Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Научна дейност Процедури по ЗРАСРБ Заемане на академични длъжности доцент    English
Факултет по математика и информатика - доцент

Придобити по ЗРАСРБ във ФМИ на ПУ, академични длъжности "доцент"

Област на висше образование 1. Педагогически науки 
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 
Научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии 
Катедра "Компютърни технологии"
Резюмета на гл. ас. д-р Евгения Делчева Ангелова.
На 29.06.2011 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избрана гл. ас. д-р Евгения Делчева Ангелова.
Публична академична лекция: 31.10.2011 г. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки 
Научна специалност Информатика (Информационни технологии в математиката и обучение) 
Катедра "Компютърни технологии"
Резюмета на гл. ас. д-р Анна Атанасова Малинова.
На 18.07.2012 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избрана гл. ас. д-р Анна Атанасова Малинова.
Публична академична лекция: 28.11.2012 г. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки 

Научна специалност Информатика (Алгоритми и приложения) 
Катедра "Компютърни технологии" 
Резюмета на гл. ас. д-р Ангел Атанасов Голев.
На 31.10.2012 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избран гл. ас. д-р Ангел Атанасов Голев. 
Публична академична лекция: 28.11.2012 г.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика 

Научна специалност Математически анализ 
Катедра "Математически анализ"
Резюмета на гл. ас. д-р Атанаска Тенчева Георгиева.
На 14.11.2012 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избрана гл. ас. д-р Атанаска Тенчева Георгиева
Публична академична лекция: 28.11.2012 г.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика 

Научна специалност Геометрия и топология 
Катедра "Алгебра и геометрия" 
Резюмета на гл. ас. д-р Добринка Костадинова Грибачева.
На 14.11.2012 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избрана гл. ас. д-р Добринка Костадинова Грибачева.
Публична академична лекция: 28.11.2012 г.

Област на висше образование 1. Педагогически науки 
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 
Научна специалност Методика на обучението по математика 
Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" 
Резюмета на гл. ас. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина.
На 25.09.2013 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избрана гл. ас. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина
Публична академична лекция: 27.11.2013 г.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Информатика (Разпределени системи)
Катедра "Компютърни технологии"
Резюмета на гл. ас. д-р Николай Величков Павлов.
На 26.03.2014 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с преложение за избор от председателя на
Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избран гл. ас. д-р Николай Величков Павлов.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Научна специалност Геометрия и топология
Катедра "Алгебра и геометрия"
Резюмета на гл. ас. д-р Марта Костадинова Теофилова.
На 11.06.2014 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав: 

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избрана гл. ас. д-р Марта Костадинова Теофилова.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление  1.3. Педагогика на обучението по...
Научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра " Обучение по математика, информатика и информационни технологии"
Резюмета на гл. ас. д-р Стефка Йорданова Анева.
На 19.11.2014 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав: 

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избрана гл. ас. д-р Стефка Йорданова Анева.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Научна специалност Математически анализ
Катедра "Математически анализ"
Резюмета на гл. ас. д-р Христо Стефанов Кискинов.
На 19.11.2014 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избран гл. ас. д-р Христо Стефанов Кискинов. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Информатика - Софтуерни технологии
Катедра "Компютърни системи"
Резюмета на гл. ас. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева. 
На 18.03.2015 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав: 

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избрана гл. ас. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра "Софтуерни технологии"
Резюмета на гл. ас. д-р Тодорка Живкова Терзиева.
На 07.10.2015 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избрана гл. ас. д-р Тодорка Живкова Терзиева.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Научна специалност Методика на обучението по информационни технологии
Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии"
Резюмета на гл. ас. д-р Иван Илиев Шотлеков.
На 07.10.2015 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избран гл. ас. д-р Иван Илиев Шотлеков.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Научна специалност Методика на обучението по информационни технологии
Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии"
Резюмета на д-р Ивайло Пеев Старибратов.
На 18.11.2015 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав: 

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избран д-р Ивайло Пеев Старибратов. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката
Катедра "Приложна математика и моделиране"
Резюмета на гл. ас. д-р Христина Николова Кулина.
На 16.03.2016 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав: 

