо на 04.03.2019).

На 05.03.2019 г. (вторник) от 12:00 часа в 541 к.з. ще се проведат извънредни часове по ОМИ за спец. БМ, 3 курс при доц. д-р Дойчин Бояджиев, (вместо на 04.03.2019).

На 11.03.2019 г. (понеделник) от 13:30 до 16:00 часа в к.з. 533 ще се проведе извънредна лекция по „Бизнес информационни системи“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, 4-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Кремена Стефанова, вместо на 04.03.2019 г. поради официален почивен ден.

На 11.03.2019 г. (понеделник) от 16:15 до 18:45 часа в к.з. 533 ще се проведе извънредна лекция по „Информационни технологии в интернет“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, 4-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Кремена Стефанова, вместо на 04.03.2019 г. поради официален почивен ден.

На 12.03.2019 г. (вторник) от 8:15 ч. до 10:45 в 434 к.з. ще се проведат упражнения по Английски език за специалности ИТМОМ, БМ, МИИТ 1-ви курсгрупа В, редовно обучение, при гл.ас. д-р Кирина Бойкова (вместо на 04.03.2019).

На 02.03.2019 г. от 13:30 в 432 к. з. ще се проведе извънредно занятие по Анализ на инвестиционни проекти за специалност Бизнес информационни технологии4-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев (вместо на 19.02.2019 г.).

На  28.02.2019 г. и на 14.03.2019 г. (четвъртък)  от 15:15 до 16:45 в 233 с.з. ще се проведат извънредни занятия по  ММЛ  за специалност Бизнес математика, IV курс, редовно обучение при ас..Иванка Градева  (вместо на 21.02.2019 г. и на 7.03.2019 г. (четвъртък)) .

На 26.02.2019 г. (вторник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 446 к.з. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Информационни технологии в математиката" за специалност БИТ, 1 курс редовно, при доц. д-р Анна Малинова.

На 13.03.2019 г. (сряда) от 9:15 ч. до 11:00 в 246 к.з. ще се проведат упражнения по Английски език за специалност Софтуерно инженерство 1-ви курсгрупа D, редовно обучение, при гл.ас. д-р Кирина Бойкова (вместо на 04.03.2019).

На 02.03.2019 г. от 10:00 в 432 к. з. ще се проведе извънредно занятие по Анализ на инвестиционни проекти за специалност Бизнес информационни технологии, 4-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев (вместо на 12.02.2019 г.).

На 23.02.2019 г. (събота) от 10:00 в 432 к. з. ще се проведe извънредно занятие по Борсова и извънборсова търговия за специалност Бизнес математика, 4-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Милена Петкова (вместо на 18.02.2019 г.).

На 23.02.2019 г. (събота)   от  10 :00   часа в 146 комп. зала ще се проведат извънредни изпити при проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева и доц. д-р Христина Кулина за всички курсове по всички учебни дисциплини.

На 22.02.2019 г. (петък) и на 8.03.2019 г. (петък)  от 8:15 до 9:15 в 432 к.з. и от 12:30 до 13:30 в 536 к.з. ще се проведат извънредни лекции по избираема дисциплина „Оформяне и презентиране на дипломни и научни работи“, редовно обучение при доц. Ст. Хаджиколева (вместо на 1.03.2019 от 8:15 до 12:30).

На 18.02.2019 г. (понеделник) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в  434 к.з. ще се проведат упражнения по Въведение в уеб програмирането, за специалност „ИТМОМ“, I курс, при ас. Стефан Ставрев.(вместо на 21.02.2019 г.)

На 18.02.2019 (понеделник) от 15:15 ч. в 424 ауд. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Информационни технологии в математиката" за специалност БИТ, 1 курс редовно об., при доц. д-р Анна Малинова.

На 18.02.2019 г. (понеделник) и 25.02.2019 г. (понеделник) от 13.30 до 16.00 ч. в 231 с.з. ще се проведат извънредни занятия по „Геометрия“ при гл. ас. д-р Ива Докузова със студентите от 2. курс, спец. „МИИТ“ и спец. "ИТМОМ",  (вместо на 16.01.2019г).

На 7.03.2019 г. (четвъртък) от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 232 с.з. ще се отработят лекциите по Методи за решаваме на математически задачи, за специалност „Математика и информатика“, III курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на 4.03.2019 г.)

На 11.03.2019 г. (понеделник) от 8:30 ч. до 9:45 ч. в 232 с.з. ще се отработят упражненията по Методи за решаваме на математически задачи, за специалност „Математика и информатика“, III курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на  4.03.2019 г.)

На 14.02. 2019г. от  (четвъртък) от 14:30 до 16:00 часа в к.з. 535  ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Администриране на динамични уеб системи" за специалност  Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, 1 гр при хон.ас Иван Желев, вместо на 07.01.2019.

 На 14.02. 2019г. от  (четвъртък) от 16:00 до 17:30 часа в к.з. 535  ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Администриране на динамични уеб системи" за специалност  Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, 2 гр при хон.ас Иван Желев, вместо на 07.01.2019.

 На 14.02. 2019г. от  (четвъртък) от 17:30 до 18:45 часа в к.з. 535  ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Администриране на динамични уеб системи" за специалност  Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, 3 гр при хон.ас Иван Желев, вместо на 07.01.2019.

На 5.03.2019 г. (вторник) от 11:00 ч. до 13:30 ч. в 146 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии, за специалност „Информатика“, I курс, 1 а група, при гл. ас. д-р Мария Василева. (вместо на 4.03.2019 г.)

На 5.03.2019 г. (вторник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 534 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии в математиката, за специалност „Бизнес информационни технологии“, I курс, 1 а група, при гл. ас. д-р Мария Василева. (вместо на 4.03.2019 г.)

На 05.03.2019 г. (вторник) от 11:00 ч. до 13:30 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Информационни технологии“ за специалност „Информатика“, 1-ви курс, 2 "б" група в зала 531 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване заради 04.03.2019 г. (понеделник)). 

На  06.03.2019 г. (сряда) от 8:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина  „Информационни технологии“  за специалност  „Информатика“, 1-ви курс, 2 "а" група в зала 246 при  докт-т Ивелина Велчева  (отучване заради 04.03.2019 г. (понеделник)).

На 16.02.2019 г. и 23.02.2019 г. от 14:00 ч. до 16:30 ч. в 424 а. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за специалности СТД и БИТ, 3 курс, редовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо редовните лекции съответно от 04.03.2019 г. и 11.03.2019 г. 

На 23.02.2019 г. (събота) от 9:15 ч. до 13:30 ч. (за група А) и от 13:30 ч. до 18:00 ч. (за група B), в 246 к.з. ще се отработят упражненията по Английски език със специалност „Софтуерно инженерство“ I курс при доц. д-р Иван Шотлеков. (вместо на 04.03.2019 г.)

На 14.02.2019 г. (четвъртък) от 14:30 ч. до 16:15 ч. в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия за 2б група по Бази от данни за II курс БИТ редовно обучение при гл. ас. д-р Магдалена Веселинова (вместо на 04.03.2019 г.)

На 14.02.2019 г. (четвъртък) от 16:30 ч. до 17:45 ч. в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия за 1б група по Бази от данни за II курс БИТ редовно обучение при гл. ас. д-р Магдалена Веселинова (вместо на 04.03.2019 г.)

На 14.02.2019 г. от 15:15 ч. до 17:45 ч. в 536 к.з. ще се проведe извънредна лекция по  дисциплината "УЕБ дизайн" за специалности ИТМОМ и МИИТ  2 курс, редовно обучение при доц. д-р Тодорка Глушкова, вместо лекцията от 21.02.2019г.

На 20.02.2019 г. от 09:15 ч. до 11:45ч. в 533 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "ИТ в математиката" за специалност БИТ, 1 курс, редовно обучение,  2б група при доц. д-р Тодорка Глушкова, вместо упражнението от 21.02.2019г.

На 13.02.2019 г. (сряда) от 08.15 ч. до 10.45 ч. в 433 к.з. ще се проведат извънредни занятия за 3а група по ООП (с Java) (упражнения)за II курс Информатика редовно обучение при ас. Ирена Кехайова (вместо на 11.02.2019 г.)

На 28.02.2019 г. (четвъртък) от 9:15 до 12:30 в 232 с.з. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината Математически анализ 1 за специалност Бизнес математика, 1-ри курс, редовно обучение при проф. дмн Петко Пройнов (вместо на 12.03.2019 г.). 

На 18.02.2019 г. (понеделник) от 9:15 до 12:30 в 231 с.з. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината Диференциални уравнения за специалност Бизнес математика, 2-ри курс, редовно обучение при проф. дмн Петко Пройнов (вместо на13.03.2019 г.). 

На 11.02.2019 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 232 с.з. ще се отработят лекциите по Методи за решаваме на математически задачи, за специалност „Математика и информатика“, III курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на 25.02.2019 г.)

На 18.02.2019 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 232 с.з. ще се отработят упражненията по Методи за решаваме на математически задачи, за специалност „Математика и информатика“, III курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на  25.02.2019 г.)

На 12.02.2019 г. (вторник)  от 9:15 до 10:45 в 434 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Бази от данни, за специалност Бизнес математика, 2-ти курс, редовно обучение при доц. Ст. Хаджиколева (вместо на 28.02.2019 от 11:45 до 13:30).

На 21.02.2019 г. (четвъртък)  от 8:15 до 10:00 в 546 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Въведение в облачните технологии, специалност БИТ, 3-ти курс, редовно обучение при доц. Ст. Хаджиколева (вместо на 26.02.2019 от 13:30 до 15:15).

На 19.02.2019 г. (вторник) и на 26.02.2019 г. (вторник) от 09:15 до 11:45 ч. в 424 ауд. ще се отработят лекциите по Софтуерни системи по математика за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ I курс, редовно, при доц. д-р Хр. Кулина (вместо на 12.02.2019 г).

На 12.02.2019 г. (вторник) от 11:45 до 13:30 в 431 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Създаване и обработка на векторни изображения за 1а група, специалност Софтуерни технологии и дизайн, 3-ти курс, редовно обучение при хон. ас. Веселина Нанева (вместо на 07.02.2019)

На 12.02.2019 г. (вторник) от 13:30 до 15:15 в 431 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Създаване и обработка на векторни изображения за 1б група, специалност Софтуерни технологии и дизайн, 3-ти курс, редовно обучение при хон. ас. Веселина Нанева (вместо на 06.02.2019)

На 19.02.2019 г. (вторник) от 11:45 до 13:30 в 431 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Създаване и обработка на векторни изображения за 2а група, специалност Софтуерни технологии и дизайн, 3-ти курс, редовно обучение при хон. ас. Веселина Нанева (вместо на 07.02.2019)

На 19.02.2019 г. (вторник) от 13:30 до 15:15 в 431 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Създаване и обработка на векторни изображения за 2б група, специалност Софтуерни технологии и дизайн, 3-ти курс, редовно обучение при хон. ас. Веселина Нанева (вместо на 07.02.2019)

На 20.02.2019 г. (сряда) от 14:30 до 16:00 в 434 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Създаване и обработка на векторни изображения за 3а група, специалност Софтуерни технологии и дизайн, 3-ти курс, редовно обучение при хон. ас. Веселина Нанева (вместо на 07.02.2019)

На 26.02.2019 г. (вторник) от 8:15 до 10:00 в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бизнес информационни системи за 2 група, специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, редовно обучение при хон. ас. Веселина Нанева (вместо на 06.02.2019)

На 26.02.2019 г. (вторник) от 10:00 до 11:45 в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бизнес информационни системи за 3 група, специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, редовно обучение при хон. ас. Веселина Нанева (вместо на 06.02.2019)

На 26.02.2019 г. (вторник) от 11:45 до 13:30 в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бизнес информационни системи за 1 група, специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, редовно обучение при хон. ас. Веселина Нанева (вместо на 06.02.2019)

На 12.02.2019 г. (вторник) от 15:15 ч. до 18:45 ч. в 436 с.з. ще се проведат упражнения по ДУ, за специалност „Бизнес математика“, II курс, при гл. ас. д-р Слав Чолаков. 

На 11.02.2019 (понеделник), 18.02.2019 (понеделник), 25.02.2019 (понеделник) занятията по "Геометрия" за спец. "Информатика", 2-ри курс, 1-ва група, редовно обучение, при докт-т Веселина Тавкова ще се проведат от 9:15 до 12:30 (вместо от 10:00 до 12:30) в 233 с.з. с цел отучване на часовете от 04.03.2019 г. (понеделник).

На 04.02.2019 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:00 ч. в 546 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Администриране на динамични уеб системи за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, 2 гр, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев по здравословни причини. Занятията ще бъдат отработени на 07.2.2019 г. (четвъртък) от 14:30 до 16:00 часа в к.з. 535. 

На 04.02.2019 г. (понеделник) от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 546 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Администриране на динамични уеб системи за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, 1 гр, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев по здравословни причини. Занятията ще бъдат отработени на 07.2.2019 г. (четвъртък) от 16:00 до 17:30 часа в к.з. 535. 

На 04.02.2019 г. (понеделник) от 11:45 ч. до 13:30 ч. в 546 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Администриране на динамични уеб системи за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, 3 гр, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев по здравословни причини. Занятията ще бъдат отработени на 07.2.2019 г. (четвъртък) от 17:30 до 18:45 часа в к.з. 535.

На 05.02.2019 г. (вторник) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат упражнения по ССИС, за специалност „Бизнес информационни технологии“, II курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 12.02.2019 г.)

На 5.02.2019 г. (вторник)  от 8:15 до 10:45 в 434 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Бази от данни, специалност МИ, М и ИТМОМ, 3-ти курс, редовно обучение при доц. Ст. Хаджиколева (вместо на 26.02.2019 от 11:00 до 13:30).

На 5.02.2019 г. (вторник)  от 16:15 до 18:45 в 547 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Софтуерни технологии 2, специалност СТД, 3-ти курс, редовно обучение при доц. Ст. Хаджиколева (вместо на 28.02.2019 от 15:15 до 17:45).

На 25.02.2019 г. (понеделник)  от 8:15 до 10:00 в 533 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за 1а група, специалност СТД, 3-ти курс, редовно обучение при хон. ас. Лазар Пендов (вместо на 04.03.2019 от 10:00 до 11:45).

На 26.02.2019 г. (вторник)  от 11:00 до 12:30 в 531 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за 2б група, специалност СТД, 3-ти курс, редовно обучение при хон. ас. Лазар Пендов (вместо на 04.03.2019 от 11:45 до 13:30).

На 06.02. 2019г. от 8:15 ч. до 10:00 ч. в 533 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Софтуерни технологии" за специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, 3. курс, редовно обучение, 1а група при ас. Ирина Кръстева, вместо от 8:15 ч. до 10:00 ч. на 29.01.2019г.

На 06.02. 2019г. от 10:00 до 11:45 ч. в 533 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Софтуерни технологии" за специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, 3. курс, редовно обучение, 1б група при ас. Ирина Кръстева, вместо от 10:00 ч. до 11:45 ч. на 29.01.2019г.

На 06.02. 2019г. от 15:15 до 17:00 ч. в 531к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Софтуерни технологии" за специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, 3. курс, редовно обучение, 2а група при ас. Ирина Кръстева, вместо от 11:45 ч. до 13:30 ч. на 29.01.2019г. 

На 06.02. 2019г. от 17:00 до 18:45 ч. в 531к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Софтуерни технологии" за специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, 3. курс, редовно обучение, 2б и 3а група при ас. Ирина Кръстева, вместо от 15:15 ч. до 17:00 ч. и 17:00 ч. до 18:45 ч. на 29.01.2019г.

На 09.02.2019 г. от 14:00 ч. до 16:30 ч. в 423 а. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за специалности СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН и БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, 3. курсредовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо редовната лекция от 04.02.2019 г.

На 04.02.2019 г. (понеделник) от 8:15 до 10 в 533 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за 2а група, специалност СТД, 3ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 14.02.2019 г.).

На 07.02.2019 г. (четвъртък) от 8:15 до 10 в 533 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за 3а група, специалност СТД, 3ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 14.02.2019 г.).

На 21.02.2019 г. (четвъртък)  от 8:15 до 10 в 533 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за 1б група, специалност СТД, 3ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 14.02.2019 г.).

На 30.01.2019 г. (сряда), от 10:45 до 11:45 в 422 ауд. ще се проведе извънредно занятие по Информационни технологии за специалност Информатика, 1-ви курс, редовно обучение при доц. д-р Е. Ангелова (вместо на 30.01.2019 г., от 13:00).

На 04.02.2019 г. (понеделник), от 10:00 до 11:45 в 434 к. з. ще се проведе извънредно занятие по АВИТО за специалност Математика и информатика и ИТМОМ, 4-ти курс, редовно обучение при доц. д-р Е. Ангелова (вместо на 04.03.2019 г.).

На 14.02.2019 г. (четвъртък)  от 8:15 до 10 в 533 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за 1б група, специалност СТД, 3ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 14.02.2019 г.).

На 04.02.2019 г. (понеделник) от 16:15 до 18:45 в 546 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Софтуерни системи по математика за 2а и 1б група, специалност СТД, 1ви курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 12.02.2019 г.).

На 18.02.2019 г. (понеделник) от 16:15 до 18:45 в 546 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Софтуерни системи по математика за 1а и 3а група, специалност СТД, 1ви курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 13.02.2019 г.).

На 25.02.2019 г. (понеделник) от 16:15 до 18:45 в 546 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Софтуерни системи по математика за 1б група, специалност СТД, 1ви курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 13.02.2019 г.).

На 26.01.2019 г. (събота) от 10:00 до 13:15 в 446 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по Борсова и извънборсова търговия за специалност Бизнес информационни технологии, 4-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Милена Петкова (вместо на 24.01.2019 г.). 1гр. - от 10:00ч. до 11:30ч.; 2гр. - 11:45ч. до 13:15ч.

Часовете на 13-ти февруари от 11:00-13:30 в к.з. 346 за специалност БИТ 4 редовно при д-р Шаркова ще бъдат отменени. Отучването ще се състои на 30-ти януари, 27-ми февруари и 6-ти март, като занятията ще започнат в 11:00 ч. и ще продължат до 14:15.

На 23.01.2019 г. (сряда) от 8:15 ч. до 13:30 ч. в 546 к.з. няма да бъдат проведени упражненията по Информационни технологии в Интернет за специалност Софтуерни технологии и дизайн4-ти курс, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев. Занятията ще бъдат отработени допълнително.

На 19.01.2019 г. (събота) от 10:00 до 13:30 в 346 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по Борсова и извънборсова търговия за специалност Бизнес информационни технологии, 4-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Милена Петкова (вместо на 17.01.2019 г.).

На 16.01.2019 г. (сряда) от 16:15 до 18:45 ч. в к. з. 532 ще се отработят упражненията по Програмиране със специалност „БИТ“ - първи  курс, редовно обучение при докторант Детелина Милкотева (вместо на 09.01.2010 г).

Вместо на 18.01.2019 г.  лекциите по избираемата дисциплина Аналогии и обобщения в математиката, редовно обучение, при проф. д.м.н. Христо Семерджиев ще се проведат извънредно във време, което ще бъде обявено допълнително. 

На 18.01.2019 г. (петък) от 13:30 ч. до 17:00 ч. в 536 к.з. ще се проведат извънредни занятия по избираема дисциплина Въведение в маркетинговите изследвания при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 25.01.2019 г.).

На 10.01.2019 г. (четвъртък) от 9:15 ч. до 12:30 и от 12:45 до 16:00 ч. в 246 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Английски език за специалност Софтуерни технологии и дизайн1-ви курс, групи C и D, редовно обучение при гл.ас. д-р Кирина Бойкова. Занятията ще бъдат отработени допълнително в удобно за студентите време.

На 07.01.2019 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 13:30 ч. в 546 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Администриране на динамични уеб системи за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев. Занятията ще бъдат отработени допълнително.

На 19.01.2019 г. от 14:00 ч. до 16:30 ч. в 423 ауд. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за специалности СТД и БИТ, 3. курс, редовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо редовната лекция от 07.01.2019 г.

На 05.12.2018 г. (сряда) от 09:15 ч. до 11:45 ч. в 146 к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по Английски език за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, D група, редовно обучение при гл. ас. д-р Кирина Бойкова (вместо от 12:45 ч.).

На 5.12.2018 (сряда) лекциите по Е-училище, специалност ИТМОМ, IV курс, при доц. д-р Ив. Старибратов ще се проведат от 14:00 в 603 с.з. (вместо на 05.12.2018 г. от 09:00 часа).

На 3.12.2018 (понеделник) от 11:45 до 15:15 в 603 с.з. ще се проведат  извънредни занятия по ЛААГ със специалност БИТ редовно, I курс, 3 група при гл. ас. д-р Й. Епитропов (вместо на 28.11.2018 г.).

На 12.12.2018 г. от 12:45 ч. до 14:15 ч. в 532 и  от 14:30 ч. до 16:15 ч. в 534 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Числени методи" за специалности Математика и информатика, 3. курс, редовно обучение, и  Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, 3. курс, редовно обучение, при д-нт Димитър Фиданов, вместо редовните упражнения от 28.11.2018 г.

На 06.12.2018 г. от 11:45 ч. до 14:15 ч. в 424 а. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за специалност Софтуерно инженерство, 3. курсредовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо редовната лекция от 29.11.2018 г.

На 29.11.2018 г. (четвъртък) от 9:15 до 12:30ч. в 536 к.з. ще се отработят лекциите по Информационна сигурност (избираема дисциплина), при доц. д-р Н. Касъклиев (отработва се  02.11.2018 г).

На 06.12.2018 от 14:30 до 17:0 в 432 к. з. ще се проведат упражнения по АСД със спец. ИТМООМ, редовно, II курс при ас. К. Иванов (вместо 29.11.2018).

На 06.12.2018 от 17:0 до 19:30 в 432 к. з. ще се проведат упражнения по АСД със спец. МИИТ, редовно, II курс при ас. К. Иванов (вместо 29.11.2018).

На 26.11.2018 от 8:15 до 10:45 в 434 к. з. ще се проведат упражнения по ВКН със спец. Информатика, редовно, I курс, 1 б подгрупа при ас. К. Иванов (вместо 30.11.2018).

На 27.11.2018 от 9:15 до 11:45 в 431 к. з. ще се проведат упражнения по ВКН със спец. Информатика, редовно, I курс, 3 а подгрупа при ас. К. Иванов (вместо 30.11.2018).

На 27.11.2018 от 15:15 до 17:45 в 434 к. з. ще се проведат упражнения по ВКН със спец. Информатика, редовно, I курс, 2 б подгрупа при ас. К. Иванов (вместо 30.11.2018).

На 06.12.2018 г. (четвъртък) от 15:30 до 17:45 ч. в 423 ауд. ще се отработят лекциите по Финансова математика за специалност „БИТ“, 2  курс, редовно, при проф. д-р А. Захариев  (вместо на 28.11.2018 г).

На 27.11.2018 г. (вторник) от 16 :15 до 18:30 ч. в 546 к. з. ще се отработят лекциите по Финансова математика за специалност „БИТ“, 2  курс, редовно, при проф. д-р А. Захариев  (вместо на 22.11.2018 г).

На 22.11.2018 г. (четвъртък)и на 06.12.2018 г. (четвъртък)от08:00до 11:45 ч. в 547 комп. залаще се отработят лекциите по Приложнаматематика 2 за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, IV курс, редовно, при доц. д-р Хр. Кулина (вместо на 29.11.2018 г).

На 24.11.2018 г. от 14:00 ч. до 16:30 ч. в 422 а. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за специалност Софтуерно инженерство, 3. курс, редовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо редовната лекция от 22.11.2018 г.

На 26 ноември 2018 год. (понеделник) от 8:15 до 11:45 в компютърна зала 432 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината ОМИ със специалност БИТ - 4 курс, редовно обучение, групи - 2а и 2б при докторант Иван Бъндев вместо на 29 ноември 2018 год. (четвъртък).

На 05.12.2018 г. (сряда)  от12:45 до 15:1 5 ч. в 422 ауд.ще се отработят лекциите по Мобилни приложения за специалност  Софтуерно инженерство, III курс, редовно обучение, при доц. д-р Ст. Хаджиколева (вместо на 20.11.2018 г).

На 27.11.2018 г. (вторник), от 9:15 часа до 10:00 часа, в 422 ауд. и на 4.12.2018 г. (вторник), от 9:15 часа, в 146 комп. зала, ще се проведе извънредно занятие по "Увод в информационните технологии" при доц. д-р Е. Ангелова (вместо на 20.11.2018 г.).

На 23.11.2018 г. (петък), от 12:45 часа до 16:00 часа в каб. 440 ще се проведе извънредно занятие по ИД "Апроксимационни и моделни аспекти от областта на Debugging and test theory" при проф. д-р Н. Кюркчиев (вместо на 30.11.2018 г.).

На 22.11.2018 г. (четвъртък) и на 06.12.2018 г. (четвъртък) от 08:00 до 11:45 ч. в 547 комп. зала ще се отработят лекциите по Приложна математика 2 за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, IV курс, редовно, при доц. д-р Хр. Кулина (вместо на 29.11.2018 г).

На 26.11.2018 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в зала 232 ще се проведат извънредни упражнения по  "Дискретна математика" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс М+ Пр.М., редовно обучение, вместо на  28.11.2018 г. (сряда).

На 21.11.2018 г. (сряда) от 8:15 ч. до 10:00 ч. в зала 232 ще се проведат извънредни упражнения по  "Дискретна математика" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс БМ, редовно обучение, вместо на  28.11.2018 г. (сряда).

На 22.11.2018 г. (четвъртък) от 11:45 ч. до 15:15 ч. в 546 к.з. ще се отработят упражненията по Разпределени приложения със специалност „Информатика“, III курс, 3. група при докт. Хасан Гюлюстан. (вместо на 29.11.2018 г.)

На 22.11.2018 г. (четвъртък) от 8:15 ч. до 11:45 ч. в 146 к.з. ще се отработят упражненията по Разпределени приложения със специалност „Информатика“, III курс, 1. група при докт. Хасан Гюлюстан. (вместо на 29.11.2018 г.)

На 22.11.2018 г. (четвъртък) от 16:00 ч. до 18:45 ч. в 431 к.з. ще бъдат проведени извънредни упражнения по Увод в информационните технологии за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, 2б група, редовно обучение при хон.ас. Веселина Нанева. (вместо на 15.11.2018г.)

На 20.11.2018(вторник) от 9:15 до 11:45 в 146 к. з. ще се проведат упражнения по ВКН със спец. Информатика, редовно, I курс, 3 А подгрупа при ас. Иванов (вместо на 09.11.2018).

На 20.11.2018(вторник) от 15:15 до 17:45 в 436 к. з. ще се проведат упражнения по ВКН със спец. Информатика, редовно, I курс, 2 Б подгрупа при ас. Иванов (вместо на 09.11.2018).

На 21.11.2018 (сряда) от 9:15 до 11:45 в 432 к. з. ще се проведат упражнения по ВКН със спец. Информатика, редовно, I курс, 1 Б подгрупа при ас. Иванов (вместо на 09.11.2018).

На 22.11.2018(четвъртък) от 14:00 до 17:00 в 432 к. з. ще се проведат упражнения по АСД със спец. ИТМОМ, II курс при ас. Иванов (вместо на 08.11.2018).

На 22.11.2018 (четвъртък) от 17:00  до 19:30 в 432 к. з. ще се проведат упражнения по АСД със спец. МИИТ, II курс при ас. Иванов (вместо на 08.11.2018).

На 21.11.2018 (сряда) и 05.12.2018 (сряда) от 15:15 ще се проведат  извънредни занятия по "ОМИ" със спец. БИТ редовно, IV курс при доц. Бояджиев (вместо на 28.11.2018 г.).

На 22.11.2018 г. (четвъртък), от 9:15 часа, в 424 ауд. и на 6.12.2018 г. (четвъртък), от 9:15 часа, в 146 комп. зала, ще се проведе извънредна лекция по Увод и информационните технологии с БИТ, 1-ви курс, редовно обучение при доц. Е. Ангелова (вместо на 29.11.2018 г.).

На 21.11.2018 (сряда) от 8:45 до 10:45 ще се проведат  извънредни занятия по "ЛААГ" със спец. БИТ редовно, I курс, 1 група при гл. ас. д-р Й. Епитропов (вместо на 28.11.2018 г.).

