Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Частични промени в учебни планове    English
Факултет по математика и информатика - Частични промени в учебни планове

ЧАСТИЧНИ ПРОМЕНИ В УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

1) Протокол №9 от 02.07.2008 г.частична промяна в учебния план на специалност “Обучение по информатика и  информационни технологии в училище” (магистър 1 и 2 години) . 

ФС прие предложението за следната промяна в учебния план на специалност “Обучение по информатика и информационни технологии в училище” (магистър 1 и 2 години):  обучението завършва  с “Практико-приложен държавен изпит, който се състои в изнасянето и защита на разработени от студента уроци или защита на дипломна работа”.

2) Протокол № 10 от 24.09.2008 г. частични промени в учебни планове
  ФС прие следните частични промени в учебните планове за специалностите във ФМИ (бакалаври и магистри): 
   1. Оценяването на държавния изпит (писмен или защита на дипломна работа) да става само с цели числа (в сила от учебната 2008/09 г.).
   2.  Да се направят следните промени в учебните планове (за бакалаври и магистри):

 1. В учебните планове на всички бакалавърски специалности, кредитите за държавен изпит се променят на 10, а за магистърските – на 15 (съгласно НАРЕДБА    № 21 от 30.09.2004 г, глава 2, чл.10).
 2. В дипломата за завършване на всяка специалност, дисциплината “Обзорни лекции” да бъде на отделен ред и в графата “форма на изпитване” да се постави “–“.  В преамбюла на учебните планове да се впише, че кредити за дисциплината “Обзорни лекции” се дават при успешно положен държавен изпит.
 3. Във всички учебни планове в графа “форма на изпитване” думата “заверка” да се замени с “–“.
 4. В учебните планове на всички специалности в преамбюла  да се промени изречението в 8ми абзац така: “Дисциплината спорт е факултативнадисциплина. Кредити от спорт се получават, ако студентът има оценка. В противен случай тези кредити могат да се набавят отдруги факултативни или от допълнителни избираеми дисциплини”.
 5. Формата на изпитване за дисциплината “Спорт” през пролетния триместър на ІІ курс да бъде променена на “текуща оценка”.
 6. В учебните планове на специалностите “Математика и информатика” и “Информатика” за редовно и задочно обучение броят на учебните дисциплини и кредитите по тях да е един и същ (съгласно Наредба    № 21 от 30.09.2004 г, глава 2, чл. 9). Уеднаквяването да стане поетапно по курсове.
 7. На специалност “Математика и информатика”, хорариумът на дисциплината “Хоспитиране” за редовно обучение да бъде променен от 0+30 на 0+0+30, а за задочно обучение от 0+20 на 0+0+20 и да завършва с “текуща оценка”; на дисциплината “Текуща педагогическа практика” за редовно обучение да бъде променено от 0+50 на 0+0+50, а за задочно от 0+30 на 0+0+30;
 8. Един кредит се присъжда за 25-30 академични часа, а не астрономически (съгласно тълкование на Началника на Учебен отдел г-н Бойков на наредба  № 21 от 30.09.2004 г, глава 2, ал. 9).
 9. В учебния план на магистърската специалност “Обучение по информатика и информационни технологии в училище” (2 години) дисциплината “Хоспитиране” да завършва с “текуща оценка”.
 10. В учебния план на магистърската специалност “Обучение по информатика и информационни технологии в училище” (1 и 2 години) да се промени последният ред по следния начин: в графата “наименование на дисциплина” да се замени “Подготовка и полагане на     практико-приложен държавен изпит” с “Подготовка и полагане на практико-приложен държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа”; в графата “хорариум” да се замени “0+40” с “–“.

3) Протокол №11 от 29.10.2008 г.актуализация на учебния план за квалификация “Учител по информатика и информационни технологии”.
   ФС прие следните частични промени в учебния план за квалификация «Учител по информатика и информационни технологии»:
  1. Учебният план да се преименува от “Учител по информатика” в “Учител по информатика и информационни технологии”
   2. Да се направят следните промени в учебния план: Дисциплината “Програмиране (Въведение в информатиката и увод в програмирането) от 24 часа лекции на 12 часа лекции; Дисциплината “Информационни системи и бази от данни” от 24 часа лекции на 12 часа лекции; Всички дисциплини завършващи със “зачот” да завършван с “текуща оценка”.

4) Протокол № 13 от 04.02.2009 г. – приемане на Учебен план за нова специалност.
ФС прие  да се предложи на АС на ПУ “Паисий Хилендарски” да утвърди откриването, учебните планове и квалификационните характеристики на новата бакалавърска специалност “Бизнес информационни технологии” (редовно и задочно обучение) за КСК-2009 към Факултета по математика и информатика.

5) Протокол № 17 от 24.06.2009 г. частични промени в учебни планове 
ФС прие следните частични промени в учебните планове за специалнос­тите във ФМИ:
І. За специалностите Математика и информатика, Математика, Приложна математика, Информатика в редовна форма на обучение:

 • Дисциплината Английски език в I курс от 2 триместъра по 60 часа упражнения да стане 2 триместъра по 50 часа упражнения.
 • Дисциплината Спорт в I и II курс от 6 триместъра по 20 часа упражнения да стане 4 триместъра по 20 часа упражнения, които да са в Зимен и Пролетен триместър на I курс и Есенен и Зимен триместър на II курс.
 • Дисциплината Обзорни лекции в IV курс, Пролетен триместър, от 30 часа лекции да стане 20 часа лекции.

