Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Проекти    English
Факултет по математика и информатика - Проекти

EIT HEI Initiative "Innovation Capacity Building for Higher Education", InnoChange: Driving Change, Capacity Building Towards Innovative, Entrepreneurial Universities, 2021–2023.

Факултетът по математика и информатика на ПУ е партньор в проект № Д01-205/23.11.2018 на тема: Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)“, финансирана от МОН.

Факултетът по математика и информатика на ПУ е партньор в проект BG05M2OP001-1.001-0003-С01: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ (ЦВП по Информатика и ИКТ), финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

На 19-ти октомври 2023 г. от 10.00 часа се проведе официална церемония „Откриване на инфраструктурен комплекс“ във връзка с изпълнението на проект по процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ – Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 – Договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“.

Центърът за върхови постижения по Информатика и Информационни и комуникационни технологии откри уникален комплекс за дигитална трансформация и високопроизводителни пресмятания

Международен проект „Нови правила за оценяване на математическите компетенции“ - New Rules for Assessing Mathematical Competencies (RULES_MATH), Erasmus+ project 2017-ES01-KA203-038491

Научен проект НИ13 ФМИ-002 (2013-2014), тема:  „Интеграция на ИТ в научните изследвания по математика, информатика и педагогика на обучението”

Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 ,,Студентски практики”

Проект № BG051РО001-3.1.07-0009 „Повишаване на качеството на обучение по информатика и ИКТ във ФМИ при ПУ чрез създаване и прилагане на устойчив модел за актуализация на учебните планове и програми, съобразно стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“ и изискванията на трудовия пазар“

Проект BG161PO003-1.2.02-0042-C0001 „Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ „Паисий Хилендарски”

Международен проект ”Европейска интеграция Югоизточна Европа ІІ. Европейска интеграция на икономики и пазари на труда чрез TVET”

Факултетът по математика и информатика на ПУ е партньор в проект на тема: "Национален център за високопроизводителни и разпределени пресмятания (НЦВРП)", финансиран от МОН, договори: ДО1-221/03.12.2018 и ДО1-271/16.12.2019.

Horizon 2020, 824544, Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research (SPEAR), 2019-2022.

ERASMUS+, 2020-1-PT01-KA203-078646, Promoting Sustainability as a Fundamental Driver in Software Development Training and Education (Sustrainable), 2020-2023.

Проект Erasmus+, 2021-1- CY01-KA220-SCH-000032567 “Насоки за осигуряване на обучението в сферата на изкуствения интелект (ИИ) на ученици от 7. – 12. клас

Проект Erasmus+, 2021-1-PL01-KA220-SCH-000034458 BYOD – Learning – “Learning at Any Time, at Any Place via any Device”

Проект ОМНИА, № BG05M2OP001-2.016-0007, процедура „Модернизация на висшите училища“, Ооперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