На 15.11.2018 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 431 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Увод в информационните технологии за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, 2б група, редовно обучение при хон.ас. Веселина Нанева . Занятията ще бъдат отработени допълнително. 

На 16.11.2018, 16:00-18:30 в 434 к. з. ще се проведат упражнения по ВКН със спец. Информатика, редовно, I курс, 3 а подгрупа при ас. Иванов (вместо 02.11.2018).

На 15.11.2018 (четвъртък), от 11:45 до 15:15ч. в каб 343 ще се проведат извънредни занятия по "Алгебра 2" за спец. "Математика", 3 курс, при гл. ас. д-р Й. Епитропов (вместо на 29.11.2018г.) 

На 15.11.2018, 14:30-17:0 в 432 к. з. ще се проведат упражнения по АСД със спец. ИТМОМ, II курс при ас. Иванов (вместо 01.11.2018).

На 15.11.2018, 17:0-19:15 в 432 к. з. ще се проведат упражнения по АСД със спец. МИИТ, II курс при ас. Иванов (вместо 01.11.2018).

На 13.11.2018, 10:0-12:30 в 432 к. з. ще се проведат упражнения по ВКН със спец. Информатика, редовно, I курс, 1 б подгрупа при ас. Иванов (вместо 02.11.2018).

На 13.11.2018, 15:15-17:45 в 434 к. з. ще се проведат упражнения по ВКН със спец. Информатика, редовно, I курс, 2 б подгрупа при ас. Иванов (вместо 02.11.2018).

На 14.11.2018 г. (сряда) от 09:15 ч. до 12:30 ч. в 246 к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по Английски език за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, С група, редовно обучение при гл. ас. д-р Кирина Бойкова (вместо на 16.11.2018 г.). 

На 15.11.2018 г. (четвъртък) от 15:15 ч. до 16:45 ч. в 246 к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по Английски език за специалност Бизнес информационни технологии, 1-ви курс, В група, редовно обучение при гл. ас. д-р Кирина Бойкова (вместо на 29.11.2018 г.). 

На 22.11.2018 г. (четвъртък) от 15:15 ч. до 16:45 ч. в 246 к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по Английски език за специалност Бизнес информационни технологии, 1-ви курс, В група, редовно обучение при гл. ас. д-р Кирина Бойкова (вместо на 29.11.2018 г.).

На 14.11.2018 г. и 28.11.2018 г. от 8:15 ч. до 10:00 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Електронна търговия" за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4. курс, редовно обучение,  3-та група при доц. д-р Тодорка Глушкова, вместо от 13.30 до 15.15 на същата дата.

На 14.11.2018 г. и 28.11.2018 г. от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Електронна търговия" за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4. курс, редовно обучение,  2-ра група при доц. д-р Тодорка Глушкова, вместо от 15:15 до 17:00 на същата дата.

На 20.11.2018 г. (вторник) от 09:00 ч. до 11:00 ч. в 246 к.з. ще се проведат упражнения и подготовка за контролна работа по Въведение в компютърните науки (С++), за специалност Информатика I курс за  1а, 2а група  при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев. (вместо на 30.11.2018 г.).

На 20.11.2018 г. (вторник) от 09:00 ч. до 11:00 ч. в 246 к.з. ще се проведат упражнения и подготовка за контролна работа по Въведение в компютърните науки (С++), за специалност Информатика I курс за  1а, 2а група  при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев. (вместо на 30.11.2018 г.).

На 08, 15, 22 ноември, 2018 г. (четвъртъци) от 17:00 до 17:45 в 434 к. з. ще се проведат извънредно по един час упражнение - Програмиране , специалност ИТМОМ, 1б гр., редовно обучение при хон . ас. Детелина Милкотева (вместо на 29.11.2018 г. - поради семинар на ФМИ).

На 27.11.2018 г. (вторник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 533 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бази от данни със специалност Софтуерно инженерство, 2-ри курс, 3а група, редовно обучение при докторант Димитър Христов. (вместо 29 ноември 2018)  
На 13.11.2018 г. (вторник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 532 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Уеб програмиране със специалност Информатика, 2-ри курс, 1а група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев. (вместо 29 ноември 2018)

На 13.11.2018 г. (вторник) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 532 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Уеб програмиране със специалност Информатика, 2-ри курс, 1б група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев. (вместо 29 ноември 2018)

На 20.11.2018 г. (вторник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 532 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Уеб програмиране със специалност Информатика, 2-ри курс, 2а група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев. (вместо 28 ноември 2018)

На 20.11.2018 г. (вторник) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 532 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Уеб програмиране със специалност Информатика, 2-ри курс, 2б група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев. (вместо 28 ноември 2018)

На 20.11.2018 г. (вторник) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 532 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Уеб програмиране със специалност Информатика, 2-ри курс, 3а група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев. (вместо 28 ноември 2018)На 27.11.2018 г. (вторник) от 17:00 ч. до 19:30 ч. в 423. ауд. ще се проведат лекциите по Линейна алгебра за студентите от I курс за специалностите МИИТ и ИТМОМ при проф. д.м.н. Манчо Манев (вместо на 29.11.2018 г.).

Упражненията които трябва да се проведат на 08.11.2018 год. четвъртък от 10 часа до 13.30 часа по дисциплината ОМИ със специалност БИТ-4 курс-редовно обучение - групи 2а и 2б при докторант Иван Бъндев се отлагат за друг ден и час , които ще се съгласуват със студентите.

На 27.11.2018 г. (вторник), занятията по избираема дисциплина "Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft" за всички специалности, редовно обучение, при докт. Милен Близнаков ще се провеждат от 13:30 до 16:45 в 536 к. з. (вместо часовете от 30.11.2018 г. , петък).

На 12.11.2018 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, 1-ви курс, 2 'а' и 3 'а' група в зала 246 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване заради 01.11.2018 г. (четвъртък)). Който има възможност да си носи лаптоп, за да може всеки да работи самостоятелно.

На 12.11.2018 г. (понеделник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Бизнес математика“, 1-ви курс в зала 346 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване заради 01.11.2018 г. (четвъртък)).

На 12.11.2018 г. (понеделник) от 11:00 ч. до 13:30 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина "Увод в информационни технологии" за специалност „Бизнес информационни технологии“, 1-ви курс, 2 'а' група в зала 246 при  докт-т Ивелина Велчева (вместо на 14.11.2018 г. (сряда)).

На 12.11.2018 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина "Увод в информационни технологии" за специалност „Бизнес информационни технологии“, 1-ви курс, 1 'а' група в зала 532 при  докт-т Ивелина Велчева (вместо на 14.11.2018 г. (сряда)).

На 09.11.2018 от 12:45 до 16:00 в каб. 440 ще се проведе извънредно занятие по ИД "Апроксимационни и моделни аспекти от областта на Debugging and test theory" при проф. д-р Н. Кюркчиев, вместо на 02.11.2018

На 5.11.2018 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в зала 232 ще се прове извънредна лекция по  "Дискретна математика" при доц. д-р Хр. Кискиновза 2-ри курс М+ Пр.М.+ БМ, редовно обучение, вместо на  12.11.2018 г. (понеделник).

На 12.11.2018 г. (понеделник)  лекцията по  "Дискретна математика" при доц. д-р Хр. Кискиновза 2-ри курс М+ Пр.М.+ БМ  няма да се проведе, поради заседание на Контролния съвет на ПУ.

На 15.11.2018 (четвъртък), от 12:45 до 17:00ч. в каб 245 ще се проведат извънредни занятия по "Математически основи на макроикономиката" за спец. "Бизнес математика", 3 курс, редовно убучение (вместо на 29.11.2018г.) 

На 08.11.2018 (четвъртък), от 12:45 до 17:00ч. в каб 245 ще се проведат извънредни занятия по "Математически основи на макроикономиката" за спец. "Бизнес математика", 3 курс, редовно убучение (вместо на 1.11.2018г.) 

На 09.11.2018 г. (петък), 16.11.2018 г. (петък), 23.11.2018 г. (петък) и 07.12.2018 г. (петък), занятията по избираема дисциплина "Теория на инвестиционния портфейл" за всички специалности, редовно обучение, при гл. ас. д-р Асен Христов ще се проведат от 08:30 до 12:30 (вместо пт 9:15 до 12:30) в 432 к. з. с цел отучване на часовете от 30.11.2018 г. (петък).

На 8.11.2018 (четвъртък), от 11:45 до 15:15ч. в каб 343 ще се проведат извънредни занятия по "Алгебра 2" за спец. "Математика", 3 курс, при гл. ас. д-р Й. Епитропов (вместо на 1.11.2018г.) 

На 06.11.2018 г. (вторник), занятията по избираема дисциплина "Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft" за всички специалности, редовно обучение, при докт. Милен Близнаков ще се провеждат от 13:30 до 16:45 в 536 к. з. с цел отучване на часовете от 02.11.2018 г. (петък).

На 07.11.2018 г. (сряда), 14.11.2018 г. (сряда), 21.11.2018 г. (сряда) и 05.12.2018 г. (сряда),  по 1 учебен час преди редовнитеупражнения,ще се проведат извънредни упражненияпо„Синтетична геометрия“ при гл.ас.д-рИва Докузова със студентите от 4.курс, спец.„Математика“, в 233 с.з. (вместона28.11.2018г.).

На 23.11.2018 г. (петък) от 12.45 ч. до 16.00 ч. ще се проведат извънредни лекции по избираема дисциплина „Математически основи на компютърната графика” при гл. ас.д-р Ива Докузова, за всички специалности, редовно обучение, в 231 с.з. (вместо на30.11.2018 г.).

На 20.11.2018 г. (вторник) от 14:15 до 17:30 ч., в 533 к.з.ще се проведат извънреднилекции по Числени методи при проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиевасъс студентите от3ри курс, Математика и информатика и 3ти курс ИТМОМ(вместо 29.11.2018 г.).

На 16.11.2018 г. (петък) от 16:15 ч. до 19:30 ч. в 146 к.з. ще бъде отработено упражнението по Видеопродуциране при хон.ас. Ангел Генков, вместо на 02.11.2018г.

На 09.11.2018 г. (петък) от 16:15 ч. до 19:30 ч. в 146 к.з. ще бъде отработено упражнението по Видеопродуциране при хон.ас. Ангел Генков, вместо на 26.10.2018г.

На 06.11.2018 г. (вторник) от 13:30 ч. до 15:00 ч. в 532 к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по Увод в програмирането 1 за специалност Софтуерно инженерство, 1-ви курс, 1-ва А група, редовно обучение при гл. ас. д-р Христо Христов (вместо на 01.11.2018 г.).

На 06.11.2018 г. (вторник) от 15:15 ч. до 16:45 ч. в 532 к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по Увод в програмирането 1 за специалност Софтуерно инженерство, 1-ви курс, 2-ра А група, редовно обучение при гл. ас. д-р Христо Христов (вместо на 01.11.2018 г.).

На 06.11.2018 г. (вторник) от 16:45 ч. до 18:30 ч. в 532 к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по Увод в програмирането 1 за специалност Софтуерно инженерство, 1-ви курс, 3-та А група, редовно обучение при гл. ас. д-р Христо Христов (вместо на 01.11.2018 г.).

На 30.10.2018 г. (вторник) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 246 к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по Увод в програмирането 1 за специалност Софтуерно инженерство, 1-ви курс, 1-ва Б група, редовно обучение при хон. ас. Мадлен Стойчева (вместо на 01.11.2018 г.).

На 30.10.2018 г. (вторник) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 246 к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по Увод в програмирането 1 за специалност Софтуерно инженерство, 1-ви курс, 2-ра Б група, редовно обучение при  при хон. ас. Мадлен Стойчева (вместо на 01.11.2018 г.).

На 07.11.2018 г. (сряда) от 9:15 до 12:30 в 338 к. ще се проведат извънредни лекции по избираемата дисциплина Методи за решаване на екстремални задачи, редовно обучение,  при проф. д.м.н. Христо Семерджиев (вместо на 02.11.2018 г.).

На 07.11.2018 г. (сряда) от 8:15 до 11:45 в 146 к.з. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината Английски език за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, група D, редовно обучение при гл. ас. д-р Кирина Бойкова (вместо на 28.11.2018 г.).

На 09.11.2018 г. (петък), 16.11.2018 г. (петък), 23.11.2018 г. (петък) и 30.11.2018 г. (петък) занятията по избираема дисциплина "Приложна криптография в Интернет с PHP" за всички специалности, редовно обучение, при докт. Тони Каравасилев ще се провеждат от 12:45 до 16:45 в 532 к. з. (вместо от 12:45 до 16:00) с цел отучване на часовете от 01.11.2018 г.

На 30.10.2018 г. (вторник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 533 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бази от данни със специалност Софтуерно инженерство, 2-ри курс, 3а група, редовно обучение при докторант Димитър Христов. (вместо 1 ноември 2018).

На 08.11.2018 г. (четвъртък) от 08:15 до 11:45 в 146 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по Финансова математика за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Милена Петкова (вместо на 30.10.2018 г.).

На 29.10.2018 год. от 8:15 до 11:45 в 432 к.з. ще се проведе извънредно упражнение по дисциплината "Оптимизационни модели в икономиката" за специалност Бизнес Информационни Технологии - 4 курс, редовно обучение,групи 2а и 2б, при докт. Иван Бъндев – вместо редовното упражнение на 01.11.2018 година.

На 08.11.2018 г. от 11:45 ч. до 14:15 ч. в 424 ауд. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за специалност Софтуерно инженерство, 3. курс, редовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо редовната лекция от 01.11.2018 г.

На 06.11.2018 г. (вторник) от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 246 к.з. ще се проведат упражнения и контролна работа по Въведение в компютърните науки (С++), за специалност Информатика I курс за  2а група  при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев. (вместо на 02.11.2018 г.).

На 06.11.2018 г. (вторник) от 08:15 ч. до 10:00 ч. в 246 к.з. ще се проведат упражнения и контролна работа по Въведение в компютърните науки (С++), за специалност Информатика I курс за  1а група  при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев. (вместо на 02.11.2018 г.).

На 04.11.2018 г. (неделя) и на 11.11.2018 (неделя) от 9:15 ч. до 13:30 ч. (за група А) и от 13:30 ч. до 18:00 ч. (за група B), в 246 к.з. ще се отработят упражненията по Английски език със специалност „Софтуерно инженерство“ I курс при доц. д-р Иван Шотлеков. (вместо на 02.11.2018 г. и 29.11.2018 г. съответно)

На 07.11.2018 г. (сряда) от 08:15 ч. до 11:45 ч. в 531 к.з. ще се проведат упражнения по Компютърна лингвистика, за специалност Информатика IV курс за всички групи при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев. (вместо на 01.11.2018 г.).

На 14.11.2018 г. (сряда) от 08:15 ч. до 11:45 ч. в 531 к.з. ще се проведат упражнения по Компютърна лингвистика, за специалност Информатика IV курс за всички групи при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев. (вместо на 29.11.2018 г.).

На 30.10.2018 г. (вторник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 532 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Уеб програмиране със специалност Информатика, 2-ри курс, 1а група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев. (вместо 1 ноември 2018)

На 30.10.2018 г. (вторник) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 532 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Уеб програмиране със специалност Информатика, 2-ри курс, 1б група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев. (вместо 1 ноември 2018)

На 31.10.2018 г. (сряда), 07.11.2018 г. (сряда) и 14.11.2018 г. (сряда), по 1 час преди редовните лекции, ще се проведат извънредни лекции по Маркетингови изследвания при проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева със студентите от 2ри курс, Бизнес информационни технологии, във 2ра аула (вместо 28.11.2018г.).

На 30.10.2018 г.(вторник) и 27.11.2018 г.(вторник)от 12:45 до 15:15 в 423 ауд. ще се проведат извънредни занятия по ЛААГ за специалност Софтуерно инженерство, I курс, редовно обучение при ас..Иванка Градева (вместо на 1.10.2018 г. и на 28.11.2018 г.).

На 7.11.2018 г.(сряда)от 8:15 до 13:30 в 441 ауд. ще се проведат извънредни занятия по ЛА за специалности Математика и Бизнес математика, I курс, редовно обучение при ас..Иванка Градева (вместо на 1.10.2018 г. и на 28.11.2018 г.).

На 25.10.2018 г.(четвъртък), 8.11.2018 г.(четвъртък), 15.11.2018 г.(четвъртък) и 22.11.2018 г.(четвъртък) от 17:00 до 18:45 в 231 с.з. ще се проведат извънредни занятия по ЛААГ за специалност Информатика I курс, редовно обучение при ас.Иванка Градева (вместо на 1.10.2018 г. и на 28.11.2018 г.).

На 23.10.2018 г. (вторник) от 9:15 ч. до 14:15 ч. в 434 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Събитийно програмиране за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, 2б и 3а групи, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев. Занятията ще бъдат отработени допълнително.

На 25.10.2018 г. (четвъртък) от 11:45 ч. до 15:15 ч. в 546 к.з. ще се отработят упражненията по Разпределени приложения със специалност „Информатика“, III курс, 3. група при докт. Хасан Гюлюстан. (вместо на 1.11.2018 г.)

На 25.10.2018 г. (четвъртък) от 8:15 ч. до 11:45 ч. в 146 к.з. ще се отработят упражненията по Разпределени приложения със специалност „Информатика“, III курс, 1. група при докт. Хасан Гюлюстан. (вместо на 1.11.2018 г.)

На 15.11.2018 г. (четвъртък) от 9:15 до 12:30 в 435 с.з. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината Математически анализ 2 за специалност Бизнес математика, 2-ри курс, редовно обучение при проф. дмн Петко Пройнов (вместо на 29.11.2018 г.).

На 25.10.2018 г. (четвъртък), на 08.11.2018 г. (четвъртък)и на 15.11.2018 г. (четвъртък)от 08:30до11:45 ч.в 547 комп. залаще се отработят лекциите по Приложна математика 2 за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, IV курс, редовно, при доц. д-р Хр. Кулина (вместо на 01.11.2018 г).

На 25.10.2018 г. (четвъртък) и 8.11.2018 (четвъртък) от 8:00 ч. до 9:15 ч. в 541 к.з. ще се отработят упражненията по Хоспитиране със специалност „Математика и информатика“, IV курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на 1.11.2018 г.)

На 25.10.2018 г. (четвъртък) от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 541 к.з. ще се отработят упражненията по Хоспитиране със специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, IV курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на 1.11.2018 г.)

На 8.11.2018 г. (четвъртък) от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 541 к.з. ще се отработят упражненията по Хоспитиране със специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, IV курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на 29.11.2018 г.)

На 16.11.2018 г. (четвъртък) и 23.11.2018 (четвъртък) от 8:00 ч. до 9:15 ч. в 541 к.з. ще се отработят упражненията по Хоспитиране със специалност „Математика и информатика“, IV курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на 29.11.2018 г.)

На29.10.2018 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в 535 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационните технологии за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, 2б група, редовно обучение при хон.ас. Веселина Нанева (вместо на 01.11.2018 г.)

На29.10.2018 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в 246 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, 2a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 01.11.2018 г.).

На29.10.2018 г. (понеделник) от 11:00 ч. до 13:30 ч. в 246 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 01.11.2018 г.).

На 04, 11, 18 октомври, 2018 г. (четвъртъци) от 17:00 до 17:45 в 434 к. з. ще се проведат извънредно по един час упражнение - Програмиране, специалност ИТМОМ, 1б гр., редовно обучение при хон. ас. Детелина Милкотева (вместо на 25.10.2018 г.).


На 08,15, 22 ноември, 2018 г. (четвъртъци) от 17:00 до 17:45 в 434 к. з. ще се проведат извънредно по един час упражнение - Програмиране, специалност ИТМОМ, 1б гр., редовно обучение при хон. ас. Детелина Милкотева (вместо на 01.11.2018 г. - Ден на будителите).

На 06.11.2018 г.(вторник)от 12:30 до 15:00 в 533 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Събитийно програмиране за специалност Математика и информатика, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 28.11.2018 г.).

На 13.11.2018 г.(вторник)от 13:30 до 16:00 в 533 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Информационни технологии в образованието за специалност Математика и информатика, III курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 28.11.2018 г.).

На 25.10.2018 г. (четвъртък), 15.11.2018 г. (четвъртък) и 22.11.2018 г.(четвъртък)от 08:30 до 09:15 в 346 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Интегриран практикум по информатика за специалност Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 01.11.2018 г.).

На 08.11.2018 г.(четвъртък)от 14:30 до 17:00в 541 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Интегриран практикум по информатика за специалност Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 29.11.2018 г.).

На 21.11.2018 г. (сряда) от 11:45 до 14:15 в 346 к.з. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината Изчислителна математика 2, редовно обучение за специалност Бизнес математика, 4ти курс, при гл.ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 28.11.2018 г.)

На 14.11.2018 г. (сряда) от 08:15 до 09:00 в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината Изчислителна математика 2, редовно обучение за специалност Бизнес математика, 4ти курс при хон.ас. Стефани Панайотова (вместо на 29.11.2018 г.).

На 14.11.2018 г. (сряда) от 11:45 до 14:15 в 346 к.з. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината Изчислителна математика 2, редовно обучение за специалност Бизнес математика, 4ти курс при хон.ас. Стефани Панайотова (вместо на 29.11.2018 г.).

На 22.11.2018 г. (четвъртък) от 12:45 до 15:15 в 536 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Компютърни числени методи, редовно обучение за специалност Информатика, 4ти курс, 2а група при гл.ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 28.11.2018 г.).

На 22.11.2018 г. (четвъртък) от 15:15 до 17:45 в 536 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Компютърни числени методи, редовно обучение за специалност Информатика, 4ти курс, 1б група при гл.ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 28.11.2018 г.).

На 8.11.2018 г. (четвъртък) от 15:15 до 17:00ч. в 546 к.з. ще се проведе извънредно занятиепо Маркетингови изследвания за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 3а група, редовно обучение при докт. Антоанета Йорданова (вместо на 31.11.2018г.).

На 8.11.2018 г. (четвъртък) от 17:00 до 18:45ч. в 546 к.з. ще се проведе упражнение по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 2б група, редовно обучение при докт. Антоанета Йорданова(вместо на 31.11.2018г.).

На 27.11.2018 г. (вторник) от 8:15 до 10 в 531 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за 1а група, специалност Инфроамтика, 3ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 28.11.2018 г.).

На 8.11.2018, 15.11.2018, 22.11.2018 и 6.12.2018 занятията по ИД "Бизнес статистика със SPSS", при гл. ас. д-р Атанас Иванов ще бъдат удължени с 1 час поради пропуснато занятие на 29.11.2018 г. (петък).

На 30.10.2018 г. (вторник) от 17:00 ч. до 19:30 ч. в 423. ауд. ще се проведат лекциите по Линейна алгебра за студентите от I курс за специалностите МИИТ и ИТМОМ при проф. д.м.н. Манчо Манев (вместо на 1.11.2018 г.).

На 25.10.2018г. (четвъртък) от 15:15 до 17:45 в 547 к. з. ще се проведе упражнение по Бази от данни за специалност “Софтуерно инженерство”, 2-ри курс, 2б група, редовно обучение (вместо на 28.11.2018г.)

На 08.11.2018г. (четвъртък) от 15:15 до 17:45 в 547 к. з. ще се проведе упражнение по Бази от данни за специалност “Софтуерно инженерство”, 2-ри курс, 3б група, редовно обучение (вместо на 28.11.2018г.)

На 30.10.2018 г. (вторник) и 27.11.2018 г. (вторник) от 09:15 ч. до 11:45 ч. в 146 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии, за специалност „Математика, информатика и информационни технологии“, I курс, при гл. ас. д-р Мария Василева. (вместо на 1.11.2018 г. и 29.11.2018 г.)

На 22.10.2018г. (понеделник) от 14:30 до 17:00 в 435 с. з. ще се проведе упражнение по Линейна алгебра за специалност “Математика, информатика и информационни технологии”, първи курс при докт-т Веселина Тавкова ( вместо на 28.11.2018г.)

На 29.10.2018 г. (понеделник) и 26.11.2018 г. (понеделник) от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 433 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии, за специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, I курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 1.11.2018 г. и 29.11.2018 г.)

На 30.10.2018 г. (вторник) и 27.11.2018 г. (вторник) от 09:15 ч. до 11:45 ч. в 246 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии, за специалност „Математика, информатика и информационни технологии“, I курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 1.11.2018 г. и 29.11.2018 г.)

На 22.10.2018 г. от 9:15 ч. до 11:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина "Увод в информационни технологии" за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, 2 'а' и 3 'а' група в зала 246 при докт-т Ивелина Велчева (вместо на 29.11.2018 г. ).

На 22.10.2018 г. от 16 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина "Увод в информационни технологии" за специалност Бизнес математика, 1-ви курс в зала 346при докт-т Ивелина Велчева (вместо на 29.11.2018 г. ).

На 16.10.2018 г. (вторник) от 9:15 ч. до 11:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина "Увод в информационни технологии" за специалност Бизнес информационни технологии, 1-ви курс, 1 'а' и 2 'а' група в зала 547 при докт-т Ивелина Велчева (вместо на 28.11.2018 г. (сряда)).

На03.12.2018 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:00 ч. в 246 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 1a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 28.11.2018 г.).

На03.12.2018 г. (понеделник) от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 246 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 2a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 28.11.2018 г.).

На03.12.2018 г. (понеделник) от 11:45 ч. до 13:30 ч. в 246 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 1б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 28.11.2018 г.).

На26.11.2018 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в 246 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, 2a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 29.11.2018 г.).

На26.11.2018 г. (понеделник) от 11:00 ч. до 13:30 ч. в 246 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 29.11.2018 г.).

На 03.12.2018 г. (понеделник) от 8:15 до 10 в 546 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по МИ, специалност БИТ, 2- ри курс, 3а гр., редовно обучение при докт. Антоанета Петрова Йорданова (вместо на 28.11.2018 г.)

На 03.12.2018 г. (понеделник) от 10:00 до 11:45 в 546 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по МИ, специалност БИТ, 2-ри курс, 2б гр., редовно обучение при докт. Антоанета Петрова Йорданова (вместо на 28.11.2018 г.)

На 24.10.2018 г. (сряда) от 9:15 до 11:45 в 531 к. з. ще се проведе извънредно упражнение по Увод в информационните технологии, БИТ 1К, редовно обучение при хон. ас. Мария Гайдарова (вместо 17.10.2018).

На 16.10.2018 г. (вторник) от 12:45 до 14:15ч. в 423 ауд. ще се проведе извънредна лекция по Уебпрограмиране за спец. Информатика 2 курс, при доц. д-р Елена Сомова (вместо на 24.10.2018г.)

На 16.10.2018 г. (вторник) от 14:30 до 17:00ч. в 423 ауд. ще се проведе извънредна лекция по Алгоритми и структури от данни за спец. Математика, информатика и информационни технологии 2 курсиИнформационни технологии,математика и образователен мениджмънт 2 курс, при доц. д-р Елена Сомова (вместо на 24.10.2018г.)

На 24.10.2018 г. от 8:15 ч. до 10:00 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Електронна търговия" за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4. курс, редовно обучение, 3-та група при доц. д-р Тодорка Глушкова, вместо 17.10.2018 г.

На 24.10.2018 г. от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Електронна търговия" за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4. курс, редовно обучение, 1-ва група при доц. д-р Тодорка Глушкова, вместо 17.10.2018 г.

На 24.10.2018 г. от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Електронна търговия" за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4. курс, редовно обучение, 2-ра група при доц. д-р Тодорка Глушкова, вместо 17.10.2018 г.

На 24.10.2018 г. (сряда) от 08:15 до 09:00 в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината Изчислителна математика 2, редовно обучение за специалност Бизнес математика, 4ти курс при хон.ас. Стефани Панайотова (вместо на 01.11.2018 г.).

На 24.10.2018 г. (сряда) от 11:45 до 14:15 в 346 к.з. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината Изчислителна математика 2, редовно обучение за специалност Бизнес математика, 4ти курс при хон.ас. Стефани Панайотова (вместо на 01.11.2018 г.).

На 18.10.2018 г. от 11:45 ч. до 14:15 ч. в 424 а. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за специалност Софтуерно инженерство, 3. курс, редовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо редовната лекция от 11.10.2018 г.

На 17.10.2018 г. (сряда) от 11:45 ч. до 14:15 ч. в 346 к.з. ще се отработят упражненията по Хоспитиране със специалност „Математика и информатика“, IV курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на 11.10.2018 г.)

