Новини http://fmi-plovdiv.org/rss.jsp bg-bg 17.05.2022 01:35 Покана за публична защита на дисертационен труд на Милен Близнаковhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2209&ln=1&id=2

Публична защита на дисертационен труд на Милен Близнаков

 

 

 

 

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
КАТЕДРА „КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА“

 

П О К А Н А

На 27.05.2022 г. от 11:30 часа
ще се проведе заключителното заседание в Заседателната зала на ФМИ

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертационен труд
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“
в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки,
докторска програма Информатика

на тема:
„СИСТЕМА ЗА МОДЕЛИРАНЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
НА ДОСТЪПНИ ДИНАМИЧНИ ИЗГЛЕДИ НА ЦИФРОВИ ОБЕКТИ“

aвтор:
МИЛЕН ПЛАМЕНОВ БЛИЗНАКОВ

Научни ръководители:
проф. дмн Георги Тотков

Научно жури:

проф. д-р Георги Димитров (УниБИТ)
доц. д.н. Красимир Йорджев (Тракийски Университет)
доц. д-р Маргарита Терзийска (УХТ)
доц. д-р Светослав Енков (ФМИ, ПУ)
доц. д-р Емил Хаджиколев (ФМИ, ПУ)


Поканени са да присъстват всички желаещи! 

 

]]>
2022-05-162209
Успех на Отбора на ФМИ на НСОМ'2022http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2210&ln=1&id=2В периода 13-15.05.2022 г., в гр. Равда се проведе поредната Национална студентска олимпиада по математика.

Златен медал завоюва Васил Желински, студент от специалност "Софтуерно инженерство", 2 курс.

Отборът на ФМИ при ПУ спечели 2-рото място в класирането по Висши училища.

Ръководители на отбора са доц. д-р Петър Копанов и гл. ас. д-р Слав Чолаков.

 

Ръководството на ФМИ поздравява отбора и ръководителите му с високия резултат и им пожелава здраве и още много бъдещи успехи!

]]>
2022-05-162210
Провеждане на държавни изпити за учебната 2021-2022 г.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2211&ln=1&id=2ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 г.

 

Първа дата

07.07.2022 г., четвъртък (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „бакалавър“ специалности "Информатика", „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ „Математика, информатика и информационни технологии“);

08.07.2022 г., петък (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен "бакалавър", специалности „Бизнес информационни технологии“, „Бизнес математика“, „Математика“, „Приложна математика“); 

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ за студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „магистър“ по специалност „Приложна математика“ – датата за държавен изпит е  08.07.2022 г., петък.

09.07.2022 г., събота (студенти от всички специалности, завършващи обучение за придобиване на степен „магистър“;

11.07.2022 г., понеделник (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „бакалавър“ специалност „Софтуерно инженерство“);
12.07.2022 г., вторник (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „бакалавър“, специалност „Софтуерни технологии и дизайн“);

Поради извънредното положение и изискването за спазване на всички мерки за превенция срещу СOVID-19, приемът на документи за допускане до държавен изпит/ защита на дипломна работа, поместен на сайта на факултета http://fmi-plovdiv.org/index.jsp?id=3332&ln=1 за учебната 2021-2022 г., се променя по следния начин:

До държавен изпит или защита на дипломна работа се допускат студенти, които са семестриално завършили и с успешно положени всички семестриални изпити.

За допускане до държавен изпит/защита на дипломна работа студентите е необходимо да подадат лично или да изпратят по електронна поща до своя инспектор в срок до 24.06.2022 г.:

1. За допускане до държавен изпит по специалността – електронно попълнено  Заявление за явяване на държавен изпит/защита на дипломна работа (http://fmi-plovdiv.org/GetResource?id=1354) и справка с оценки, която може да се намери на адрес  https://gradecheck.fmi-plovdiv.org/. При възможност двата документа да бъдат изпратени сканирани с подпис.

2. За допускане до защита на дипломна работа - електронно попълнено  Заявление за явяване на държавен изпит/защита на дипломна работа (http://fmi-plovdiv.org/GetResource?id=1354)  с окончателна и съгласувана тема на дипломната работа на български и английски език и справка с оценки, която може да се намери на адрес  https://gradecheck.fmi-plovdiv.org/. При възможност двата документа да бъдат изпратени сканирани с подпис. Научният ръководител изпраща потвърждение по електронна поща до инспектора за дипломанта и темата или списък с всички дипломанти и теми на дипломни работи.

Студентите с пълна справка с оценки могат да изпращат документите и по-рано.

В справката трябва да са нанесени всички оценки. Такива, в които липсват оценки, няма да бъдат приемани.

След получаване, инспекторът връща потвърждение за редовност на документите.