ІІ. За специалността Математика и информатика в редовна форма на обучение:

 • Дисциплината Интегриран практикум по информатика в IV курс, Есенен триместър, от 40 часа упражнения да стане 30 упражнения.
 • Дисциплината Аудиовизуални и информационни технологии в обучението в IV курс, Зимен триместър, от 20 часа лекции и 20 часа упражнения да стане 10 часа лекции и 10 часа упражнения.
 • Дисциплината Текуща педагогическа практика в IV курс, Зимен триместър, от 50 часа упражнения да стане 45 часа упражнения.
 • Дисциплината Преддипломна педагогическа практика в IV курс, Пролетен триместър, от 80 часа упражнения да стане 75 часа упражнения.
 • Избираемата дисциплина от IV курс, Пролетен триместър, да се премести в IV курс, Зимен триместър.

ІІІ. За специалностите Математика и Приложна математика:

 • Дисциплината Математически анализ 4 във II курс, Зимен триместър, от 40 часа лекции и 40 часа упражнения да стане 40 часа лекции и 30 часа упражнения.
 • Дисциплината Диференциална геометрия в III курс, Есенен триместър, от 40 часа лекции и 40 часа упражнения да стане 40 часа лекции и 30 часа упражнения.
 • Дисциплината Механика в IV курс, Зимен триместър, от 40 часа лекции и 40 часа упражнения да стане 30 часа лекции и 40 часа упражнения.

ІV. За специалността Математика:

 • Дисциплината Алгебра 2 в III курс, Есенен триместър, от 40 часа лекции и 40 часа упражнения да стане 30 часа лекции и 40 часа упражнения.

V. За специалността Приложна математика:

 • Дисциплината Алгебра във II курс, Зимен триместър, от 40 часа лекции и 40 часа упражнения да стане 40 часа лекции и 30 часа упражнения.

VІ. За специалността Информатика в редовна форма на обучение:

 • Дисциплините Курсов проект 1, Курсов проект 2, Курсов проект 3, Курсов проект 4, Курсов проект 5 от по 40 часа упражнения да станат по 30 часа упражнения.
 • Дисциплината Дискретна математика във II курс, Пролетен триместър, от 30 часа лекции и 30 часа упражнения да стане 30 часа лекции и 20 часа упражнения.
 • Дисциплината Операционни системи във II курс, Пролетен триместър, от 30 часа лекции и 30 часа упражнения да стане 30 часа лекции и 20 часа упражнения.
 • Дисциплината Бази от данни в III курс, Есенен триместър, от 30 часа лекции и 30 часа упражнения да стане 30 часа лекции и 20 часа упражнения.
 • Дисциплината Компютърна лингвистика в IV курс, Есенен триместър, от 30 часа лекции и 20 часа упражнения да стане 20 часа лекции и 20 часа упражнения.
 • Дисциплината Методи на транслация в IV курс, Зимен триместър, от 30 часа лекции и 20 часа упражнения да стане 20 часа лекции и 20 часа упражнения.
 • Дисциплината Управление на проекти в IV курс, Пролетен триместър, от 30 часа лекции и 20 часа упражнения да стане 20 часа лекции и 20 часа упражнения.

VІІ. За специалността Бизнес информационни технологии в редовна форма на обучение:

 • Дисциплините Курсов проект 1, Курсов проект 2, Курсов проект 3 от по 40 часа упражнения да станат по 30 часа упражнения.
 • Дисциплината Право и правни системи от I курс, Есенен триместър, да се премести във II курс, Есенен триместър.
 • Дисциплината Основи на компютърната информатика от I курс, Зимен триместър, да се премести в I курс, Есенен триместър.
 • Дисциплината Програмиране от I курс, Пролетен триместър, да се премести в I курс, Зимен триместър.
 • Дисциплината Обектно-ориентирано програмиране от II курс, Есенен триместър, да се премести в I курс, Пролетен триместър.

VІІІ. За специалностите Математика и информатика, Информатика и Бизнес информационни технологии в задочна форма на обучение:

 • Всички дисциплини да бъдат с хорариум 50% от хорариума на съответните дисциплини в редовната форма на обучение.

След частичните промени учебните планове на редовна форма на обучение стават с общ хорариум съответно: МИ-2430; М - 2250; ПМ-2270; И-2260; БИТ-2260. 

6) Протокол №22 от 10.02.2010 г. Приемане на приравнителни Учебни планове за бакалавърска специалност „Бизнес информационни технологии” (редовно и задочно) към ФМИ.
 ФС прие  да се предложи на АС на ПУ “Паисий Хилендарски” да утвърди два нови приравнителни учебни планове и квалифика­ционните характеристики за бакалавърска специалност “Бизнес информационни технологии” (редовно и задочно обучение) към Факултета по математика и информатика, отнасящи се за професионални бакалаври, завършили колежи от направления 3.7 Администрация и управления или 3.8 Икономика. 