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избрана гл. ас. д-р Христина Николова Кулина. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Информатика
Катедра "Компютърна информатика"
Резюмета на гл. ас. д-р Емил Николов Хаджиколев. 
На 27.04.2016 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избран гл. ас. д-р Емил Николов Хаджиколев. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Информатика
Катедра "Компютърна информатика"
Резюмета на гл. ас. д-р Станка Иванова Хаджиколева.
На 12.10.2016 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избрана гл. ас. д-р Станка Иванова Хаджиколева. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Информатика
Катедра "Компютърна информатика"
Резюмета на гл. ас. д-р Николай Маринов Касъклиев.
На 12.10.2016 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избран гл. ас. д-р Николай Маринов Касъклиев.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра "Компютърни системи"
Резюмета на гл. ас. д-р Генчо Димитров Стоицов.
На 19.04.2017 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избран гл. ас. д-р Генчо Димитров Стоицов.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Изкуствен интелект
Катедра "Компютърни системи"
Резюмета на гл. ас. д-р Владимир Николаев Вълканов.
На 22.11.2017 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избран гл. ас. д-р Владимир Николаев Вълканов.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Информатика
Катедра "Компютърна информатика"
Резюмета на гл. ас. д-р Светослав Христосов Енков.
На 22.11.2017 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избран гл. ас. д-р Светослав Христосов Енков.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Информатика-Компютърна графика
Катедра "Компютърни системи"
Резюмета на гл. ас. д-р Александър Пламенов Пенев.
На 10.10.2018 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избран гл. ас. д-р Александър Пламенов Пенев.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Информатика-Изкуствен интелект
Катедра "Компютърни технологии"
Резюмета на гл. ас. д-р Тодорка Атанасова Глушкова.
На 10.10.2018 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избрана гл. ас. д-р Тодорка Атанасова Глушкова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Научна специалност Изчислителна математика
Катедра "Приложна математика и моделиране"
Резюмета на гл. ас. д-р Павлина Христова Атанасова.
На 02.10.2019 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избрана гл. ас. д-р Павлина Христова Атанасова. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Алгоритми и модели за анализ на данни
Катедра "Компютърни технологии"
Резюмета на гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова.
На 18.11.2020 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избрана гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Информатика-Софтуерни технологии
Катедра "Компютърни системи"
Резюмета на гл. ас. д-р Емил Христов Дойчев. 
На 18.11.2020 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избран гл. ас. д-р Емил Христов Дойчев. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Информатика
Катедра "Компютърна информатика"
Резюмета на гл. ас. д-р Силвия Николаева Гафтанджиева.
На 16.12.2020 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избрана гл. ас. д-р Силвия Николаева Гафтанджиева.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Научна специалност Теория на вероятностите и математическа статистика
Катедра "Математически анализ"
Резюмета на гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов. 
На 21.04.2021 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избран гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Научна специалност Математически анализ
Катедра "Образователни технологии"
Резюмета на гл. ас. д-р Стоил Иванов Иванов. 
На 20.10.2021 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

 за заемане на академичната длъжност "доцент" е избран гл. ас. д-р Стоил Иванов Иванов.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Информатика-Информационни технологии
Катедра "Компютърни системи"
Резюмета на гл. ас. д-р Ваня Ангелова Иванова.
На 21.09.2022 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избрана гл. ас. д-р Ваня Ангелова Иванова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Модели, алгоритми и приложения
Катедра "Компютърни технологии"
Резюмета на гл. ас. д-р Веселин Николаев Кюркчиев.
На 26.10.2022 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избран гл. ас. д-р Веселин Николаев Кюркчиев.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Компютърни архитектури
Катедра "Софтуерни технологии"
Резюмета на гл. ас. д-р Стоян Николов Черешаров.
На 19.04.2023 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избран гл. ас. д-р Стоян Николов Черешаров.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката
Катедра "Алгебра и геометрия"
Резюмета на гл. ас. д-р Десислава Стоянова Войникова.
На 19.04.2023 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избрана гл. ас. д-р Десислава Стоянова Войникова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката
Катедра "Математически анализ"
Резюмета на гл. ас. д-р Атанас Вълев Иванов. 
На 17.05. 2023 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избран гл. ас. д-р Атанас Вълев Иванов. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки
Научна специалност Информационни технологии в Интернет
Катедра "Софтуерни технологии"
Резюмета на гл. ас. д-р Христо Тошков Христов.
На 25.10.2023 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "доцент" е избран гл. ас. д-р Христо Тошков Христов.

 


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