До деня преди датата на държавния изпит на сайта на факултета ще бъдат публикувани списъци на студентите, допуснати до държавен изпит/защита на дипломна работа.

 

Студенти, които ще се явяват на втора дата през месец октомври 2022 г., не подават заявление през месец юни.

]]>
2022-05-162211
Форум „Светът на предприемача“ - 18.05.2022http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2206&ln=1&id=2Заповядайте на третото събитие от поредицата Форум „Светът на предприемача“ и Start-up Academy, което ще се проведе на 18.05.2022 г. (сряда), от 16:00 часа, в 6-та аудитория, Ректорат на ПУ.

Повече за всички предстоящи събития може да научите на страницата на Офиса за технологичен трансфер на ПУ: https://tto.uni-plovdiv.bg/?page_id=1164 и на https://startup.uni-plovdiv.bg/.

]]>
2022-05-082206
Студентски мобилности С ЦЕЛ ПРАКТИКА по програма Еразъм+ 2022/2023http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2200&ln=1&id=2Всички студенти от ФМИ (след първата си година на обучение) могат да кандидатстват за студентски мобилности с цел практика по програма Еразъм+ в периода от м. май до септември 2022 г.

За справки: координатор по Еразъм+ за ФМИ: гл. ас. д-р Ваня Иванова, vantod@uni-plovdiv.bg.

]]>
2022-04-132200
МИИТ, ИТМОМ, 4 курс Стажантска практика - Разпределение и длъжностна характеристикаhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2192&ln=1&id=2На студентите от IV курс Математика, информатика и информационни технологии и IV курс информационни технологии, математика и образователен мениджмънт за стажанстка практика по математика и информационни технологии, която ще се проведе от 11.04.2022 до 31.05.2022г.

 
ПРАВА, ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ – СТАЖАНТ-УЧИТЕЛИ

1. Права:

1.1. Студентът има право на консултации от страна на методиците, учителя-наставник и директора на базовото училище.

1.2. Студентът има право да ползва материално-техническата база на училището.

1.3. Студентът има право да ползва всички одобрени от МОН програмни документи за учебно-възпитателната работа в училището.

1.4. Студентът има право да разработва и прилага собствени теоретико-приложни разработки за обогатяване на учебния процес и
педагогическото взаимодействие.

1.5. Студентът има право на обратна информация за проведената от него учебно-възпитателна работа от страна на ръководителя-
методик и учителя-наставник.

2. Отговорности:

2.1. Студентът е отговорен за своето присъствие и активно участие в стажантската практика.

2.2. Студентът е отговорен за опазване от него на материално-техническата и методическа база.
2.3. Студентът носи отговорност за съобразяването на своите идеи с общия дух на одобрените от МОН документи за учебно-

възпитателната работа в училище.
2.4. Студентът е отговорен за оползотворяване на обратната информация от анализа на проведената от него учебно-възпитателна
дейност и своето професионално изграждане.

2.5. Студентът е отговорен за отработването на основателните отсъствия в предварително уговореното време с ръководителя на
практиката и учителят-наставник.

3. Задължения:

3.1. Студентите провеждат стажантската практика по математика и информационни технологии при ученици от V до ХІ клас, според
направеното предварително разпределение – посочено в таблицата по-долу. Те практикуват в мин. две паралелки 6 седмици, през който
период трябва да имат изнесени най-малко 13 урока по математика и най-малко 7 урока по информационни технологии.

3.2. Първите един-два дни от стажантската практика студентите наблюдават работата на учителя-наставник и подготвят уроците за
следващите дни и следващата седмица.

3.3. При един учител-наставник стажуват двама стажант-учителя, като взаимно се посещават и наблюдават, както и работата на
учителя-наставник (ако има свободна паралелка).

3.4. Всеки стажант-учител самостоятелно планира, организира и осъществява учебната дейност в поверените му класове с минимална
помощ от страна на учителя-наставник. Стажант-учителят разработва дидактически планове, които се утвърждават и подписват от
учителя-наставник поне един ден преди датата на изнасянето им. При неспазване на това изискване учителя-наставник не допуска
стажант-учителя да изнесе урока.

3.5. Всеки стажант-учител води ДНЕВНИК (по приложен образец), в която отразява:

 • график на планираните дейности – наблюдения и провеждане на урочна дейност;
 • протоколите на наблюдаваните от стажант-учителя уроци;
 • разработените дидактически планове на уроците, които провежда; протокол (свободен текст), заверен от учителя-наставник, за проверените писмени работи (домашни, контролни) на ученици;
 • доклад от учителя-наставник, в който се отразява мнението му относно работата на стажант-учителя.