7) Протокол № 23 от 10.03.2010 г. – частични промени в учебен план
ФС прие да се предложи на АС на ПУ “Паисий Хилендарски” да утвърди преработения учебен план на професионална квалификация „Учител по математика”.

8) Протокол №30 от 20.10.2010 г. корекция в учебния план за ОКС „Магистър” на специалност „Обучение по математика в училище”.
ФС  прие следната техническа корекция в титулната страница на учебния план за ОКС „Магистър” на специалност „Обучение по математика в училище”: срещу професионална квалификация да бъде записано  „Учител по математика”, вместо „Педагог по математика”.

9) Протокол №40 от 13.07.2011 г. промяна в учебния план на магистърска програма „Софтуерни технологии”; предложение за разкриване на нова трета специалност «Бизнес математика» в направление 4.5. Математика; частични промени в учебните планове на специалностите «Математика» и «Приложна математика»;

1. ФС прие и предлага за утвърждаване от АС на ПУ „Паисий Хилендарски” промяната в учебните планове на магистърска специалност „Софтуерни технологии” (1г. и 2 г.).

 2. ФС прие предложението за разкриване на нова трета специалност „Бизнес математика” в направление 4.5. Математика.
3. ФС прие и предлага за утвърждаване от АС на ПУ „Паисий Хилендарски” следните частични промени в учебните планове на специалностите „Математика и „Приложна математика”:

 •  Да се преименува дисциплината „Числени методи 1” в „Компютърни методи на числения анализ” за ІІІ курс, специалност „Приложна математика”.
 •  Да се преименува дисциплината „Числени методи 2” в „Числено решаване на диференциални уравнения” за ІV курс, специалност „Приложна математика”.
 •  Да се преименува дисциплината „Механика” в „Аналитична механика” за ІV курс, специалност „Приложна математика”.
 •  Да се преименува дисциплината „Механика” в „Аналитична механика” за ІV курс, специалност „Математика”.

10) Протокол № 42 от 21.09.2011 г. приемане на нов учебен план.

       1. ФС прие Учебен план и квалификационна характеристика на спец. „Бизнес математика” (ОКС бакалавър).
       2. ФС на ФМИ предлага на  Академичния съвет да вземе следните решения:

       Ако студент от ОКС "Магистър" при ФМИ:

       а) не е завършил семестриално (не е успял да положи успешно изпит по дисциплина от учебния план в срок до втория държавен изпит в годината на завършване);

    б) не е успял да положи успешно държавен изпит на една от двете посочени дати в годината на завършване или  на една от двете посочени дати в годината следваща годината на завършване се отстранява.

       Възстановяването на студентски права се извършва след внасяне на следните такси:
       а) При невзети над 50% от семестриалните изпити – две действащи семестриални такси;
       б) При невзети под 50% от семестриалните изпити – една действаща семестриална такса;
       в) Ако няма невзети семестриални изпити – половин действаща семестриална такса.

11) Протокол № 2 от 14.12.2011 г.
   1. ФС прие следния регламент при изготвяне на графиците за изпитните сесии и разписанията на учебните занятия: 10 дена преди началото на изпитните сесии, съответно триместрите те ще се публикуват. Корекции ще се правят до 3 дена след тяхното публикуване. В срок до 20.12.2011 г. (вторник) могат да се направят корекции в разписанията за редовно обучение за Зимния триместър.
     2. ФС прие регламент за ползване на мобилна компютърна зала.  

12) Протокол № 4 от 25.01.2012 г.
    1. ФС прие регламент за организация на практическото обучение на студенти по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии.
        2.  ФС прие регламент за отработване на пропуснати часове със студенти по бакалавърски програми.
     3. ФС прие регламент за дипломирането на студентите по бакалавърски и магистърски програми и следната промяна: „за да бъде зачислен като дипломант, е необхо¬димо студентът да има към датата на зачисляване успех от семестриалните изпити най-малко „добър”, вместо „добър (4.00)”.
      4.  ФС прие специфични правила за провеждане на изпит по специалността при прием на докторанти във Факултета по математика и информатика на Пловдивски университет «Паисий Хилендарски».

13)  Протокол № 7 от 14.03.2012 г.
   ФС прие да се предложи на АС на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” да утвърди актуализираните основни характеристики на учебния план за ОКС „Магистър” във ФМИ и актуализираните квалификационни характеристики на следните магистърски специалности към ФМИ: „Приложна математика”, „Софтуерни технологии”, „Бизнес информатика с английски език”, „Обучение по математика в училище”, „Обучение по информатика и информационни технологии в училище”, „Обучение по информационни технологии в началното училище” и „Обучение по информационни технологии в прогимназията”.

14) Протокол № 7 от 14.03.2012 г.
 
