Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Държавни изпити Програма Педагогика на обучението по математика (магистър) 1 г.    English
Факултет по математика и информатика - Педагогика на обучението по математика (магистър) 1 г.

ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

ФАКУЛТЕТ ПО МАТEМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Магистърска програма

„Педагогика на обучението по математика“ – 1 година

 

Програма за писмен държавен изпит

 

Изпитът е с продължителност 4 академични часа и се състои в разработването на две от следните теми.

 1. Числови редици. Аритметична и геометрична прогресия.
 2. Функция – понятие за функция; дефиниционна област; графика на функция; графики на основните елементарни функции; графики на линейната и квадратната функции.
 3. Линейни и квадратни уравнения и неравенства. Формули на Виет. Разположение на корените на квадратно уравнение и на решенията на квадратно неравенство върху числовата ос. Уравнения и неравенства, свеждащи се до решаване на квадратни уравнения и неравенства.
 4. Модулни уравнения и неравенства.
 5. Ирационални уравнения и неравенства.
 6. Показателна функция. Показателни уравнения и неравенства.
 7. Логаритъм. Логаритмична функция. Логаритмични уравнения и неравенства.
 8. Тригонометрични функции. Преобразуване на тригонометрични изрази. Тригонометрични уравнения и неравенства.
 9. Математическа индукция. Приложение в училищния курс по математика.
 10. Математическо моделиране. Приложение в училищния курс по математика.
 11. Еднаквости в равнината. Ротация, транслация, симетрия. Признаци за еднаквост на триъгълници.
 12. Подобие в равнината. Подобни триъгълници. Теорема на Талес. Хомотетия.
 13. Метрични зависимости в триъгълник. Правоъгълен триъгълник. Тригонометрични функции. Синусова и косинусова теорема.
 14. Окръжност. Ъгли, свързани с окръжност.
 15. Забележителни отсечки и точки в триъгълник. Свойства на медиани, височини, ъглополовящи. Медицентър, ортоцентър, център на вписана и описана окръжност.
 16. Лица на равнинни фигури. Формули за намиране на лице на триъгълник, четириъгълник, правилен многоъгълник.
 17. Математически задачи в училищния курс по математика. Етапи на решаване на задача.
 18. Математически понятия. Методика на изучаване на понятия.
 19. Математически твърдения. Методика на изучаване на твърдения.
 20. Дидактически технологии и обучението по математика.
 21. Проблемност в обучението по математика.
 22. Развитие на мисленето в обучението по математика; рефлексия.
 23. Интелект, интелектуално развитие и творческата дейност на учениците в обучението по математика.

Програмата е одобрена от Факултетен съвет, протокол № 24/ 15.12.2021 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