На 18.10.2018 г. (четвъртък) от 14:15 ч. до 17:00 ч. в 541 к.з. ще се отработят упражненията по Хоспитиране със специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, IV курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на 11.10.2018 г.)

На 12.10.2018 г. (петък) занятията по Английски език за специалност СТД, група С при гл. ас. д-р Кирина Бойкова ще се проведат от 12:45 до 14:30. Отработването на часовете ще е на 19.10.2018 и 26.10.2018 от 16:00 до 16:45.

На 11.10.2018 г. и 18.10.2018 г. (четвъртък) от 09:15 до 10:00 в 424 ауд. ще се проведе извънредна лекция по Увод в информационните технологии, специалност БИТ, 1 курс, редовно обучение при доц. Е. Ангелова (вместо на 01.11.2018 г.).

На 09.10.2018 г. (вторник) от 13:30 ч. до 17:00 ч. в 533 к.з. (4 ч. лекции вместо на 01.11.2018) ще се проведат занятията по Числени методи със студентите от специалност Математика и информатика, 3ти курс, слято с ИТМОМ 3ти курс при проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева. За същите студенти ще се разменят лекциите и упражненията по Числени методи на 17.10.2018 (сряда) и 18.10.2010 (четвъртък), от 13:30 до 17:00 ч.

Последна актуализация: 16.04.2019 г.

На 04.06.2019 г. (вторник) от 15:15 ч. до 18:45 ч. в 423 ауд. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Иконометрия" за специалност Бизнес информационни технологии , 2 курс редовно, при доц. д-р Анна Малинова."

На 18.04.2019 г. (четвъртък) от 11:45 ч. до 13:30 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по "Програмиране в Интернет с PHP и MySQL" със специалност БИТ, 2-ри курс, 1б група, редовно обучение при Юри Хоптериев, вместо 10.04.2019 г.

На 18.04.2019 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по "Програмиране в Интернет с PHP и MySQL" със специалност СТД, 2-ри курс, 2а група, редовно обучение при Юри Хоптериев, вместо 10.04.2019 г.

На 19.04.2019 г., 10.05.2019 г. и 17.05.2019 г. (петък) от 13:00 ч. до 16:30 ч. в кабинет 440 ще се проведат извънредни занятия по дисциплината Приложна финансова математика (избираема) при проф. д-р Н. Кюркчиев (вместо на 26.04.2019 г., 03.05.2019 г. и 24.05.2019 г.).

"На вниманието на студентите обучаващи се по избираемата дисциплина: " Сделки и интернет ".
Уважаеми колеги, на 19.04.2019 год. - ден петък няма да се проведат занятия по избираемата дисциплина: " Сделки и интернет ". Лекционните часове ще бъдат взети допълнително.

На 17.04.2019 г. и 24.04.2019 г. от 16:15 ч. до 17:45 ч. в 422 ауд. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината "УЕБ дизайн" за специалност БИТ, 3. курс, редовно обучение при доц. д-р Тодорка Глушкова, вместо 10.04.2019г. и 01.05.2019г.

На 12.04.2019 г. (петък) от 10:00 до 12:30 в 446 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Обектно-ориентирано програмиране за специалности БМ и М, 1 курс, редовно обучение при доц. д-р Елена Сомова (вместо на 16.04.2019 г.).

На 18.04.2019 г. (четвъртък) от 13:30 до 16:00 в 432 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Моделиране и управление на бизнес процеси за специалност БИТ, 3 курс, редовно обучение при доц. д-р Елена Сомова (вместо на 16.04.2019 г.).

На 17.04.2019 г. (сряда) от 9:15 до 11:45 в 532 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика за 2а група, специалност БИТ, 1ви курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 10.04.2019 г.).

На 24.04.2019 г. (сряда) от 9:15 до 11:45 в 532 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика за 2а група, специалност БИТ, 1ви курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 1.5.2019 г.).

На  17.04.2019 г. , 24.04.2018 и 08.05.2019 от 17:15 до 18:45 в 532 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Иконометрия за специалност Бизнес математика, 2ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 10.04.2019 г. и 01.05.2019).

На 18.04.2019 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 534 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика за специалност Бизнес информационни технологии, 1-ви курс, 1a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 10.04.2019 г.).

На 18.04.2019 г. (четвъртък) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в 534 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика за специалност Бизнес информационни технологии, 1-ви курс, 1б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 10.04.2019 г.).

На 17.04.2019 г. (сряда) от 16:15 до 17:45 часа в к.з. 446 ще се проведат извънредни упражнения по „Иконометрия“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, 2-ри курс, 1 група, при гл. ас. д-р Кремена Стефанова, вместо на 10.04.2019 г.

На 15.05.2019 г. (сряда) от 16:15 до 17:45 часа в к.з. 446 ще се проведат извънредни упражнения по „Иконометрия“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, 2-ри курс, 3 група, при гл. ас. д-р Кремена Стефанова, вместо на 10.04.2019 г.

На 22.05.2019 г. (сряда) от 16:15 до 17:45 часа в к.з. 446 ще се проведат извънредни упражнения по „Иконометрия“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, 2-ри курс, 2 група, при гл. ас. д-р Кремена Стефанова, вместо на 01.05.2019 г.

На 17.03.2019 г. (неделя) от 11:00 в 432 к. з. ще се проведe извънредно занятие по Борсова и извънборсова търговия за специалност Бизнес математика, 4-ри курс, при гл. ас. д-р Милена Петкова (вместо на 11.03.2019 г.).

На 15.03.2019 г. в к.з 531 ще се проведе извънредна лекция по избираемата дисциплина "Видеопродуциране", при хон. ас. Ангел Генков, вместо на 08.03.2018 г.

На 06.03.2019 г. от 9:00 ч. до 10:00 ч. и 12:30 ч. до 14:00 ч. в 541 к.з. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Алгоритми и структури от данни" за специалност Приложна математика, 2. курс, редовно обучение, при доц. д-р Елена Сомова, вместо редовната лекция от 13.03.2018 г.

На 05.03.2019г. от  (вторник) от 11:45 до 15:15 часа в 433 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Теория на вероятностите и математическата статистика" за специалност Информационни технологии, Математика и образоветелен мениджмънт, Математика, информатика и информационни технологии при докторант Терзиева, вместо на 04.03.2019.

На 28.02.2019г. от  (четвъртък) от 8:15 до 10:00 часа в к.з. 546  ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Администриране на динамични уеб системи" за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, 1 гр при хон.ас Иван Желев, вместо на 04.03.2019.

На 28.02.2019г. от  (четвъртък) от 10:00 до 11:45 часа в к.з. 546  ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Администриране на динамични уеб системи" за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, 2 гр при хон.ас Иван Желев, вместо на 04.03.2019.

На 28.02.2019г. от  (четвъртък) от 11:45 до 13:30 часа в к.з. 546  ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Администриране на динамични уеб системи" за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, 3 гр при хон.ас Иван Желев, вместо на 04.03.2019.

На 28.02.2019г. от  (четвъртък) от 14:30 до 16:00 часа в к.з. 531  ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Информациони технологии в интернет" за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ри курс, 1 гр при хон.ас Иван Желев, вместо на 23.02.2019.

На 28.02.2019г. от  (четвъртък) от 16:00 до 17:30 часа в к.з. 531  ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Информациони технологии в интернет" за специалност  Софтуерни технологии и дизайн, 4-ри курс, 2 гр при хон.ас Иван Желев, вместо на 23.02.2019.

На 28.02.2019г. от  (четвъртък) от 17:30 до 18:45 часа в к.з. 531  ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Информациони технологии в интернет" за специалност  Софтуерни технологии и дизайн, 4-ри курс, 3 гр при хон.ас Иван Желев, вместо на 23.02.2019.

На 26.02.2019 г. (вторник) от 13:30 до 16:00 часа в 434 к.з. ще се проведат упражнения по Програмиране за спец. Бизнес информационни технологии, 1 курс, 1а група, редовно обучение при докт-т Соня Заимова, (вместо на 04.03.2019).

На 26.02.2019 г. (вторник) от 16:15 до 18:45 часа в 434 к.з. ще се проведат упражнения по Програмиране за спец. Бизнес информационни технологии, 1 курс, 2а група, редовно обучение при докт-т Соня Заимова, (вместо на 04.03.2019).

На 05.03.2019 г. (вторник) от 12:00 часа в 541 к.з. ще се проведат извънредни часове по ОМИ за спец. БМ, 3 курс при доц. д-р Дойчин Бояджиев, (вместо на 04.03.2019).

На 11.03.2019 г. (понеделник) от 13:30 до 16:00 часа в к.з. 533 ще се проведе извънредна лекция по „Бизнес информационни системи“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, 4-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Кремена Стефанова, вместо на 04.03.2019 г. поради официален почивен ден.

На 11.03.2019 г. (понеделник) от 16:15 до 18:45 часа в к.з. 533 ще се проведе извънредна лекция по „Информационни технологии в интернет“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, 4-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Кремена Стефанова, вместо на 04.03.2019 г. поради официален почивен ден.

На 12.03.2019  г. (вторник) от 8:15 ч. до 10:45 в 434 к.з. ще  се проведат упражнения по Английски език за  специалности ИТМОМ, БМ, МИИТ 1-ви курсгрупа  В, редовно обучение, при гл.ас. д-р Кирина Бойкова (вместо на 04.03.2019).

На 02.03.2019 г. от 13:30 в 432 к. з. ще се проведе извънредно занятие по Анализ на инвестиционни проекти за специалност Бизнес информационни технологии4-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев (вместо на 19.02.2019 г.).

На  28.02.2019 г. и на 14.03.2019 г. (четвъртък)  от 15:15 до 16:45 в 233 с.з. ще се проведат извънредни занятия по  ММЛ  за специалност Бизнес математика, IV курс, редовно обучение при ас..Иванка Градева  (вместо на 21.02.2019 г. и на 7.03.2019 г. (четвъртък)) .

На 26.02.2019 г. (вторник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 446 к.з. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Информационни технологии в математиката" за специалност БИТ, 1 курс редовно, при доц. д-р Анна Малинова.

На 13.03.2019  г. (сряда) от 9:15 ч. до 11:00 в 246 к.з. ще  се проведат упражнения по Английски език за  специалност Софтуерно инженерство 1-ви курсгрупа  D, редовно обучение, при гл.ас. д-р Кирина Бойкова (вместо на 04.03.2019).

На 02.03.2019 г. от 10:00 в 432 к. з. ще се проведе извънредно занятие по Анализ на инвестиционни проекти за специалност Бизнес информационни технологии, 4-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев (вместо на 12.02.2019 г.).

На 23.02.2019 г. (събота) от 10:00 в 432 к. з. ще се проведe извънредно занятие по Борсова и извънборсова търговия за специалност Бизнес математика, 4-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Милена Петкова (вместо на 18.02.2019 г.).

На 23.02.2019 г. (събота)   от  10 :00   часа в 146 комп. зала ще се проведат         извънредни изпити при проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева и доц. д-р Христина Кулина за           всички курсове по всички учебни дисциплини.

На 22.02.2019 г. (петък) и на 8.03.2019 г. (петък)  от 8:15 до 9:15 в 432 к.з. и от 12:30 до 13:30 в 536 к.з. ще се проведат извънредни лекции по избираема дисциплина „Оформяне и презентиране на дипломни и научни работи“, редовно обучение при доц. Ст. Хаджиколева (вместо на 1.03.2019 от 8:15 до 12:30).

На 18.02.2019 г. (понеделник) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в  434 к.з. ще се проведат упражнения по Въведение в уеб програмирането, за специалност „ИТМОМ“, I курс, при ас. Стефан Ставрев.(вместо на 21.02.2019 г.)

На 18.02.2019 (понеделник) от 15:15 ч. в 424 ауд. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Информационни технологии в математиката" за специалност БИТ, 1 курс редовно об., при доц. д-р Анна Малинова.

На 18.02.2019 г. (понеделник) и 25.02.2019 г. (понеделник) от 13.30 до 16.00 ч. в 231 с.з. ще се проведат извънредни занятия по „Геометрия“ при гл. ас. д-р Ива Докузова със студентите от 2. курс, спец. „МИИТ“ и спец. "ИТМОМ",  (вместо на 16.01.2019г).

На 7.03.2019 г. (четвъртък) от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 232 с.з. ще се отработят лекциите по Методи за решаваме на математически задачи, за специалност „Математика и информатика“, III курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на 4.03.2019 г.)

На 11.03.2019 г. (понеделник) от 8:30 ч. до 9:45 ч. в 232 с.з. ще се отработят упражненията по Методи за решаваме на математически задачи, за специалност „Математика и информатика“, III курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на  4.03.2019 г.)

На 14.02. 2019г. от  (четвъртък) от 14:30 до 16:00 часа в к.з. 535  ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Администриране на динамични уеб системи" за специалност  Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, 1 гр при хон.ас Иван Желев, вместо на 07.01.2019.

 На 14.02. 2019г. от  (четвъртък) от 16:00 до 17:30 часа в к.з. 535  ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Администриране на динамични уеб системи" за специалност  Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, 2 гр при хон.ас Иван Желев, вместо на 07.01.2019.

 На 14.02. 2019г. от  (четвъртък) от 17:30 до 18:45 часа в к.з. 535  ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Администриране на динамични уеб системи" за специалност  Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, 3 гр при хон.ас Иван Желев, вместо на 07.01.2019.

На 5.03.2019 г. (вторник) от 11:00 ч. до 13:30 ч. в 146 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии, за специалност „Информатика“, I курс, 1 а група, при гл. ас. д-р Мария Василева. (вместо на 4.03.2019 г.)

На 5.03.2019 г. (вторник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 534 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии в математиката, за специалност „Бизнес информационни технологии“, I курс, 1 а група, при гл. ас. д-р Мария Василева. (вместо на 4.03.2019 г.)

На 05.03.2019 г. (вторник) от 11:00 ч. до 13:30 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Информационни технологии“ за специалност „Информатика“, 1-ви курс, 2 "б" група в зала 531 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване заради 04.03.2019 г. (понеделник)). 

На   06.03.2019 г. (сряда) от 8:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина   „Информационни технологии“  за специалност  „Информатика“, 1-ви курс, 2 "а" група в зала 246 при  докт-т Ивелина Велчева  (отучване заради 04.03.2019 г. (понеделник)).

На 16.02.2019 г. и 23.02.2019 г. от 14:00 ч. до 16:30 ч. в 424 а. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за специалности СТД и БИТ, 3 курс, редовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо редовните лекции съответно от 04.03.2019 г. и 11.03.2019 г. 

На 23.02.2019 г. (събота) от 9:15 ч. до 13:30 ч. (за група А) и от 13:30 ч. до 18:00 ч. (за група B), в 246 к.з. ще се отработят упражненията по Английски език със специалност „Софтуерно инженерство“ I курс при доц. д-р Иван Шотлеков. (вместо на 04.03.2019 г.)

На 14.02.2019 г. (четвъртък) от 14:30 ч. до 16:15 ч. в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия за 2б група по Бази от данни за II курс БИТ редовно обучение при гл. ас. д-р Магдалена Веселинова (вместо на 04.03.2019 г.)

На 14.02.2019 г. (четвъртък) от 16:30 ч. до 17:45 ч. в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия за 1б група по Бази от данни за II курс БИТ редовно обучение при гл. ас. д-р Магдалена Веселинова (вместо на 04.03.2019 г.)

На 14.02.2019 г. от 15:15 ч. до 17:45 ч. в 536 к.з. ще се проведe извънредна лекция по  дисциплината "УЕБ дизайн" за специалности ИТМОМ и МИИТ  2 курс, редовно обучение при доц. д-р Тодорка Глушкова, вместо лекцията от 21.02.2019г.

На 20.02.2019 г. от 09:15 ч. до 11:45ч. в 533 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "ИТ в математиката" за специалност БИТ, 1 курс, редовно обучение,  2б група при доц. д-р Тодорка Глушкова, вместо упражнението от 21.02.2019г.

На 13.02.2019 г. (сряда) от 08.15 ч. до 10.45 ч. в 433 к.з. ще се проведат извънредни занятия за 3а група по ООП (с Java) (упражнения)за II курс Информатика редовно обучение при ас. Ирена Кехайова (вместо на 11.02.2019 г.)

На 28.02.2019 г. (четвъртък) от 9:15 до 12:30 в 232 с.з. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината Математически анализ 1 за специалност Бизнес математика, 1-ри курс, редовно обучение при проф. дмн Петко Пройнов (вместо на 12.03.2019 г.). 

На 18.02.2019 г. (понеделник) от 9:15 до 12:30 в 231 с.з. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината Диференциални уравнения за специалност Бизнес математика, 2-ри курс, редовно обучение при проф. дмн Петко Пройнов (вместо на13.03.2019 г.). 

На 11.02.2019 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 232 с.з. ще се отработят лекциите по Методи за решаваме на математически задачи, за специалност „Математика и информатика“, III курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на 25.02.2019 г.)

На 18.02.2019 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 232 с.з. ще се отработят упражненията по Методи за решаваме на математически задачи, за специалност „Математика и информатика“, III курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на  25.02.2019 г.)

На 12.02.2019  г. (вторник)  от 9:15 до 10:45 в 434 к.з. ще се проведат извънредни  лекции по Бази от данни, за специалност Бизнес математика, 2-ти курс,  редовно обучение при доц. Ст.  Хаджиколева (вместо на 28.02.2019 от 11:45 до 13:30).

На 21.02.2019 г. (четвъртък)  от 8:15 до 10:00 в 546 к.з. ще се проведат  извънредни лекции по Въведение в  облачните технологии, специалност БИТ, 3-ти курс, редовно обучение при доц. Ст. Хаджиколева (вместо на 26.02.2019  от 13:30 до 15:15).

На 19.02.2019 г. (вторник) и на 26.02.2019 г. (вторник) от  09:15  до 11:45 ч. в 424 ауд. ще се отработят лекциите по Софтуерни системи по математика за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ I курс, редовно, при доц. д-р Хр. Кулина (вместо на 12.02.2019 г).

На 12.02.2019 г. (вторник) от 11:45 до 13:30 в 431 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Създаване и обработка на векторни изображения за 1а група, специалност Софтуерни технологии и дизайн, 3-ти курс, редовно обучение при хон. ас. Веселина Нанева (вместо на 07.02.2019)

На 12.02.2019 г. (вторник) от 13:30 до 15:15 в 431 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Създаване и обработка на векторни изображения за 1б група, специалност Софтуерни технологии и дизайн, 3-ти курс, редовно обучение при хон. ас. Веселина Нанева (вместо на 06.02.2019)

На 19.02.2019 г. (вторник) от 11:45 до 13:30 в 431 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Създаване и обработка на векторни изображения за 2а група, специалност Софтуерни технологии и дизайн, 3-ти курс, редовно обучение при хон. ас. Веселина Нанева (вместо на 07.02.2019)

На 19.02.2019 г. (вторник) от 13:30 до 15:15 в 431 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Създаване и обработка на векторни изображения за 2б група, специалност Софтуерни технологии и дизайн, 3-ти курс, редовно обучение при хон. ас. Веселина Нанева (вместо на 07.02.2019)

На 20.02.2019 г. (сряда) от 14:30 до 16:00 в 434 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Създаване и обработка на векторни изображения за 3а група, специалност Софтуерни технологии и дизайн, 3-ти курс, редовно обучение при хон. ас. Веселина Нанева (вместо на 07.02.2019)

На 26.02.2019 г. (вторник) от 8:15 до 10:00 в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бизнес информационни системи за 2 група, специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, редовно обучение при хон. ас. Веселина Нанева (вместо на 06.02.2019)

На 26.02.2019 г. (вторник) от 10:00 до 11:45 в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бизнес информационни системи за 3 група, специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, редовно обучение при хон. ас. Веселина Нанева (вместо на 06.02.2019)

На 26.02.2019 г. (вторник) от 11:45 до 13:30 в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бизнес информационни системи за 1 група, специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, редовно обучение при хон. ас. Веселина Нанева (вместо на 06.02.2019)

На 12.02.2019 г. (вторник) от 15:15 ч. до 18:45 ч. в 436 с.з. ще се проведат упражнения по ДУ, за специалност „Бизнес математика“, II курс, при гл. ас. д-р Слав Чолаков. 

На 11.02.2019 (понеделник), 18.02.2019 (понеделник), 25.02.2019 (понеделник) занятията по "Геометрия" за спец. "Информатика", 2-ри курс, 1-ва група, редовно обучение, при докт-т Веселина Тавкова ще се проведат от 9:15 до 12:30 (вместо от 10:00 до 12:30) в 233 с.з. с цел отучване на часовете от 04.03.2019 г. (понеделник).

На 04.02.2019 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:00 ч. в 546 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Администриране на динамични уеб системи за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, 2 гр, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев по здравословни причини. Занятията ще бъдат отработени на 07.2.2019 г. (четвъртък) от 14:30 до 16:00 часа в к.з. 535. 

На 04.02.2019 г. (понеделник) от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 546 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Администриране на динамични уеб системи за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, 1 гр, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев по здравословни причини. Занятията ще бъдат отработени на 07.2.2019 г. (четвъртък) от 16:00 до 17:30 часа в к.з. 535. 

На 04.02.2019 г. (понеделник) от 11:45 ч. до 13:30 ч. в 546 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Администриране на динамични уеб системи за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, 3 гр, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев по здравословни причини. Занятията ще бъдат отработени на 07.2.2019 г. (четвъртък) от 17:30 до 18:45 часа в к.з. 535.

На 05.02.2019 г. (вторник) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат упражнения по ССИС, за специалност „Бизнес информационни технологии“, II курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 12.02.2019 г.)

На 5.02.2019 г. (вторник)  от 8:15 до 10:45 в 434 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Бази от данни, специалност МИ, М и ИТМОМ, 3-ти курс, редовно обучение при доц. Ст. Хаджиколева (вместо на 26.02.2019 от 11:00 до 13:30).

На 5.02.2019 г. (вторник)  от 16:15 до 18:45 в 547 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Софтуерни технологии 2, специалност СТД, 3-ти курс, редовно обучение при доц. Ст. Хаджиколева (вместо на 28.02.2019 от 15:15 до 17:45).

На 25.02.2019 г. (понеделник)  от 8:15 до 10:00 в 533 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за 1а група, специалност СТД, 3-ти курс, редовно обучение при хон. ас. Лазар Пендов (вместо на 04.03.2019 от 10:00 до 11:45).

На 26.02.2019 г. (вторник)  от 11:00 до 12:30 в 531 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за 2б група, специалност СТД, 3-ти курс, редовно обучение при хон. ас. Лазар Пендов (вместо на 04.03.2019 от 11:45 до 13:30).

На 06.02. 2019г. от 8:15 ч. до 10:00 ч. в 533 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Софтуерни технологии" за специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, 3. курс, редовно обучение, 1а група при ас. Ирина Кръстева, вместо от 8:15 ч. до 10:00 ч. на 29.01.2019г.

На 06.02. 2019г. от 10:00 до 11:45 ч. в 533 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Софтуерни технологии" за специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, 3. курс, редовно обучение, 1б група при ас. Ирина Кръстева, вместо от 10:00 ч. до 11:45 ч. на 29.01.2019г.

На 06.02. 2019г. от 15:15 до 17:00 ч. в 531к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Софтуерни технологии" за специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, 3. курс, редовно обучение, 2а група при ас. Ирина Кръстева, вместо от 11:45 ч. до 13:30 ч. на 29.01.2019г. 

На 06.02. 2019г. от 17:00 до 18:45 ч. в 531к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Софтуерни технологии" за специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, 3. курс, редовно обучение, 2б и 3а група при ас. Ирина Кръстева, вместо от 15:15 ч. до 17:00 ч. и 17:00 ч. до 18:45 ч. на 29.01.2019г.

На 09.02.2019 г. от 14:00 ч. до 16:30 ч. в 423 а. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за специалности СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН и БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, 3. курсредовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо редовната лекция от 04.02.2019 г.

На 04.02.2019 г. (понеделник) от 8:15 до 10 в 533 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за 2а група, специалност СТД, 3ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 14.02.2019 г.).

На 07.02.2019 г. (четвъртък) от 8:15 до 10 в 533 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за 3а група, специалност СТД, 3ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 14.02.2019 г.).

На 21.02.2019 г. (четвъртък)  от 8:15 до 10 в 533 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за 1б група, специалност СТД, 3ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 14.02.2019 г.).

На 30.01.2019 г. (сряда), от 10:45 до 11:45 в 422 ауд. ще се проведе извънредно занятие по Информационни технологии за специалност Информатика, 1-ви курс, редовно обучение при доц. д-р Е. Ангелова (вместо на 30.01.2019 г., от 13:00).

На 04.02.2019 г. (понеделник), от 10:00 до 11:45 в 434 к. з. ще се проведе извънредно занятие по АВИТО за специалност Математика и информатика и ИТМОМ, 4-ти курс, редовно обучение при доц. д-р Е. Ангелова (вместо на 04.03.2019 г.).

На 14.02.2019 г. (четвъртък)  от 8:15 до 10 в 533 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за 1б група, специалност СТД, 3ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 14.02.2019 г.).

На 04.02.2019 г. (понеделник) от 16:15 до 18:45 в 546 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Софтуерни системи по математика за 2а и 1б група, специалност СТД, 1ви курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 12.02.2019 г.).

На 18.02.2019 г. (понеделник) от 16:15 до 18:45 в 546 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Софтуерни системи по математика за 1а и 3а група, специалност СТД, 1ви курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 13.02.2019 г.).

На 25.02.2019 г. (понеделник) от 16:15 до 18:45 в 546 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Софтуерни системи по математика за 1б група, специалност СТД, 1ви курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 13.02.2019 г.).

На 26.01.2019 г. (събота) от 10:00 до 13:15 в 446 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по Борсова и извънборсова търговия за специалност Бизнес информационни технологии, 4-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Милена Петкова (вместо на 24.01.2019 г.). 1гр. - от 10:00ч. до 11:30ч.; 2гр. - 11:45ч. до 13:15ч.

Часовете на 13-ти февруари от 11:00-13:30 в к.з. 346 за специалност БИТ 4 редовно при д-р Шаркова ще бъдат отменени. Отучването ще се състои на 30-ти януари, 27-ми февруари и 6-ти март, като занятията ще започнат в 11:00 ч. и ще продължат до 14:15.

На 23.01.2019 г. (сряда) от 8:15 ч. до 13:30 ч. в 546 к.з. няма да бъдат проведени упражненията по Информационни технологии в Интернет за специалност Софтуерни технологии и дизайн4-ти курс, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев. Занятията ще бъдат отработени допълнително.

На 19.01.2019 г. (събота) от 10:00 до 13:30 в 346 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по Борсова и извънборсова търговия за специалност Бизнес информационни технологии, 4-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Милена Петкова (вместо на 17.01.2019 г.).

На 16.01.2019 г. (сряда) от 16:15 до 18:45 ч. в к. з. 532 ще се отработят упражненията по Програмиране със специалност „БИТ“ - първи  курс, редовно обучение при докторант Детелина Милкотева (вместо на 09.01.2010 г).

Вместо на 18.01.2019 г.  лекциите по избираемата дисциплина Аналогии и обобщения в математиката, редовно обучение, при проф. д.м.н. Христо Семерджиев ще се проведат извънредно във време, което ще бъде обявено допълнително. 

На 18.01.2019 г. (петък) от 13:30 ч. до 17:00 ч. в 536 к.з. ще се проведат извънредни занятия по избираема дисциплина Въведение в маркетинговите изследвания при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 25.01.2019 г.).

На 10.01.2019 г. (четвъртък) от 9:15 ч. до 12:30 и от 12:45 до 16:00 ч. в 246 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Английски език за специалност Софтуерни технологии и дизайн1-ви курс, групи C и D, редовно обучение при гл.ас. д-р Кирина Бойкова. Занятията ще бъдат отработени допълнително в удобно за студентите време.

На 07.01.2019 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 13:30 ч. в 546 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Администриране на динамични уеб системи за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев. Занятията ще бъдат отработени допълнително.

На 19.01.2019 г. от 14:00 ч. до 16:30 ч. в 423 ауд. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за специалности СТД и БИТ, 3. курс, редовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо редовната лекция от 07.01.2019 г.

На 05.12.2018 г. (сряда) от 09:15 ч. до 11:45 ч. в 146 к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по Английски език за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, D група, редовно обучение при гл. ас. д-р Кирина Бойкова (вместо от 12:45 ч.).

