Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Универсален изкуствен разум (Практикум)    English
Факултет по математика и информатика - Универсален изкуствен разум (Практикум)

 Лектор Тодор Арнаудов маг. Софтуерни технологии, бак. Информатика, независим изследовател
Анотация
    Анотация: Целта на курса е въведение в теориите на разума.Курсът е предназначен за студенти, които искат в бъдеще да се занимават с авангардната област на Универсалния изкуствен интелект (Силното направление на ИИ) или да разберат за най-новите теории на разума и търсенията на отговор на въпроса как да се създаде самоусъвършенстваща се разумна машина. Така систематизирано изложението на теориите на разума, заедно с необходимите основополагащи знания, е оригинално и може би е едно от първите по рода си в света, заради авангардността и интердисциплинарността на тази материя, която все още не се преподава в никой университет.
Съдържание

Универсален изкуствен разум


1. Въведение в курса. Защо човек да се занимава с научни изследвания, още повече
смели? Докторантура – за и против. Може ли да се прави частна наука и научен бизнес?
Какво е „start-up”? Истински истории и съвети.

2. Какво е изкуствен разум? Възможен ли е? Критици – Китайската стая на Сийръл.
Обзор на класическия изкуствен интелект (AI) и защо се провали. Преглед на
резултатите на съвременното слабо направление в ИИ (специализиран ИИ) - защо имат
ограничена перспектива. Когнитивна наука и когнитивни архитектури.

3. Какво е Универсален изкуствен разум? (AGI, Силно направление) Технологична
сингулярност (Singularity). Сингулярен институт (Singularity Institute).
Трансхуманизъм. Предполагаема изчислителна мощ на човешкия мозък и парадоксалната
универсалност на мозъка. Опити за буквална симулация на мозъка. Етични въпроси,
свързани с УИР.

4. Сложност и теория на информацията. Теория на вероятностите - статистическа
(емпирична) вероятност. Теория на хаоса. Теория на системите (Systems Theory).
Възникваща функционалност и поведение. Вселената като компютър – цифрова физика.
Алгоритмична вероятност. Сложност на Колмогоров и минимална дължина на съобщението.
Бръснач на Окам.

5. Архитектура и работа на мозъка на бозайниците и човека.

6. Двигатели на човешкото поведение и поведението на бозайниците. Бихевиоризъм -
учене с подсилване (reinforcement learning) – универсален метод за обучение.

7. Психология на развитието (детска психология). Етапи на когнитивното развитие.
Научаване на първия език (language acquisition).

8. Машинно обучение. Вериги на Марков. Скрити модели на Марков. Мрежи на Бейс.
Йерархични скрити модели на Марков. Принципи на алгоритмите на Витерби и Баум-Уелч
(Expectation-Maximization).

9. Тестове за човешка и машинна интелигентност. Дефиниция на интелигентен агент на
Маркус Хутер, основана на учене с подсилване и взаимодействие със средата.
Изследванията на Юрген Шмидхубер за интересността и красотата и машината на Гьодел.
Красотата в теорията на Т. Арнаудов.

10. Теория за разума и Вселената на Тодор Арнаудов - разумът като йерархична система
от взаимодействащи си универсални симулатори на въображаеми вселени. Вселената
компютър.

11. Теория на разума на Джеф Хокинс. Механизъм на работа на кората на мозъка на
бозайниците. Предсказване, основано на паметта - Memory-Prediction Framework.
Йерархична темпорална памет - Hierarchical Temporal Memory.

12. Теория на разума и метаеволюцията на Вселената на Борис Казаченко.

13. Обобщение на принципите на разума според Тодор Арнаудов, Маркус Хутер, Джеф
Хокинс, Борис Казаченко и др. Предсказване на бъдещето, йерархичност, развитие
отдолу-нагоре, мащабируемост, натрупване на сложност. Зародиши на разум. Примерна
архитектура на универсален ИР.

14. Моделът „Новаменте“ на Бен Гьорцел.

15. Други учени. Фирми, които се занимават с УИР. Библиография - насоки. Дискусия,
въпроси.


16. Тест

####

Въпроси
1. Избройте имената на учени, които се занимават с УИР

2. Какво стои зад съкращенето HTM?


3. Опишете с няколко изречения процес на учене с подсилване при животни или при
хора4. Какви математически модели се използват при разпознаване на реч?


Опишете модела на Маркус Хутер на интелигентен агент, който взаимодейства със
средата,6. Какво е интелигентността според Борис Казаченко?


7. Колко слоя има кората на човешкия мозък?Каква е разликата между класическата, емпиричната и алгоритмичната вероятност?


Какво представляват мрежите на Бейс? Нарисувайте примерна мрежа на Бейс с 3-4
възела.


Какво е зародиш на разум? (Seed AI)


Какво е технологична сингулярност? (Singularity)?Какво е трансхуманизъм?Начертайте примерна работа на двуслойна йерархична темпорална паметКои са основните черти на универсалните симулатори на въображаеми вселени?15. Кой от изборените е основен принцип на разума според Хокинс, Казаченко и
Арнаудов?

а) адаптиране спрямо средата

б) изпълняване на цели

в) търсене в дърво на решенията

г) предсказване на бъдещето

д) генетични алгоритми


16. Какво е „разделителна способност на възприятието?“Какво е „разделителна способност на управлението?“Дефинирайте управляващо устройство според теорията за Вселената сметачКоя част от човешкия мозък е отговорна за първичните емоции?
а) неокортекс

б) краен мозък

в) стар мозък

г) малък мозък

д) челните дялове на кората


Какво е кондициониране (conditioning)?
а) промяна на тренираността при машинно обучение

б) донастройка на вероятностен модел при учене с подсилване

в) разделяне на възприятията при учене без учител (unsupervised learning)

г) прихващане на събития в йерархична темпорална памет


За какво служи алгоритъмът на Витерби?
22. Избройте фирми, които са си поставили за цел да създадат универсален изкуствен
разум
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