3.6. Дневникът е неделима част от цялостната документация за оценяване работата на стажант-учителя по време на практическата му
подготовка, която се взема в предвид при оформяне на оценката за държавния практически изпит.

3.7. Стажант-учител, който нарушава вътрешния ред на училището и задълженията си, може да бъде отстранен от директора на
училището.

3.8. Стажант-учител, отсъствал по уважителни причини повече от три дни, но не повече от 1/3 от стажа, може по решение на катедрата
да продължи стажа си с толкова дни, с колкото е отсъствал.

4. Критерии за оценяване на стажант-учителите:

4.1. Предварителна подготовка:

 • формулиране на образователни, възпитателни и развиващи цели;
 • планиране на различните дейности и форми за реализиране;
 • логика и връзка между основните части в план-конспекта;
 • подготовка на дидактически материали.
4.2. Реализиране на урока:
 • създаване на положителна психологическа нагласа (мотивация) у учениците;
 • оптимален подбор на учебното съдържание;
 • адекватен избор и използване на методите, средствата и техниките на обучение;
 • съответствие със специфичните методически изисквания;
 • синнхрон между образователни, възпитателни и развиващи цели;
 • съчетаване на индивидуално, групово и фронтално взаимодействие с учениците;
 • индивидуален подход и диференцирана работа в зависимост от възрастовите особености и специфичните педагогически нужди на учениците;
 • съответствие между цели и резултати;
 • поведение на студента-практикант: емоционалност; емпатия; добронамереност; реактивност – интелектуална и емоционална; стимулиране чувството за успех на учениците; хуманно отношение към учениците.
4.3. Конфериране:
 • самоанализ и самооценка на подготовката и реализацията на урока;
 • коментар на учителя-наставник - критични бележки и препоръки;
 • коментар на останалите членове на комисията - критични бележки и препоръки;
 • обобщителен коментар от председателя на комисията, която провежда държавния практически изпит.
Стажант-учител, показал незадоволителен успех по време на ПДПП, я повтаря през следващата учебна година.
След приключване на стажа всички студенти да се явят в учебен отдел със студентските книжки за заверка на семестъра и
проверка на справката за семестриално завършване.
 
Всички студенти, до 13.04.2022 г. да изпратят списък с разпределението на часовете си и смяната (І или ІІ) в
училището на ръководителите на стажа доц. Д. Бойкина (e-mail:
boikina@uni-plovdiv.bg) и
доц. Стефка Анева (e-mail:
stfaneva@uni-plovdiv.bg).

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Име, фамилия

Фак. номер

Училище

Учител-наставник по Математика

Учител-наставник по ИТ

1

Ирина Ваканова

1501181001

СУ „Пейо К. Яворов“

Мария Добрева

СУ „Пейо К. Яворов“

Стелиана Чиликова

2

Ива Недялкова

1801181010

СУ „Пейо К. Яворов“

Мария Добрева

СУ „Пейо К. Яворов“

Стелиана Чиликова

3

Божидара Вълкова

1801181008

СУ „Пейо К. Яворов“

Мария Добрева

СУ „Пейо К. Яворов“

Стелиана Чиликова

4

Ивелина Видева (ДИ)

1801181006

СУ „Пейо К. Яворов“

Мария Добрева 

СУ „Пейо К. Яворов“

Стелиана Чиликова

5

Мария Чобанова (ДИ)

2001181036

СУ „Пейо К. Яворов“

Мария Добрева

СУ „Пейо К. Яворов“

Стелиана Чиликова

6

Хакан Троко

1801181015

ОУ „Кочо Честименски“

Димитринка Кушлева 

ЕГ „Иван Вазов“

Диана Николова

7

Ива Колева

2101181035

ОУ „Кочо Честименски“

Димитринка Кушлева

ЕГ „Иван Вазов“

Светла Илиева

8

Станислава Трошанова

1801181005

ОУ „Кочо Честименски“

Димитринка Кушлева

ЕГ „Иван Вазов“

Светла Илиева

9

Сали Кафеджиев

1801651013

ОУ „Кочо Честименски“

Димитринка Кушлева

ЕГ „Иван Вазов“

Светла Илиева

10

Антония Тодорова

1801651001

ОУ „Княз Александър I“

Антоанета Тодорова

ОУ „Княз Александър I“

Деляна Гергова

11

Емине Юрукова

1801651005

ОУ „Княз Александър I“

Антоанета Тодорова

ОУ „Княз Александър I“

Деляна Гергова

12

Христина Караниколова

1801181013

ОУ „Княз Александър I“

Антоанета Тодорова

ОУ „Княз Александър I“

Вяра Христова

13

Виктория Левтерова

1801181009

ОУ „Княз Александър I“

Антоанета Тодорова

ОУ „Княз Александър I“

Вяра Христова

14

Светослав Байряков

1801181033

ОУ „Княз Александър I“

Пенка Мишевска

ОУ „Княз Александър I“

Вяра Христова

15

Айлин Делсизова (ДИ)

