Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Научна дейност Процедури по ЗРАСРБ Заемане на академични длъжности главен асистент    English
Факултет по математика и информатика - главен асистент

Придобити по ЗРАСРБ във ФМИ на ПУ, академични длъжности "главен асистент"

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.5. Математика 
Научна специалност Изчислителна математика 
Катедра "Приложна математика и моделиране"
На 25.01.2012 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

 • проф. д.м.н. Стефка Николаева Димова
 • проф. д.м.н. Евгени Христов Христов
 • проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева
 • проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев
 • доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев

за заемане на академичната длъжност "главен асистент" е избрана ас. д-р Павлина Христова Атанасова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Информатика 
Катедра "Компютърни технологии"
На 25.01.2012 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

 • акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев
 • проф. д.т.н. инж. Тодор Атанасов Стоилов
 • доц. д-р Боян Паскалев Бончев
 • проф. д-р Станимир Недялков Стоянов
 • доц. д-р Евгения Делчева Ангелова

за заемане на академичната длъжност "главен асистент" е избран д-р Николай Величков Павлов

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки 
Научна специалност Информатика 
Катедра "Компютърни технологии"
На 10.10.2012 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

 • проф. д.м.н. Светослав Маринов Марков
 • доц. д-р Олга Добрева Рахнева
 • доц. д-р Антон Илиев Илиев
 • доц. д-р Евгения Делчева Ангелова
 • доц. д-р Христо Димитров Крушков

за заемане на академичната длъжност "главен асистент" е избран ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки 
Научна специалност Информатика 
Катедра "Компютърни технологии"
На 13.02.2013 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

 • проф. д.м.н. Светослав Маринов Марков
 • доц. д-р Олга Добрева Рахнева
 • проф. д-р Антон Илиев Илиев
 • доц. д-р Анна Атанасова Малинова
 • доц. д-р Евгения Делчева Ангелова

за заемане на академичната длъжност "главен асистент" е избрана ас. д-р Кремена Стефанова Василева.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки 
Научна специалност Информатика 
Катедра "Компютърни технологии"
На 13.02.2013 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

 • проф. д.м.н. Светослав Маринов Марков
 • доц. д-р Олга Добрева Рахнева
 • проф. д-р Минчо Пенков Сандалски
 • доц. д-р Ангел Атанасов Голев
 • доц. д-р Евгения Делчева Ангелова

за заемане на академичната длъжност "главен асистент" е избран д-р Димитър Благоев Благоев

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки 
Научна специалност Информатика
Катедра "Компютърни технологии"
На 25.09.2013 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

 • акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев
 • проф. д-р Аврам Моис Ескенази
 • проф. д-р Боян Паскалев Бончев
 • проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
 • проф. д-р Антон Илиев Илиев

за заемане на академичната длъжност "главен асистент" е избрана д-р Тодорка Атанасова Глушкова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки 
Научна специалност Информатика
Катедра "Компютърни технологии"
На 25.09.2013 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

 • акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев
 • проф. д-р Аврам Моис Ескенази
 • проф. д-р Боян Паскалев Бончев
 • проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
 • проф. д-р Антон Илиев Илиев

за заемане на академичната длъжност "главен асистент" е избран д-р Георги Иванов Шарков

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Информатика
Катедра "Компютърни системи"
На 26.03.2014 г. от  ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на           Научното жури в състав: 

 • проф. д-р Аврам Моис Ескенази
 • проф. д-р Даниела Ананиева Орозова
 • акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев
 • проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
 • проф. д-р Антон Илиев Илиев

за заемане на академичната длъжност "главен асистент" е избран ас. д-р Емил Христов Дойчев.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката
Катедра "Приложна математика и моделиране"
На 26.03.2014 г. от  ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на           Научното жури в състав: 

 • проф. д.м.н. Гено Петков Николов
 • доц. д-р Мариян Иванов Илиев
 • доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев
 • проф. д-р Снежана Георгиева Гочева - Илиева
 • проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев

за заемане на академичната длъжност "главен асистент" е избрана ас. д-р Десислава Стоянова Войникова. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Информатика
Катедра 'Компютърни системи"
На 15.10.2014 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на
Научното жури в състав: 

 • проф. д-р Аврам Моис Ескенази
 • проф. д-р Силвия Христова Илиева
 • проф. д.т.н. инж. Тодор Атанасов Стоилов
 • проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
 • проф, д-р Станимир Недялков Стоянов
за заемане на академичната длъжност "главен асистент" е избран ас. д-р Владимир Николаев Вълканов. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Информатика
Катедра "Компютърни технологии"
На 15.10.2014 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на 
Научното жури в състав:

 • проф. д-р Аврам Моис Ескенази
 • проф. д-р Силвия Христова Илиева
 • проф. д-р Асен Кънчев Рахнев 
 • проф. д-р Антон Илиев Илиев 
 • доц. д-р Анна Атанасова Малинова
за заемане на академичната длъжност "главен асистент" е избрана ас. д-р Елена Христова Тодорова.  