    1. ФС прие актуализиран модел за изготвяне на учебна програма за всички дисциплини на магистърските специалности.
     2.  ФС прие следното предложение: в срок до 12.06.2012 г. катедрите да актуализират учебните програми на всички дисциплини (за които отговаря катедрата) на магистърските специалности и да ги представят на комисията по акредитация. Избираемите дисциплини ще се актуализират поетапно.
   3. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” на следното предложение за частична промяна в Учебния план за ІІІ курс на специалност „Математика и информатика”:

 •  Размяна на местата на дисциплините в учебния план на спе­ци­ал­ност „Математика и информатика” за III курс:
  „Комплексен анализ” от Б триместър във В триместър и
  „Теория на числата” от В триместър в Б триместър,

влизаща в сила от учебната 2012/2013 година.

     4. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” на следното предложение за частична промяна в Учебния план за ІV курс на специалност „Приложна математика”:

 •  Часовете за семинарни упражнения за учебната дисциплина „Математическо оптимиране” да се преобразуват като часове за лабораторни упражнения. Промяната да влезе в сила от учебната 2012/2013 година.

    5. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” на следните предложения:

 •  Откриване на магистърска програма „Бизнес софтуерни технологии (на английски език)”, обучение 1 година, задочна форма на обучение;
 •   Учебен план с квалификационна характеристика за тази магистърска програма.

15)  Протокол № 10 от 20.06.2012 г. 

 1. ФС прие комплекта учебни програми за всички бакалавърски специалности във ФМИ.
 2. ФС прие комплекта учебни програми за всички магистърски специалности във ФМИ.

16)  Протокол № 12 от 10.10.2012 г. 

 1. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” на следните предложения:
  * Откриване на магистърска програма „Софтуерни технологии” (предназначена за професионални бакалаври, завършили колежи по направление 4.6. Информатика и компютърни науки), обучение 2 година, редовна форма на обучение;
  * Учебен план с квалификационна характеристика за тази магистърска програма.
 2. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” на следното предложение за частична промяна в Учебния план за ІV курс, специалност „Бизнес информационни технологии”:
  * за редовно обучение – хорариумът на дисциплината „Издателски системи” от 40 часа лабораторни упражнения да се промени на 20 часа лекции и 20 часа лабораторни упражнения;
  * за задочно обучение – хорариумът на дисциплината „Издателски системи” от 20 часа лабораторни упражнения да се промени на 10 часа лекции и 10 часа лабораторни упражнения.

17) Протокол № 13 от 31.10.2012 г.
   ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” на следното правило при възстановяване на правата за обучение в допълнителните квалификации към ФМИ:
* при невзети над 50% от семестриалните изпити – две действащи семестриални такси;
* при невзети под 50% от семестриалните изпити – една действаща семестриална такса;
* ако няма невзети семестриални изпити – половин действаща семестриална такса.

18) Протокол № 16 от 16.01.2013 г.
      ФС прие следното предложение относно изпитването по избираемите дисциплини : протоколите се подписват само от хабилитирания преподавател, изпитната оценка за избираемите и факултативни дисциплини е текуща оценка.

19)  Протокол № 17 от 13.02.2013 г.
   1. ФС прие предложения от Факултетната комисия по акредитация списък на определените като „профилиращи” дисциплини на специалностите от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., като:

 • за магистърските програми от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... , всички задължителн дисциплини се определят като „профилиращи”;
 • за бакалавърската програма на специалност „Математика и информатика” от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... , от 38-те броя задължителни дисциплини 
  24 броя се определят като „профилиращи”

    2. ФС прие следното предложение от Факултетната комисия по акредитация: всички задължителни дисциплини на специалностите от професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки се считат за „профилиращи” дисциплини.

20)  Протокол № 18 от 20.03.2013 г.
      ФС прие подготвените актуализирани и оформени учебни програми за 21 (двадесет и една) избираеми дисциплини за редовно обучение, 8 (осем) избираеми дисциплини за задочно обучение и 1 (една) факултативна дисциплина. 

21) Протокол № 19 от 17.04.2013 г.
    1. ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди разкриването на нова специалност „Софтуерни технологии и дизайн” (редовно и задочно обучение) за ОКС „Бакалавър”, към Факултета по математика и информатика, влизаща в сила от учебната 2013/2014 година.
    2. ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди учебния план и квалификационната характеристика на специалност „Софтуерни технологии и дизайн” (редовно обучение) за ОКС „Бакалавър”.
   3. ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди учебния план и квалификационната характеристика на специалност „Софтуерни технологии и дизайн” (задочно обучение) за ОКС „Бакалавър”.
   4. ФС прие актуализиран конспект за Държавен изпит на спец. „Бизнес информатика с английски език” (магистър); заменят се 3 въпроса с нови, касаещи дисциплината „Уеб базирано програмиране”.
   5. ФС прие следното предложение за поправителни изпити на Избираемите дисциплини, което ще бъде включено като точка 5.9. в „Регламент за разработване, приемане и актуализиране на учебната документация на Факултета по математика и информатика”: „Преподавателите, които водят избираеми дисциплини и практикуми са задължени да провеждат поправителни изпити през първата работна седмица следваща поправителната сесия. Графикът и мястото на провеждането на поправителните изпити да се подават в Деканата до 2 (две) седмици преди началото на сесията”.