1801651002

ОУ „Княз Александър I“

Антоанета Тодорова

ОУ „Княз Александър I“

Вяра Христова

16

Мирослава Налбантова (ДИ)

1801181011

ОУ „Княз Александър I“

Антоанета Тодорова

ОУ „Княз Александър I“

Деляна Гергова

17

Виктория Малчева (ДИ)

1801181004

ОУ „Княз Александър I“

Пенка Мишевска

ОУ „Княз Александър I“

Деляна Гергова

18

Джемиле Перчинкова (ДИ)

1801651006

ОУ „Княз Александър I“

Антоанета Тодорова

ОУ „Княз Александър I“

Деляна Гергова

19

Борислава Иванова

1801651009

ЕГ „Иван Вазов“

Мая Янева

ЕГ „Иван Вазов“

Диана Николова

20

Ники Андреев

1801651010

ЕГ „Иван Вазов“

Мая Янева

ЕГ „Иван Вазов“

Светла Илиева

21

Нели Въчева

1801651007

ЕГ „Иван Вазов“

Иванка Богданска

ЕГ „Иван Вазов“

Диана Николова

22

Рукиша Кехайова

1801651004

ЕГ „Иван Вазов“

Иванка Богданска

ЕГ „Иван Вазов“

Диана Николова

23

Даниела Цветкова (ДИ)

1801181001

ЕГ „Иван Вазов“

Иванка Богданска

ЕГ „Иван Вазов“

Диана Николова

24

Нелина Гюнелиева (ДИ)

1801651016

ЕГ „Иван Вазов“

Иванка Богданска

ЕГ „Иван Вазов“

Светла Илиева


]]>
2022-04-042192
Разписание избираеми редовноhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2196&ln=1&id=2Избираеми дисциплини - Пролетен 2021/2022 Редовно

]]>
2022-04-042196
Предложения за стажантски позицииhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1864&ln=1&id=2
 • CODE ACADEMY (https://codeacademy.bg/) предлага интензивни, практически насочени 6-месечни курсове по програмиране, които дават възможност за започване на работа. Обучението е подходящо както за настоящи студенти, като участието в тях ще бъде признато за Практика по специалността, Преддипломен стаж или Летен стаж, така и за дипломирани студенти, които търсят възможност за допълнително практическо обучение и започване на работа. За недипломирани студенти, при успешно завършване на първия месец на обучение в академията, на курсистите може да бъде заверен документ за Практика по специалността или преминат Преддипломен стаж. Информация за условията и сроковете за кандидатстване ще намерите в следния файл. За допълнителни въпроси, моля, свържете се с представители на академията на https://codeacademy.bg/contact/.
]]>
2022-03-161864
ПЛАТФОРМИ И МАТЕРИАЛИ за провеждане на дистанционно обучениеhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2086&ln=1&id=2Повече информация тук.

]]>
2021-09-232086
Общо събрание на Факултета по математика и информатика ФМИ - 27.05.2022 г. http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2208&ln=1&id=2П О К А Н А

На основание чл. 26, ал. 6 от ЗВО във връзка с чл. 41, ал. 5 и чл. 42, ал. 2 и ал. 3 от ПУДПУ и в изпълнение на Решение на ФС на ФМИ (протокол №30 от 27.04.2022 г.) свиквам Общо събрание на Факултета по математика и информатика.

Общото събрание ще се проведе на 27.05.2022 г. (петък) от 13:30 ч. във 2. аула – Нова сграда на ПУ.

Регистрацията на членовете на ОС във 2. аула – Нова сграда на ПУ започва на 27.05.2022 г. от 13:00 часа.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Избор на комисии за провеждане на ОС.
 2. Доклад на председателя на Мандатната комисия.
 3. Попълване състава на Факултетния съвет на ФМИ.
 4. Обсъждане на доклада на Декана за дейността на ръководството на Факултета в периода 16.12.2020 г. до 14.12.2021 г. (http://fmi-plovdiv.org/GetResource?id=4224)
 5. Избор на нехабилитирани преподаватели за участие в ОС на ПУ „Паисий Хилендарски“.
 6. Разни.

 

 ПРОФ. Д-Р КОСТА ГЪРОВ

Председател на ОС на ФМИ

 

 

12.05.2022 г. 

