Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Правилник за атестиране    English
Факултет по математика и информатика - Правилник за атестиране

ПРАВИЛНИК ЗА АТЕСТИРАНЕ

НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА
ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ПРИ
ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

А. АТЕСТИРАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

I. Общи положения и процедури

Чл. 1. Настоящият правилник определя реда и начина на атестиране на академичния състав на Факултета по математика и информатика (ФМИ) при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в съответствие с чл. 57 от Закона за висшето образование.

Чл. 2. Атестирането има за цел да оцени приноса на всеки член на Академичния състав в учебната, научноизследователската, административната и други дейности във ФМИ.

Чл. 3. Във ФМИ се назначава Комисия по атестиране (КА) в състав от минимум трима хабилитирани преподаватели, включително председателя, за срок от две години. По изключение могат да се избират и нехабилитирани преподаватели с образователна и научна степен "доктор". Изборът се прави от факултетния съвет (ФС) с обикновено мнозинство и с явно гласуване.

Чл. 4. Въз основа на решенията на ФС, Ректорът издава заповед за назначение на председателя и членовете на комисията по атестиране. Протоколите се водят от секретаря на факултета.

Чл.5. Едно лице може да участва в състава на комисията по атестиране най-много два последователни мандата. Допълнителни мандати са позволени за членове на КА, които заемат изборни ръководно-административни длъжности и са освободени от атестация по този правилник в периода на допълнителния мандат.

Чл. 6. От атестиране се освобождават членовете на Академичния състав, които:

 • заемат изборни ръководно-административни длъжности за времето на мандата им – декан, заместник-декани и ръководители на катедри;
 • са избрани в комисията по атестиране за времето на мандата им;
 • предстои да се пенсионират в срок от 3 години съгласно държавните нормативни документи;
 • председателя на Комисията по атестиране в срок от една календарна година след приключване на мандата му.

Чл. 7. Заседанията на комисиите по атестиране са редовни при присъствие на най-малко на две трети от състава им.

Чл. 8. Комисията по атестиране атестира нехабилитирани (асистенти и главни асистенти) и хабилитирани преподаватели (доценти и професори).

Чл. 9. Срокове на атестиране: нехабилитираните лица се атестират веднъж на 3 години, хабилитираните лица се атестират веднъж на 5 години. При липса на предходно атестиране КА определя начална датата на периода, в който атестираният се отчита.

Чл. 10. В края на всяка учебна година отдел „Управление на човешките ресурси” на ПУ „Паисий Хилендарски” подготвя списъци на подлежащите на атестиране през следващата учебна година. Комисията по атестация изготвя календарен график за атестиране.

Чл. 11. Изменение в сроковете за атестиране се правят:

 • при повишаване в академична длъжност или придобиване на образователната и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките" - годините за предстоящо атестиране започват да текат от датата на промяната;
 • лицата на изборни ръководни длъжности на ниво университет, факултет, ръководители на катедри и членовете на КА се атестират най-рано 6 месеца след освобождаването им от съответната длъжност;
 • срокът за атестация се удължава с времето на отсъствие от работа:
  • при отсъствие от работа по болест за 6 или повече месеца;
  • при отпуск по бременност и майчинство;
  • при повече от 1 година в неплатен отпуск.

Чл. 12. (1) Процедурата по атестирането започва с писмено уведомяване на подлежащия на атестиране и на ръководителя на катедрата най-малко три месеца преди датата на атестирането. Лицата, за които е открита процедура за атестиране, представят:

 • писмен отчет за дейността си през посочения период съгласно критериите за оценка;
 • списък на публикуваните научни трудове и приложен към него доказателствен материал;
 • документи от различен вид, удостоверяващи извършени от атестирания дейности, съгласно настоящия правилник;
 • писмена оценка от ръководителя на катедрата;
 • атестационен лист по образец съгласно Правилника за атестиране на академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

(2) Писменият отчет на атестирания и преценката на ръководителя на катедрата се обсъждат на заседание на катедрения съвет в присъствието на атестирания в 15-дневен срок от представянето на отчета. При обсъждането им се вземат под внимание и резултатите от предходното атестиране и проучване на студентското мнение, проведено от Комисията по качество. Материалите по атестирането се предоставят на КА.

