Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Държавни изпити Програма Бизнес математика    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес математика

Факултет по математика и информатика към ПУ „Паисий Хилендарски”
Бизнес математика за ОКС бакалавър

Програма за писмен държавен изпит

Изпитът е с продължителност 4 академични часа и се състои в решаването на задачи в рамките на следните теми:

 1. Математически механизъм на застраховането. Фази. Закон за намаляващата (маржинална) възвръщаемост.
  Литература
 2. Итерационни методи за числено решаване на системи линейни уравнения - метод на проста итерация и модификация на Зайдел. Сходимост на методите и оценка на грешката.
  Литература
  • Д. Бояджиев, С. Гочева-Илиева, Л. Попова, И. Макрелов. Ръководство по числени методи - първа част, 3-то изд., ЕксПрес, Габрово, 132 стр., 2010
 3. Иконометричен анализ и моделиране с многомерна линейна регресия, анализ на грешките,  валидация и избор на модел.
  Литература
  • С. Гочева-Илиева. Лекции по Иконометрия. Европейска виртуална лаборатория по математика (ЕВЛМ), http://www.fmi-plovdiv.org/evlm/DBbg/bmatmenu/index.htm
  • M. Verbeek. A Guide to modern econometrics. John Wiley & Sons Ltd., Chishester, 2004 (2nd ed), 2012 (4th ed.)
 4. Йерархичен клъстерен анализ на данни за изучаване на потребителското търсене: видове разстояния и методи за формиране на клъстери, избор на оптимален клъстерен модел.
  Литература
  • С. Гочева-Илиева. Лекции по Маркетингови изследвания. Европейска виртуална лаборатория по математика (ЕВЛМ), http://www.fmi-plovdiv.org/evlm/DBbg/bitmenu/index.htm
  • W. Janssens, K. Wijnen, P. De Pelsmacker, P. Van Kenhove. Marketing research with SPSS, Prentice Hall, Pearson Education Ltd, Harlow, 2008
 5. Основни линейни оптимизационни модели. Графичен и симплекс метод. Метод на потенциалите за решаване на транспортна задача.
  Литература
  • С. Гочева-Илиева. Лекции по Оптимиране. Европейска виртуална лаборатория по математика (ЕВЛМ), http://www.fmi-plovdiv.org/evlm/DBbg/optimizmenu/index.htm
  • Ат. Аврамов, Ст. Грозев. Математика (с приложения в икономиката и бизнеса), АИ „Ценов“, Свищов, 2009
 6. Основни безкоалиционни игрови модели- статични и динамични. Нормална и екстензивна форма. Чисти и смесени стратегии. Видове равновесия.  Методи за намиране на равновесие.
  Литература
  • Ken Binmore. Game Theory: A very short introduction, Oxford University Press Inc., New York, 2007
  • I. K. Gezkil, P.L.Anderson. Applied Game Theory аnd Strategic Behavior, CRC Press, Taylor&Francis, 2010
 7. Статистически методи за вземане на решения. Методи за клъстеризация. Методи за класификация. Приложения в бизнеса.
  Литература
  • П. Копанов, В. Нончева, Сн. Христова. Ръководство за решаване на задачи по вероятности и статистика, Издателство на ПУ, 2012г
 8. Частичен равновесен микроикономически модел.
  Литература
 9. Макроикономически модели на икономическото равновесие.
  Литература
 10. Управление на запаси и доставки.
  Литература
  • http://web.uni-plovdiv.bg/asehri/LOGISTIKA/Zapasi
  • Г. Л. Бродецкий, Д.А.Гусе. Экономико-математические методы и модели в логистике, Москва, Издательский центр "Академия", 2012
 11. Свързаност, факторизации, сдвоявания и оцветяване на графи.
  Литература
  • М. Манев. Записки по теория на графите, ФМИ, ПУ, Таф, Пловдив, 150 стр., 2003
 12. Борсова търговия - същност и основни видове борсови сделки. Емитиране на ценни книжа - IPO (Initial Public Offering). Българска форндова борса. Извънборсов пазар.
  Литература
  • Б. Петков. Борсова търговия, УИ Стопанство, София, 1999
  • З. Боди, А. Кейн, А. Дж. Маркъс. Инвестиции, Натурела, София, 2000
 13. Дисконтни изчисления. Математически и банков дисконт. Дисконтиране с прост и сложен лихвен  и сконтов процент. Връзки между сконтов и лихвен процент. Основни финансово-математически функции и приложения: изчисляване на нетна настояща стойност (NPV) и вътрешна норма на възвръщаемост (IRR) на инвестиционни проекти.
  Литература
 14. Oсновни методи за оценка на финансовата рентабилност на инвестиционни проекти.
  a) Статични методи. Метод на оценка на дългосрочни инвестиции (Payback метод); метод на срока на откупуването на инвестицията; Метод на средногодишната норма на възвръщаемост на капитала;
  b) Динамични методи. Метод на нетната настояща стойност; Метод на вътрешната (модифицираната вътрешна) норма на възвръщаемостта на капитала инвестиран в проекта; Анализ на съотношенията „ползи-разходи” и „разходи-ефективност”.

  Литература
  • A. Shtub, J. F. Bard, S. Globerson. Project management, Prentice Hall, 1994
  • R. Dixon. Investment Appraisal. Kogan Page, London, 1994
 15. Финансови активи. Пазари и инструменти. Дялови и дългови ценни книжа. Деривати. Цени и доходност на облигациите. Срочна структура на лихвените проценти. Модели за оценяване на акции. Анализ на финансови отчети. Хеджиране.
  Литература
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