гр. Пловдив

]]>
2022-05-132208
„Студентски практики – Фаза 2“http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2054&ln=1&id=2Уважаеми студенти, поради възобновяване на дейностите по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“; Ви съобщаваме, че на страницата на проекта http://praktiki.mon.bg/ имате възможност за регистрация, попълване на профил и избор на работодател. За регистрация вижте тук:  https://praktiki.mon.bg/registration/students#.

Договорите, които студентите ще представят в каб. 330, трябва да са в 3 екз. и придружени с 3 екз. Декларации.

Договори на студентите от ІV. курс ще се приемат в случай, че практиката приключи до датата на държавния им изпит.

При представяне на договорите от студента е необходимо фирмата и ментърът да имат сключен договор с ПУ „Паисий Хилендарски“.

Договорите от фирмите също трябва да са в 3 екз. (с оригинален подпис и печат), прикрепен към него списък с имената на менторите, 3 екз. деклерации и регистрационна форма от работодател, които може да се изтеглят от тук: https://uni-plovdiv.bg/news/news/469/ .

На 18. май и 19. май 2022 г.  от 14:00 до 15:30 ч. ще се приемат договори на студентите, чийто период на обучение е с най-ранна начална дата 06.06.2022 г.

Студентите избират академичен наставник, който е от Факултета по математика и информатика.

Списък на академичните наставници от ФМИ:

Име, презиме, фамилия

e-mail

Док-т Гергана Василева Колева

gerry.koleva@fmi-plovdiv.org

Доц. д-р Елена Петрова Сомова

eledel72@gmail.com

Доц. д-р Емил Николов Хаджиколев

hadjikolev@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева

stankah@gmail.com

Гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова

eli_tod@abv.bg

Гл. ас. д-р Иван Марков Димитров

ivan.dimitrow@abv.bg

Гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова

kvstefanova@gmail.com

Гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова

maggie.veselinova@gmail.com

Гл. ас. д-р Мариана Иванова Крушкова

mik@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Христо Тошков Христов

hristo.toshkov@gmail.com

 

 
]]>
2021-06-302054
Преддипломен стаж И, БИТ, СТД, СИ, 4 курс, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2191&ln=1&id=2ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ

 • Съвет по туризъм – Пловдив - ще участват във формата за избор на фирма. Съвет по туризъм – Пловдив е сдружение с нестопанска цел, което провежда националната политика в туризма на място и подпомага развитието на туризма на местно и регионално равнище. Сдружението координира действията и защитава интересите на своите членове. Съвет по туризъм – Пловдив е учреден съгласно Закона за туризма и регистриран по Закона за лицата и семействата." Сдружението организира три емблематични за Пловдив туристически събития: Дефиле "Вино и гурме", "Дефиле на младото вино" и Уикенд в Пловдив. Подготовката за събитията изисква много административна, но и креативна работа. Студентите, които изберат да проведат стажа си в Съвет по туризъм - Пловдив, ще имат възможност да се докоснат до реална работна среда и да представят своите креативни идеи в съчетание с наученото практически в университета. Позицията в сдружението е подходяща за студенти имащи интерес в графичния дизайн и видеообработката. Ако са възникнали въпроси и се колебаете дали да изберете позицията, може да потърсите административния секретар и дизайнер на сдружението - Ваня Аргирова (0883456519 и vanya.argirova@gmail.com).

 • Проксиад България - предварителна онлайн среща с представители на фирмата ще се състои на 11.05.2022 г. (сряда) от 16:00 до 16:30 часа - Microsoft Teams линк за срещата.

 • Reward Gateway отново стартира своята лятна стажантска програма в Пловдив. В програмата могат да се включат всички студенти, които биха искали да видят и усетят какво е да се работи в глобална, динамична компания, която е изградила високо мащабируема платформа. Тази платформа обслужва над 5 милиона потребители и обработва над 1 милиард долара в транзакции всяка година. По време на стажантската програма ще имате възможност да се запознаете с най-новите инструменти и технологии, използвани в Reward Gateway в реална работна обстановка. Благодарение на този опит ще можете да стартирате вашата кариера в ИТ сферата с ценни практически знания, които ще ви дадат голямо предимство спрямо другите кандидати на пазара. Някои от основните технологии, с които ще се сблъскате включват, но не са ограничени до PHP / React / Docker / Kubernetes. Всички материали по нашите стажантски програми са внимателно подбрани и са подходящи за хора от всички нива и умения.

Студентите, които желаят да участват в програма трябва да изпратят кратко CV/резюме на адрес careers@rewardgateway.com до 11 май 2022 г. Кандидатите ще могат да кандидатстват и директно в нашата платформа на: https://rewardgateway.pinpointhq.com/jobs/46256?token=bgSF6r19Gtx6oeTsmRDzbuBv.

