Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Акредитация Факултетна комисия по акредитация Отчети Отчет за периода Декември 2015 - Април 2016    English
Факултет по математика и информатика - Отчет за периода Декември 2015 - Април 2016

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Факултет по математика и информатика

ОТЧЕТ
НА ФАКУЛТЕТНАТА КОМИСИЯ ПО АКРЕДИТАЦИЯ
(16.12.2015 – 11.05.2016)


През отчетния период от 16 декември 2015 г. до 11 май 2016 г. Комисията по акредитация на Факултета по математика и информатика работи по следните направления:

  1. Факултетната комисия по акредитация (ФКА) се запозна с извършените от предходния състав на комисията дейности по акредитация на професионални направления и докторски програми.
  2. ФКА се запозна с действащата нормативна база, свързана с процедурите по оценяване и акредитация, провеждани от НАОА.
  3. Създаден бе нов студентски семинар „Приложения на математиката“ и през отчетния период са проведени 6 сбирки от Цикъл 1: Динамични модели с ръководител проф. д.м.н. Снежана Христова. ФКА препоръчва провеждане на редовни студентски семинари по направления 4.6. „Информатика и компютърни науки” и 1.3. „Педагогика на обучението по...” като ги обявяват в специализирана страница за научна работа на студенти на сайта на ФМИ с цел осигуряване на възможности за включване на студенти и докторанти в научноизследователската дейност чрез провеждане на редовни студентски семинари.
  4. Във връзка с необходимостта от постоянно утвърждаване на постигнатите високи стандарти в обучението по математика, информатика и методика на обучението по математика и информатика във Факултета по математика и информатика, и динамично променящата се среда, в която се осъществява съвременното обучение, ФКА планира следните задачи пред комисията: 
  • Анализ на текущото състояние на средата и условията за провеждане на обучение и научно- изследователска дейност във ФМИ и набелязване на мерки за подобряване на показателите по различните акредитационни критериални системи. 
  • Използване на резултатите от проучванията на факултетната комисия по качеството с цел набиране на предложения за повишаване на качеството на обучението във ФМИ.


Настоящият отчет е приет от Комисията чрез използване на технически средства за комуникация в периода 06-10.05.2016.

 

11.05.2016 г.

Председател на комисията:
(доц. д-р Иван Шотлеков)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