22) Протокол № 20 от 15.05.2013 г.
    1. ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди ново име на Факултета по математика и информатика, а именно: Факултет по математика, информатика и информационни технологии.
    2. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” на следните частични промени за специалност „Математика и информатика”:
       а) в ІІІ курс, Б триместър – дисциплината „Теория на числата” се заменя с „Методи за решаване на математически задачи” (20/20/0);
        б) във ІІ курс, Б триместър – дисциплината „Теория на вероятностите и математическа статистика” се изучава в общ хорариум (40/20/20).
    3. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” на следните частични промени за специалностите „Математика”, „Приложна математика” и „Бизнес математика”, влизащи в сила от учебната 2013/2014 година, а именно:

 • за спец. „Математика”:
  а) в ІV курс, Б триместър – дисциплината „Механика” се заменя с „Теория на игрите” (30/0/40);
 • за спец. „Приложна математика”:
  а) в ІV курс, Б триместър – дисциплината „Механика” се заменя с „Теория на игрите” (30/0/40);
  б) в ІV курс, Б триместър – дисциплината „Информационно моделиране" се заменя със „Статистически софтуер” (30/0/40);
 • за спец. „Бизнес математика”
  а) еднократно само за ІІ курс, А триместър на учебната 2013/2014 година дисциплината „Математически анализ 2” се заменя със „Софтуерни системи по математика”;

    4. ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди:

       1)  Актуализираните учебни планове за ОКС „Бакалавър”, влизащи в сила от учебната 2013/2014 година на следните специалности към Факултета по математика и информатика;

 • „Информатика” (редовно и задочно обучение);
 • „Бизнес информационни технологии” (редовно и задочно обучение);
 • „Софтуерни технологии и дизайн” (редовно и задочно обучение);
 • „Бизнес математика” (редовно обучение).

    2) Актуализирани учебни планове за ОКС „Бакалавър” за спец. „Информатика” (редовно и задочно обучение) за започналите обучението в тази специалност през:

               а) учебната 2012/2013 година (от ІІ курс);
               б) 2011/2012 година (от ІІІ курс);
               в) 2010/2011 година (от ІV курс).

    3) Актуализирани учебни планове за ОКС „Бакалавър” за спец. „Бизнес информационни технологии” (редовно и задочно обучение) за започналите обучението в тази специалност през:

               а) учебната 2012/2013 година (от ІІ курс);
               б) 2011/2012 година (от ІІІ курс);
               в) 2010/2011 година (от ІV курс).

     5. ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди актуализираните основни характеристики на учебните планове за ОКС „Бакалавър”на следните специалности: „Математика”, „Приложна математика”, „Бизнес математика”, „Математика и информатика”, „Информатика”, „Бизнес информационни технологии” и „Софтуерни технологии и дизайн”.

      6. ФС прие предложеното разпределение на дисциплините по катедри за приетите нови учебни планове по направления: 1.3. Педагогика на обучението по ...; 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки.

23)  Протокол №21 от 12.06.2013 г. 

1. ФС прие предложените от катедрите актуализирани учебни програми на задължителните дисциплини по новите учебни планове, а именно: за спец. „Математика и информатика” – 8; за спец. „Математика” – 3; за спец. „Бизнес математика” – 21; за спец. „Приложна математика” – 6; за спец. „Информатика” – 21; за спец. „Бизнес информационни технологии” – 20; за спец. „Софтуерни технологии и дизайн” – 25.

2. ФС прие: във връзка с разпределението на часовете по катедри да бъдат преотстъпени на катедра „Компютърна информатика” следните дисциплини и часове:

А) За постоянно провеждане на обучението следните дисциплини:
   От катедра „Компютърни технологии”: „Информационни технологии”, ІІ курс, специалност „Математика” (30+0+30) и ІІ курс, специалност „Приложна математика” (30+0+30); „Операционни системи”, І курс, специалност „Математика” (30+0+30) и І курс, специалност „Приложна математика” (30+0+30);„Алгоритми и структури от данни”, ІІ курс, специалност „Приложна математика” (30+0+30); „Информатика 1”, І курс, втори семестър (30 часа лекции и 30 часа лабораторни упражнения), специалност „Физика и математика” и „Информатика 2”, ІІ курс, първи семестър (30 часа лекции и 30 часа лабораторни упражнения), специалност „Физика и математика” при ФФИТ.
  От катедра „Софтуерни технологии”: „Алгоритми и обектно ориентирано програмиране”, ІІІ курс, специалност „Компютърна химия“, І семестър – 15 часа лекции и по 30 упражнения на група/подгрупа; „Бази от данни и основи на програмирането”, ІІ курс, специалност „Компютърна химия“, ІІ семестър – 30 часа лекции и по 30 упражнения на група/подгрупа; „Програмиране”, ІІ курс, специалност „Биоинформатика“ съвместно със специалност „Компютърна химия“, ІІ семестър – 30 часа лекции.