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Научна специалност Математически анализ
Катедра "Математически анализ"
На 08.07.2015 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:  

 • проф. д-р Андрей Иванов Захариев
 • проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов
 • проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов
 • доц. д-р Неделчо Велев Милев
 • доц. д-р Тодор Стоянов Стоянов
за заемане на академичната длъжност "главен асистент" е избрана ас. д-р Милена Димова Петкова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Научна специалност Математически анализ
Катедра "Математически анализ"
На 08.07.2015 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:  

 • проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов
 • проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов
 • проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов
 • проф. д-р Андрей Иванов Захариев
 • доц. д-р Тодор Стоянов Стоянов
за заемане на академичната длъжност "главен асистент" е избран д-р Слав Иванов Чолаков.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката
Катедра " Приложна математика и моделиране"
На 06.07.2016 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

 • проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев
 • проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева
 • проф. д.м.н. Леда Димитрова Минкова
 • доц. д-р Ирена Милкова Иванова
 • доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев
за заемане на академичната длъжност "главен асистент" е избран ас. д-р Атанас Вълев Иванов.  

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Информатика
Катедра "Компютърни технологии"
На 11.10.2017 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

 • проф. д-р Кольо Златанов Онков
 • проф. д-р Аврам Моис Ескенази
 • проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
 • доц. д-р Евгения Делчева Ангелова
 • доц. д-р Анна Атанасова Малинова
за заемане на академичната длъжност "главен асистент" е избрана ас. д-р Мая Василева Стоева.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Информатика
Катедра "Компютърни технологии"
На 11.10.2017 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

 • проф. д-р Кольо Златанов Онков
 • проф. д-р Аврам Моис Ескенази
 • проф. д-р Антон Илиев Илиев
 • доц. д-р Евгения Делчева Ангелова
 • доц. д-р Анна Атанасова Малинова
за заемане на академичната длъжност "главен асистент" е избрана ас. д-р Мария Тонкова Василева.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Информатика
Катедра "Компютърна информатика"
На 11.10.2017 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

 • проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков
 • проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов
 • проф. д-р Росица Желязкова Донева
 • доц. д-р Красимира Минкова Иванова
 • доц. д-р Елена Петрова Сомова
за заемане на академичната длъжност "главен асистент" е избран ас. д-р Георги Петров Пашев.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Информатика
Катедра "Компютърна информатика"
На 11.10.2017 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

 • проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков
 • проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов
 • проф. д-р Росица Желязкова Донева
 • доц. д-р Красимира Минкова Иванова
 • доц. д-р Елена Петрова Сомова
за заемане на академичната длъжност "главен асистент" е избрана ас. д-р Силвия Николаева Гафтанджиева.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Информатика
Катедра "Компютърни системи"
На 11.10.2017 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

 • проф. д-р Кольо Златанов Онков
 • проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
 • проф. д-р Станимир Недялков Стоянов
 • доц. д-р Деляна Димчева Димова
 • доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева
за заемане на академичната длъжност "главен асистент" е избрана ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Информатика
Катедра "Софтуерни технологии"
На 10.10.2018 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

 • проф. д-р Кольо Златанов Онков
 • проф. д-р Христо Димитров Крушков
 • проф. д-р Станимир Недялков Стоянов
 • доц. д-р Деляна Димчева Димова
 • доц. д-р Ангел Атанасов Голев
за заемане на академичната длъжност "главен асистент" е избран инф. д-р Стоян Николов Черешаров.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Научна специалност Методика на обучението по информационни технологии
Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии"
На 10.10.2018 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

 • проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова
 • проф. д-р Коста Андреев Гъров
 • проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
 • доц. д-р Димитрина Иванова Брънекова
 • доц. д-р Стефка Йорданова Анева

за заемане на академичната длъжност "главен асистент" е избрана преп. д-р Кирина Димитрова Бойкова.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Научна специалност Методика на обучението по информационни технологии
Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии"
На 10.10.2018 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

 • проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова
 • проф. д-р Коста Андреев Гъров
 • проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
 • доц. д-р Димитрина Иванова Брънекова
 • доц. д-р Стефка Йорданова Анева

за заемане на академичната длъжност "главен асистент" е избрана преп. д-р Деница Ангелова Шаркова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Информатика
Катедра "Компютърни системи"
На 12.02.2020 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

 • акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев
 • проф. д.н. Любка Атанасова Дуковска 
 • проф. д-р Даниела Ананиева Орозова 
 • проф. д-р Ангел Атанасов Голев
 • проф. д-р Антон Илиев Илиев 
за заемане на академичната длъжност "главен асистент" е избрана ас. д-р Ася Тодорова Тоскова. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Информатика
Катедра "Компютърни технологии"
На 12.02.2020 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

 • акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев
 • проф. д-р Кольо Златанов Онков
 • проф. д-р Даниела Ананиева Орозова 
 • проф. д-р Ангел Атанасов Голев
 • проф. д-р Антон Илиев Илиев 
за заемане на академичната длъжност "главен асистент" е избран ас. д-р Веселин Николаев Кюркчиев. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Научна специалност Математически анализ
Катедра "Математически анализ"
На 23.09.2020 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

 • проф. д-р Боян Георгиев Златанов
 • проф. д-р Андрей Иванов Захариев
 • доц. д-р Христо Стефанов Кискинов
 • доц. д-р Велика Николаева Кунева
 • доц. д-р Мариян Неделчев Милев
за заемане на академичната длъжност "главен асистент" е избран ас. д-р Атанас Василев Илчев.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Информатика
Катедра "Компютърни системи"
На 23.09.2020 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

 • акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев
 • проф. д.н. Любка Атанасова Дуковска
 • проф. д-р Ангел Атанасов Голев
 • проф. д-рн Силвия Христова Илиева
 • проф. д-р Станимир Недялков Стоянов
за заемане на академичната длъжност "главен асистент" е избрана д-р Венета Веселинова Табакова-Комсалова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Информатика
Катедра "Компютърни системи"
На 20.09.2021 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

 • проф. д-р Владимир Василев Монов
 • проф. д-р Мария Петкова Христова
 • проф. д-р Антон Илиев Илиев
 • проф. д-р Ангел Атанасов Голев
 • доц. д-р Емил Христов Дойчев 
за заемане на академичната длъжност "главен асистент" са избрани: д-р Александър Петров Петров, д-р Борислав Петров Тосков и д-р Йордан Георгиев Тодоров.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Информатика
Катедра "Компютърни системи"
На 23.02.2022 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

 • чл.-кор. проф. д.н. Любка Атанасова Дуковска 
 • проф. д-р Владимир Василев Монов
 • проф. д-р Станимир Недялков Стоянов
 • доц. д-р Емил Христов Дойчев
 • доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова
за заемане на академичната длъжност "главен асистент" е избран ас. д-р Мартин Георгиев Василев.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Информатика
Катедра "Софтуерни технологии"
На 20.07.2022 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

 • проф. д-р Даниела Ананиева Лангова-Орозова 
 • проф. д-р Кольо Златанов Онков
 • проф. д-р Ангел Атанасов Голев
 • проф. д-р Тодорка Живкова Терзиева
 • доц. д-р Емил Христов Дойчев
за заемане на академичната длъжност "главен асистент" е избран ас. д-р Стефан Димитров Ставрев.
Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Научна специалност Методика на обучението по информатика
Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии"
На 20.07.2022 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:
 • проф. д-р Коста Андреев Гъров
 • проф. д-р Тодорка Живкова Терзиева
 • доц. д-р Габриела Георгиева Кирякова
 • доц. д-р Даниела Тодорова Кожухарова
 • доц. д-р Иванка Минчева Георгиева
за заемане на академичната длъжност "главен асистент" за нуждите на ПУ "Паисий Хилендарски", Филиал - гр. Смолян, е избрана ас. д-р Илияна Петрова Чакърова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Информатика
Катедра "Компютърни технологии"
На 22.03.2023 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

 • проф. д-р инж. Кольо Златанов Онков 
 • проф. д-р инж. Гриша Валентинов Спасов
 • проф. д-р Ангел Атанасов Голев
 • проф. д-р Антон Илиев Илиев
 • проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
за заемане на академичната длъжност "главен асистент" е избран ас. д-р Симеон Деков Монов.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Информатика
Катедра "Компютърна информатика"
На 19.07.2023 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

 • проф. д-р Ангел Атанасов Голев
 • проф. д-р Елена Петрова Сомова
 • доц. д-р Деляна Димчева Димова
 • доц. д-р Маргарита Николаева Терзийска
 • доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева
за заемане на академичната длъжност "главен асистент" е избрана ас. д-р Маргарита Василева Гочева.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Информатика
Катедра "Компютърни системи"
На 19.07.2023 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

 • чл.-кор проф. д.н. Любка Атанасова Дуковска
 • проф. д-р Владимир Василев Монов
 • проф. д-р Станимир Недялков Стоянов
 • доц. д-р Емил Христов Дойчев
 • доц. д-р Ваня Ангелова Иванова
за заемане на академичната длъжност "главен асистент" е избран д-р Пенчо Йорданов Малинов.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Научна специалност Геометрия и топология
Катедра "Алгебра и геометрия"
На 19.07.2023 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

 • проф. д.м.н. Манчо Христов Манев
 • чл.-кор. проф. д.м.н. Стефан Петров Иванов
 • проф. д.м.н. Веселин Тотев Видев
 • доц. д-р Юлиан Цанков Цанков
 • доц. д-р Мирослава Тенева Иванова 
за заемане на академичната длъжност "главен асистент" е избрана ас. д-р Веселина Руменова Тавкова.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