Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Акредитация Факултетна комисия по акредитация Отчети Отчет за периода Декември 2011 – Февруари 2012    English
Факултет по математика и информатика - Отчет за периода Декември 2011 – Февруари 2012

ОТЧЕТ
НА ФАКУЛТЕТНАТА КОМИСИЯ ПО АКРЕДИТАЦИЯ
(Декември 2011 – Февруари 2012)

               
На 14.12.2011 г. ФС на ФМИ избра Факултетна комисия по акредитация (ФКАкр) и определи актуални задачи пред нея. Съгласно задача 7, ФКАкр внася за разглеждане от ФС настощия отчет.

Задача 1. Актуализация на методическия стандарт за учебен план. (Срок: декември 2011 г.)
Проведеният на 19.12.2011 г. Академичен съвет определи (Протокол № 9) нови срокове за актуализация на учебните планове – месец февруари 2012 г. за ECTS формата на учебния план и актуализацията им до месец май 2012 г., а месец юни 2012 г. е срокът за учебните програми. В тази връзка Комисията предложи за актуализация от ФС на 29.02.2012 г. методичния стандарт за учебен план на ОКС Бакалавър и се приеха съответните обновявания на отделните учебни планове за ОКС Бакалавър.

Задача 2. Актуализация на методическия стандарт за учебна програма. (Срок: януари 2012 г.)
Започна работата по тази задача. Срокът беше удължен от АС.

Задача 3. Актуализация на процедурата за отработване на пропуснатите часове.(Срок: януари 2012 г.)

Задача 4. Актуализация на регламента за учебните стажове и практики. (Срок: януари 2012 г.)

Задача 5. Актуализация на процедурите за провеждане на семестриални и държавни изпити, както и защити на дипломни работи. (Срок: февруари 2012 г.)
Документите по задачи 3-5 бяха разработени от комисията, предложени и приети от ФС на 25.01.2012 г.

Задача 6. Актуализация на учебните програми и прилагане на методическия стандарт съвместно с ръководителите на катедри. (Срок: март 2012 г.)
По тази задача работата предстои и ще се спази новият срок от АС - месец юни 2012 г.

Освен по формулираните от ФС актуални задачи, ФКАкр работи по изготвяне на 4 справки във връзка със следакредитационния контрол по професионалното направление 4.5. Математика и 5 справки за материално-техническата и информационна база във връзка с институционалната акредитация на ПУ. Изготвен беше общ документ за измерителите на институционалната акредитация на ПУ, включващ съответните обобщения и документи. Съгласувани с Комисията бяха още 10 регламента за дейността на ФМИ, приети от ФС на 15.02.2012 г. и 29.02.2012 г. Подготвени бяха обща и 6 квалификационни характеристики на бакалавърските специалности, приети от ФС на 29.02.2012 г.

Комисията предлага на ФС да утвърди нови актуални задачи за дейността ѝ през следващия семестър:
Задача 1. Актуализация на методическия стандарт за учебна програма. (Срок: април 2012 г.)
Задача 2. Актуализация на учебните програми и прилагане на методическия стандарт съвместно с ръководителите на катедри. (Срок: юни 2012 г.)
Задача 3. Семестриален отчет на комисията. (Срок: септември 2012 г.)

Дата: 27.02.2012 г.

Председател на комисията:
(доц. д-р Манчо Манев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