На 5.12.2018 (сряда) лекциите по Е-училище, специалност ИТМОМ, IV курс, при доц. д-р Ив. Старибратов ще се проведат от 14:00 в 603 с.з. (вместо на 05.12.2018 г. от 09:00 часа).

На 3.12.2018 (понеделник) от 11:45 до 15:15 в 603 с.з. ще се проведат  извънредни занятия по ЛААГ със специалност БИТ редовно, I курс, 3 група при гл. ас. д-р Й. Епитропов (вместо на 28.11.2018 г.).

На 12.12.2018 г. от 12:45 ч. до 14:15 ч. в 532 и  от 14:30 ч. до 16:15 ч. в 534 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Числени методи" за специалности Математика и информатика, 3. курс, редовно обучение, и  Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, 3. курс, редовно обучение, при д-нт Димитър Фиданов, вместо редовните упражнения от 28.11.2018 г.

На 06.12.2018 г. от 11:45 ч. до 14:15 ч. в 424 а. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за специалност Софтуерно инженерство, 3. курсредовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо редовната лекция от 29.11.2018 г.

На 29.11.2018 г. (четвъртък) от 9:15 до 12:30ч. в 536 к.з. ще се отработят лекциите по Информационна сигурност (избираема дисциплина), при доц. д-р Н. Касъклиев (отработва се  02.11.2018 г).

На 06.12.2018 от 14:30 до 17:0 в 432 к. з. ще се проведат упражнения по АСД със спец. ИТМООМ, редовно, II курс при ас. К. Иванов (вместо 29.11.2018).

На 06.12.2018 от 17:0 до 19:30 в 432 к. з. ще се проведат упражнения по АСД със спец. МИИТ, редовно, II курс при ас. К. Иванов (вместо 29.11.2018).

На 26.11.2018 от 8:15 до 10:45 в 434 к. з. ще се проведат упражнения по ВКН със спец. Информатика, редовно, I курс, 1 б подгрупа при ас. К. Иванов (вместо 30.11.2018).

На 27.11.2018 от 9:15 до 11:45 в 431 к. з. ще се проведат упражнения по ВКН със спец. Информатика, редовно, I курс, 3 а подгрупа при ас. К. Иванов (вместо 30.11.2018).

На 27.11.2018 от 15:15 до 17:45 в 434 к. з. ще се проведат упражнения по ВКН със спец. Информатика, редовно, I курс, 2 б подгрупа при ас. К. Иванов (вместо 30.11.2018).

На 06.12.2018 г. (четвъртък) от 15:30 до 17:45 ч. в 423 ауд. ще         се отработят лекциите по Финансова математика за специалност „БИТ“, 2  курс, редовно, при проф. д-р А. Захариев  (вместо на 28.11.2018 г).

На 27.11.2018 г. (вторник) от 16 :15 до 18:30 ч. в 546 к. з. ще         се отработят лекциите по Финансова математика за специалност „БИТ“, 2  курс, редовно, при проф. д-р А. Захариев  (вместо на 22.11.2018 г).

На         22.11.2018 г. (четвъртък)и на 06.12.2018 г. (четвъртък)от08:00до       11:45 ч. в 547 комп.         залаще         се отработят лекциите по Приложнаматематика 2 за специалност „Софтуерни           технологии и дизайн“, IV курс, редовно, при доц. д-р Хр. Кулина (вместо на 29.11.2018 г).

На 24.11.2018 г. от 14:00 ч. до 16:30 ч. в 422 а. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за специалност Софтуерно инженерство, 3. курс, редовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо редовната лекция от 22.11.2018 г.

На 26 ноември 2018 год. (понеделник) от 8:15 до 11:45 в компютърна зала 432 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината ОМИ със специалност БИТ - 4 курс, редовно обучение, групи - 2а и 2б при докторант Иван Бъндев вместо на 29 ноември 2018 год. (четвъртък).

На 05.12.2018         г. (сряда)  от12:45 до 15:1 5       ч. в 422 ауд.ще       се отработят лекциите по Мобилни       приложения за специалност  Софтуерно инженерство, III курс, редовно обучение, при доц.         д-р Ст. Хаджиколева (вместо       на 20.11.2018 г).

На 27.11.2018 г. (вторник), от 9:15 часа до 10:00 часа, в 422 ауд. и на 4.12.2018 г. (вторник),  от 9:15 часа, в 146 комп. зала, ще се проведе извънредно занятие по  "Увод в информационните технологии" при доц. д-р Е. Ангелова (вместо на  20.11.2018 г.).

На 23.11.2018 г. (петък), от 12:45 часа до 16:00 часа в каб. 440  ще се проведе извънредно занятие по ИД "Апроксимационни и моделни  аспекти от областта на Debugging and test theory" при проф. д-р Н.  Кюркчиев (вместо на 30.11.2018 г.).

На 22.11.2018 г. (четвъртък) и на 06.12.2018 г. (четвъртък) от 08:00 до 11:45 ч. в 547 комп. зала ще се отработят лекциите по Приложна математика 2 за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, IV курс, редовно, при доц. д-р Хр. Кулина (вместо на 29.11.2018 г).

На 26.11.2018 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в зала 232 ще се проведат извънредни упражнения по  "Дискретна математика" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс М+ Пр.М., редовно обучение, вместо на  28.11.2018 г. (сряда).

На 21.11.2018 г. (сряда) от 8:15 ч. до 10:00 ч. в зала 232 ще се проведат извънредни упражнения по  "Дискретна математика" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс БМ, редовно обучение, вместо на  28.11.2018 г. (сряда).

На 22.11.2018 г. (четвъртък) от 11:45 ч. до 15:15 ч. в 546 к.з. ще се отработят упражненията по Разпределени приложения със специалност „Информатика“, III курс, 3. група при докт. Хасан Гюлюстан. (вместо на 29.11.2018 г.)

На 22.11.2018 г. (четвъртък) от 8:15 ч. до 11:45 ч. в 146 к.з. ще се отработят упражненията по Разпределени приложения със специалност „Информатика“, III курс, 1. група при докт. Хасан Гюлюстан. (вместо на 29.11.2018 г.)

На 22.11.2018 г. (четвъртък) от 16:00 ч. до 18:45 ч. в 431 к.з. ще бъдат проведени извънредни упражнения по Увод в информационните технологии за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, 2б група, редовно обучение при хон.ас. Веселина Нанева. (вместо на 15.11.2018г.)

На 20.11.2018(вторник) от 9:15 до 11:45 в 146 к. з. ще се проведат упражнения по ВКН със спец. Информатика, редовно, I курс, 3 А подгрупа при ас. Иванов (вместо на 09.11.2018).

На 20.11.2018(вторник) от 15:15 до 17:45 в 436 к. з. ще се проведат упражнения по ВКН със спец. Информатика, редовно, I курс, 2 Б подгрупа при ас. Иванов (вместо на 09.11.2018).

На 21.11.2018 (сряда) от 9:15 до 11:45 в 432 к. з. ще се проведат упражнения по ВКН със спец. Информатика, редовно, I курс, 1 Б подгрупа при ас. Иванов (вместо на 09.11.2018).

На 22.11.2018(четвъртък) от 14:00 до 17:00 в 432 к. з. ще се проведат упражнения по АСД със спец. ИТМОМ, II курс при ас. Иванов (вместо на 08.11.2018).

На 22.11.2018 (четвъртък) от 17:00  до 19:30 в 432 к. з. ще се проведат упражнения по АСД със спец. МИИТ, II курс при ас. Иванов (вместо на 08.11.2018).

На 21.11.2018 (сряда) и 05.12.2018 (сряда) от 15:15 ще се проведат  извънредни занятия по "ОМИ" със спец. БИТ редовно, IV курс при доц. Бояджиев (вместо на 28.11.2018 г.).

На 22.11.2018 г. (четвъртък), от 9:15 часа, в 424 ауд. и на 6.12.2018 г. (четвъртък), от 9:15 часа, в 146 комп. зала, ще се проведе извънредна лекция по Увод и информационните технологии с БИТ, 1-ви курс, редовно обучение при доц. Е. Ангелова (вместо на 29.11.2018 г.).

На 21.11.2018 (сряда) от 8:45 до 10:45 ще се проведат  извънредни занятия по "ЛААГ" със спец. БИТ редовно, I курс, 1 група при гл. ас. д-р Й. Епитропов (вместо на 28.11.2018 г.).

На 15.11.2018 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 431 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Увод в информационните технологии за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, 2б група, редовно обучение при хон.ас. Веселина Нанева . Занятията ще бъдат отработени допълнително. 

На 16.11.2018, 16:00-18:30 в 434 к. з. ще се проведат упражнения по ВКН със спец. Информатика, редовно, I курс, 3 а подгрупа при ас. Иванов (вместо 02.11.2018).

На 15.11.2018 (четвъртък), от 11:45 до 15:15ч. в каб 343 ще се проведат извънредни занятия по "Алгебра 2" за спец. "Математика", 3 курс, при гл. ас. д-р Й. Епитропов (вместо на 29.11.2018г.) 

На 15.11.2018, 14:30-17:0 в 432 к. з. ще се проведат упражнения по АСД със спец. ИТМОМ, II курс при ас. Иванов (вместо 01.11.2018).

На 15.11.2018, 17:0-19:15 в 432 к. з. ще се проведат упражнения по АСД със спец. МИИТ, II курс при ас. Иванов (вместо 01.11.2018).

На 13.11.2018, 10:0-12:30 в 432 к. з. ще се проведат упражнения по ВКН със спец. Информатика, редовно, I курс, 1 б подгрупа при ас. Иванов (вместо 02.11.2018).

На 13.11.2018, 15:15-17:45 в 434 к. з. ще се проведат упражнения по ВКН със спец. Информатика, редовно, I курс, 2 б подгрупа при ас. Иванов (вместо 02.11.2018).

На 14.11.2018 г. (сряда) от 09:15 ч. до 12:30 ч. в 246 к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по Английски език за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, С група, редовно обучение при гл. ас. д-р Кирина Бойкова (вместо на 16.11.2018 г.). 

На 15.11.2018 г. (четвъртък) от 15:15 ч. до 16:45 ч. в 246 к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по Английски език за специалност Бизнес информационни технологии, 1-ви курс, В група, редовно обучение при гл. ас. д-р Кирина Бойкова (вместо на 29.11.2018 г.). 

На 22.11.2018 г. (четвъртък) от 15:15 ч. до 16:45 ч. в 246 к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по Английски език за специалност Бизнес информационни технологии, 1-ви курс, В група, редовно обучение при гл. ас. д-р Кирина Бойкова (вместо на 29.11.2018 г.).

На 14.11.2018 г. и 28.11.2018 г. от 8:15 ч. до 10:00 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Електронна търговия" за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4. курс, редовно обучение,  3-та група при доц. д-р Тодорка Глушкова, вместо от 13.30 до 15.15 на същата дата.

На 14.11.2018 г. и 28.11.2018 г. от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Електронна търговия" за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4. курс, редовно обучение,  2-ра група при доц. д-р Тодорка Глушкова, вместо от 15:15 до 17:00 на същата дата.

На 20.11.2018 г. (вторник) от 09:00 ч. до 11:00 ч. в 246 к.з. ще се проведат упражнения и подготовка за контролна работа по Въведение в компютърните науки (С++), за специалност Информатика I курс за  1а, 2а група  при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев. (вместо на 30.11.2018 г.).

На 20.11.2018 г. (вторник) от 09:00 ч. до 11:00 ч. в 246 к.з. ще се проведат упражнения и подготовка за контролна работа по Въведение в компютърните науки (С++), за специалност Информатика I курс за  1а, 2а група  при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев. (вместо на 30.11.2018 г.).

На 08, 15, 22 ноември, 2018 г. (четвъртъци) от 17:00 до 17:45 в 434 к. з. ще се проведат извънредно по един час упражнение - Програмиране , специалност ИТМОМ, 1б гр., редовно обучение при хон . ас. Детелина Милкотева (вместо на 29.11.2018 г. - поради семинар на ФМИ).

На 27.11.2018 г. (вторник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 533 к.з. ще се  проведат извънредни упражнения по Бази от данни със специалност  Софтуерно инженерство, 2-ри курс, 3а група, редовно обучение при  докторант Димитър Христов. (вместо 29 ноември 2018)  
На 13.11.2018 г. (вторник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 532 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Уеб програмиране със специалност Информатика, 2-ри курс, 1а група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев. (вместо 29 ноември 2018)

На 13.11.2018 г. (вторник) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 532 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Уеб програмиране със специалност Информатика, 2-ри курс, 1б група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев. (вместо 29 ноември 2018)

На 20.11.2018 г. (вторник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 532 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Уеб програмиране със специалност Информатика, 2-ри курс, 2а група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев. (вместо 28 ноември 2018)

На 20.11.2018 г. (вторник) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 532 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Уеб програмиране със специалност Информатика, 2-ри курс, 2б група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев. (вместо 28 ноември 2018)

На 20.11.2018 г. (вторник) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 532 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Уеб програмиране със специалност Информатика, 2-ри курс, 3а група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев. (вместо 28 ноември 2018)На 27.11.2018 г. (вторник) от 17:00 ч. до 19:30 ч. в 423. ауд. ще се проведат лекциите по Линейна алгебра за студентите от I курс за специалностите МИИТ и ИТМОМ при проф. д.м.н. Манчо Манев (вместо на 29.11.2018 г.).

Упражненията които трябва да се проведат на 08.11.2018 год. четвъртък от  10 часа до 13.30 часа по дисциплината ОМИ със специалност БИТ-4  курс-редовно обучение - групи 2а и 2б при докторант Иван Бъндев се  отлагат за друг ден и час , които ще се съгласуват със студентите.

На 27.11.2018 г. (вторник), занятията по избираема дисциплина "Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft" за всички специалности, редовно обучение, при докт. Милен Близнаков ще се провеждат от 13:30 до 16:45 в 536 к. з. (вместо часовете от 30.11.2018 г. , петък).

На 12.11.2018 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, 1-ви курс, 2 'а' и 3 'а' група в зала 246 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване заради 01.11.2018 г. (четвъртък)). Който има възможност да си носи лаптоп, за да може всеки да работи самостоятелно.

На 12.11.2018 г. (понеделник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Бизнес математика“, 1-ви курс в зала 346 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване заради 01.11.2018 г. (четвъртък)).

На 12.11.2018 г. (понеделник) от 11:00 ч. до 13:30 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина "Увод в информационни технологии" за специалност „Бизнес информационни технологии“, 1-ви курс, 2 'а' група в зала 246 при  докт-т Ивелина Велчева (вместо на 14.11.2018 г. (сряда)).

На 12.11.2018 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина "Увод в информационни технологии" за специалност „Бизнес информационни технологии“, 1-ви курс, 1 'а' група в зала 532 при  докт-т Ивелина Велчева (вместо на 14.11.2018 г. (сряда)).

На 09.11.2018 от 12:45 до 16:00 в каб. 440 ще се проведе извънредно занятие по ИД "Апроксимационни и моделни аспекти от областта на Debugging and test theory" при проф. д-р Н. Кюркчиев, вместо на 02.11.2018

На 5.11.2018 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в зала 232 ще се прове извънредна лекция по  "Дискретна математика" при доц. д-р Хр. Кискиновза 2-ри курс М+ Пр.М.+ БМ, редовно обучение, вместо на  12.11.2018 г. (понеделник).

На 12.11.2018 г. (понеделник)  лекцията по  "Дискретна математика" при доц. д-р Хр. Кискиновза 2-ри курс М+ Пр.М.+ БМ  няма да се проведе, поради заседание на Контролния съвет на ПУ.

На 15.11.2018 (четвъртък), от 12:45 до 17:00ч. в каб 245 ще се проведат извънредни занятия по "Математически основи на макроикономиката" за спец. "Бизнес математика", 3 курс, редовно убучение (вместо на 29.11.2018г.) 

На 08.11.2018 (четвъртък), от 12:45 до 17:00ч. в каб 245 ще се проведат извънредни занятия по "Математически основи на макроикономиката" за спец. "Бизнес математика", 3 курс, редовно убучение (вместо на 1.11.2018г.) 

На 09.11.2018 г. (петък), 16.11.2018 г. (петък), 23.11.2018 г. (петък) и 07.12.2018 г. (петък), занятията по избираема дисциплина "Теория на инвестиционния портфейл" за всички специалности, редовно обучение, при гл. ас. д-р Асен Христов ще се проведат от 08:30 до 12:30 (вместо пт 9:15 до 12:30) в 432 к. з. с цел отучване на часовете от 30.11.2018 г. (петък).

На 8.11.2018 (четвъртък), от 11:45 до 15:15ч. в каб 343 ще се проведат извънредни занятия по "Алгебра 2" за спец. "Математика", 3 курс, при гл. ас. д-р Й. Епитропов (вместо на 1.11.2018г.) 

На 06.11.2018 г. (вторник), занятията по избираема дисциплина "Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft" за всички специалности, редовно обучение, при докт. Милен Близнаков ще се провеждат от 13:30 до 16:45 в 536 к. з. с цел отучване на часовете от 02.11.2018 г. (петък).

На 07.11.2018 г. (сряда), 14.11.2018 г. (сряда), 21.11.2018 г. (сряда) и 05.12.2018 г. (сряда),  по 1 учебен час преди редовнитеупражнения,ще се проведат извънредни упражненияпо„Синтетична геометрия“ при гл.ас.д-рИва Докузова със студентите от 4.курс, спец.„Математика“, в 233 с.з. (вместона28.11.2018г.).

На 23.11.2018 г. (петък) от 12.45 ч. до 16.00 ч. ще се проведат извънредни лекции по избираема дисциплина „Математически основи на компютърната графика” при гл. ас.д-р Ива Докузова, за всички специалности, редовно обучение, в 231 с.з. (вместо на30.11.2018 г.).

На 20.11.2018 г. (вторник) от 14:15 до 17:30 ч., в 533 к.з.ще се проведат извънреднилекции по Числени методи при проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиевасъс студентите от3ри курс, Математика и информатика и 3ти курс ИТМОМ(вместо 29.11.2018 г.).

На 16.11.2018 г. (петък) от 16:15 ч. до 19:30 ч. в 146 к.з. ще бъде отработено упражнението по Видеопродуциране при хон.ас. Ангел Генков, вместо на 02.11.2018г.

На 09.11.2018 г. (петък) от 16:15 ч. до 19:30 ч. в 146 к.з. ще бъде отработено упражнението по Видеопродуциране при хон.ас. Ангел Генков, вместо на 26.10.2018г.

На 06.11.2018 г. (вторник) от 13:30 ч. до 15:00 ч. в 532 к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по Увод в програмирането 1 за специалност Софтуерно инженерство, 1-ви курс, 1-ва А група, редовно обучение при гл. ас. д-р Христо Христов (вместо на 01.11.2018 г.).

На 06.11.2018 г. (вторник) от 15:15 ч. до 16:45 ч. в 532 к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по Увод в програмирането 1 за специалност Софтуерно инженерство, 1-ви курс, 2-ра А група, редовно обучение при гл. ас. д-р Христо Христов (вместо на 01.11.2018 г.).

На 06.11.2018 г. (вторник) от 16:45 ч. до 18:30 ч. в 532 к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по Увод в програмирането 1 за специалност Софтуерно инженерство, 1-ви курс, 3-та А група, редовно обучение при гл. ас. д-р Христо Христов (вместо на 01.11.2018 г.).

На 30.10.2018 г. (вторник) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 246 к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по Увод в програмирането 1 за специалност Софтуерно инженерство, 1-ви курс, 1-ва Б група, редовно обучение при хон. ас. Мадлен Стойчева (вместо на 01.11.2018 г.).

На 30.10.2018 г. (вторник) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 246 к.з. ще се проведат  извънредни упражнения по Увод в програмирането 1 за специалност Софтуерно инженерство, 1-ви курс, 2-ра Б група, редовно обучение при  при хон. ас. Мадлен Стойчева (вместо на 01.11.2018 г.).

На 07.11.2018 г. (сряда) от 9:15 до 12:30 в 338 к. ще се проведат извънредни лекции по избираемата дисциплина Методи за решаване на екстремални задачи, редовно обучение,  при проф. д.м.н. Христо Семерджиев (вместо на 02.11.2018 г.).

На 07.11.2018 г. (сряда) от 8:15 до 11:45 в 146 к.з. ще  се проведат извънредни занятия по дисциплината Английски език за  специалност Софтуерни технологии и дизайн,  1-ви курс, група D, редовно обучение при гл. ас. д-р Кирина Бойкова (вместо на 28.11.2018  г.).

На 09.11.2018 г. (петък), 16.11.2018 г. (петък), 23.11.2018 г. (петък) и 30.11.2018 г. (петък) занятията по избираема дисциплина "Приложна криптография в Интернет с PHP" за всички специалности, редовно обучение, при докт. Тони Каравасилев ще се провеждат от 12:45 до 16:45 в 532 к. з. (вместо от 12:45 до 16:00) с цел отучване на часовете от 01.11.2018 г.

На 30.10.2018 г. (вторник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 533 к.з. ще се  проведат извънредни упражнения по Бази от данни със специалност  Софтуерно инженерство, 2-ри курс, 3а група, редовно обучение при  докторант Димитър Христов. (вместо 1 ноември 2018).

На 08.11.2018 г. (четвъртък) от 08:15 до 11:45 в 146 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по Финансова математика за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Милена Петкова (вместо на 30.10.2018 г.).

На 29.10.2018 год. от 8:15 до 11:45 в 432 к.з. ще се проведе извънредно упражнение по дисциплината "Оптимизационни модели в икономиката" за специалност Бизнес Информационни Технологии - 4 курс, редовно обучение,групи 2а и 2б, при докт. Иван Бъндев – вместо редовното упражнение на 01.11.2018 година.

На 08.11.2018 г. от 11:45 ч. до 14:15 ч. в 424 ауд. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за специалност Софтуерно инженерство, 3. курс, редовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо редовната лекция от 01.11.2018 г.

На 06.11.2018 г. (вторник) от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 246 к.з. ще се проведат упражнения и контролна работа по Въведение в компютърните науки (С++), за специалност Информатика I курс за  2а група  при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев. (вместо на 02.11.2018 г.).

На 06.11.2018 г. (вторник) от 08:15 ч. до 10:00 ч. в 246 к.з. ще се проведат упражнения и контролна работа по Въведение в компютърните науки (С++), за специалност Информатика I курс за  1а група  при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев. (вместо на 02.11.2018 г.).

На 04.11.2018 г. (неделя) и на 11.11.2018 (неделя) от 9:15 ч. до 13:30 ч. (за група А) и от 13:30 ч. до 18:00 ч. (за група B), в 246 к.з. ще се отработят упражненията по Английски език със специалност „Софтуерно инженерство“ I курс при доц. д-р Иван Шотлеков. (вместо на 02.11.2018 г. и 29.11.2018 г. съответно)

На 07.11.2018 г. (сряда) от 08:15 ч. до 11:45 ч. в 531 к.з. ще се проведат упражнения по Компютърна лингвистика, за специалност Информатика IV курс за всички групи при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев. (вместо на 01.11.2018 г.).

На 14.11.2018 г. (сряда) от 08:15 ч. до 11:45 ч. в 531 к.з. ще се проведат упражнения по Компютърна лингвистика, за специалност Информатика IV курс за всички групи при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев. (вместо на 29.11.2018 г.).

На  30.10.2018 г. (вторник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 532 к.з. ще се  проведат извънредни упражнения по Уеб програмиране със специалност  Информатика, 2-ри курс, 1а група, редовно обучение при ас. Юри  Хоптериев. (вместо 1 ноември 2018)

На 30.10.2018 г. (вторник) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 532 к.з. ще се  проведат извънредни упражнения по Уеб програмиране със специалност  Информатика, 2-ри курс, 1б група, редовно обучение при ас. Юри  Хоптериев. (вместо 1 ноември 2018)

На 31.10.2018 г. (сряда), 07.11.2018 г. (сряда) и 14.11.2018 г. (сряда), по 1 час преди редовните лекции, ще се проведат извънредни лекции по Маркетингови изследвания при проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева със студентите от 2ри курс, Бизнес информационни технологии, във 2ра аула (вместо 28.11.2018г.).

На 30.10.2018 г.(вторник) и 27.11.2018 г.(вторник)от 12:45 до 15:15 в 423 ауд. ще се проведат извънредни занятия по ЛААГ за специалност Софтуерно инженерство, I курс, редовно обучение при ас..Иванка Градева  (вместо на 1.10.2018 г. и на  28.11.2018 г.).

На 7.11.2018 г.(сряда)от 8:15 до 13:30 в 441 ауд. ще се проведат извънредни занятия по ЛА за специалности Математика и Бизнес математика, I курс, редовно обучение при ас..Иванка Градева  (вместо на 1.10.2018 г. и на  28.11.2018 г.).

На 25.10.2018 г.(четвъртък), 8.11.2018 г.(четвъртък), 15.11.2018 г.(четвъртък) и 22.11.2018 г.(четвъртък)  от 17:00 до 18:45 в 231 с.з. ще се проведат извънредни занятия по ЛААГ за специалност Информатика I курс, редовно обучение при ас.Иванка Градева  (вместо на 1.10.2018 г. и на  28.11.2018 г.).

На 23.10.2018 г. (вторник) от 9:15 ч. до 14:15 ч. в 434 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Събитийно програмиране за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, 2б и 3а групи, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев. Занятията ще бъдат отработени допълнително.

На 25.10.2018 г. (четвъртък) от 11:45 ч. до 15:15 ч. в 546 к.з. ще се отработят упражненията по Разпределени приложения със специалност „Информатика“, III курс, 3. група при докт. Хасан Гюлюстан. (вместо на 1.11.2018 г.)

На 25.10.2018 г. (четвъртък) от 8:15 ч. до 11:45 ч. в 146 к.з. ще се отработят упражненията по Разпределени приложения със специалност „Информатика“, III курс, 1. група при докт. Хасан Гюлюстан. (вместо на 1.11.2018 г.)

На 15.11.2018 г. (четвъртък) от 9:15 до 12:30 в 435 с.з. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината Математически анализ 2 за специалност Бизнес математика, 2-ри курс, редовно обучение при проф. дмн Петко Пройнов (вместо на 29.11.2018 г.).

На 25.10.2018 г. (четвъртък), на 08.11.2018 г. (четвъртък)и на 15.11.2018 г. (четвъртък)от 08:30до11:45 ч.в 547 комп. залаще се отработят лекциите по Приложна математика                 2 за специалност „Софтуерни             технологии и дизайн“, IV курс, редовно, при доц. д-р Хр.           Кулина (вместо на 01.11.2018           г).

На 25.10.2018 г. (четвъртък) и 8.11.2018 (четвъртък) от 8:00 ч. до 9:15 ч. в 541 к.з. ще се отработят упражненията по Хоспитиране със специалност „Математика и информатика“, IV курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на 1.11.2018 г.)

На 25.10.2018 г. (четвъртък) от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 541 к.з. ще се отработят упражненията по Хоспитиране със специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, IV курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на 1.11.2018 г.)

На 8.11.2018 г. (четвъртък) от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 541 к.з. ще се отработят упражненията по Хоспитиране със специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, IV курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на 29.11.2018 г.)

На 16.11.2018 г. (четвъртък) и 23.11.2018 (четвъртък) от 8:00 ч. до 9:15 ч. в 541 к.з. ще се отработят упражненията по Хоспитиране със специалност „Математика и информатика“, IV курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на 29.11.2018 г.)

На29.10.2018 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в 535 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационните технологии за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, 2б група, редовно обучение при хон.ас. Веселина Нанева (вместо на 01.11.2018 г.)

На29.10.2018 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в 246 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, 2a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 01.11.2018 г.).

На29.10.2018 г. (понеделник) от 11:00 ч. до 13:30 ч. в 246 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 01.11.2018 г.).

На 04, 11, 18 октомври, 2018 г. (четвъртъци) от 17:00 до 17:45 в 434 к. з. ще се проведат извънредно по един час упражнение - Програмиране, специалност ИТМОМ, 1б гр., редовно обучение при хон. ас. Детелина Милкотева (вместо на 25.10.2018 г.).


На 08,15, 22 ноември, 2018 г. (четвъртъци) от 17:00 до 17:45 в 434 к. з. ще се проведат извънредно по един час упражнение - Програмиране, специалност ИТМОМ, 1б гр., редовно обучение при хон. ас. Детелина Милкотева (вместо на 01.11.2018 г. - Ден на будителите).