Чл. 13. Атестирането на академичния състав се извършва по предварително оповестени показатели и критерии по следните видове дейности:

 • учебно-образователна дейност;
 • научноизследователска дейност
 • административна и други дейности.
 • студентско мнение.

Чл. 14. Комплексните оценки по различните видове дейности са "положителна" или "отрицателна".

Чл. 15. Въз основа на оценките от видовете дейности комисията по атестиране, като се съобразява с важността на дейността, взема решение за "положителна" или "отрицателна" атестация – обща атестационна оценка.

Чл. 16. При "положителна" атестация КА може да даде устни или писмени препоръки за още по-успешна работа на атестирания. Становището на КА с направените оценки и писмени препоръки се приема от ФС.

Чл. 17. При "отрицателна" атестация следват следните процедури:

 • В седемдневен срок от заседанието, председателят на КА връчва на атестирания атестационен лист за подписване. Отказът на атестирания да подпише атестационния лист не спира процедурата на атестирането. В същия срок се изпраща копие от атестационния лист на ръководителя на катедрата.
 • Атестираното лице, което не е съгласно със съобщеното му решение, може да направи писмено обжалване (възражение) чрез председателя на КА до ФС в 15- дневен срок от връчването на атестационния лист.
 • След изтичане на срока на обжалване в едноседмичен срок КА взема отношение по възражението и заедно с всички материали по атестирането го изпраща за разглеждане от ФС.
 • След разглеждане на всички материали ФС с тайно гласуване потвърждава или отхвърля предложената "отрицателна" атестация. При потвърждение на "отрицателната" оценка деканът предлага на ФС за одобрение с явно гласуване поредица от мерки за съществено подобрение на работата на атестирания по различните видове дейности за периода до следващата атестация. Това гласуване се извърша най-късно на следващия факултетен съвет.

Чл. 18. При получаване на повторна "отрицателна" атестация (от КА) се повтаря процедурата по чл. 17 с едно допълнение - преди 17.3, КА предоставя атестационните материали за разглеждане от катедрения съвет. При потвърждение след тайно гласуване процедурата продължава във ФС. След потвърждаване от ФС на повторната "отрицателна" атестация, деканът предоставя на Ректора решение за освобождаване от длъжност

Чл. 19. Ректорът може да отмени решението на ФС, ако е нарушена процедурата по атестирането, установена с този правилник. В такъв случай въпросът се внася за ново разглеждане във ФС в съответствие с установените изисквания. Ако Ректорът счита, че процедурата по атестиране не е нарушена, издава заповед за освобождаване от длъжност.

Чл. 20. Материалите по атестирането се съхраняват в архива на комисията по атестиране, като копие от атестационния лист и препис от протокола се изпращат в отдел „Управление на човешките ресурси” на ПУ „Паисий Хилендарски“ за личното досие на атестирания.

II. Критерии за оценка на атестираните

Чл. 21. Във ФМИ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ се определят следните критерии и изисквания за поставяне на атестационни оценки през периода на атестиране:

