Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Акредитация Факултетна комисия по акредитация Отчети Oтчет за периода Март 2013 - Септември 2013    English
Факултет по математика и информатика - Oтчет за периода Март 2013 - Септември 2013

ОТЧЕТ
НА ФАКУЛТЕТНАТА КОМИСИЯ ПО АКРЕДИТАЦИЯ
(Март 2013 – Септември 2013)

През отчетния период 1 март 2013 г. – 30 септември 2013 г. Комисията по акре­дита­ция към Факултета по математика и информатика продължи своята работа по следните основни задачи:

 1. ФКА обсъди и предложи за приемане от Факултетния съвет на ФМИ подготвените актуализирани и оформени учебни програми за 21 (двадесет и една) избираеми дисциплини за редовно обу­че­ние, 8 (осем) избираеми дисциплини за задочно обучение и 1 (една) факултативна дисциплина. 
 2. ФКА обсъди и предложи за приемане от ФС на ФМИ частични промени с цел актуализация на учебните планове на специ­ал­нос­тите „Математика”, „Приложна математика” и „Бизнес математика”, влизащи в сила от учеб­на­та 2013/2014 година.
 3. ФКА прие и предложи на ФС на ФМИ да утвърди актуализираните учебни планове за ОКС „Бакалавър”:
  • Влизащи в сила от учебната 2013/2014 година на следните специалности: „Ин­форматика” (редовно и задочно обучение); „Бизнес информационни тех­нологии” (редовно и задочно обучение); „Софтуерни технологии и дизайн” (ре­довно и задочно обучение); „Бизнес математика” (редовно обучение).
  • За спец. „Информатика” (редовно и задочно обу­че­­ние) за започналите обучението си през: учебната 2012/2013 година (от ІІ курс); учебната 2011/2012 година (от ІІІ курс); учебната 2010/2011 година (от ІV курс).
  • За спец. „Бизнес информационни технологии” (редовно и задочно обучение) за започналите обучението в тази специалност през: учебната 2012/2013 го­ди­на (от ІІ курс); учебната 2011/2012 година (от ІІІ курс); учебната 2010/2011 го­дина (от ІV курс).
 4. ФКА прие и предложи на ФС на ФМИ да утвърди да утвърди актуализираните ква­ли­фикационни характеристики на учебните планове за ОКС „Бакалавър”на спе­ци­ал­ностите: „Математика”, „Приложна математика”, „Бизнес математика”, „Мате­ма­тика и информатика”, „Информатика”, „Бизнес информационни технологии” и „Соф­туерни технологии и дизайн”.
 5. ФКА организира актуализирането на учебни програми на задължителните дис­цип­ли­ни по новите учебни планове за всички бакалавърски специалности.
 6. ФКА разгледа и предложи за утвърждаване на  комплекта актуализирани учебни програми за бакалавърските специалности на задължителните дисциплини, отговарящи на новите учебни планове.

Настоящият отчет е приет от ФКА чрез използване на технически средства за ко­му­­никация в периода 27–30.09.2013 г. 30.09.2013 г.

Председател на комисията:

(проф. д-р Манчо Манев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