На 06.11.2018 г.(вторник)от 12:30 до 15:00 в 533 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Събитийно програмиране за специалност Математика и информатика, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 28.11.2018 г.).

На 13.11.2018 г.(вторник)от 13:30 до 16:00 в 533 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Информационни технологии в образованието за специалност Математика и информатика, III курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 28.11.2018 г.).

На 25.10.2018 г. (четвъртък), 15.11.2018 г. (четвъртък) и 22.11.2018 г.(четвъртък)от 08:30 до 09:15 в 346 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Интегриран практикум по информатика за специалност Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 01.11.2018 г.).

На 08.11.2018 г.(четвъртък)от 14:30 до 17:00в 541 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Интегриран практикум по информатика за специалност Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 29.11.2018 г.).

На 21.11.2018 г. (сряда) от 11:45 до 14:15 в 346 к.з. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината Изчислителна математика 2, редовно обучение за специалност Бизнес математика, 4ти курс,  при гл.ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 28.11.2018 г.)

На 14.11.2018 г. (сряда) от 08:15 до 09:00 в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината Изчислителна математика 2, редовно обучение за специалност Бизнес математика, 4ти курс при хон.ас. Стефани Панайотова (вместо на 29.11.2018 г.).

На 14.11.2018 г. (сряда) от 11:45 до 14:15 в 346 к.з. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината Изчислителна математика 2, редовно обучение за специалност Бизнес математика, 4ти курс при хон.ас. Стефани Панайотова (вместо на 29.11.2018 г.).

На 22.11.2018 г. (четвъртък) от 12:45 до 15:15 в 536 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Компютърни числени методи, редовно обучение за специалност Информатика, 4ти курс, 2а група  при гл.ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 28.11.2018 г.).

На 22.11.2018 г. (четвъртък) от 15:15 до 17:45 в 536 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Компютърни числени методи, редовно обучение за специалност Информатика, 4ти курс, 1б група  при гл.ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 28.11.2018 г.).

На 8.11.2018 г. (четвъртък) от 15:15 до 17:00ч. в 546 к.з. ще се проведе извънредно занятиепо Маркетингови изследвания за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 3а група, редовно обучение при докт. Антоанета Йорданова (вместо на 31.11.2018г.).

На 8.11.2018 г. (четвъртък) от 17:00 до 18:45ч. в 546 к.з. ще се проведе  упражнение по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 2б група, редовно обучение при докт. Антоанета Йорданова(вместо на 31.11.2018г.).

На 27.11.2018 г. (вторник) от 8:15 до 10 в 531 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за 1а група, специалност Инфроамтика, 3ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 28.11.2018 г.).

На 8.11.2018, 15.11.2018, 22.11.2018 и 6.12.2018 занятията по ИД "Бизнес статистика със SPSS", при гл. ас. д-р Атанас Иванов ще бъдат удължени с 1 час поради пропуснато занятие на 29.11.2018 г. (петък).

На 30.10.2018 г. (вторник) от 17:00 ч. до 19:30 ч. в 423. ауд. ще се проведат лекциите по Линейна алгебра за студентите от I курс за специалностите МИИТ и ИТМОМ при проф. д.м.н. Манчо Манев (вместо на 1.11.2018 г.).

На 25.10.2018г. (четвъртък) от 15:15 до 17:45 в 547 к. з. ще се проведе упражнение по Бази от данни за специалност “Софтуерно инженерство”, 2-ри курс, 2б група, редовно обучение (вместо на 28.11.2018г.)

На 08.11.2018г. (четвъртък) от 15:15 до 17:45 в 547 к. з. ще се проведе упражнение по Бази от данни за специалност “Софтуерно инженерство”, 2-ри курс, 3б група, редовно обучение (вместо на 28.11.2018г.)

На 30.10.2018 г. (вторник) и 27.11.2018 г. (вторник) от 09:15 ч. до 11:45 ч. в 146 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии, за специалност „Математика, информатика и информационни технологии“, I курс, при гл. ас. д-р Мария Василева. (вместо на 1.11.2018 г. и 29.11.2018 г.)

На 22.10.2018г. (понеделник) от 14:30 до 17:00 в 435 с. з. ще се проведе  упражнение по Линейна алгебра за специалност “Математика, информатика и  информационни технологии”, първи курс при докт-т Веселина Тавкова (  вместо на 28.11.2018г.)

На 29.10.2018 г. (понеделник) и 26.11.2018 г. (понеделник) от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 433 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии, за специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, I курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 1.11.2018 г. и 29.11.2018 г.)

На 30.10.2018 г. (вторник) и 27.11.2018 г. (вторник) от 09:15 ч. до 11:45 ч. в 246 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии, за специалност „Математика, информатика и информационни технологии“, I курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 1.11.2018 г. и 29.11.2018 г.)

На 22.10.2018 г. от 9:15 ч. до 11:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина "Увод в информационни технологии" за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, 2 'а' и 3 'а' група в зала 246 при  докт-т Ивелина Велчева (вместо на 29.11.2018 г. ).

На 22.10.2018 г. от 16 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина "Увод в информационни технологии" за специалност Бизнес математика, 1-ви курс в зала 346при  докт-т Ивелина Велчева (вместо на 29.11.2018 г. ).

На 16.10.2018 г. (вторник) от 9:15 ч. до 11:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина "Увод в информационни технологии" за специалност Бизнес информационни технологии, 1-ви курс, 1 'а' и 2 'а' група в зала 547 при  докт-т Ивелина Велчева (вместо на 28.11.2018 г. (сряда)).

На03.12.2018 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:00 ч. в 246 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 1a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 28.11.2018 г.).

На03.12.2018 г. (понеделник) от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 246 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 2a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 28.11.2018 г.).

На03.12.2018 г. (понеделник) от 11:45 ч. до 13:30 ч. в 246 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 1б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 28.11.2018 г.).

На26.11.2018 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в 246 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, 2a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 29.11.2018 г.).

На26.11.2018 г. (понеделник) от 11:00 ч. до 13:30 ч. в 246 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 29.11.2018 г.).

На 03.12.2018 г. (понеделник) от 8:15 до 10 в 546 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по МИ, специалност БИТ, 2- ри курс,  3а гр., редовно обучение при докт. Антоанета Петрова Йорданова (вместо на 28.11.2018 г.)

На 03.12.2018 г. (понеделник) от 10:00 до 11:45 в 546 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по МИ, специалност БИТ, 2-ри курс, 2б гр., редовно обучение при докт. Антоанета Петрова Йорданова (вместо на 28.11.2018 г.)

На 24.10.2018 г. (сряда) от 9:15 до 11:45 в 531 к. з. ще се проведе извънредно упражнение по Увод в информационните технологии, БИТ 1К, редовно обучение при хон. ас. Мария Гайдарова (вместо 17.10.2018).

На 16.10.2018 г. (вторник) от 12:45 до 14:15ч. в 423 ауд. ще се проведе извънредна лекция по Уебпрограмиране за спец. Информатика 2 курс, при доц. д-р Елена Сомова (вместо на 24.10.2018г.)

На 16.10.2018 г. (вторник) от 14:30 до 17:00ч. в 423 ауд. ще се проведе извънредна лекция по Алгоритми и структури от данни за спец. Математика, информатика и информационни технологии 2 курсиИнформационни технологии,математика и образователен мениджмънт 2 курс, при доц. д-р Елена Сомова (вместо на 24.10.2018г.)

На 24.10.2018 г. от 8:15 ч. до 10:00 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Електронна търговия" за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4. курс, редовно обучение,  3-та група при доц. д-р Тодорка Глушкова, вместо 17.10.2018 г.

На 24.10.2018 г. от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Електронна търговия" за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4. курс, редовно обучение, 1-ва група при доц. д-р Тодорка Глушкова, вместо 17.10.2018 г.

На 24.10.2018 г. от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Електронна търговия" за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4. курс, редовно обучение, 2-ра група при доц. д-р Тодорка Глушкова, вместо 17.10.2018 г.

На 24.10.2018 г. (сряда) от 08:15 до 09:00 в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината Изчислителна математика 2, редовно обучение за специалност Бизнес математика, 4ти курс при хон.ас. Стефани Панайотова (вместо на 01.11.2018 г.).

На 24.10.2018 г. (сряда) от 11:45 до 14:15 в 346 к.з. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината Изчислителна математика 2, редовно обучение за специалност Бизнес математика, 4ти курс при хон.ас. Стефани Панайотова (вместо на 01.11.2018 г.).

На 18.10.2018 г. от 11:45 ч. до 14:15 ч. в 424 а. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за специалност Софтуерно инженерство, 3. курс, редовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо редовната лекция от 11.10.2018 г.

На 17.10.2018 г. (сряда) от 11:45 ч. до 14:15 ч. в 346 к.з. ще се отработят упражненията по Хоспитиране със специалност „Математика и информатика“, IV курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на 11.10.2018 г.)

На 18.10.2018 г. (четвъртък) от 14:15 ч. до 17:00 ч. в 541 к.з. ще се отработят упражненията по Хоспитиране със специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, IV курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на 11.10.2018 г.)

На 12.10.2018  г. (петък) занятията по Английски език за специалност СТД, група С при гл. ас. д-р Кирина Бойкова ще се проведат от 12:45 до 14:30. Отработването на часовете ще е на 19.10.2018 и 26.10.2018 от 16:00 до 16:45.

На 11.10.2018 г. и 18.10.2018 г. (четвъртък) от 09:15 до 10:00 в 424 ауд. ще се проведе извънредна лекция по Увод в информационните технологии, специалност БИТ, 1 курс, редовно обучение при доц. Е. Ангелова (вместо на 01.11.2018 г.).

На 09.10.2018 г. (вторник) от 13:30 ч. до 17:00 ч. в 533 к.з. (4 ч. лекции вместо на 01.11.2018)  ще се проведат занятията по Числени методи със студентите от специалност Математика и информатика, 3ти курс, слято с ИТМОМ 3ти курс при проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева. За същите студенти ще се разменят лекциите и упражненията по Числени методи на 17.10.2018 (сряда) и 18.10.2010 (четвъртък), от 13:30 до 17:00 ч.

 

 

]]>
2018-10-041589
Магистърски програми и квалификации за 2019/2020 г.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1728&ln=1&id=2ФМИ обявява следните магистърски програми и допълнителни квалификации за учебната 2019/2020 година. Записването започва 02.09.2019 г. до 09.10.2019 г.  в Нова сграда на ФМИ (бул. „България“ 236) - каб. 339, 337 и 340, тел. 032/261–755, 032/261-736 и 032/261-788 за магистърски програми; каб. 330, тел. 032/261-799 за допълнителни квалификации.

Припомняме, че минималният среден успех на бакалаврите, които желаят да запишат магистратура е 'добър'.
 

Краен срок за кандидатстване за държавна поръчка - до 12:00 ч. на 09.10.2019 г.

Местата за държавна поръчка са както следва:

Направление "Информатика и компютърни науки" - 10 места за специалности "Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси"(обучение 1 г.),  "Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения"(обучение 1 г.), "Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства"(обучение 1 г.), "Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект"(обучение 1 г.) и "Бизнес информатика с английски език" (обучение 1 г.).

Направление "Математика" - 5 места за специалност "Приложна математика" (обучение 1 г.).
 

Таксите за платено обучение са както следва:

1) ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Технология на софтуерното производство и внедряване“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1110 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Бизнес софтуерни технологии (на английски език)“ (1 г.)– 2 (две) семестриални такси по 990 лв.;
 • „Приложна математика“ (1 г.)– 2 (две) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Приложна математика“ (2 г.)– 4 (четири) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 720 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 720 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 820 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 820 лв.;
 •  „Обучение по информационни технологии в началното училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 720 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в прогимназията“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 720 лв.

2) ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 520 лв.;
 • „Учител по математика“  (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 520 лв.;
 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация „Учител по математика“  във ФМИ на ПУ) 2 (две) семестриални такси по 300 лв.;
 • „Учител по математика“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квали­фи­кация   „Учител по информатика и информационни технологии“  във ФМИ на ПУ) - 2 (две) семестриални такси по 300 лв.
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.)„Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни софтуерни архитектури и средства“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси“ (2 г.), от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 460 лв. за учебната 2019/2020 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Приложна математика“ (2 г.) от професионално направление 4.5. Математика, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 460 лв. за учебната 2019/2020 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 360 лв. за учебната 2019/2020 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по математика в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 410 лв. за учебната 2019/2020 г.

Забележка: Суми на отказали се студенти се възстановяват единствено в случай, че курсът на обучение не е започнал. За целта, в указания срок, двата екземпляра от квитанциите за платени суми (единият екземпляр се взима обратно от отдела, в който се е записал) се представят на главния счетоводител в стая 27 на Ректората (ул. "Цар Асен" 24).

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИСВАНЕ  В  МАГИСТРАТУРА:

1. МОЛБА по образец 
2. СТУДЕНТСКА КНИЖКА 
3. ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ 
4. КАНДИДАТ - СТУД. ТАКСА – 30 лв. 
5. УВЕРЕНИЕ ЗА СТУДЕНТСТВО 
6. СНИМКИ - 4 бр., размер 3.5/4.5 см. 
7. ДИПЛОМА -  КОПИЕ 
8. ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ -  КОПИЕ 
9. КОПИЕ ОТ ЛИЧНА КАРТА

]]>
2019-06-121728
Летни стажове 2019http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1535&ln=1&id=2ФМИ дава възможност на студенти, на които предстои практика по специалността или преддипломен стаж, да го проведат през летния период във фирма, с която Факултетът има сключен договор. Летният стаж завършва с оценка, която ще замени оценката, необходима през учебната година.

Студентите, които са приети за летен стаж, трябва да се свържат с наставника си, за да му предоставят своите данни за контакт.

Академичен наставник:
гл. ас. д-р Мария Василева (каб. 444, тел.: 032/261 764, mariavasileva@uni-plovdiv.bg).

За допълнителна информация: Нина Игнатова (каб. 344, тел. 032/261 740, ignatova@fmi-plovdiv.org)

Фирми:

На 11.06.2019 г. (вторник) от 12:30 ч. в 422 ауд. ще се проведе среща на представители на Програмиста АД със студенти от ФМИ във връзка с провеждането на стажантската програма.

На 11.06.2019 г. (вторник) от 13:15 ч. в 422 ауд. ще се проведе среща на представители на Синерджи със студенти от ФМИ във връзка с провеждането на стажантската програма.

Забележка: Възможно е списъкът с фирми да бъде обновен на по-късен етап.

]]>
2019-06-061535
Избираеми дисциплини 2019/20, Eсенен триместър, редовно об.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1715&ln=1&id=2ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ 

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР 2019/2020

(бакалавърски специалности – редовно обучение)

 

 • По учебен план през Есенния триместър имат задължително избираема дисциплина студентите от: 
  • ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес информационни технологии;
  • ІІ, ІІІ, IV курс Информатика;
  • II, ІІІ, IV курс Софтуерни технологии и дизайн;
  • II, III, IV курс Софтуерно инженерство;
  • ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес математика;
  • ІІІ, IV курс Математика;
  • III, IV курс Приложна математика;
  • II, ІІІ курс Математика, информатика и информационни технологии;
  • ІІ, III курс Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт.

 • Броят на студентите за всяка дисциплина е ограничен.

 • Съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител", приета с ПМС 289 от 07.11.2016 г., всички студенти от педагогическите специалности изучават 4 задължително-избираеми дисциплини.За есенния триместър на 2019-2020 г. всички студенти от 3 курс на специалностите МИИТ и ИТМОМ записват задължително избираема дисциплина номер 33 Проектно-базирано обучение по математика, информатика и информационни технологии. 

 • Записването ще става по следния начин: 
  • I етап: записване при преподавателите, които са посочили съответно ден и час за записване от 03.06.2019 г. до 07.06.2019 г. (критериите за подбор на студенти е право на преподавателя);
  • II етап: за незаетите места записването продължава за всички студенти от 10.06.2019 г. в каб. 344.

 • Незаписалите избираема дисциплина студенти не получават заверка за настоящия Есенен триместър. 

 • За избираема дисциплина се признава и дисциплина, невключена в учебния план на съответната специалност, по която е положен вече изпит в друга специалност на нашия или други факултети.

 • Студентите могат да запишат и втора избираема дисциплина, което може да стане само в началото на следващия триместър с разрешението на Декана, ако за втората дисциплина има свободни места и не е в полуденя на вече записаната дисциплина.

 • Студенти, нямащи задължение за записване на избираема дисциплина за следващия триместър, но желаещи да запишат такава, подават в началото на следващия триместър молба до декана, която се удовлетворява при наличие на свободни места.

АНОТАЦИИ НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

1. Нестандартни задачи по алгебра, проф. д.м.н. Нако Начев (30 места, за всички) 
Записване I етап: на 03.06.2019 г. от 15:00 ч. до 16:00 ч. в каб. 127
Курсът предлага методи за решаване на специални задачи по алгебра с повишена трудност. Такива задачи се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище. Много често при решаване на алгебрични задачи се стига до уравнение от четвърта степен. Тъй като в училище не се изучават общи формули за решаване на уравнение от четвърта степен то могат да се търсят критерии за решаване на такива уравнения с квадратни радикали. Интересен е и проблемът за намиране на броя на корените на алгебричните уравнения в даден интервал. За постигане на тази цел има всевъзможни методи чрез които се решава проблема. Всички тези въпроси ще бъдат включени в настоящия курс.

2. Математика, космология и философия на математиката, проф. д.м.н. Тодор Желязков (30 места, за всички) 
 Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в каб. 442
За съществуването на вселената има два основни физични модела, които си противоречат взаимно: модел с начало на вселената и цикличен модел без нейно начало. Като се използва аксиоматичния метод, доказваме директно следния резултат в космологията: вселената има вълнови характер на съществуване без начало във времето. Следователно са съществували и ще съществуват безбройно много светове, съответно в миналото и в бъдещето.
В раздела философия на математиката отначало разглеждаме следните геометрии, всяка от които противоречи на другата:
1) обикновената геометрия на Евклид, която се изучава в средното училище;
2) хиперболичната геометрия на Лобачевски-Бойаи (съответно руски и унгарски математици), според която през точка, вън от дадена права, минават безбройно много прави, успоредни на дадената;
3) удвоената елиптична геометрия (тримерната сферична геометрия) на германския математик Риман, в която няма успоредни прави: в нея всеки две прави се пресичат в две точки и
4) елиптичната геометрия на германския математик Феликс Клайн, в която няма успоредни прави: в нея всеки две прави се пресичат в една точка.
Ще отбележим, че кардиналното число (т.е. мощността) на множеството на реалните числа се нарича континуум. Крупният американският математик Пол Коен дава следното неочаквано двустранно решение на проблема на континуума, който е стоял пред математиците в продължение на един век: континуумът е първото и не е първото неизброимо кардинално число. От забележителната теорема за непълнотата на математиката на австрийския математик Курт Гьодел, най-великият логик на XX в. и от резултата на Коен следва, за разлика от интуитивния човешки разум, съществуването на безкраен брой различни математики, които си противоречат взаимно. В избираемата дисциплина коментираме начин за получаването им.
Решават се задачи за олимпиади за системи линейни уравнения с параметри, за неравенства и за класически неравенства. Третират се за биномната и полиномна формула, уравнения от висши степени от специални класове, трансформацията на Чирнхаус, корените на единицата, циклотомични полиноми и циклотомични уравнения.
Голяма част от задачите могат да се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище и за подготовка на олимпиади.
Не е необходима предварителна подготовка на студентите, освен знанията по математика от гимназиалния материал.

3. Анализ на международните икономически отношения, проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов (30 места, за всички) 
Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в каб. 245
Икономиката на всяка страна е включена в световното стопанство. Международните икономически отношения включват международна търговия, международен обмен на капитали и необходимата за това национална валута. Целта на курса е запознаването на студентите с основните аналитични модели на международните икономически отношения. Разглеждат се както микроикономически така и макроикономически модели – модел на Адам Смит, модел на Рикардо, модел на Хершкер-Олин, модел на Флуд-Гарбер, модел на Дорнбуш, модел на Суан, модел на Беласа-Самуелсън, модели на стабилен валутен курс, модели на платежния баланс. Акцентира се на приложението на разнообразен, но несложен математически апарат от линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ. Студентите се запознават и с приложението на икономическите модели за решаването на проблемни казуси с конкретни данни, взети от икономическите данни за България и други държави от ЕС.

4. Нестандартни математически задачи, проф. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Марта Теофилова (30 места, за всички) 
Записване I етап: на 06.06.2019 г. от 10:30 ч. до 11:30 ч. в каб. 127
Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите с различни методи за решаване на нестандартни задачи по математика и да формира у тях умения за да се справят с такива задачи. Застъпени са следните методи: сравняване на лица на равнинни фигури, принцип на Ди¬рихле, принцип на крайния елемент, метод на включване и изключване, решаване на уравнения и системи уравнения с отделяне на точни квадрати, решаване на диофантови уравнения и теория на игрите.

5. Математически основи на компютърната графика, доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова (30 места, за всички) 
Записване I етап: на 03.06.2019 г. от 15:00 ч. до 16:00 ч. в каб. 245
Тази учебна дисциплина съдържа два основни раздела – „Геометрични преобразувания в равнината” и „Геометрични преобразувания в пространството”, с изучаването на които се правят първи стъпки в компютърната геометрия и графика. Основната ѝ задача е да даде в достъпна форма математическия апарат за създаване на изображения на геометричните обекти на екрана на компютъра и за тяхното движение. С получените умения студентите ще могат да съставят геометричен модел на обекта, да задават преобразувания на обекта (ротация, транслация, промяна на мащаба и др.) и да въвеждат нагледно (аксонометрично, перспективно) изображение.

6. Итерационни методи, проф. д.м.н. Петко Пройнов (30 места, за всички) 
Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 11:30 ч. до 12:30 ч. в каб. 243
Една от най-древните и същевременно една от най-актуалните съвременни математически задачи е задачата за числено решаване на уравнения. Курсът е посветен на итерационни методи за числено решаване на нелинейни уравнения. Той е подходящ както за студенти, които харесват теретичната математика така и за студенти, които предпочитат приложната математика. Курсът дава основа за разработване на курсови и дипломни работи (теоретични разработки, провеждане на компютърни експерименти, програмно осигуряване на итерационни методи).

7. Въведение в математика на парите, доц. д-р Боян Златанов (30 места, за всички) 
Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в каб. 445
Теорема за простата лихва, просто лихва, когато лихвеният период се измерва в дни. Сложна лихва, Вътрешна норма на възвращаемост. Инфлация, индекс на потребителските цени, данъци. Обикновена доходност, бъдеща доходност, безсрочна доходност. Заеми и риск. Амортизаци, амортизационни таблици, периодични плащания. Кредитни карти, площания с кредитни карти, номериране на кредитните карти. Полици, изискуеми облигации, същровищни бонове, облигационнен портфейл. Акциии и фондови пазари, купуване и продаване на акци. Деривативни инструменти, модел на стоковия пазар.

8. Въведение във функционалния анализ, проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева (30 места, за спец. БМ, ПМ, М, ИТМОМ, МИИТ) 
Записване I етап: на 05.06.2019 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в каб. 439
Предлаганият курс представлява достъпно въведение в абстрактните методи на функционалния анализ, които са най-съществени за практическите приложения. Изложени са основите на теорията на банаховите и метрични пространства, както и интеграла на Лебег. На базата на примери е изградена теорията на линейните и нелинейните оператори във функционални пространства. Курсът е подходящ за студенти и докторанти от всички специалности на ФМИ.

9. Въведение в теория на множествата и общата топология, доц. д-р Георги Костадинов (30 места, за всички) 
Записване I етап: на 05.06.2019 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в каб. 439
Теорията на множествата се използва в различни области: математика, физика, информатика и други. Алгебрата на множествата притежава свойства, които наподобяват свойствата на действия с числа. Задълбоченото изследване на понятието „близост“ води до възникването на науката ТОПОЛОГИЯ (1902 г.). Топологичните пространства и някои техни класове са основен апарат в много съвременни математически теории: диференциални уравнения, теория на мерките, теория на вероятностите.
В настоящия курс системно се изграждат основните понятия: отворени множества, затворени множества, затворена обвивка, непрекъснати изображения, компактност, както примери и някои техни приложения.

10. Въведение в теоретичната информатика, доц. д-р Христо Кискинов (30 места, за спец. БИТ и СТД) 
Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в каб. 439
Успоредно с бурното развитие и приложение на компютрите, все по-значима става и нау-ката, стояща зад тези успехи – теоретичната инмформатика. Целта на курса е да се направи въведение в теоретичната информатика. Разгледани са необходими математически основни понятия, теорията на булевите функции, формалните езици и пораждащите ги граматики, както и теорията на абстрактните автомати.

11. Бизнес статистика с SPSS, проф. д.м.н. Снежана Гочева, гл. ас. д-р Атанас Иванов (30 места, за всички) 
Записване I етап: на 05.06.2019 г. от 10:45 ч. до 11:45 ч. в каб. 538
Със стремителното напредване на информационните технологии и повсеместното използване на компютри, фактор от основна важност е натрупването на големи количества от разнородна информация. В сферата на бизнеса и икономиката ежедневно се събират данни за продажби, складови наличности, за инвестиции, финансови данни и др., основно от числов тип. Възниква нужда от тяхната статистическа обработка с цел систематизиране, извличане на основни тенденции, предвиждания и др. Целта на предлаганата избираема дисциплина е бързо и лесно навлизане на студентите в статистиката с помощта на IBM SPSS - един от най-разпространените статистически пакети за обработка на емпирични данни, с широко приложение както в по-големи организации, занимаващи се със социологически, икономически и маркетингови изследвания, така и в малки и средни фирми, университети и др. области. Курсът включва следните основни теми: Начална обработка на данни, Модифициране на данни, Графично представяне, Разпределения, тестове и проверка на хипотези, Корелационен, дисперсионен, регресионен анализ и др., Анализ на временни редове. Обучението се провежда изцяло с компютър и се решават практически задачи с ориентация към бизнеса. За самостоятелна работа се задават домашни и курсови работи. Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина ще са добили практически знания и умения да подбират подходящ метод, да обработват реални данни с помощта на SPSS и да интерпретират получените резултати. Курсът е предназначен за всички) курсове. Не се изискват предварителни познания по статистика.

12. Основи на моделирането, проф. д.м.н. Снежана Христова (30 места, за всички) 
Записване I етап: на 06.06.2019 г. от 14:00 ч. до 15:00 ч. в каб. 342
Едно от най-използваните съвременни средства за изучаване и управление на реални процеси в съвременния свят са т.н. моделиране и симулация. Но какво представлява моделът, каква е философията на моделирането и кои са основните етапи при осъществяването му, каква е връзката между моделиране и симулация- това са част от въпросите, разглеждани в този курс.  Ще бъдат представени  основните видове модели, основните принципи и етапи при създаването на модел (от идеализацията през реализацията до имплементирането).  Ще бъдат представени редица елементарни модели от различни области на науката (физика, химия, биология), на медицината, бизнеса, както и вседневния ни живот.  Основната част от разглежданите модели ще бъдат компютърно реализирани и изследвани чрез използване на подходящ софтуер.  Всеки студент ще бъде включен в група, която в зависимост от интересите на участниците, ще разработва подходящ модел, с цел да се придобият умения и способности за реално приложение и компютърно имплементиране на модели.

13. Приложна криптография в Интернет с PHP, доц. д-р Елена Сомова, докт. Тони Каравасилев (30 места, за всички) 
Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в 541 к.з.
Курсът разглежда вградените криптографски класове в езикът PHP и вградените криптографски функционалности на бази данни MySQL. Разглеждат се в детайли подходите за двустранна валидация чрез JavaScript/jQuery и подсигуряването на уеб сървърите на мрежово и операционно ниво. Студентите получават теоретични знания по приложна криптография и се научават да ги използват практически чрез криптографски библиотеки за PHP. Курсът разглежда детайлно защитата на файлове, бази данни и уеб сайтове. Записалите го студенти ще получат практически знания как да проектират и осигурят защитата на своите уеб софтуерни продукти. Специално внимание е отделено на връзката клиент-сървър, SSL сертификатите и архитектурата на криптографската система използвана в софтуерната рамка CodeIgniter. В края на курса студентите ще реализират собствени обектно-ориентирани криптографски библиотеки за употреба в уеб приложения, с придобитите познания по PHP и ще ги използват в проектите си. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Към студентите има изисквания за предварителни основни знания по обектно-ориентираното програмиране (ООП), XHTML/HTML, CSS, JаvaScript и PHP. Ентусиазмът и познанията по бази данни (MySQL) и софтуерни шаблони за дизайн са препоръчителни. Студентите, завършили спец. курса „Магията на простите числа“ и имащи ин-терес в използването на материала, са с предимство при записването за дисциплината.