 Б)   Еднократно за учебната 2013/2014 година следните дисциплини:
       От катедра „Компютърни технологии”: Гл.ас. Светослав Енков да води упражнения по дисциплината „Информационно моделиране”, ІV курс, специалност „Информатика”, редовно и задочно обучение (общо 50 часа).
       От катедра „Софтуерни технологии”: „Компютърни архитектури”, ІІ курс, специалност „Информатика“, редовно обучение, пролетен триместър В – по 20 часа лабораторни занятия за половината подгрупи; „Информационни технологии в интернет”, ІІ курс, специалност „Бизнес информационни технологии“, редовно обучение, пролетен триместър В – по 20 часа лабораторни занятия за всички подгрупи „Основи на графичния дизайн”, І курс, специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно обучение, зимен триместър Б – по 20 часа лабораторни занятия за половината подгрупи; „Операционни системи”, І курс, специалност „Информатика“, редовно обучение, пролетен триместър В – по 20 часа лабораторни занятия за всички подгрупи; „Издателски системи”, ІV курс, специалност „Бизнес информационни технологии“, редовно обучение, пролетен триместър В – по 20 часа лабораторни занятия за половината подгрупи; „Обектно-ориентирано програмиране”, І курс, специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно обучение, пролетен триместър В – по 30 часа лабораторни занятия за половината подгрупи „Операционни системи”, ІІ курс, специалност „Информатика “, редовно обучение, есенен триместър А – по 20 часа лабораторни занятия за всички подгрупи; „Операционни системи”, ІІ курс, специалност „Информатика “, задочно обучение, есенен триместър А – по 10 часа лабораторни занятия за всички подгрупи „Програмиране”, І курс, специалност „Бизнес информационни технологии“, задочно обучение, зимен триместър Б – по 30 часа лабораторни занятия за всички подгрупи; „Операционни системи”, І курс, специалност „Информатика“, задочно обучение, пролетен триместър В – по 10 часа лабораторни занятия за всички подгрупи; „Издателски системи”, ІV курс, специалност „Бизнес информационни технологии“, задочно обучение, пролетен триместър В – по 10 часа лабораторни занятия за всички подгрупи; „Информационни технологии в Интернет”, ІІ курс, специалност „Бизнес инфор¬ма¬ционни технологии“, задочно обучение, пролетен триместър В – по 10 часа лабораторни занятия за всички подгрупи.

24)  Протокол № 22 от 19.06.2013 г. 

       1) ФС прие комплекта актуализирани учебни програми за бакалавърските специалности на задължителните дисциплини, отговарящи на новите учебни планове.

       2) ФС прие: в срок до 30.09.2013 г. катедрите да актуализират и учебните програми на дисциплините за магистърските специалности.

      3) ФС прие: в срок до 17.06.2013 г. (понеделник) ръководителите на катедри да изготвят и изпратят в Деканата актуализираното разпределение на часовете за учебната 2013/2014 година, като в това разпределение се включат и избираемите дисциплини.

      4) ФС прие: във връзка с разпределението на часовете по катедри да бъдат преотстъпени на катедра „Компютърна информатика” следните дисциплини и часове за постоянно провеждане на обучението (приетите на ФС от 12.06.2013 г. и 4 нови от катедра „Компютърни системи”):

         І. От катедра „Компютърни технологии”:

 1. „Информационни технологии”, ІІ курс, специалност „Математика” (30+0+30) и ІІ курс, специалност „Приложна математика” (30+0+30);
 2. „Операционни системи”, І курс, специалност „Математика” (30+0+30) и І курс, специалност „Приложна математика” (30+0+30);
 3. „Алгоритми и структури от данни”, ІІ курс, специалност „Приложна математика” (30+0+30);
 4. „Информатика 1”, І курс, втори семестър (15х2=30 часа лекции и 15х2=30 часа лабораторни упражнения), специалност „Физика и математика” при ФФИТ;
 5. „Информатика 2”, ІІ курс, първи семестър (15х2=30 часа лекции и 15х2=30 часа лабораторни упражнения), специалност „Физика и математика” при ФФИТ.

      ІІ. От катедра „Компютърни системи”:

 1. „Бази от данни”, ІІ курс, специалност „Бизнес математика” (20+0+20);
 2. „Бази от данни”, ІІІ курс, специалност „Математика” (30+0+30);
 3. „Бази от данни”, ІІІ курс, специалност „Приложна математика” (30+0+30);
 4. „Бази от данни”, ІІІ курс, специалност „Математика и информатика” (30+0+30).

      ІІІ. От катедра „Софтуерни технологии”:

 1. „Алгоритми и обектно ориентирано програмиране”, ІІІ курс, специалност „Компютърна химия“, І семестър – 15 часа лекции и по 30 упражнения на група/подгрупа;
 2. „Бази от данни и основи на програмирането”, ІІ курс, специалност „Компютърна химия“, ІІ семестър – 30 часа лекции и по 30 упражнения на група/подгрупа;
 3. „Програмиране (Java)”, ІІ курс, специалност „Биоинформатика“, ІІ семестър – 45 часа лекции;
 4. „Операционни системи (Linux), ІІ курс, специалност „Биоинформатика”, ІІ семестър – 30 часа лекции.