Тъй като от участниците не се изисква да имат опит,  най-важно е в CV- да се включи информация  относно технологиите, в които  кандидатите се чувстват най-уверени, както и интересите и насоките,  в които  желаят да се развиват за в бъдеще. Задължителната стажантска програма приключва на 10-ти юни с оценка от ментора за всеки студент, която ще бъде призната за стажа в учебния план към Университета.

На студентите, показали добри резултати и желание за развитие, ще бъде предложено продължаване на стажа и сключване на трудов договор с Reward Gateway. Във втората част на стажантската програма, студентите ще могат да се обучават в различни програми, провеждани от утвърдени IT академии и  образователни центрове, и ще имат достъп до всички придобивки, които компанията предлага на служителите си. Каним студентите, колебаещи се дали да кандидатстват за стаж в Reward Gateway, както и тези, за които е интересно да научат повече за компанията на ден на Отворените врати, където ще могат да се потопят в работната атмосфера на компанията, както и да се запознаят с бъдещите си колеги. Повече информация и записване за това събитие можете да намерите тук: https://events.bizzabo.com/403050.


 • Трай Софт. За кандидатстване, моля, свържете се с д-р Стефан Ставрев на адрес stavrev@fmi-plovdiv.org до 13.05.2022 г., включително. Стажът в компанията Трай Софт ще се състои в няколко направления и ще се проведе дистанционно, посредством платформата Discord. Студентите ще имат възможност да работят над:
- Разработка на видео игри на платформата Unity 3D с езика C#.
- Разработка на видео игри / симулатори на платформата Unreal Engine 4.
 - 3D моделиране - продуктов дизайн и игрови обекти.

 • Фирма "м+в МедиаНетуъркс" ЕООД (https://www.mw-medianetworks.eu/) е немска аутсорсинг компания с дейност в областта на предпечатната подготовка на изображения. Ще очакват CV и/или мотивационно писмо, в периода от 14.04. до 13.05.2022 г., на мейл apanayotov@mw-medianetworks.eu, с цел подбор на:

1) 12 / дванадесет/ стажанта, на длъжност „компютърен оператор“, присъствена форма на провеждане на стажа, в реална работна среда;

2) 15 / петнадесет/ стажанта, на длъжност „компютърен оператор“, дистанционна форма на провеждане на стажа.

За решение по подбора, избраните стажанти ще бъдат уведомени до края на работния ден на 18.05.2022 г.  За допълнителна административна информация: Ангел Панайотов, тел. 0882 335 229, от 10:00 до 16:30 часа, всеки работен ден.


 • Конкорд Европа (https://concord.eu/) е българско-американска компания с повече от 400 служителя по цял свят. Oсновната ни дейност се фокусира върху предлагането на технологични услуги, бизнес консултиране и изготвяне на стратегии, които подпомагат оптимизирането на различни бизнеси. Четирите основни сфери на дейност в компанията са cloud applications и интеграции, data intelligence, анализ на данни и информационна сигурност, дигитален и user experience. Бидейки част от екипа, ще имате възможност да задълбочите познанията си сред изключителни професионалисти. Започнахме като малък екип от 20 човека, но вече пораснахме значително и сме над 140 само на територията на България. В партньорство с Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", бихме искали да дадем летящ старт на млади и амбициозни хора, които имат потенциал да се развиват в IT средата и да дават решения на проблеми, като едновременно с това придобиват реален практически опит.

Стажът ще се провежда дистанционно. Срок за кандидатстване: до 09.05.2022 г., вкл., на diana.stoyanova@concordeu.com (г-жа Диана Стоянова, Ръководител "Човешки ресурси"). 


 • DiaDraw предоставя възможност за стаж за студенти от 4 курс. Фирмата се занимава с разработка на Web (Front-end Back-end) и mobile(iOS, Android) решения за компании в Америка и западна Европа. Стажът в DiaDraw ще ви бъде изключително полезен ако искате да се развиете в някоя от тези сфери. Фирмата предлага подкрепяща работна среда в сплотен колектив. Разнообразните проекти дават възможност за професионално израстване с различни технологии с възможност за избор от множество посоки на  развитие. По време на стажа ще получите:
 1. Опит в истинска работна среда;

 2. Необходимите умения за разработка на Web или Mobile приложение;

 3. Досег до различни технологии на професионално ниво;

 4. Достъп до учебни материали;

 5. Ментор и възможност за консултации.