14. Технологии за управление на софтуерно тестване, доц. д-р Светослав Енков, докт. Денислав Лефтеров (30 места, за всички) 
Записване I етап: на 06.06.2019 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 232 с.з.
Избираемата дисциплина ще запознае студентите с основните концепции при осигуряването качеството на софтуера (Software Quality Assurance / QA). Ще се демонстрира търсенето на дефекти чрез въвеждане на подходящи входни данни и как да се тества потребителското изживяване.
Ще се упражнят различните подходи за тестване и ще се усвои как да се преценява в кои случаи е подходящо да се използва всеки един от тях. Също така ще се разгледа тестването на характеристики на софтуера свързани с неговото представяне - натоварване, сигурност, съвместимост и други.
Освен ръчното тестване и описване на дефектите, накрая ще се засегне и тест автоматизацията. Ще се представи един от най-използваните в QA бранша инструменти за автоматизирано тестване - Selenium Web Driver.
Дисциплината е предназначена за хора с малък или никакъв опит в програмирането, особено подходящ за ръчни (manual) тестери, които са решили да разширят познанията си в областта на софтуерното осигуряване.

15. Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft, проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Милен Близнаков (30 места, за всички) 
Записване I етап: на 05.06.2019 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 232 с.з.
Курсът представя знания в областта на аналитичния софтуер и генериране на шаблони за справки с помощта на JasperSoft. Студентите ще придобият умения за създаване на доклади и справки-репорти чрез компоненти като таблици, карти, диаграми и други специализирани визуални елементи, които са достъпни в използвания софтуер. Изгледът на справките може да бъде експортирани в различни видове формати като HTML, PDF, DOC, EXCEL и други. С помощта на заявки могат да бъдат достъпвани различни източници на данни за репортите като релационни бази данни, NoSQL, CSV, JSON, XML. По време на курса ще се представи приложение, демонстриращо уеб-услугите (REST) на JasperSoft за достъп и генерирането на вече създадени шаблони. Необходими са базови познания по SQL.

16. Информационна сигурност, доц. д-р Николай Касъклиев (30 места, за всички) 
Записване I етап: на 05.06.2019 г. от 14:00 ч. до 15:00 ч. в каб. 437
Основната цел на курса е запознаване на студентите със задачите, понятията, методите и средствата на информационната сигурност. Разглеждат се  съвременни методи за осигуряване на високо ниво на сигурност на информацията в една организация. Основни теми в курса са: основи на информационна а сигурност, законодателна база, технологии и стандарти в областта, както и технически средства, и др. Прави се сравнителен анализ на различни софтуерни средства за осигуряване на сигурна и надеждна информация. Специално внимание се отделя на организационния и процедурен аспект и различните подходи за оценка на риска.

17. Основи на невронните мрежи, доц. д-р Емил Хаджиколев, доц. д-р Станка Хаджиколева, докт. Костадин Йотов (30 места, за всички) 
Записване I етап: на 04.06.2019 г. от 14:00 ч. до 15:00 ч. в каб. 438
В учебната дисциплина се разглеждат основите на изкуствените невронни мрежи. Целта е студентите да придобият знания и умения за практическото моделиране и използване на невронните мрежи при изграждане на софтуерни системи с изкуствен интелект. В курса се дават начални математически познания, свързани с теорията на изкуствените неврони мрежи. Разглеждат се архитектурата на различни типове невронни мрежи, алгоритми за обучение и самообучение на невронни мрежи. Специално внимание се отделя на проектирането на невронни мрежи за решаване на различни задачи. При практическото обучение студентите се научават да моделират и използват невронни мрежи в софтуерната среда MatLab.

18. Технологии за виртуализация, проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Слави Глухов (30 места, за всички) 
Записване I етап: на 06.06.2019  г. от 11:30 ч. до 12:30 ч. в 533 к.з.
Целта на курса е да запознае студентите с водещите софтуери за виртуализация и тяхното приложение при решаване на конкретни инфраструктурни проблеми. Ще бъдат разгледани и сравнени възможностите на водещите софтуерни решения както и лимитациите при тях. Студентите ще бъдат запознати с няколко хипервайзора, както и методи за реализиране на хардуерна независимост и капсулация на виртуалните машини. Ще бъдат разгледани различни варианти за споделяне и оптимизиране използването на физическите ресурси.

19. Инвестиране и лични финанси, доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светлозар Гледачев (30 места, за всички) 
Записване I етап: на 04.06.2019 г. от 15:30 ч. до 16:30 ч. в каб. 344
Има две групи хора: такива, които работят за пари, работна заплата;и такива, за които работят парите. Дори и най-добрия мениджър, утре може да остане на улицата. Особено в настоящата криза повечето световни компании смениха ръководството си. Ставаш безработен. От богат и с положение – беден и забравен. Кой иска да е от тях? Какво може да се направи, как да посрещнем финансовите предизвикателства, как да управляваме личните си финанси, колкото и малки да са – това е целта на курса. Основният доход на над 40% от насе­лението на САЩ е от акции и облигации, а не от заплата. Българинът може да управлява само­лет или кораб, но не и личните си финанси. За принципите и възможностите да останеш фи­нан­сово стабилен или да растеш независимо от етапите на кризата е посветен настоящият курс.

20. Мобилни приложения, проф. д-р Станимир Стоянов, хон. ас. Йордан Тодоров (30 места, за всички) 
Записване I етап: на 06.06.2019 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в каб. 430
Курсът цели да запознае студента с основите за програмиране на приложения за мобилни устройства работещи на операционна система Андроид. Студентите ще се запознаят с различните среди за програмиране както и техните предимства и недостатъци. Ще бъде разгледано андроид SDK-то и възможностите които позволява. Ще бъде разгледано от какво точно се състои един проект за андроид приложение. След запознаване с основите ще се проследи процесът на разработване на реално приложение.

21. Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов (30 места, за всички) 
Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 09:30 ч. до 10:30 ч. в каб. 430
Целта на курса е студентите да придобият практически умения за физическо изграждане на локална компютърна мрежа от тип IEEE 802.3 и IEEE 802.11, определяне на нейните TCP/IP конфигурационни параметри и администриране, съобразено с използваните иновативни методи и технологии в училищното обучение. Акцентира се върху RouterOS операционната система, използвана в MikroTik рутиращите устройства. За проектиране на по-сложни мрежови топологии се предлагат методически разработки на задачи, включващи реализирането на виртуални топологии. Част от използвания инструментариум е симулационната среда GNS3, осигуряваща възможност за проектиране, конфигуриране и тестване на виртуални топологии. Очакваните резултати са свързани с придобиването на трайни знания и умения за изграждане и управление на малки локални мрежи.

22. Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Николай Павлов (30 места, за всички) 
Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 11:30 ч. до 12:30 ч. в каб. 440
Целта на курса е запознаване с някои основни факти от областта на теорията на дебъгване и тестване. Особено внимание е отделено на характерни апроксимационни и моделни аспекти – класически и нови в тази вечно актуална тематика. Детайлно се изучават модели от тип Gompertz, Gompertz–Makeham, “deterministic reliability growth curves”, Yamada, Kumaraswamy–Dagum log–logistic, Transmuted Kumaraswamy Quasi Lindley, Yamada–Rayleigh, Yamada–Weibull и други функции и приложението, което те намират в тази сериозна област. Илюстрира се предимството и възможността за използване на величината на най-добро Хаусдорфово приближение за оценка на явлението – “saturation”, в контекста на съществуващите до този момент компоненти – “доверителни интервали” и “доверителни граници”. Изучаването на поведението на разгледаните “Software reliability models” е съпроводено с подходящи реални данни, например: а) data from the Yamada and Tamura monograph for testing Apache HTTP Server Project which is developed and maintained an open-source Apache HTTP server for modern operating systems including UNIX and Windows; б) Online IBM entry software package. Проведени са количествени и качествени сравнения за изучаваните модели с използване на програмната среда MATHEMATICA.

23. Стратегии за навлизане/защитаване на пазари. Пазарно сегментиране. Бизнес развитие, доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова (30 места, за всички) 
Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 231 с.з.
Без значение дали сте предприемач и искате да наложите свое дигитално решение в дадена индустрия, или сте в екипа на ИТ компания, който комуникира директно с клиентите, едни от най-големите предизвикателства пред вас ще бъдат: Как да пробиете с продукта си на нов пазар? Кои са клиентите ви? Как да ги достигнете, привлечете и задържите? Как да се защитите от другите фирми, които вече са на този пазар? Тази дисциплина ще отговори точно на тези въпроси. Тази дисциплина е самостоятелна, но и допълваща избираемата дисциплина „Предприемачество в ИТ индустрията“, както и избираемата дисциплина „Преговори в ИТ индустрията“.

24. Паралелно програмиране със C# и Task Parallel Library, доц. д-р Николай Павлов (30 места, за всички) 
Записване I етап: на 03.06.2019 г. от 15:00 ч. до 16:00 ч. в 246 к.з.
Последното десетилетие производителите на микропроцесори достигат границите на възможностите за увеличаване на скоростта чрез традиционните техники: тактовата честота и линейната обработка на инструкции. Вместо това усилията са насочени към създаване на многоядрени и хипернишкови архитектури. Увеличеният брой ядра не дава очакваното увеличение на скоростта за обработка: 2 x 3GHz < 6 GHz. Нужен е нов подход в програмирането, който да позволи ефективното оползотворяване на наличните процесорни ядра. Курсът ще представи основните проблеми и задачи пред създаването на производителен код за многопроцесорни и многоядрени системи чрез последните версии на езика C# и Task Parallel Library на Microsoft .NET Framework.

25. Разработка на игри в C++ с Unreal Engine 4, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Колорадо Старк (Enigma Software) (30 места, за всички) 
Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в каб. 344
Курсът прави въведение в програмирането на 3D игри. Дисциплината включва основи на програмирането със С++, както и въведение в свързването на С++ код с компоненти на енджина като Level Design, aнимации, AI и т.н. В края на курса се създава малка завършена 3D игра. Дисциплината се провежда на английски език.

26. Бизнес право, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване” в общ. Пловдив) (30 места, за всички) 
Записване I етап: на 06.06.2019 г. от 14:30 ч. до 15:30 ч. в каб. 344
„Бизнес право” е компилация от няколко правни отрасли, които се изучават самостоятелно в юридическите и други факултети. Тази дисциплина се преподава на малко места във висшите учебни заведения в България, докато в европейските и американски университети и колежи това е предметът, който извежда престижа на съответния факултет на по-предни позиции в съревнованието с останалите. Основната цел и предизвикателство на лекционния курс е студентите да се запознаят с обществените отношения, които създават облигационни или търговски връзки между лица, които осъществяват търговска дейност, да усвоят правилния подход към релацията между търговските субекти и държавната/местна администрация. Акцент се поставя на международната търговия и информационните технологии в условията на глобализиращия се свят. Разглеждат се правните аспекти на електронната търговия, авторските права върху софтуерните продукти и тяхната защита. В рамките на дисциплината се съдържа и сравнително изучаване на институти и форми, реципирани и обогатени от работещи модели от други страни, но предимно от правото на страните-членки на ЕС. Очакваните резултати от изучаването на дисциплината „Бизнес право” е студентите да усвоят достатъчно голям набор от знания и компетентности, така щото да имат възможност самостоятелно да създадат търговско дружество, което да излезе на арената на международната търговия, да усвоят познания за реализиране на електронна търговия, както и да формират представа за способите за защита на авторския си продукт, да придобият умения и навици за работа с документи и тяхното коректно идентифициране и използване.

27. Платформена виртуализация, проф. д-р Ангел Голев, хон. ас. Росен Христев (30 места, за всички) 
Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 10:30 ч. до 11:30 ч. в 541 к.з.
Курсът ще има за цел да запознае студентите с основите на платформената виртуализация, която все по-често се среща в различни по големина компании. Те ще придобият знания и умения как да разширят възможностите на една ИТ инфраструктура чрез интегриране на локална или пълна виртуализация. Студентите ще се запознаят с различните видове платформена виртуализация. В курса те ще бъдат запознати с основните PaaS, използвани за локална или пълна виртуализация – ProxMox, Hyper-V и VMware ESXi. Също така ще научат възможностите за инсталиране и конфигуриране на тези платформи.

28. Програмиране с Delphi, доц. д-р Тодорка Терзиева, гл. ас. д-р Мариана Крушкова (30 места, за всички) 
Записване I етап: на 04.06.2019 г. от 14:30 ч. до 15:30 ч. в каб. 544
Курсът има за цел да затвърди практическото използване на основни управляващи конструкции в програмирането използвайки удобната среда за програмиране Delphi. Ще се наблегне предимно на възможностите на езика за решаване на практически задачи, както и на реализирането на някои популярни алгоритми.

29. Приложения за бази данни с Entity Framework, проф. д-р Ангел Голев, хон. ас. Любен Киков (30 места, за всички) 
Записване I етап: на 06.06.2019 г. от 10:30 ч. до 11:30 ч. в 231 с.з.
Целта на курса е да се развият практически умения за работа с Entity Framework (EF), която е стандарт за ORM  технология в C# и .NET. Изучават се практическото използване на  DB сървър – в случая SQL Server, платфор-ми и технологии за достъп до данни – ADO.NET, Entity Framework, както импортиране и експортиране на данни към различни формати – JSON и XML. Entity Framework предоставя мощно обектно-ориентирано API за заявки към базата посредством  CRUD операции. В курса ще бъдат разгледани подходите “database first” и “code first”, които позволяват “mapping” между релационна база с данни и обектно ориентиран модел. Ще бъде използвана AppHarbor .NET Platform as  a Service за хостване на реални проекти в мрежата, както и взаимодейс-твието  на AppHarbor и GitHub за version-control и deploy на приложения. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Основни познания по HTML, CSS и Object-oriented programming.

30. Изграждане на динамични уеб приложения и SEO оптимизация, доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев (30 места, за всички) 
Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 11:30 ч. до 12:30 ч. в 146 к.з.
Целта на курса е студентите да придобият необходими знания и главно практически умения за изграждане на съвременни уеб сайтове чрез имплементиране на код от PSD картинка до работещо приложение със система за управление на уеб съдържанието и по-точно практикум за професията front-end developer. Също ще се наблегне на маркетинга и SEO частта за всеки един уеб проект и неговото развитие. В упражненията ще се работи по задачи, свързани с конкретен аспект от предварително специфициран практически проект, в който ще се прилагат теоретичните знания, придобити в лекциите. Дисциплината завършва с разработване на проект и представянето му под формата на уеб сайт.

31. Разработка и приложения на ефективни алгоритми, проф. д-р Ангел Голев, хон. ас. Георги Димитров (30 места, за всички) 
Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 14:30 ч. до 15:30 ч. в каб. 344
В курса ще се използват често срещани проблеми задавани в интервюта и състезания за демонстрация на бързи и леки алгоритми и структури от данни. Ще говорим за ефективност на алгоритми и какво значи линейна и логаритмична скорост. Обучението ще е със силно практическа насоченост.
Необходимо е студентите, които се записват да имат базови познания по програмиране с C#, C++ или Java. Силен математически профил е плюс.

32. Обща теория на правото в информационното общество, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. д-р Владимир Вълев (30 места, за всички) 
Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. в 233 с.з.
Човешките групи не биха могли да оцелеят без своеобразна йерархия, която да определя мястото на всеки един член от обществото и да изисква от него съобразяване с една или с друга вече установена норма. По тази причина писани и неписани правила винаги ще има.
В епохата на глобализация, на криптовалути и безнесактивности съществуващи преимуществено във виртуалното пространство продължават да съществуват правила и норми, чието познаване носи изключителни ползи на лицата запознати с принципа им на действие. Законите в социума съществуват и благодарение на човешката склонност да се следва чуждо поведение.
Целта на настоящия курс е да запознае студентите с основните институти на правото като общи правила за поведение, защото именно правото е основният регулатор на обществени отношения и връзки, от които е съставено всяко едно общество.

33. Проектно-базирано обучение по математика, информатика и информационни технологии, проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Ивайло Старибратов, докт. Деяна Пейкова (30 места, за 3 к. на спец. ИТМОМ и МИИТ)
Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 15:30 ч. до 16:30 ч. в каб. 344
Избираемата дисциплина е изключително полезна за учителите по математика, инфор-матика и информационни технологии в средните училища. Подробно се разглеждат над 10 подхода за работа в учебните часове. Студентите се запознават с най-новите методи за раз-работване на проекти, както и работата в екип. Проектно-базираното обучение е съвременна методика, която придоби популярност в Западна Европа и САЩ поради високата успевае-мост на учениците и тяхната мотивираност от прилагането му. В курсът задълбочено се раз-глеждат и работата на преподавателите в професионални училищни общности. Дисципли-ната подготвя бъдещите преподаватели за използване на един иновативен и различен метод на преподаване, които е насочен към индивидуалните интереси на учениците.

34. Бизнес приложения за интернет с HTML, CSS и JavaScript, проф. д-р Минчо Сандалски (30 места, за всички) 
Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в каб. 542
Целта на избираемата дисциплина е студентите да получат базови знания за основните понятия, методи, технологии и програмни средства, които се използват в теорията и практиката за програмиране в Internet, насочени към информационната услуга World Wide Web. Особено внимание се обръща на възможностите на езиците HTML, CSS и JavaScript, които се използват за реализиране на Wеb-страници. Студентите ще бъдат запознати с базовите средства за представяне на мултимедийни елементи и хипервръзки в Web-страниците, както и с възможностите за диалог с посетителите на Web-сайтове.


ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
  ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ 
ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР 2019/2020
(бакалавърски специалности – редовно обучение)
По учебен план през Есенния триместър имат задължително избираема дисциплина студентите от: 
o ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес информационни технологии
o ІІ, ІІІ, IV курс Информатика
o II, ІІІ, IV курс Софтуерни технологии и дизайн
o II, III, IV курс Софтуерно инженерство
o ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес математика
o ІІІ, IV курс Математика
o III, IV курс Приложна математика
o II, ІІІ курс Математика и информатика
o ІІ, III курс Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт.
Броят на студентите за всяка дисциплина е ограничен.
Записването ще става по следния начин: 
o I етап: записване при преподавателите, които са посочили съответно ден и час за записване от 03.06.2019 г. до 07.06.2019 г. (критериите за подбор на студенти е право на преподавателя);
o II етап: за незаетите места записването продължава за всички студенти от 10.06.2019 г. в каб. 344.
Незаписалите избираема дисциплина студенти не получават заверка за настоящия Есенен триместър. 
За избираема дисциплина се признава и дисциплина, невключена в учебния план на съответната специалност, по която е положен вече изпит в друга специалност на нашия или други факултети.
Студентите могат да запишат и втора избираема дисциплина, което може да стане само в началото на следващия триместър с разрешението на Декана, ако за втората дисциплина има свободни места и не е в полуденя на вече записаната дисциплина.
Студенти, нямащи задължение за записване на избираема дисциплина за следващия триместър, но желаещи да запишат такава, подават в началото на следващия триместър молба до декана, която се удовлетворява при наличие на свободни места.
 