 1. Учебна дейност:
  • изпълнение на норматива за учебна заетост, приет от Академичния съвет и/или одобрен от Ректора;
  • разработени нови лекционни курсове, семинарни и/или лабораторни упражнения, учебници, учебни помагала, учебно-помощна литература, включително и на електронен носител;
  • разработка и приложение на системи от тестове и задачи при реализиране на текущ контрол на знанията на студентите както и при провеждане на писмени изпити по съответната учебна дисциплина;
  • адаптиране на учебните програми към актуалните нужди на специалността и възможностите на студентите за усвояване на за усвояване на конкретния материал;
  • научно ръководство на дипломанти, докторанти и специализанти;
 2. Изисквания, отнасящи се едновременно до учебната и научната дейност:
  • ръководство или активно участие в проекти с международен и/или национален характер (за подобряване на ефективността на висшето образование, научноприложни и научнофундаментални);
  • използване на английски и други чужди езици - особено при превод на литература по специалността;
  • високо ниво на компютърна грамотност и използване на Интернет и други актуални информационни и комуникационни технологии.
 3. Научна дейност:
  • научни публикации в България и в чужбина, включително и на електронен носител;
  • изнесени научни доклади на ведомствени, факултетни, университетски, регионални, национални и международни семинари, симпозиуми, конференции и конгреси;
  • участия в програмни, научни, организационни и технически комитети на научни конференции, симпозиуми, конгреси, студентски и ученически олимпиади и състезания;
  • научноприложна дейност и участие или ръководство на стопански договори, издаване на монографии, обзорни научни трудове и др.
 4. Експертна дейност
  • рецензирани от съответния преподавател статии в списания и доклади на конференции;
  • рецензирани от съответния преподавател трудове за придобиване на научно-образователната степен доктор и научната степен доктор на науките;
 5. Административни и други дейности:
  • участие в организирането на учебната дейност по нови бакалавърски и магистърски специалности или специализации;
  • участие в работни комисии на ниво катедра, факултет, Университет и др.;
  • участие в организирането и провеждането на научни или други престижни за ФМИ и Университета форуми или изяви на регионално, национално или международно ниво;
  • участие в подготовка на акредитация;
  • участие в КСК и организиране на чествания и промоции.
 6. Проучване на студентското мнение:
  • разбираемо поднасяне на материала;
  • спазване на обявения график за провеждане на занятия;
  • предоставени достатъчно материали, които да помагат в ученето;
  • информиране на студентите за процедурите по оценяване и спазването им от страна на преподавателя;
  • осигуряване на консултации и адекватна обратна връзка.

Б. АТЕСТИРАНЕ НА НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ

I. Общи положения и процедури

С настоящия правилник се атестират и служителите, които са на основен трудов договор към Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, но не са от академичния му състав.

Чл. 22. Основните цели на атестирането на непреподавателския състав са:

 • установяване  на равнището на професионална квалификация и компетентност;
 • определяне на нуждите за развитие на всеки член на непреподавателския състав с цел подобряване на професионалната му компетентност и квалификация;
 • подобряване на служебните взаимоотношения между ръководителите и подчинените, както и на работата  в екип;
 • създаване  на условия за реализиране  на справедливи и прозрачни процедури за професионално и кариерно развитие.

Чл. 23. Атестирането на непреподавателския състав на ФМИ се извършва въз основа на периодично оценяване на изпълнението на длъжността, при което се отчитат професионалната компетентност и квалификация като съвкупност от знания и умения, необходими за качествено изпълнение на задълженията; отработеното време на тази длъжност; нивото на отговорност и обслужване, трудовата дисциплина и др.

Чл.24. Председателят на KA на ФМИ осъществява цялостната организация по провеждането на атестирането. Атестирането чрез оценяване на изпълнението на длъжността за период от две календарни години за всеки член на непреподавателския състав се извършва по предложение на прекия ръководител по предварително изготвен и утвърден от Председателя на КА график. При промяна на длъжността и работното място за начална дата на тригодишния атестационен период се счита датата на промяната. Предложението за атестиране се подготвя в писмен вид под формата на мотивационен доклад от ръководителя, на когото съответният служител е непосредствено подчинен.

Чл. 25. Етапите през които преминава атестирането на членовете на непреподавателския състав са:

 • изготвяне на предложение за атестиране под формата на мотивационен доклад, съпроводен от попълнен атестационен лист, който след атестирането се съхранява в личното досие на атестирания;
 • обсъждане на мотивационния доклад и атестационния лист от КА на ФМИ;
 • запознаване на атестирания с решението на КА от ръководителя, предложил атестирането;
 • становище на Ректора при наличие на възражение от атестирания относно решението на КА.

Чл. 26. Атестирането на служителите се извършва въз основа на самостоятелни комплексни оценки по следните три критерия, подредени по степен на важност:

 • компетентност;
 • степен на отговорност;
 • изпълнителски качества.

Чл. 27. Комплексните оценки по различните критерии са "положителна" или "отрицателна". Въз основа на оценките по различните критерии комисията по атестиране, като се съобразява с важността на съответната дейност, взема решение за "положителна" или "отрицателна" атестация - обща атестационна оценка.