За да заявите участие попълнете анкетата до 09.05.2022 г., вкл.:

https://docs.google.com/forms/d/1jGPf3NpGWq-QP5bglNIaF20mz1ZiPnhAeTiT2O12300/edit


 • CODE ACADEMY (https://codeacademy.bg/предлага интензивни, практически насочени 6-месечни курсове по програмиране, които дават възможност за започване на работа. Обучението е подходящо както за настоящи студенти, като участието в тях ще бъде признато за Практика по специалността, Преддипломен стаж или Летен стаж, така и за дипломирани студенти, които търсят възможност за допълнително практическо обучение и започване на работа. За недипломирани студенти, при успешно завършване на първия месец на обучение в академията, на курсистите може да бъде заверен документ за Практика по специалността или преминат Преддипломен стаж. Информация за условията и сроковете за кандидатстване ще намерите в следния файл. За допълнителни въпроси, моля, свържете се с представители на академията на https://codeacademy.bg/contact/.

 

Преддипломният стаж за студентите от 4-ти курс на специалности „Информатика“, “Бизнес информационни технологии“, „Софтуерни технологии и дизайн“ и „Софтуерно инженерство“, редовно обучение, ще се проведе през Пролетния триместър, от 30.05.2022 г. до 09.06.2022 г., вкл.

Студентите, които работят по специалността си във фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да провеждат стажа там. За целта в срок до 18.05.2022 г. вкл. трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на стаж, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ги ментор и най-късно до 27.05.2022 г. вкл. да представят на академичния си наставник подписан и подпечатан от фирмата договор по следния образец (без Приложение 2) – сканиран или на хартиен носител (3 бр., молим да бъдат разпечатани едностранно)

Договор за практика по специалността.

В случай че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1 (последната страница от този файл – формуляр на договора). Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да бъде направена в кабинет 344, тел.: 032/261-740 (служебен), geneva@fmi-plovdiv.org (Мануела Генева).

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като изпратят по имейла на академичния си наставник следната информация – изтегли бланка за попълване (информация за студент, фирма и обучаващ ментор).

Забележка: ФМИ може да осигури ограничен брой места във фирми. 

Всички студенти, които не са намерили фирма за провеждане на стажа, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, като записването ще се осъществи онлайн от 23.05.2022 г. до 26.05.2022 г., вкл. Ще бъде публикувана допълнителна информация относно записването в тази обява.

Тук ще бъдат публикувани и предложения от фирми за стажантски позиции. 

Класирането по фирми ще бъде извършено според средния успех от следването до момента. На 27.05.2022 г. студентите, участващи в записването за стаж във фирми, осигурени от ФМИ, ще бъдат информирани в коя фирма са класирани. 

Приложение 2 се попълва от обучаващия ментор в един екземпляр при приключване на стажа и се представя на академичния наставник.

Молим, след приключване на стажа, всеки студент, който самостоятелно е уредил стажантското си място, да представи Приложение № 2 с оценка на академичния си наставник в срок най-късно до 15.06.2022 г. вкл., за да бъдат нанесени оценките в изпитните протоколи по дисциплината своевременно. 

Академичните наставници за двете специалности са следните:

специалност „Информатика“

 • ас. Иванка Градева (gradeva@uni-plovdiv.bg; Приемно време: сряда, 16:00-17:00, петък, 08:00-09:00, каб. 343)
 • гл. ас. д-р Милена Петкова (milenapeeva@gmail.com; Приемно време: сряда, 12:30-13:30, четвъртък, 12:30-13:30, каб. 444)

специалност „Бизнес информационни технологии“

 • гл. ас. д-р Мария Василева (mariavasileva@uni-plovdiv.bg; Приемно време: сряда, 10:45-11:45, четвъртък, 8:15-9:15, 444 каб.)
 • гл. ас. д-р Елена Тодорова (etodorova@uni-plovdiv.bg; Приемно време: сряда, 11:30-12:30, четвъртък, 8:15-9:15, 241 каб.)

специалност „Софтуерни технологии и дизайн“

 • ас. д-р Веселина Тавкова (vtavkova@uni-plovdiv.bg; Приемно време: сряда, 10:45-11:45, каб. 239)
 • гл. ас. д-р Слав Чолаков (cholakovs@uni-plovdiv.bg; Приемно време: сряда, 12:30-13:30, петък, 12:30-13:30, 445 каб.)

