Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Акредитация Факултетна комисия по акредитация Отчети Отчет за периода Март 2014 – Септември 2014    English
Факултет по математика и информатика - Отчет за периода Март 2014 – Септември 2014

ОТЧЕТ
НА ФАКУЛТЕТНАТА КОМИСИЯ ПО АКРЕДИТАЦИИ
(Март 2014 – Септември 2014)

През отчетния период от 1 март 2014 г. до 30 септември 2014 г. Комисията по акре­дита­ции на Факултета по математика и информатика работи по следните направления:

 1. Комисията взе участие в подготовката на документите за програмната акре­ди­та­ция на про­фесионални направления (ПН) 4.5. Математика и 4.6. Информатика и ком­­пютърни науки за докторските програми по научните специалности „Ди­ферен­ци­ални уравнения“, „Геометрия и топология“, „Изчислителна математика“, „Теория на вероятностите и математическа статистика“, „Информатика“ и „Математическо мо­делиране и приложение на математиката“.
 2. Комисията взе участие и в процеса на актуализиране на учебните програми за из­би­раемите дисциплини на след­ните магистърски специалности: „Бизнес ин­фор­ма­ти­ка с английски език”  (1 г. и 2 г.); „Софтуерни технологии"  (1 г. и 2 г.); „Обучение по информатика и инфор­ма­ци­онни технологии в училище” (1 и 2 г.); „Обучение по ин­формационни технологии в началното училище” (1 г.); „Обучение по ин­фор­ма­ци­он­ни технологии в прогим­на­зия­та”  (1 г.); „Обучение по математика в училище”  (1 г.) и „Софтуерни технологии" (за професионални бакалаври, завършили колежи по ПН 4.6.) (2 г.). 
 3. Комисията взе активно участие при провеждането на посещенията на Експертните групи за програмните акредитации по:
  1. ПН 4.6. Информатика и компютърни науки за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Ма­гис­тър“ през месец март;
  2. ПН 1.3. Педагогика на обучението по … за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър“ през месец март;
  3. ПН 4.5. Математика за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Ма­гис­тър“ и за докторските про­грами по научните специалности „Ал­геб­ра и теория на числата“ и „Ма­те­ма­ти­чески анализ“ през месец май;
  4. ПН 1.3.  Педагогика на обучението по … за докторските програми „Методика на обу­чението по математика“, „Методика на обучението по информатика“, „Ме­то­ди­ка на обучението по информатика и информационни технологии“, „Методика на обучението по математика и информационни технологии“ и „Методика на обу­чението по информационни технологии“ през месец май.
 4. Комисията взе участие в изготвянето на актуализацията на процедурите за про­веж­дане на семестриални и държавни изпити.
 5. Комисията взе участие в актуализацията на Регламента за дипломирането на сту­ден­тите по бакалавърски и магистърски програми.

Настоящият отчет е приет от Комисията чрез използване на технически средства за ко­му­­никация в периода 08-11.10.2014.

11.10.2014 г.

 

Председател на комисията:

 

(проф. д-р Манчо Манев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