Чл. 28. При "положителна" атестация КА може да даде устни или писмени препоръки за още по-успешна работа на атестирания и да направи предложение до ФС за повишаване в длъжност и допълнително материално стимулиране на служителя. Становището на КА с направените оценки и писмени препоръки се приема от ФС.

Чл. 29. При "отрицателна" атестация служителите, които не са съгласни с дадената им оценка, могат да подадат писмено възражение, в което да посочат мотивите за несъгласието си с оценката. Възражението се подава до Ректора на ПУ, в качеството му на работодател, в 7-дневен срок от датата, на която е подписан формулярът за обща оценка на изпълнението на длъжността. Ректорът се произнася по възражението в 7-дневен срок от получаването му и при несъгласие с решението на комисията може да върне документите за ново разглеждане. При повторна "отрицателна" атестация, деканът предоставя на Ректора решение за освобождаване от длъжност.

Чл. 30. Материалите по атестирането се съхраняват в архива на комисията по атестиране, като копие от атестационния лист и препис от протокола се изпращат в отдел „Управление на човешките ресурси” на ПУ „Паисий Хилендарски“ за личното досие на атестирания.

II. Критерии за оценка на атестираните

Чл. 31. Във ФМИ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ се определят следните критерии и изисквания за поставяне на атестационни оценки на непреподавателския състав през периода на атестиране:

 

 1. Компетентност:
  1. За служители в администрацията:
   • компетентност, свързана с nознаване и ползване на нормативни актове - обща информираност за нормативните актове, свързани с дейността на служителя; умения за практическото им прилагане; способност да се работи съобразно нормативните актове; инициативност;
   • комуникационна компетентност - ефективна вертикална и хоризонтална комуникация; умения и способност за целенасочен и резултатен обмен на информация с други лица, служби, институции; притежаване на знания и умения за работа в екип;
   • компетентност при работа със студенти и преподаватели – ефективно обслужване; умения за общуване и нагласа за откритост, толерантност, отзивчивост и приоритетно отчитане на потребителските интереси и предпочитания;
   • компютърна компетентност - умения, бързина и ефективност при работа с общи и специализирани за длъжността приложни програмни продукти; способност за оптимизиране на обработката на информацията.
 1.  
  1. За технически персонал:
   • компетентност, свързана с познаване на длъжностната характеристика и изискванията за безопасност на труда;
   • комуникационна компетентност - ефективна вертикална и хоризонтална комуникация; умения и способност за целенасочен и резултатен обмен на информация с други лица, служби, институции; притежаване на знания и умения за работа в екип;
   • компетентност при работа с възложители (вътрешни и външни) - ефективно обслужване на възложителите; бързо възприемане на задачите и ориентиране в начините на изпълнението им; умения за общуване и нагласа за отзивчивост;
   • компетентност при работа с потребители - ефективно обслужване на потребителите; умения за общуване и нагласа за толерантност, отзивчивост и приоритетно отчитане на потребителските интереси и предпочитания.
 1. Степен на отговорност:
  1. Оценява се с положителна или отрицателна оценка степента на отговорност на:
   • служители в администрацията, от действията на които произтича финансова и наказателна отговорност;
   • служители в администрацията, от действията на които не произтича финансова и наказателна отговорност;
   • техническият персонал, от действията на който произтича финансова и наказателна отговорност за здравето и живота на обслужваните;
   • техническият персонал, от действията на който не произтича финансова и наказателна отговорност за здравето и живота на обслужваните.
 1. Изпълнителски качества:
  1. За служители в администрацията:
   • умение, сръчност, делови качества;
   • самостоятелност при вземане на решения;
   • трудова дисциплина;
   • съвместяване на дейности.
 1.  
  1. За технически персонал:
   • умение, сръчност, точност, бързина;
   • делови качества, самостоятелност;
   • трудова дисциплина;
   • съвместяване на дейности.

Чл. 32. Оценката се изготвя съгласно Глава трета на Правилника за атестиране на непреподавателския състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Чл. 33. Възражения се подават по правилата в Глава четвърта на Правилника за атестиране на непреподавателския състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Чл. 34. Всички изменения и допълнения на настоящия правилник се извършват по реда на неговото приемане.

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 39 / 22.05.2019 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