АНОТАЦИИ НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ
1. Нестандартни задачи по алгебра, проф. д.м.н. Нако Начев (30 места, за всички)
Записване I етап: на 03.06.2019 г. от 15:00 ч. до 16:00 ч. в каб. 127
Курсът предлага методи за решаване на специални задачи по алгебра с повишена трудност. Такива задачи се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище. Много често при решаване на алгебрични задачи се стига до уравнение от четвърта степен. Тъй като в училище не се изучават общи формули за решаване на уравнение от четвърта степен то могат да се търсят критерии за решаване на такива уравнения с квадратни радикали. Интересен е и проблемът за намиране на броя на корените на алгебричните уравнения в даден интервал. За постигане на тази цел има всевъзможни методи чрез които се решава проблема. Всички тези въпроси ще бъдат включени в настоящия курс.
2. Математика, космология и философия на математиката, проф. д.м.н. Тодор Желязков (30 места, за всички)
Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в каб. 442
За съществуването на вселената има два основни физични модела, които си противоречат 
взаимно: модел с начало на вселената и цикличен модел без нейно начало. Като се използва аксиоматичния метод, доказваме директно следния резултат в космологията: вселената има вълнови характер на съществуване без начало във времето. Следователно са съществували и ще съществуват безбройно много светове, съответно в миналото и в бъдещето.
В раздела философия на математиката отначало разглеждаме следните геометрии, всяка от които противоречи на другата:
1) обикновената геометрия на Евклид, която се изучава в средното училище;
2) хиперболичната геометрия на Лобачевски-Бойаи (съответно руски и унгарски математици), според която през точка, вън от дадена права, минават безбройно много прави, успоредни на дадената;
3) удвоената елиптична геометрия (тримерната сферична геометрия) на германския математик Риман, в която няма успоредни прави: в нея всеки две прави се пресичат в две точки и
4) елиптичната геометрия на германския математик Феликс Клайн, в която няма успоредни прави: в нея всеки две прави се пресичат в една точка.
Ще отбележим, че кардиналното число (т.е. мощността) на множеството на реалните числа се нарича континуум. Крупният американският математик Пол Коен дава следното неочаквано двустранно решение на проблема на континуума, който е стоял пред математиците в продължение на един век: континуумът е първото и не е първото неизброимо кардинално число. От забележителната теорема за непълнотата на математиката на австрийския математик Курт Гьодел, най-великият логик на XX в. и от резултата на Коен следва, за разлика от интуитивния човешки разум, съществуването на безкраен брой различни математики, които си противоречат взаимно. В избираемата дисциплина коментираме начин за получаването им.
Решават се задачи за олимпиади за системи линейни уравнения с параметри, за неравенства и за класически неравенства. Третират се за биномната и полиномна формула, уравнения от висши степени от специални класове, трансформацията на Чирнхаус, корените на единицата, циклотомични полиноми и циклотомични уравнения.
Голяма част от задачите могат да се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище и за подготовка на олимпиади.
Не е необходима предварителна подготовка на студентите, освен знанията по математика от гимназиалния материал.
3. Анализ на международните икономически отношения, проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов (30 места, за всички)
Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в каб. 245
Икономиката на всяка страна е включена в световното стопанство. Международните икономически отношения включват международна търговия, международен обмен на капитали и необходимата за това национална валута. Целта на курса е запознаването на студентите с основните аналитични модели на международните икономически отношения. Разглеждат се както микроикономически така и макроикономически модели – модел на Адам Смит, модел на Рикардо, модел на Хершкер-Олин, модел на Флуд-Гарбер, модел на Дорнбуш, модел на Суан, модел на Беласа-Самуелсън, модели на стабилен валутен курс, модели на платежния баланс. Акцентира се на приложението на разнообразен, но несложен математически апарат от линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ. Студентите се запознават и с приложението на икономическите модели за решаването на проблемни казуси с конкретни данни, взети от икономическите данни за България и други държави от ЕС.
4. Нестандартни математически задачи, проф. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Марта Теофилова (30 места, за всички)
Записване I етап: на 06.06.2019 г. от 10:30 ч. до 11:30 ч. в каб. 127
Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите с различни методи за решаване на нестандартни задачи по математика и да формира у тях умения за да се справят с такива задачи. Застъпени са следните методи: сравняване на лица на равнинни фигури, принцип на Ди¬рихле, принцип на крайния елемент, метод на включване и изключване, решаване на уравнения и системи уравнения с отделяне на точни квадрати, решаване на диофантови уравнения и теория на игрите.
5. Математически основи на компютърната графика, доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова (30 места, за всички)
Записване I етап: на 03.06.2019 г. от 15:00 ч. до 16:00 ч. в каб. 245
За да се решат различни задачи в съвременната компютърна геометрия и графика се използват знания от аналитичната геометрия, диференциалната геометрия, линейната алгебра, проективната и дескриптивна геометрия, теорията на графите, числените методи, математическата логика и др. Учебната дисциплина „Математически основи на компютърната графика” не е компилация от тях. Тя се появява поради необходимостта от изготвяне на програмен софтуер за съвременните компютри. Въпреки разнообразието от задачи с математически и алгоритмичен характер в компютърната графика, всички те се свеждат до въпроса за аналитично описание и представяне на криви и начупени линии, лица и повърхнини в двумерно и тримерно пространство. Тази избираема дисциплина съдържа два основни раздела – „Геометрични преобразувания” и „Обработка на геометрични данни”, с изучаването на които се правят първи стъпки в компютърната геометрия и графика. Основната задача на учебната дисциплина е да даде в достъпна форма математическия апарат за създаване на изображения на геометрическите обекти на екрана и за тяхното движение. След като е усвоил материала, всеки студент трябва да може да съставя геометричен модел на обекта, да задава преобразувания на обекта (ротация, транслация, промяна на мащаба и др.), да въвежда нагледно (аксонометрическо, перспективно) изображение на екрана на компютъра, да описва обекти, съставени от геометрични елементи, да конструира линии и повърхнини.
6. Итерационни методи, проф. д.м.н. Петко Пройнов (30 места, за всички)
Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 11:30 ч. до 12:30 ч. в каб. 243
Една от най-древните и същевременно една от най-актуалните съвременни математически задачи е задачата за числено решаване на уравнения. Курсът е посветен на итерационни методи за числено решаване на нелинейни уравнения. Той е подходящ както за студенти, които харесват теретичната математика така и за студенти, които предпочитат приложната математика. Курсът дава основа за разработване на курсови и дипломни работи (теоретични разработки, провеждане на компютърни експерименти, програмно осигуряване на итерационни методи).
7. Въведение в математика на парите, доц. д-р Боян Златанов (30 места, за всички)
Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в каб. 445
Теорема за простата лихва, просто лихва, когато лихвеният период се измерва в дни. Сложна лихва, Вътрешна норма на възвращаемост. Инфлация, индекс на потребителските цени, данъци. Обикновена доходност, бъдеща доходност, безсрочна доходност. Заеми и риск. Амортизаци, амортизационни таблици, периодични плащания. Кредитни карти, площания с кредитни карти, номериране на кредитните карти. Полици, изискуеми облигации, същровищни бонове, облигационнен портфейл. Акциии и фондови пазари, купуване и продаване на акци. Деривативни инструменти, модел на стоковия пазар.
8. Въведение във функционалния анализ, проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева (30 места, за спец. БМ, ПМ, М, ИТМОМ, МИИТ)
Записване I етап: на 05.06.2019 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в каб. 439
Предлаганият курс представлява достъпно въведение в абстрактните методи на функционалния анализ, които са най-съществени за практическите приложения. Изложени са основите на теорията на банаховите и метрични пространства, както и интеграла на Лебег. На базата на примери е изградена теорията на линейните и нелинейните оператори във функционални пространства. Курсът е подходящ за студенти и докторанти от всички специалности на ФМИ.
9. Въведение в теория на множествата и общата топология, доц. д-р Георги Костадинов (30 места, за всички)
Записване I етап: на 05.06.2019 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в каб. 439
Теорията на множествата се използва в различни области: математика, физика, информатика и други. Алгебрата на множествата притежава свойства, които наподобяват свойствата на действия с числа. Задълбоченото изследване на понятието „близост“ води до възникването на науката ТОПОЛОГИЯ (1902 г.). Топологичните пространства и някои техни класове са основен апарат в много съвременни математически теории: диференциални уравнения, теория на мерките, теория на вероятностите.
В настоящия курс системно се изграждат основните понятия: отворени множества, затворени множества, затворена обвивка, непрекъснати изображения, компактност, както примери и някои техни приложения.
10. Въведение в теоретичната информатика, доц. д-р Христо Кискинов (30 места, за спец. БИТ и СТД)
Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в каб. 439
Успоредно с бурното развитие и приложение на компютрите, все по-значима става и нау-ката, стояща зад тези успехи – теоретичната инмформатика. Целта на курса е да се направи въведение в теоретичната информатика. Разгледани са необходими математически основни понятия, теорията на булевите функции, формалните езици и пораждащите ги граматики, както и теорията на абстрактните автомати.
11. Бизнес статистика с SPSS, проф. д.м.н. Снежана Гочева, гл. ас. д-р Атанас Иванов (30 места, за всички)
Записване I етап: на 05.06.2019 г. от 10:45 ч. до 11:45 ч. в каб. 538
Със стремителното напредване на информационните технологии и повсеместното използване на компютри, фактор от основна важност е натрупването на големи количества от разнородна информация. В сферата на бизнеса и икономиката ежедневно се събират данни за продажби, складови наличности, за инвестиции, финансови данни и др., основно от числов тип. Възниква нужда от тяхната статистическа обработка с цел систематизиране, извличане на основни тенденции, предвиждания и др. Целта на предлаганата избираема дисциплина е бързо и лесно навлизане на студентите в статистиката с помощта на IBM SPSS - един от най-разпространените статистически пакети за обработка на емпирични данни, с широко приложение както в по-големи организации, занимаващи се със социологически, икономически и маркетингови изследвания, така и в малки и средни фирми, университети и др. области. Курсът включва следните основни теми: Начална обработка на данни, Модифициране на данни, Графично представяне, Разпределения, тестове и проверка на хипотези, Корелационен, дисперсионен, регресионен анализ и др., Анализ на временни редове. Обучението се провежда изцяло с компютър и се решават практически задачи с ориентация към бизнеса. За самостоятелна работа се задават домашни и курсови работи. Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина ще са добили практически знания и умения да подбират подходящ метод, да обработват реални данни с помощта на SPSS и да интерпретират получените резултати. Курсът е предназначен за всички) курсове. Не се изискват предварителни познания по статистика.
12. Основи на моделирането, проф. д.м.н. Снежана Христова (30 места, за всички)
Записване I етап: на 06.06.2019 г. от 14:00 ч. до 15:00 ч. в каб. 342
Едно от най-използваните съвременни средства за изучаване и управление на реални процеси в съвременния свят са т.н. моделиране и симулация. Но какво представлява моделът, каква е философията на моделирането и кои са основните етапи при осъществяването му, каква е връзката между моделиране и симулация- това са част от въпросите, разглеждани в този курс.  Ще бъдат представени  основните видове модели, основните принципи и етапи при създаването на модел (от идеализацията през реализацията до имплементирането).  Ще бъдат представени редица елементарни модели от различни области на науката (физика, химия, биология), на медицината, бизнеса, както и вседневния ни живот.  Основната част от разглежданите модели ще бъдат компютърно реализирани и изследвани чрез използване на подходящ софтуер.  Всеки студент ще бъде включен в група, която в зависимост от интересите на участниците, ще разработва подходящ модел, с цел да се придобият умения и способности за реално приложение и компютърно имплементиране на модели.
13. Приложна криптография в Интернет с PHP, доц. д-р Елена Сомова, докт. Тони Каравасилев (30 места, за всички)
Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в 541 к.з.
Курсът разглежда вградените криптографски класове в езикът PHP и вградените криптографски функционалности на бази данни MySQL. Разглеждат се в детайли подходите за двустранна валидация чрез JavaScript/jQuery и подсигуряването на уеб сървърите на мрежово и операционно ниво. Студентите получават теоретични знания по приложна криптография и се научават да ги използват практически чрез криптографски библиотеки за PHP. Курсът разглежда детайлно защитата на файлове, бази данни и уеб сайтове. Записалите го студенти ще получат практически знания как да проектират и осигурят защитата на своите уеб софтуерни продукти. Специално внимание е отделено на връзката клиент-сървър, SSL сертификатите и архитектурата на криптографската система използвана в софтуерната рамка CodeIgniter. В края на курса студентите ще реализират собствени обектно-ориентирани криптографски библиотеки за употреба в уеб приложения, с придобитите познания по PHP и ще ги използват в проектите си. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Към студентите има изисквания за предварителни основни знания по обектно-ориентираното програмиране (ООП), XHTML/HTML, CSS, JаvaScript и PHP. Ентусиазмът и познанията по бази данни (MySQL) и софтуерни шаблони за дизайн са препоръчителни. Студентите, завършили спец. курса „Магията на простите числа“ и имащи ин-терес в използването на материала, са с предимство при записването за дисциплината.
14. Технологии за управление на софтуерно тестване, доц. д-р Светослав Енков, докт. Денислав Лефтеров (30 места, за всички)
Записване I етап: на 06.06.2019 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 232 с.з.
Избираемата дисциплина ще запознае студентите с основните концепции при осигуряването качеството на софтуера (Software Quality Assurance / QA). Ще се демонстрира търсенето на дефекти чрез въвеждане на подходящи входни данни и как да се тества потребителското изживяване.
Ще се упражнят различните подходи за тестване и ще се усвои как да се преценява в кои случаи е подходящо да се използва всеки един от тях. Също така ще се разгледа тестването на характеристики на софтуера свързани с неговото представяне - натоварване, сигурност, съвместимост и други.
Освен ръчното тестване и описване на дефектите, накрая ще се засегне и тест автоматизацията. Ще се представи един от най-използваните в QA бранша инструменти за автоматизирано тестване - Selenium Web Driver.
Дисциплината е предназначена за хора с малък или никакъв опит в програмирането, особено подходящ за ръчни (manual) тестери, които са решили да разширят познанията си в областта на софтуерното осигуряване.
15. Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft, проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Милен Близнаков (30 места, за всички)
Записване I етап: на 05.06.2019 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 232 с.з.
Курсът представя знания в областта на аналитичния софтуер и генериране на шаблони за справки с помощта на JasperSoft. Студентите ще придобият умения за създаване на доклади и справки-репорти чрез компоненти като таблици, карти, диаграми и други специализирани визуални елементи, които са достъпни в използвания софтуер. Изгледът на справките може да бъде експортирани в различни видове формати като HTML, PDF, DOC, EXCEL и други. С помощта на заявки могат да бъдат достъпвани различни източници на данни за репортите като релационни бази данни, NoSQL, CSV, JSON, XML. По време на курса ще се представи приложение, демонстриращо уеб-услугите (REST) на JasperSoft за достъп и генерирането на вече създадени шаблони. Необходими са базови познания по SQL.
16. Информационна сигурност, доц. д-р Николай Касъклиев (30 места, за всички)
Записване I етап: на 05.06.2019 г. от 14:00 ч. до 15:00 ч. в каб. 437
Основната цел на курса е запознаване на студентите със задачите, понятията, методите и средствата на информационната сигурност. Разглеждат се  съвременни методи за осигуряване на високо ниво на сигурност на информацията в една организация. Основни теми в курса са: основи на информационна а сигурност, законодателна база, технологии и стандарти в областта, както и технически средства, и др. Прави се сравнителен анализ на различни софтуерни средства за осигуряване на сигурна и надеждна информация. Специално внимание се отделя на организационния и процедурен аспект и различните подходи за оценка на риска.
17. Основи на невронните мрежи, доц. д-р Емил Хаджиколев, доц. д-р Станка Хаджиколева, докт. Костадин Йотов (30 места, за всички)
Записване I етап: на 04.06.2019 г. от 14:00 ч. до 15:00 ч. в каб. 438
В учебната дисциплина се разглеждат основите на изкуствените невронни мрежи. Целта е студентите да придобият знания и умения за практическото моделиране и използване на невронните мрежи при изграждане на софтуерни системи с изкуствен интелект. В курса се дават начални математически познания, свързани с теорията на изкуствените неврони мрежи. Разглеждат се архитектурата на различни типове невронни мрежи, алгоритми за обучение и самообучение на невронни мрежи. Специално внимание се отделя на проектирането на невронни мрежи за решаване на различни задачи. При практическото обучение студентите се научават да моделират и използват невронни мрежи в софтуерната среда MatLab.
18. Технологии за виртуализация, проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Слави Глухов (30 места, за всички)
Записване I етап: на 06.06.2019  г. от 11:30 ч. до 12:30 ч. в 533 к.з.
Целта на курса е да запознае студентите с водещите софтуери за виртуализация и тяхното приложение при решаване на конкретни инфраструктурни проблеми. Ще бъдат разгледани и сравнени възможностите на водещите софтуерни решения както и лимитациите при тях. Студентите ще бъдат запознати с няколко хипервайзора, както и методи за реализиране на хардуерна независимост и капсулация на виртуалните машини. Ще бъдат разгледани различни варианти за споделяне и оптимизиране използването на физическите ресурси.
19. Инвестиране и лични финанси, доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светлозар Гледачев (30 места, за всички)
Записване I етап: на 04.06.2019 г. от 15:30 ч. до 16:30 ч. в каб. 344
Има две групи хора: такива, които работят за пари, работна заплата;и такива, за които работят парите. Дори и най-добрия мениджър, утре може да остане на улицата. Особено в настоящата криза повечето световни компании смениха ръководството си. Ставаш безработен. От богат и с положение – беден и забравен. Кой иска да е от тях? Какво може да се направи, как да посрещнем финансовите предизвикателства, как да управляваме личните си финанси, колкото и малки да са – това е целта на курса. Основният доход на над 40% от насе­лението на САЩ е от акции и облигации, а не от заплата. Българинът може да управлява само­лет или кораб, но не и личните си финанси. За принципите и възможностите да останеш фи­нан­сово стабилен или да растеш независимо от етапите на кризата е посветен настоящият курс.
20. Мобилни приложения, проф. д-р Станимир Стоянов, хон. ас. Йордан Тодоров (30 места, за всички)
Записване I етап: на 06.06.2019 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в каб. 430
Курсът цели да запознае студента с основите за програмиране на приложения за мобилни устройства работещи на операционна система Андроид. Студентите ще се запознаят с различните среди за програмиране както и техните предимства и недостатъци. Ще бъде разгледано андроид SDK-то и възможностите които позволява. Ще бъде разгледано от какво точно се състои един проект за андроид приложение. След запознаване с основите ще се проследи процесът на разработване на реално приложение.
21. Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов (30 места, за всички)
Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 09:30 ч. до 10:30 ч. в каб. 430
Целта на курса е студентите да придобият практически умения за физическо изграждане на локална компютърна мрежа от тип IEEE 802.3 и IEEE 802.11, определяне на нейните TCP/IP конфигурационни параметри и администриране, съобразено с използваните иновативни методи и технологии в училищното обучение. Акцентира се върху RouterOS операционната система, използвана в MikroTik рутиращите устройства. За проектиране на по-сложни мрежови топологии се предлагат методически разработки на задачи, включващи реализирането на виртуални топологии. Част от използвания инструментариум е симулационната среда GNS3, осигуряваща възможност за проектиране, конфигуриране и тестване на виртуални топологии. Очакваните резултати са свързани с придобиването на трайни знания и умения за изграждане и управление на малки локални мрежи.
22. Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Николай Павлов (30 места, за всички)
Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 11:30 ч. до 12:30 ч. в каб. 440
Целта на курса е запознаване с някои основни факти от областта на теорията на дебъгване и тестване. Особено внимание е отделено на характерни апроксимационни и моделни аспекти – класически и нови в тази вечно актуална тематика. Детайлно се изучават модели от тип Gompertz, Gompertz–Makeham, “deterministic reliability growth curves”, Yamada, Kumaraswamy–Dagum log–logistic, Transmuted Kumaraswamy Quasi Lindley, Yamada–Rayleigh, Yamada–Weibull и други функции и приложението, което те намират в тази сериозна област. Илюстрира се предимството и възможността за използване на величината на най-добро Хаусдорфово приближение за оценка на явлението – “saturation”, в контекста на съществуващите до този момент компоненти – “доверителни интервали” и “доверителни граници”. Изучаването на поведението на разгледаните “Software reliability models” е съпроводено с подходящи реални данни, например: а) data from the Yamada and Tamura monograph for testing Apache HTTP Server Project which is developed and maintained an open-source Apache HTTP server for modern operating systems including UNIX and Windows; б) Online IBM entry software package. Проведени са количествени и качествени сравнения за изучаваните модели с използване на програмната среда MATHEMATICA.
23. Стратегии за навлизане/защитаване на пазари. Пазарно сегментиране. Бизнес развитие, доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова (30 места, за всички)
Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 231 с.з.
Без значение дали сте предприемач и искате да наложите свое дигитално решение в дадена индустрия, или сте в екипа на ИТ компания, който комуникира директно с клиентите, едни от най-големите предизвикателства пред вас ще бъдат: Как да пробиете с продукта си на нов пазар? Кои са клиентите ви? Как да ги достигнете, привлечете и задържите? Как да се защитите от другите фирми, които вече са на този пазар? Тази дисциплина ще отговори точно на тези въпроси. Тази дисциплина е самостоятелна, но и допълваща избираемата дисциплина „Предприемачество в ИТ индустрията“, както и избираемата дисциплина „Преговори в ИТ индустрията“.
24. Паралелно програмиране със C# и Task Parallel Library, доц. д-р Николай Павлов (30 места, за всички)
Записване I етап: на 03.06.2019 г. от 15:00 ч. до 16:00 ч. в 246 к.з.
Последното десетилетие производителите на микропроцесори достигат границите на възможностите за увеличаване на скоростта чрез традиционните техники: тактовата честота и линейната обработка на инструкции. Вместо това усилията са насочени към създаване на многоядрени и хипернишкови архитектури. Увеличеният брой ядра не дава очакваното увеличение на скоростта за обработка: 2 x 3GHz < 6 GHz. Нужен е нов подход в програмирането, който да позволи ефективното оползотворяване на наличните процесорни ядра. Курсът ще представи основните проблеми и задачи пред създаването на производителен код за многопроцесорни и многоядрени системи чрез последните версии на езика C# и Task Parallel Library на Microsoft .NET Framework.
25. Разработка на игри в C++ с Unreal Engine 4, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Колорадо Старк (Enigma Software) (30 места, за всички)
Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в каб. 344
Курсът прави въведение в програмирането на 3D игри. Дисциплината включва основи на програмирането със С++, както и въведение в свързването на С++ код с компоненти на енджина като Level Design, aнимации, AI и т.н. В края на курса се създава малка завършена 3D игра. Дисциплината се провежда на английски език.
26. Бизнес право, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване” в общ. Пловдив) (30 места, за всички)
Записване I етап: на 06.06.2019 г. от 14:30 ч. до 15:30 ч. в каб. 344
„Бизнес право” е компилация от няколко правни отрасли, които се изучават самостоятелно в юридическите и други факултети. Тази дисциплина се преподава на малко места във висшите учебни заведения в България, докато в европейските и американски университети и колежи това е предметът, който извежда престижа на съответния факултет на по-предни позиции в съревнованието с останалите. Основната цел и предизвикателство на лекционния курс е студентите да се запознаят с обществените отношения, които създават облигационни или търговски връзки между лица, които осъществяват търговска дейност, да усвоят правилния подход към релацията между търговските субекти и държавната/местна администрация. Акцент се поставя на международната търговия и информационните технологии в условията на глобализиращия се свят. Разглеждат се правните аспекти на електронната търговия, авторските права върху софтуерните продукти и тяхната защита. В рамките на дисциплината се съдържа и сравнително изучаване на институти и форми, реципирани и обогатени от работещи модели от други страни, но предимно от правото на страните-членки на ЕС. Очакваните резултати от изучаването на дисциплината „Бизнес право” е студентите да усвоят достатъчно голям набор от знания и компетентности, така щото да имат възможност самостоятелно да създадат търговско дружество, което да излезе на арената на международната търговия, да усвоят познания за реализиране на електронна търговия, както и да формират представа за способите за защита на авторския си продукт, да придобият умения и навици за работа с документи и тяхното коректно идентифициране и използване.
27. Платформена виртуализация, проф. д-р Ангел Голев, хон. ас. Росен Христев (30 места, за всички)
Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 10:30 ч. до 11:30 ч. в 541 к.з.
Курсът ще има за цел да запознае студентите с основите на платформената виртуализация, която все по-често се среща в различни по големина компании. Те ще придобият знания и умения как да разширят възможностите на една ИТ инфраструктура чрез интегриране на локална или пълна виртуализация. Студентите ще се запознаят с различните видове платформена виртуализация. В курса те ще бъдат запознати с основните PaaS, използвани за локална или пълна виртуализация – ProxMox, Hyper-V и VMware ESXi. Също така ще научат възможностите за инсталиране и конфигуриране на тези платформи.
28. Програмиране с Delphi, доц. д-р Тодорка Терзиева, гл. ас. д-р Мариана Крушкова (30 места, за всички)
Записване I етап: на 04.06.2019 г. от 14:30 ч. до 15:30 ч. в каб. 544
Курсът има за цел да затвърди практическото използване на основни управляващи конструкции в програмирането използвайки удобната среда за програмиране Delphi. Ще се наблегне предимно на възможностите на езика за решаване на практически задачи, както и на реализирането на някои популярни алгоритми.
29. Приложения за бази данни с Entity Framework, проф. д-р Ангел Голев, хон. ас. Любен Киков (30 места, за всички)
Записване I етап: на 06.06.2019 г. от 10:30 ч. до 11:30 ч. в 231 с.з.
Целта на курса е да се развият практически умения за работа с Entity Framework (EF), която е стандарт за ORM  технология в C# и .NET. Изучават се практическото използване на  DB сървър – в случая SQL Server, платфор-ми и технологии за достъп до данни – ADO.NET, Entity Framework, както импортиране и експортиране на данни към различни формати – JSON и XML. Entity Framework предоставя мощно обектно-ориентирано API за заявки към базата посредством  CRUD операции. В курса ще бъдат разгледани подходите “database first” и “code first”, които позволяват “mapping” между релационна база с данни и обектно ориентиран модел. Ще бъде използвана AppHarbor .NET Platform as  a Service за хостване на реални проекти в мрежата, както и взаимодейс-твието  на AppHarbor и GitHub за version-control и deploy на приложения. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Основни познания по HTML, CSS и Object-oriented programming.
30. Изграждане на динамични уеб приложения и SEO оптимизация, доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев (30 места, за всички)
Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 11:30 ч. до 12:30 ч. в 146 к.з.
Целта на курса е студентите да придобият необходими знания и главно практически умения за изграждане на съвременни уеб сайтове чрез имплементиране на код от PSD картинка до работещо приложение със система за управление на уеб съдържанието и по-точно практикум за професията front-end developer. Също ще се наблегне на маркетинга и SEO частта за всеки един уеб проект и неговото развитие. В упражненията ще се работи по задачи, свързани с конкретен аспект от предварително специфициран практически проект, в който ще се прилагат теоретичните знания, придобити в лекциите. Дисциплината завършва с разработване на проект и представянето му под формата на уеб сайт.
31. Разработка и приложения на ефективни алгоритми, проф. д-р Ангел Голев, хон. ас. Георги Димитров (30 места, за всички)
Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 14:30 ч. до 15:30 ч. в каб. 344
В курса ще се използват често срещани проблеми задавани в интервюта и състезания за демонстрация на бързи и леки алгоритми и структури от данни. Ще говорим за ефективност на алгоритми и какво значи линейна и логаритмична скорост. Обучението ще е със силно практическа насоченост.
Необходимо е студентите, които се записват да имат базови познания по програмиране с C#, C++ или Java. Силен математически профил е плюс.
32. Обща теория на правото в информационното общество, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. д-р Владимир Вълев (30 места, за всички)
Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. в 233 с.з.
Човешките групи не биха могли да оцелеят без своеобразна йерархия, която да определя мястото на всеки един член от обществото и да изисква от него съобразяване с една или с друга вече установена норма. По тази причина писани и неписани правила винаги ще има.
В епохата на глобализация, на криптовалути и безнесактивности съществуващи преимуществено във виртуалното пространство продължават да съществуват правила и норми, чието познаване носи изключителни ползи на лицата запознати с принципа им на действие. Законите в социума съществуват и благодарение на човешката склонност да се следва чуждо поведение.
Целта на настоящия курс е да запознае студентите с основните институти на правото като общи правила за поведение, защото именно правото е основният регулатор на обществени отношения и връзки, от които е съставено всяко едно общество.
33. Проектно-базирано обучение по математика, информатика и информационни технологии, проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Ивайло Старибратов, докт. Деяна Пейкова (30 места, за 3 к. на спец. ИТМОМ и МИИТ
Записване на II етап в каб. 344
Избираемата дисциплина е изключително полезна за учителите по математика, инфор-матика и информационни технологии в средните училища. Подробно се разглеждат над 10 подхода за работа в учебните часове. Студентите се запознават с най-новите методи за раз-работване на проекти, както и работата в екип. Проектно-базираното обучение е съвременна методика, която придоби популярност в Западна Европа и САЩ поради високата успевае-мост на учениците и тяхната мотивираност от прилагането му. В курсът задълбочено се раз-глеждат и работата на преподавателите в професионални училищни общности. Дисципли-ната подготвя бъдещите преподаватели за използване на един иновативен и различен метод на преподаване, които е насочен към индивидуалните интереси на учениците.
34. Бизнес приложения за интернет с HTML, CSS и JavaScript, проф. д-р Минчо Сандалски (30 места, за всички)
Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в каб. 542
Целта на избираемата дисциплина е студентите да получат базови знания за основните понятия, методи, технологии и програмни средства, които се използват в теорията и практиката за програмиране в Internet, насочени към информационната услуга World Wide Web. Особено внимание се обръща на възможностите на езиците HTML, CSS и JavaScript, които се използват за реализиране на Wеb-страници. Студентите ще бъдат запознати с базовите средства за представяне на мултимедийни елементи и хипервръзки в Web-страниците, както и с възможностите за диалог с посетителите на Web-сайтове.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР 2019/2020 

(бакалавърски специалности – редовно обучение)

 

·        По учебен план през Есенния триместър имат задължително избираема дисциплина студентите от:  

o  ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес информационни технологии 

o  ІІ, ІІІ, IV курс Информатика 

o  II, ІІІ, IV курс Софтуерни технологии и дизайн 

o  II, III, IV курс Софтуерно инженерство 

o  ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес математика 

o  ІІІ, IV курс Математика 

o  III, IV курс Приложна математика 

o  II, ІІІ курс Математика и информатика 

o  ІІ, III курс Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт. 

 

·        Броят на студентите за всяка дисциплина е ограничен. 

 

·        Записването ще става по следния начин:

o  I етап: записване при преподавателите, които са посочили съответно ден и час за записване от 03.06.2019 г. до 07.06.2019 г. (критериите за подбор на студенти е право на преподавателя);

o  II етап: за незаетите места записването продължава за всички студенти от 10.06.2019 г. в каб. 344. 

 

·        Незаписалите избираема дисциплина студенти не получават заверка за настоящия Есенен триместър.

 

·        За избираема дисциплина се признава и дисциплина, невключена в учебния план на съответната специалност, по която е положен вече изпит в друга специалност на нашия или други факултети.

 

·        Студентите могат да запишат и втора избираема дисциплина, което може да стане само в началото на следващия триместър с разрешението на Декана, ако за втората дисциплина има свободни места и не е в полуденя на вече записаната дисциплина.

 

·        Студенти, нямащи задължение за записване на избираема дисциплина за следващия триместър, но желаещи да запишат такава, подават в началото на следващия триместър молба до декана, която се удовлетворява при наличие на свободни места.

 


АНОТАЦИИ НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

1.  Нестандартни задачи по алгебра, проф. д.м.н. Нако Начев (30 места, за всички) 

Записване I етап: на 03.06.2019 г. от 15:00 ч. до 16:00 ч. в каб. 127

Курсът предлага методи за решаване на специални задачи по алгебра с повишена трудност. Такива задачи се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище. Много често при решаване на алгебрични задачи се стига до уравнение от четвърта степен. Тъй като в училище не се изучават общи формули за решаване на уравнение от четвърта степен то могат да се търсят критерии за решаване на такива уравнения с квадратни радикали. Интересен е и проблемът за намиране на броя на корените на алгебричните уравнения в даден интервал. За постигане на тази цел има всевъзможни методи чрез които се решава проблема. Всички тези въпроси ще бъдат включени в настоящия курс.

 

2.  Математика, космология и философия на математиката, проф. д.м.н. Тодор Желязков (30 места, за всички) 

Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в каб. 442

За съществуването на вселената има два основни физични модела, които си противоречат

взаимно: модел с начало на вселената и цикличен модел без нейно начало. Като се използва аксиоматичния метод, доказваме директно следния резултат в космологията: вселената има вълнови характер на съществуване без начало във времето. Следователно са съществували и ще съществуват безбройно много светове, съответно в миналото и в бъдещето.

В раздела философия на математиката отначало разглеждаме следните геометрии, всяка от които противоречи на другата:

1) обикновената геометрия на Евклид, която се изучава в средното училище;

2) хиперболичната геометрия на Лобачевски-Бойаи (съответно руски и унгарски математици), според която през точка, вън от дадена права, минават безбройно много прави, успоредни на дадената;

3) удвоената елиптична геометрия (тримерната сферична геометрия) на германския математик Риман, в която няма успоредни прави: в нея всеки две прави се пресичат в две точки и

4) елиптичната геометрия на германския математик Феликс Клайн, в която няма успоредни прави: в нея всеки две прави се пресичат в една точка.

Ще отбележим, че кардиналното число (т.е. мощността) на множеството на реалните числа се нарича континуум. Крупният американският математик Пол Коен дава следното неочаквано двустранно решение на проблема на континуума, който е стоял пред математиците в продължение на един век: континуумът е първото и не е първото неизброимо кардинално число. От забележителната теорема за непълнотата на математиката на австрийския математик Курт Гьодел, най-великият логик на XX в. и от резултата на Коен следва, за разлика от интуитивния човешки разум, съществуването на безкраен брой различни математики, които си противоречат взаимно. В избираемата дисциплина коментираме начин за получаването им.

Решават се задачи за олимпиади за системи линейни уравнения с параметри, за неравенства и за класически неравенства. Третират се за биномната и полиномна формула, уравнения от висши степени от специални класове, трансформацията на Чирнхаус, корените на единицата, циклотомични полиноми и циклотомични уравнения.

Голяма част от задачите могат да се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище и за подготовка на олимпиади.

Не е необходима предварителна подготовка на студентите, освен знанията по математика от гимназиалния материал.

 

3.  Анализ на международните икономически отношения, проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов (30 места, за всички) 

Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в каб. 245

Икономиката на всяка страна е включена в световното стопанство. Международните икономически отношения включват международна търговия, международен обмен на капитали и необходимата за това национална валута. Целта на курса е запознаването на студентите с основните аналитични модели на международните икономически отношения. Разглеждат се както микроикономически така и макроикономически модели – модел на Адам Смит, модел на Рикардо, модел на Хершкер-Олин, модел на Флуд-Гарбер, модел на Дорнбуш, модел на Суан, модел на Беласа-Самуелсън, модели на стабилен валутен курс, модели на платежния баланс. Акцентира се на приложението на разнообразен, но несложен математически апарат от линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ. Студентите се запознават и с приложението на икономическите модели за решаването на проблемни казуси с конкретни данни, взети от икономическите данни за България и други държави от ЕС.

 

4.  Нестандартни математически задачи, проф. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Марта Теофилова (30 места, за всички) 

Записване I етап: на 06.06.2019 г. от 10:30 ч. до 11:30 ч. в каб. 127

Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите с различни методи за решаване на нестандартни задачи по математика и да формира у тях умения за да се справят с такива задачи. Застъпени са следните методи: сравняване на лица на равнинни фигури, принцип на Ди¬рихле, принцип на крайния елемент, метод на включване и изключване, решаване на уравнения и системи уравнения с отделяне на точни квадрати, решаване на диофантови уравнения и теория на игрите.

 

5.  Математически основи на компютърната графика, доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова (30 места, за всички) 

Записване I етап: на 03.06.2019 г. от 15:00 ч. до 16:00 ч. в каб. 245

За да се решат различни задачи в съвременната компютърна геометрия и графика се използват знания от аналитичната геометрия, диференциалната геометрия, линейната алгебра, проективната и дескриптивна геометрия, теорията на графите, числените методи, математическата логика и др. Учебната дисциплина „Математически основи на компютърната графика” не е компилация от тях. Тя се появява поради необходимостта от изготвяне на програмен софтуер за съвременните компютри. Въпреки разнообразието от задачи с математически и алгоритмичен характер в компютърната графика, всички те се свеждат до въпроса за аналитично описание и представяне на криви и начупени линии, лица и повърхнини в двумерно и тримерно пространство. Тази избираема дисциплина съдържа два основни раздела – „Геометрични преобразувания” и „Обработка на геометрични данни”, с изучаването на които се правят първи стъпки в компютърната геометрия и графика. Основната задача на учебната дисциплина е да даде в достъпна форма математическия апарат за създаване на изображения на геометрическите обекти на екрана и за тяхното движение. След като е усвоил материала, всеки студент трябва да може да съставя геометричен модел на обекта, да задава преобразувания на обекта (ротация, транслация, промяна на мащаба и др.), да въвежда нагледно (аксонометрическо, перспективно) изображение на екрана на компютъра, да описва обекти, съставени от геометрични елементи, да конструира линии и повърхнини.

