Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Акредитация Факултетна комисия по акредитация Отчети Отчет за периода Март 2012 – Септември 2012    English
Факултет по математика и информатика - Отчет за периода Март 2012 – Септември 2012

ОТЧЕТ
НА ФАКУЛТЕТНАТА КОМИСИЯ ПО АКРЕДИТАЦИЯ
(Март 2011 – Септември 2012)


На 29.02.2012 г. (Протокол №6) ФС на ФМИ прие актуализиран план за дейността на Факултетната комисия по акредитация през 2012 г. За да отчете своята работа и във връзка със задача 4, комисията внася за разглеждане настоящия документ.

По задача 1. Актуализация на методическия стандарт за учебна програма. (Срок: април 2012 г.)

Задачата беше успешно завършена и на 18.04.2012 (Протокол №8) ФС на ФМИ прие актуализиран модел за изготвяне на учебна програма за всички дисциплини на бакалавърските специалности.

По задача 2. Актуализация на учебните програми и прилагане на методическия стандарт за дисциплините от бакалавърската степен. (Срок: юни 2012 г.)
Всички катедри проведоха катедрени съвети, на които обсъдиха и приеха актуализираните учебни програми (по новия модел за изготвяне на учебна програма) за дисциплините от бакалавърските специалности. Приетите учебни програми постъпиха в Комисията по акредитация за разглеждане и представяне пред ФС. За специалност Информатика постъпиха 72 учебни програми (36 за редовно и 36 за задочно обучение). За специалност Бизнес информационни технологии – 62 учебни програми (31 за редовно и 31 за задочно обучение). Включени са само дисциплините до 3 курс по тази специалност. Учебните програми за дисциплините от 4 курс са в процес на разработване. За специалност Математика – 26 учебни програми. За специалност Математика и информатика – 38 учебни програми. За специалност Приложна математика – 27 учебни програми. В този пакет не са включени учебни програми за избираемите и факултативните дисциплини. За всички такива дисциплини, които ще се провеждат през 2012/13 учебна година, трябва учебните им програми да се актуализират по новия методически стандарт по време на учебната година. На 20.06.2012 г. (Протокол №10) ФС на ФМИ утвърди предложениете учебни програми.Актуализирани са с решения на катедрените съвети и 70 учебни програми за бакалавърските специалности в 6 други факултета на ПУ, за които отговаря ФМИ. На 18.07.2012 г. (Протокол №11) ФС на ФМИ утвърди този комплект учебни програми.

По задача 3. Актуализация на учебните програми и прилагане на методическия стандарт за дисциплините от магистърската степен. (Срок: юни 2012 г.)
По тази задача съвместно с ръководителите на катедри и отговорниците за съответните магистърски програми бяха актуализирани учебните програми за всички дисциплини. Обработени са 140 учебни програми. На 20.06.2012 г. (Протокол №10) ФС на ФМИ утвърди предложените учебни програми.

По задача 4. Семестриален отчет на комисията. (Срок: септември 2012 г.)
Представя се настоящия отчет, приет от Комисията чрез използване на технически средства за комуникация в периода 03-06.10.2012.

08.10.2012 г.


Председател на комисията:


(доц. д-р Манчо Манев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