специалност „Софтуерно инженерство“

 • гл. ас. д-р Магдалена Веселинова (veselinova@uni-plovdiv.bg; Приемно време: понеделник, 15:00-16:00, вторник, 15:00-16:00, 445 каб.)
 • ас. Антония Добрева (addobreva@uni-plovdiv.bg)

 

Разпределение на студентите по факултетни номера:

Специалност Информатика

Специалност Бизнес информационни технологии

ас. Иванка Градева

гл. ас. д-р Милена Петкова

гл. ас. д-р Мария Василева

гл. ас. д-р Елена Тодорова

1001261034

1701261038

1701261085

1801261001

1801261002

1801261004

1801261005

1801261006

1801261007

1801261009

1801261010

1801261011

1801261014

1801261015

1801261020

1801261022

1801261026

1801261028

1801261029

1801261030

1801261031

1801261035

1801261036

1801261037

1801261040

1801261041

1801261043

1801261046

 

 

1801261048

1801261051

1801261052

1801261055

1801261056

1801261058

1801261059

1801261061

1801261063

1801261066

1801261069

1801261070

1801261071

1801261072

1801261074

1801261075

1801261077

1801261082

1801261088

1801261091

1801261093

1801261094

1901261026

1901261096

1901261097

2001261092

2101261098

2101261100

1101561099

1601561036

1601561107

1801561001

1801561002

1801561003

1801561005

1801561006

1801561007

1801561008

1801561010

1801561012

1801561013

1801561014

1801561015

1801561016

1801561018

1801561019

1801561021

1801561022

1801561023

1801561024

1801561025

1801561026

1801561027

1801561028

1801561029

1801561032

1801561033

1801561034

1801561035

1801561036

1801561038

1801561040

1801561043

1801561044

1801561045

 

1801561046

1801561047

1801561048

1801561049

1801561050

1801561051

1801561052

1801561054

1801561055

1801561058

1801561061

1801561062

1801561063

1801561064

1801561065

1801561066

1801561068

1801561069

1801561072

1801561073

1801561074

1801561076

1801561077

1801561079

1801561081

1801561082

1801561083

1801561084

1801561085

1801561086

1801561087

1801561088

1801561091

1801561092

1901561095

1901561096

Специалност Софтуерни технологии и дизайн

Специалност Софтуерно инженерство

ас. д-р Веселина Тавкова

гл. ас. д-р Слав Чолаков

гл. ас. д-р Магдалена Веселинова

ас. Антония Добрева

1701681075

1801681001

1801681002

1801681003

1801681004

1801681005

1801681006

1801681007

1801681008

1801681009

1801681011

1801681012

1801681014

1801681015

1801681016

1801681017

1801681018

1801681019

1801681021

1801681022

1801681024

1801681025

1801681026

1801681027

1801681028

1801681029

1801681031

1801681032

1801681033

1801681034

1801681035

1801681036

1801681037

1801681039

1801681040

1801681041

1801681042

1801681044

1801681045

1801681046

1801681047

1801681048

1801681049

1801681050

1801681051

1801681052

1801681053

1801681054

1801681056

1801681057

1801681058

1801681060

1801681061

1801681062

1801681064

1801681065

1801681066

1801681067

1801681069

1801681071

1801681072

1801681074

1801681076

1801681077

1801681078

1801681079

1801681080

1801681081

1801681082

1801681083

1801681084

1801681086

1801681087

1801681089

1801681090

1801681091

1801681092

1801681096

1801681097

1801681098

1801681099

1901681084

1901681097

1801321001

1801321002

1801321003

1801321004

1801321005

1801321006

1801321007

1801321010

1801321011

1801321012

1801321014

1801321015

1801321016

1801321017

1801321018

1801321019

1801321021

1801321022

1801321024

1801321025

1801321027

1801321028

1801321029

1801321030

1801321031

1801321032

1801321033

1801321034

1801321035

1801321036

1801321037

1801321038

1801321039

1801321040

1801321041

1801321042

1801321043

1801321044

1801321045

1801321047

1801321048

1801321049

1801321050

1801321051

1801321052

1801321053

1801321054

1801321055

1801321056

1801321057

1801321058

1801321059

1801321060

1801321061

1801321062

1801321063

1801321065

1801321066

1801321067

1801321068

1801321069

1801321070

1801321072

1801321075

1801321077

1801321078

1801321079

1801321080

1801321081

1801321082

1801321083

1801321084

1801321086

1801321087

1801321088

1801321089

1801321090

1801321091

1801321092

1801321093

1801321095

1801321096

1801321097

1801321098

1801321099

1801321101

1801321102

1801321105

1801321108

1901321098

]]>
2022-04-012191
Студентски мобилности С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ по програма Еразъм+ 2022/2023http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2198&ln=1&id=2Всички студенти от ФМИ (след първата си година на обучение) могат да кандидатстват за студентски мобилности с цел обучение по програма Еразъм+ през 2022/2023 академична година. 

СПИСЪК (актуализиран) с приемащите университети и крайните срокове за кандидатстване.

УСЛОВИЯ за кандидатстване и селекция.

Координатор по Еразъм+ за ФМИ: гл. ас. д-р Ваня Иванова, vantod@uni-plovdiv.bg.

]]>
2022-04-072198