 

6.  Итерационни методи, проф. д.м.н. Петко Пройнов (30 места, за всички) 

Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 11:30 ч. до 12:30 ч. в каб. 243

Една от най-древните и същевременно една от най-актуалните съвременни математически задачи е задачата за числено решаване на уравнения. Курсът е посветен на итерационни методи за числено решаване на нелинейни уравнения. Той е подходящ както за студенти, които харесват теретичната математика така и за студенти, които предпочитат приложната математика. Курсът дава основа за разработване на курсови и дипломни работи (теоретични разработки, провеждане на компютърни експерименти, програмно осигуряване на итерационни методи).

 

7.  Въведение в математика на парите, доц. д-р Боян Златанов (30 места, за всички) 

Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в каб. 445

Теорема за простата лихва, просто лихва, когато лихвеният период се измерва в дни. Сложна лихва, Вътрешна норма на възвращаемост. Инфлация, индекс на потребителските цени, данъци. Обикновена доходност, бъдеща доходност, безсрочна доходност. Заеми и риск. Амортизаци, амортизационни таблици, периодични плащания. Кредитни карти, площания с кредитни карти, номериране на кредитните карти. Полици, изискуеми облигации, същровищни бонове, облигационнен портфейл. Акциии и фондови пазари, купуване и продаване на акци. Деривативни инструменти, модел на стоковия пазар.

 

8.  Въведение във функционалния анализ, проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева (30 места, за спец. БМ, ПМ, М, ИТМОМ, МИИТ) 

Записване I етап: на 05.06.2019 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в каб. 439

Предлаганият курс представлява достъпно въведение в абстрактните методи на функционалния анализ, които са най-съществени за практическите приложения. Изложени са основите на теорията на банаховите и метрични пространства, както и интеграла на Лебег. На базата на примери е изградена теорията на линейните и нелинейните оператори във функционални пространства. Курсът е подходящ за студенти и докторанти от всички специалности на ФМИ.

 

9.  Въведение в теория на множествата и общата топология, доц. д-р Георги Костадинов (30 места, за всички) 

Записване I етап: на 05.06.2019 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в каб. 439

Теорията на множествата се използва в различни области: математика, физика, информатика и други. Алгебрата на множествата притежава свойства, които наподобяват свойствата на действия с числа. Задълбоченото изследване на понятието „близост“ води до възникването на науката ТОПОЛОГИЯ (1902 г.). Топологичните пространства и някои техни класове са основен апарат в много съвременни математически теории: диференциални уравнения, теория на мерките, теория на вероятностите.

В настоящия курс системно се изграждат основните понятия: отворени множества, затворени множества, затворена обвивка, непрекъснати изображения, компактност, както примери и някои техни приложения.

 

10.    Въведение в теоретичната информатика, доц. д-р Христо Кискинов (30 места, за спец. БИТ и СТД) 

Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в каб. 439

Успоредно с бурното развитие и приложение на компютрите, все по-значима става и нау-ката, стояща зад тези успехи – теоретичната инмформатика. Целта на курса е да се направи въведение в теоретичната информатика. Разгледани са необходими математически основни понятия, теорията на булевите функции, формалните езици и пораждащите ги граматики, както и теорията на абстрактните автомати.

 

11.    Бизнес статистика с SPSS, проф. д.м.н. Снежана Гочева, гл. ас. д-р Атанас Иванов (30 места, за всички) 

Записване I етап: на 05.06.2019 г. от 10:45 ч. до 11:45 ч. в каб. 538

Със стремителното напредване на информационните технологии и повсеместното използване на компютри, фактор от основна важност е натрупването на големи количества от разнородна информация. В сферата на бизнеса и икономиката ежедневно се събират данни за продажби, складови наличности, за инвестиции, финансови данни и др., основно от числов тип. Възниква нужда от тяхната статистическа обработка с цел систематизиране, извличане на основни тенденции, предвиждания и др. Целта на предлаганата избираема дисциплина е бързо и лесно навлизане на студентите в статистиката с помощта на IBM SPSS - един от най-разпространените статистически пакети за обработка на емпирични данни, с широко приложение както в по-големи организации, занимаващи се със социологически, икономически и маркетингови изследвания, така и в малки и средни фирми, университети и др. области. Курсът включва следните основни теми: Начална обработка на данни, Модифициране на данни, Графично представяне, Разпределения, тестове и проверка на хипотези, Корелационен, дисперсионен, регресионен анализ и др., Анализ на временни редове. Обучението се провежда изцяло с компютър и се решават практически задачи с ориентация към бизнеса. За самостоятелна работа се задават домашни и курсови работи. Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина ще са добили практически знания и умения да подбират подходящ метод, да обработват реални данни с помощта на SPSS и да интерпретират получените резултати. Курсът е предназначен за всички) курсове. Не се изискват предварителни познания по статистика.

 

12.    Основи на моделирането, проф. д.м.н. Снежана Христова (30 места, за всички) 

Записване I етап: на 06.06.2019 г. от 14:00 ч. до 15:00 ч. в каб. 342

Едно от най-използваните съвременни средства за изучаване и управление на реални процеси в съвременния свят са т.н. моделиране и симулация. Но какво представлява моделът, каква е философията на моделирането и кои са основните етапи при осъществяването му, каква е връзката между моделиране и симулация- това са част от въпросите, разглеждани в този курс.  Ще бъдат представени  основните видове модели, основните принципи и етапи при създаването на модел (от идеализацията през реализацията до имплементирането).  Ще бъдат представени редица елементарни модели от различни области на науката (физика, химия, биология), на медицината, бизнеса, както и вседневния ни живот.  Основната част от разглежданите модели ще бъдат компютърно реализирани и изследвани чрез използване на подходящ софтуер.  Всеки студент ще бъде включен в група, която в зависимост от интересите на участниците, ще разработва подходящ модел, с цел да се придобият умения и способности за реално приложение и компютърно имплементиране на модели.

 

13.    Приложна криптография в Интернет с PHP, доц. д-р Елена Сомова, докт. Тони Каравасилев (30 места, за всички) 

Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в 541 к.з.

Курсът разглежда вградените криптографски класове в езикът PHP и вградените криптографски функционалности на бази данни MySQL. Разглеждат се в детайли подходите за двустранна валидация чрез JavaScript/jQuery и подсигуряването на уеб сървърите на мрежово и операционно ниво. Студентите получават теоретични знания по приложна криптография и се научават да ги използват практически чрез криптографски библиотеки за PHP. Курсът разглежда детайлно защитата на файлове, бази данни и уеб сайтове. Записалите го студенти ще получат практически знания как да проектират и осигурят защитата на своите уеб софтуерни продукти. Специално внимание е отделено на връзката клиент-сървър, SSL сертификатите и архитектурата на криптографската система използвана в софтуерната рамка CodeIgniter. В края на курса студентите ще реализират собствени обектно-ориентирани криптографски библиотеки за употреба в уеб приложения, с придобитите познания по PHP и ще ги използват в проектите си. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Към студентите има изисквания за предварителни основни знания по обектно-ориентираното програмиране (ООП), XHTML/HTML, CSS, JаvaScript и PHP. Ентусиазмът и познанията по бази данни (MySQL) и софтуерни шаблони за дизайн са препоръчителни. Студентите, завършили спец. курса „Магията на простите числа“ и имащи ин-терес в използването на материала, са с предимство при записването за дисциплината.

 

14.    Технологии за управление на софтуерно тестване, доц. д-р Светослав Енков, докт. Денислав Лефтеров (30 места, за всички) 

Записване I етап: на 06.06.2019 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 232 с.з.

Избираемата дисциплина ще запознае студентите с основните концепции при осигуряването качеството на софтуера (Software Quality Assurance / QA). Ще се демонстрира търсенето на дефекти чрез въвеждане на подходящи входни данни и как да се тества потребителското изживяване.

Ще се упражнят различните подходи за тестване и ще се усвои как да се преценява в кои случаи е подходящо да се използва всеки един от тях. Също така ще се разгледа тестването на характеристики на софтуера свързани с неговото представяне - натоварване, сигурност, съвместимост и други.

Освен ръчното тестване и описване на дефектите, накрая ще се засегне и тест автоматизацията. Ще се представи един от най-използваните в QA бранша инструменти за автоматизирано тестване - Selenium Web Driver.

Дисциплината е предназначена за хора с малък или никакъв опит в програмирането, особено подходящ за ръчни (manual) тестери, които са решили да разширят познанията си в областта на софтуерното осигуряване.

 

15.    Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft, проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Милен Близнаков (30 места, за всички) 

Записване I етап: на 05.06.2019 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 232 с.з.

Курсът представя знания в областта на аналитичния софтуер и генериране на шаблони за справки с помощта на JasperSoft. Студентите ще придобият умения за създаване на доклади и справки-репорти чрез компоненти като таблици, карти, диаграми и други специализирани визуални елементи, които са достъпни в използвания софтуер. Изгледът на справките може да бъде експортирани в различни видове формати като HTML, PDF, DOC, EXCEL и други. С помощта на заявки могат да бъдат достъпвани различни източници на данни за репортите като релационни бази данни, NoSQL, CSV, JSON, XML. По време на курса ще се представи приложение, демонстриращо уеб-услугите (REST) на JasperSoft за достъп и генерирането на вече създадени шаблони. Необходими са базови познания по SQL.

 

16.    Информационна сигурност, доц. д-р Николай Касъклиев (30 места, за всички) 

Записване I етап: на 05.06.2019 г. от 14:00 ч. до 15:00 ч. в каб. 437

Основната цел на курса е запознаване на студентите със задачите, понятията, методите и средствата на информационната сигурност. Разглеждат се  съвременни методи за осигуряване на високо ниво на сигурност на информацията в една организация. Основни теми в курса са: основи на информационна а сигурност, законодателна база, технологии и стандарти в областта, както и технически средства, и др. Прави се сравнителен анализ на различни софтуерни средства за осигуряване на сигурна и надеждна информация. Специално внимание се отделя на организационния и процедурен аспект и различните подходи за оценка на риска.

 

17.    Основи на невронните мрежи, доц. д-р Емил Хаджиколев, доц. д-р Станка Хаджиколева, докт. Костадин Йотов (30 места, за всички) 

Записване I етап: на 04.06.2019 г. от 14:00 ч. до 15:00 ч. в каб. 438

В учебната дисциплина се разглеждат основите на изкуствените невронни мрежи. Целта е студентите да придобият знания и умения за практическото моделиране и използване на невронните мрежи при изграждане на софтуерни системи с изкуствен интелект. В курса се дават начални математически познания, свързани с теорията на изкуствените неврони мрежи. Разглеждат се архитектурата на различни типове невронни мрежи, алгоритми за обучение и самообучение на невронни мрежи. Специално внимание се отделя на проектирането на невронни мрежи за решаване на различни задачи. При практическото обучение студентите се научават да моделират и използват невронни мрежи в софтуерната среда MatLab.

 

18.    Технологии за виртуализация, проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Слави Глухов (30 места, за всички) 

Записване I етап: на 06.06.2019  г. от 11:30 ч. до 12:30 ч. в 533 к.з.

Целта на курса е да запознае студентите с водещите софтуери за виртуализация и тяхното приложение при решаване на конкретни инфраструктурни проблеми. Ще бъдат разгледани и сравнени възможностите на водещите софтуерни решения както и лимитациите при тях. Студентите ще бъдат запознати с няколко хипервайзора, както и методи за реализиране на хардуерна независимост и капсулация на виртуалните машини. Ще бъдат разгледани различни варианти за споделяне и оптимизиране използването на физическите ресурси.

 

19.    Инвестиране и лични финанси, доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светлозар Гледачев (30 места, за всички)

Записване I етап: на 04.06.2019 г. от 15:30 ч. до 16:30 ч. в каб. 344

Има две групи хора: такива, които работят за пари, работна заплата;и такива, за които работят парите. Дори и най-добрия мениджър, утре може да остане на улицата. Особено в настоящата криза повечето световни компании смениха ръководството си. Ставаш безработен. От богат и с положение – беден и забравен. Кой иска да е от тях? Какво може да се направи, как да посрещнем финансовите предизвикателства, как да управляваме личните си финанси, колкото и малки да са – това е целта на курса. Основният доход на над 40% от насе­лението на САЩ е от акции и облигации, а не от заплата. Българинът може да управлява само­лет или кораб, но не и личните си финанси. За принципите и възможностите да останеш фи­нан­сово стабилен или да растеш независимо от етапите на кризата е посветен настоящият курс.

 

20.    Мобилни приложения, проф. д-р Станимир Стоянов, хон. ас. Йордан Тодоров (30 места, за всички)

Записване I етап: на 06.06.2019 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в каб. 430

Курсът цели да запознае студента с основите за програмиране на приложения за мобилни устройства работещи на операционна система Андроид. Студентите ще се запознаят с различните среди за програмиране както и техните предимства и недостатъци. Ще бъде разгледано андроид SDK-то и възможностите които позволява. Ще бъде разгледано от какво точно се състои един проект за андроид приложение. След запознаване с основите ще се проследи процесът на разработване на реално приложение.

 

21.    Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов (30 места, за всички)

Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 09:30 ч. до 10:30 ч. в каб. 430

Целта на курса е студентите да придобият практически умения за физическо изграждане на локална компютърна мрежа от тип IEEE 802.3 и IEEE 802.11, определяне на нейните TCP/IP конфигурационни параметри и администриране, съобразено с използваните иновативни методи и технологии в училищното обучение. Акцентира се върху RouterOS операционната система, използвана в MikroTik рутиращите устройства. За проектиране на по-сложни мрежови топологии се предлагат методически разработки на задачи, включващи реализирането на виртуални топологии. Част от използвания инструментариум е симулационната среда GNS3, осигуряваща възможност за проектиране, конфигуриране и тестване на виртуални топологии. Очакваните резултати са свързани с придобиването на трайни знания и умения за изграждане и управление на малки локални мрежи.

 

22.    Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Николай Павлов (30 места, за всички)

Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 11:30 ч. до 12:30 ч. в каб. 440

Целта на курса е запознаване с някои основни факти от областта на теорията на дебъгване и тестване. Особено внимание е отделено на характерни апроксимационни и моделни аспекти – класически и нови в тази вечно актуална тематика. Детайлно се изучават модели от тип Gompertz, Gompertz–Makeham, “deterministic reliability growth curves”, Yamada, Kumaraswamy–Dagum log–logistic, Transmuted Kumaraswamy Quasi Lindley, Yamada–Rayleigh, Yamada–Weibull и други функции и приложението, което те намират в тази сериозна област. Илюстрира се предимството и възможността за използване на величината на най-добро Хаусдорфово приближение за оценка на явлението – “saturation”, в контекста на съществуващите до този момент компоненти – “доверителни интервали” и “доверителни граници”. Изучаването на поведението на разгледаните “Software reliability models” е съпроводено с подходящи реални данни, например: а) data from the Yamada and Tamura monograph for testing Apache HTTP Server Project which is developed and maintained an open-source Apache HTTP server for modern operating systems including UNIX and Windows; б) Online IBM entry software package. Проведени са количествени и качествени сравнения за изучаваните модели с използване на програмната среда MATHEMATICA.

 

23.    Стратегии за навлизане/защитаване на пазари. Пазарно сегментиране. Бизнес развитие, доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова (30 места, за всички)

Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 231 с.з.

Без значение дали сте предприемач и искате да наложите свое дигитално решение в дадена индустрия, или сте в екипа на ИТ компания, който комуникира директно с клиентите, едни от най-големите предизвикателства пред вас ще бъдат: Как да пробиете с продукта си на нов пазар? Кои са клиентите ви? Как да ги достигнете, привлечете и задържите? Как да се защитите от другите фирми, които вече са на този пазар? Тази дисциплина ще отговори точно на тези въпроси. Тази дисциплина е самостоятелна, но и допълваща избираемата дисциплина „Предприемачество в ИТ индустрията“, както и избираемата дисциплина „Преговори в ИТ индустрията“.

 

24.    Паралелно програмиране със C# и Task Parallel Library, доц. д-р Николай Павлов (30 места, за всички)

Записване I етап: на 03.06.2019 г. от 15:00 ч. до 16:00 ч. в 246 к.з.

Последното десетилетие производителите на микропроцесори достигат границите на възможностите за увеличаване на скоростта чрез традиционните техники: тактовата честота и линейната обработка на инструкции. Вместо това усилията са насочени към създаване на многоядрени и хипернишкови архитектури. Увеличеният брой ядра не дава очакваното увеличение на скоростта за обработка: 2 x 3GHz < 6 GHz. Нужен е нов подход в програмирането, който да позволи ефективното оползотворяване на наличните процесорни ядра. Курсът ще представи основните проблеми и задачи пред създаването на производителен код за многопроцесорни и многоядрени системи чрез последните версии на езика C# и Task Parallel Library на Microsoft .NET Framework.

 

25.    Разработка на игри в C++ с Unreal Engine 4, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Колорадо Старк (Enigma Software) (30 места, за всички)

Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в каб. 344

Курсът прави въведение в програмирането на 3D игри. Дисциплината включва основи на програмирането със С++, както и въведение в свързването на С++ код с компоненти на енджина като Level Design, aнимации, AI и т.н. В края на курса се създава малка завършена 3D игра. Дисциплината се провежда на английски език.

 

26.    Бизнес право, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване” в общ. Пловдив) (30 места, за всички)

Записване I етап: на 06.06.2019 г. от 14:30 ч. до 15:30 ч. в каб. 344

„Бизнес право” е компилация от няколко правни отрасли, които се изучават самостоятелно в юридическите и други факултети. Тази дисциплина се преподава на малко места във висшите учебни заведения в България, докато в европейските и американски университети и колежи това е предметът, който извежда престижа на съответния факултет на по-предни позиции в съревнованието с останалите. Основната цел и предизвикателство на лекционния курс е студентите да се запознаят с обществените отношения, които създават облигационни или търговски връзки между лица, които осъществяват търговска дейност, да усвоят правилния подход към релацията между търговските субекти и държавната/местна администрация. Акцент се поставя на международната търговия и информационните технологии в условията на глобализиращия се свят. Разглеждат се правните аспекти на електронната търговия, авторските права върху софтуерните продукти и тяхната защита. В рамките на дисциплината се съдържа и сравнително изучаване на институти и форми, реципирани и обогатени от работещи модели от други страни, но предимно от правото на страните-членки на ЕС. Очакваните резултати от изучаването на дисциплината „Бизнес право” е студентите да усвоят достатъчно голям набор от знания и компетентности, така щото да имат възможност самостоятелно да създадат търговско дружество, което да излезе на арената на международната търговия, да усвоят познания за реализиране на електронна търговия, както и да формират представа за способите за защита на авторския си продукт, да придобият умения и навици за работа с документи и тяхното коректно идентифициране и използване.

 

27.    Платформена виртуализация, проф. д-р Ангел Голев, хон. ас. Росен Христев (30 места, за всички)

Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 10:30 ч. до 11:30 ч. в 541 к.з.

Курсът ще има за цел да запознае студентите с основите на платформената виртуализация, която все по-често се среща в различни по големина компании. Те ще придобият знания и умения как да разширят възможностите на една ИТ инфраструктура чрез интегриране на локална или пълна виртуализация. Студентите ще се запознаят с различните видове платформена виртуализация. В курса те ще бъдат запознати с основните PaaS, използвани за локална или пълна виртуализация – ProxMox, Hyper-V и VMware ESXi. Също така ще научат възможностите за инсталиране и конфигуриране на тези платформи.

 

28.    Програмиране с Delphi, доц. д-р Тодорка Терзиева, гл. ас. д-р Мариана Крушкова (30 места, за всички)

Записване I етап: на 04.06.2019 г. от 14:30 ч. до 15:30 ч. в каб. 544

Курсът има за цел да затвърди практическото използване на основни управляващи конструкции в програмирането използвайки удобната среда за програмиране Delphi. Ще се наблегне предимно на възможностите на езика за решаване на практически задачи, както и на реализирането на някои популярни алгоритми.

 

29.    Приложения за бази данни с Entity Framework, проф. д-р Ангел Голев, хон. ас. Любен Киков (30 места, за всички)

Записване I етап: на 06.06.2019 г. от 10:30 ч. до 11:30 ч. в 231 с.з.

Целта на курса е да се развият практически умения за работа с Entity Framework (EF), която е стандарт за ORM  технология в C# и .NET. Изучават се практическото използване на  DB сървър – в случая SQL Server, платфор-ми и технологии за достъп до данни – ADO.NET, Entity Framework, както импортиране и експортиране на данни към различни формати – JSON и XML. Entity Framework предоставя мощно обектно-ориентирано API за заявки към базата посредством  CRUD операции. В курса ще бъдат разгледани подходите “database first” и “code first”, които позволяват “mapping” между релационна база с данни и обектно ориентиран модел. Ще бъде използвана AppHarbor .NET Platform as  a Service за хостване на реални проекти в мрежата, както и взаимодейс-твието  на AppHarbor и GitHub за version-control и deploy на приложения. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Основни познания по HTML, CSS и Object-oriented programming.

 

30.    Изграждане на динамични уеб приложения и SEO оптимизация, доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев (30 места, за всички)

Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 11:30 ч. до 12:30 ч. в 146 к.з.

Целта на курса е студентите да придобият необходими знания и главно практически умения за изграждане на съвременни уеб сайтове чрез имплементиране на код от PSD картинка до работещо приложение със система за управление на уеб съдържанието и по-точно практикум за професията front-end developer. Също ще се наблегне на маркетинга и SEO частта за всеки един уеб проект и неговото развитие. В упражненията ще се работи по задачи, свързани с конкретен аспект от предварително специфициран практически проект, в който ще се прилагат теоретичните знания, придобити в лекциите. Дисциплината завършва с разработване на проект и представянето му под формата на уеб сайт.

 

31.    Разработка и приложения на ефективни алгоритми, проф. д-р Ангел Голев, хон. ас. Георги Димитров (30 места, за всички)

Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 14:30 ч. до 15:30 ч. в каб. 344

В курса ще се използват често срещани проблеми задавани в интервюта и състезания за демонстрация на бързи и леки алгоритми и структури от данни. Ще говорим за ефективност на алгоритми и какво значи линейна и логаритмична скорост. Обучението ще е със силно практическа насоченост.

Необходимо е студентите, които се записват да имат базови познания по програмиране с C#, C++ или Java. Силен математически профил е плюс.

 

32.    Обща теория на правото в информационното общество, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. д-р Владимир Вълев (30 места, за всички)

Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. в 233 с.з.

Човешките групи не биха могли да оцелеят без своеобразна йерархия, която да определя мястото на всеки един член от обществото и да изисква от него съобразяване с една или с друга вече установена норма. По тази причина писани и неписани правила винаги ще има.

В епохата на глобализация, на криптовалути и безнесактивности съществуващи преимуществено във виртуалното пространство продължават да съществуват правила и норми, чието познаване носи изключителни ползи на лицата запознати с принципа им на действие. Законите в социума съществуват и благодарение на човешката склонност да се следва чуждо поведение.

Целта на настоящия курс е да запознае студентите с основните институти на правото като общи правила за поведение, защото именно правото е основният регулатор на обществени отношения и връзки, от които е съставено всяко едно общество.

 

33.    Проектно-базирано обучение по математика, информатика и информационни технологии, проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Ивайло Старибратов, докт. Деяна Пейкова (30 места, за 3 к. на спец. ИТМОМ и МИИТ

Записване на II етап в каб. 344

Избираемата дисциплина е изключително полезна за учителите по математика, инфор-матика и информационни технологии в средните училища. Подробно се разглеждат над 10 подхода за работа в учебните часове. Студентите се запознават с най-новите методи за раз-работване на проекти, както и работата в екип. Проектно-базираното обучение е съвременна методика, която придоби популярност в Западна Европа и САЩ поради високата успевае-мост на учениците и тяхната мотивираност от прилагането му. В курсът задълбочено се раз-глеждат и работата на преподавателите в професионални училищни общности. Дисципли-ната подготвя бъдещите преподаватели за използване на един иновативен и различен метод на преподаване, които е насочен към индивидуалните интереси на учениците.

 

34.    Бизнес приложения за интернет с HTML, CSS и JavaScript, проф. д-р Минчо Сандалски (30 места, за всички)

Записване I етап: на 07.06.2019 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в каб. 542

Целта на избираемата дисциплина е студентите да получат базови знания за основните понятия, методи, технологии и програмни средства, които се използват в теорията и практиката за програмиране в Internet, насочени към информационната услуга World Wide Web. Особено внимание се обръща на възможностите на езиците HTML, CSS и JavaScript, които се използват за реализиране на Wеb-страници. Студентите ще бъдат запознати с базовите средства за представяне на мултимедийни елементи и хипервръзки в Web-страниците, както и с възможностите за диалог с посетителите на Web-сайтове.

 

 

 

]]>
2019-05-281715
Провеждане на държавни изпити за учебната 2018-2019 г.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1704&ln=1&id=2ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г.

Дати:
07.07.2019 г., неделя 
(студенти, завършващи обучение за придобиване на степен "бакалавър", специалност "Софтуерни технологии и дизайн");
06.07.2019 г., събота (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „бакалавър“);
29.06.2019 г., събота (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „магистър“).

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ за студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „магистър“ по специалност „Приложна математика“ – датата за държавен изпит е  06.07.2019 г., събота (05.10.2019 г., събота).

06.10.2019 г., неделя (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен "бакалавър", специалност "Софтуерни технологии и дизайн");
05.10.2019 г., събота (студенти завършващи обучение за придобиване на степен „бакалавър“)
28.09.2019 г., събота (студенти завършващи обучение за придобиване на степен „магистър“)

Студентите подават следните заявления:

ЗА МАГИСТРИ
№1
Заявление за разработка на дипломна работа - до 31.05.2019 г. (05.09.2019 г.)
№2
 – Заявление за явяване на защита на дипломна работа /държавен изпит - до 21.06.2019 г. (20.09.2019 г.)

ЗА БАКАЛАВРИ
№1
Заявление за разработка на дипломна работа - до 31.05.2019 г. (05.09.2019 г.)
№2
 – Заявление за явяване на защита на дипломна работа /държавен изпит - до 28.06.2019 г. (20.09.2019 г.)

Заявленията трябва да бъдат попълнени на бланките, поместени на сайта на ФМИ, разпечатани, подписани и подадени в  Учебен отдел.

Няма да се приемат написани на ръка заявления.

В срок от 14 дни след държавния изпит, дипломираните студенти, трябва да се явят  в Учебен отдел, за да предоставят:
Актуална снимка – 1 бр.,  размер 3.5/4.5 см.
и  да получат:

Дипломата си за средно образование

]]>
2019-05-141704
Практика по специалността за 3 курс БИТ и СТД, задочно об.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1731&ln=1&id=2Практика по специалността за студентите от 3 курс спец. „Бизнес информационни технологии“ и „Софтуерни технологии и дизайн“, задочно обучение, ще се проведе през есенния триместър от 17.09.2019 г. до 20.09.2019 г. и от 24.09.2019 г. до 27.09.2019 г.

Ако студентите работят по специалността си в някоя фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да я провеждат там. За целта в срок до 08.09.2019 г. (включително)  трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ментор и най-късно до 17.09.2019 г. (включително) да представят на академичния си наставник 3 подписани и подпечатани екземпляра от фирмата по следния образец (без Приложение 2).

Договор за практика по специалността

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като донесат или изпратят по имейл на академичния си наставник следната информация – изтегли.

Забележка: ФМИ може да осигури ограничен брой места във фирми.

Всички студенти, които не са си намерили фирма ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, на 17.09.2019 г. (вторник) от 09:00 ч. в 547 к.з. (ФМИ – Нова сграда на ПУ).

В случай, че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1. Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да се направи в кабинет 344, тел.: 032/261-740, ignatova@fmi-plovdiv.org (Нина Игнатова).

Приложение 2 се попълва от ментора в един екземпляр при приключване на практиката по специалността и се представя на академичния наставник.

Академичен наставник: гл. ас. д-р Мария Василева. Приемно време:

 • след 02.09.2019 г. в понеделник и сряда от 09:00 ч. – 10:00 ч., каб. 444, тел.: 032/261-764;
 • до 02.09.2019 г. ще се комуникира със студентите по имейл – mariavasileva@uni-plovdiv.bg.
]]>
2019-06-211731