        5) ФС прие: да отпаднат преотстъпените на катедра „Компютърна информатика” дисциплини и часове, за еднократно провеждане на обучението за учебната 2013/2014 година, гласувани на ФС на 12.06.2013 г. (Протокол № 21).

25)  Протокол № 23 от 10.07.2013 г.
      ФС прие следната промяна в правилата за организация на учебния процес за учебната 2013/2014 година във връзка с провеждането на учебните дисциплини "Практика по специалността" и "Преддипломен стаж", изучавани в специалностите на ФМИ в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Провеждането на практиката и стажа се реализира на групи  и формира часове за академичните наставници и менторите съгласно учебния план.
1) Академичният наставник (преподавател от ФМИ) провежда определения брой часове за всяка група, съгласно заповедта на Ректора на ПУ за броя на групите за обучение.
 2) Менторът (фирменият наставник):
 а) за всеки 20 часа от учебния план се хонорува с по 1 (един) лекторски час на студент от  обучавана група;
 б) получава заплащане за 1 (един) лекторски час по 2% от минималната работна заплата (6,20 лв. на час).

26)  Протокол № 24 от 25.09.2013 г.

1. ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди актуализираните учебни планове за следните магистърски програми към ФМИ, влизащи в сила от учебната 2013/2014 година:

 •  „Софтуерни технологии” (1 година);
 •  „Софтуерни технологии” (2 години).

2. ФС прие следните предложения за промяна в квалификационните характеристики на двугодишните магистърски програми от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки:

 • В квалификационните характеристики на магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“  и  „Софтуерни технологии“ от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки,текстът  “… и 2 години за бакалаври по физически, икономически, инженерни и сродни на тях специалности”, да се промени на: “… и 2 години за бакалаври от всички други специалности”. 
 • Записани студенти бакалаври по инженерни и сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език – 2 години“ и „Софтуерни технологии – 2 години“ от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 430 лв.

3.  ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди актуализирания учебен план на магистърската програма „Приложна математика” (1 година), влизащ в сила от учебната 2013/2014 година.

4. ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди учебния план и квалификационната характеристика на магистърска програма „Приложна математика” (2 години), влизаща в сила от учебната 2013/2014 година. 

5.  ФС прие предложението: за магистърските програми „Приложна математика” (1 година) и „Приложна математика” (2 години) отговарят следните катедри:„Алгебра и геометрия”, „Математически анализ”, „Приложна математика и моделиране”, „Компютърни технологии” и „Компютърни системи”.

6. ФС прие следното предложение за промяна в квалификационната характеристика на магистърската програма от професионално направление 4.5. Математика:
   - В квалификационната характеристика на магистърската програма от професионално направление 4.5. „Математика“ текстът:
     - „Приемат се кандидати, които притежават бака­ла­вър­ска или магистърска степен по специалност от професионални направления „Математика”, „Ин­форматика и компютърни науки”, „Физически науки”; педагогически специалности „Ма­те­ма­ти­ка и информатика”, „Физика и математика”; инженерни и икономически специалности или дру­ги, сходни на тях (в които е изучавана достатъчно математика).“,
      да се промени на:
     „За обучение в магистърската програма от професионално направление 4.5. „Математика“:„Приложна математика – 1 година“ се приемат кандидати, които притежават бака­ла­вър­ска или магистърска степен по:
* професионални направления 4.5. „Математика“, 4.6. „Ин­форматика и компютърни науки“, 4.1. „Физически науки“;
* професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по...“, специалност „Ма­те­ма­ти­ка и информатика”, „Физика и математика” и сродни;
* област на висше образование 5. „Технически науки“;
* „Приложна математика – 2 години“ се приемат кандидати, които притежават бака­ла­вър­ска или магистърска степен, различна от изброените в 1).
* Решението влиза в сила от учебната 2013/2014 г.  

 7. ФС прие следното предложение: за всички магистърски програми избираемите дисциплини ще се провеждат по едно и също време и ще се избират така, както при бакалавърските  програми. По този начин ще се изпълнят препоръките на НАОА и ще могат да се включат повече хабилитирани преподаватели в общия списък на участниците в магистърските програми.

8. ФС утвърди групите и подгрупите за задочно обучение през Есенния триместър на учебната 2013/2014 г.

27)  Протокол № 25 от 09.10.2013 г.

1. ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди актуализираните учебни планове за следните магистърски програми към Факултета по математика, информатика и информационни технологии, влизащи в сила от учебната 2013/2014 година:

 • „Бизнес информатика с английски език” (1 година);
 • „Бизнес информатика с английски език” (2 години).

2.. ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди актуализираните учебни планове за следните магистърски програми към Факултета по математика, информатика и информационни технологии, влизащи в сила от учебната 2013/2014 година:

 • „Обучение по информатика и информационни технологии  в училище” (1 година);
 • „Обучение по информатика и информационни технологии  в училище” (2 години);
 • „Обучение по математика в училище” (1 година).

3. ФС прие актуализираните основни характеристики на учебния план за ОКС „Магистър” на следните магистърски специалности към Факултета по математика, информатика и информационни технологии: „Приложна математика”, „Софтуерни технологии”, „Бизнес информатика с английски език”, „Обучение по математика в училище”, „Обучение по информатика и информационни технологии в училище".

4. ФС прие утвърдените от Деканския съвет (Протокол № 40/02.10.2013 г.) прехвърлени часове на катедра „Компютърна информатика”.

5. ФС прие предложението: магистърските програми да започнат на 26.10.2013 г.

28)  Протокол № 26 от 13.11.2013 г.
        1. ФС прие комплекта учебни програми за магистърската специалност „Приложна математика” (1 г и 2 г)
     2. ФС прие: в срок до 25.11.2013 г. (понеделник) да се подадат заявки в Деканата за предстоящата изпитна сесия за редовно  обучение.

29) Протокол № 27 от 11.12.2013 г.

1. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски” на:
   1) Актуализирани учебни планове за ОКС „Магистър”, влизащи в сила от учебната 2013/2014 година на следните специалности към Факултета по математика, информатика и ИТ;

 • „Обучение по информационни технологии в прогимназията” (1 г.);
 • „Обучение по информационни технологии в началното училище” (1 г.);
 • „Софтуерни технологии" (за професионални бакалаври, завършили колежи по про­фе­сио­нално направление 4.6. Информатика и компютърни науки) (2 г.).

    2) Актуализирани учебни планове за ОКС „Магистър”) за студентите, започнали обучението си в тези специалности през учебната 2012/2013 година (за ІІ курс) за следните специалности:

а) „Софтуерни технологии” (2 г.); 
б) „Бизнес информатика с английски език” (2 г.);
в) „Софтуерни технологии" (за професионални бакалаври, завършили колежи по про­фе­сио­нално направление 4.6. Информатика и компютърни науки) (2 г.); 
г) „Обучение по информатика и информационни технологии” (2 г.).

    3) Актуализирани учебни планове за ОКС „Бакалавър” за спец. „Математика и информатика” (редовно обучение) за студентите, започнали обучението през:

а) учебната 2012/2013 година (за ІІ курс);
б) учебната 2011/2012 година (за ІІІ курс);
в) учебната 2010/2011 година (за ІV курс).

2. ФС прие комплекта учебни програмина следните магистърски специалности във Факултета по математика, информатика и информационни технологии: „БИАЕ” (1 г. и 2 г.); СТ (1 г. и 2 г.); ОИИТУ (1 и 2 г.); ОИТНУ (1 г.); ОИТП (1 г.); ОМУ (1 г.) и „Софтуерни технологии" (за професионални бакалаври, завършили колежи по про­фе­сио­нално направление 4.6. Информатика и компютърни науки) (2 г.). 
3. ФС утвърди избираемите дисциплини за ОКС „Магистър”, записването за които ще се осъществява както за ОКС „Бакалавър”.

30) Протокол № 28 от 22.01.2014 г.
      1.
 ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хиленда рски” да утвърди разкриването на нова специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт” (редовно обучение) за ОКС „Бакалавър”, към Факултета по математика и информатика, влизаща в сила от учебната 2014/2015 година.
      2. ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди учебния план и квалификационната характеристика на специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт” (редовно обучение) за ОКС „Бакалавър”.
     3. ФС прие предложението: незабавно да бъде възстановено незаконно смененото име на специалност „Математика и информатика“ във всички информационни  масиви и документи на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

31)  Протокол № 35 от 17.09.2014 г. 

1. ФС прие разпределението за групи и подгрупи на специалностите във ФМИ, за учебната 2014/2015 година.

2. ФС прие предложението до АС на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за утвърждаване на Академичен календар на ФМИ за учебната 2014/2015 година, за студентите от ОКС „Магистър“.

3.  ФС прие следното допълнение към условията за прием в магистърската специалност „Обучение по математика в училище“: Приемат се кандидати, които притежават бака­ла­вър­ска или магистърска степен по специалността „Математика и информатика” или друга бака­ла­вър­ска или магистърска специалност с допълнителна квалификация „Учител по математика.

4. ФС прие следното предложение до АС на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за промяна на таксите в двугодишни магистърски програми, за студенти в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение:

 • Записани студенти, завършили бакалаври по инженерни и сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език – 2 години“ или „Софтуерни технологии – 2 години“ от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 435 лв. за учебната 2014/2015 г. 
 • Записани в магистърска програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище – 2 години“ или „Приложна математика – 2 години студенти завършили бакалаври или магистри по професионални направления 4.5. „Математика“, 4.6. „Ин­форматика и компютърни науки“, 4.1. „Физически науки“, 1.3. „Педагогика на обучението по...“ (специалност „Физика и математика” и сродни), 5. „Технически науки“ с инженерни и сродни специалности, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 335 лв. за учебната 2014/2015 г.

32)  Протокол № 36 от 15.10.2014 г. 

1. ФС прие следната корекция за разпределението на групи и подгрупи за 2 и 3 курс, БИТ и 3 курс, Информатика (задочно обучение), за учебната 2014/2015 година: 2 БИТ – 2 гр., 3 подгр.; 3 БИТ – 2 гр.,
3 подгр.; 3И – 1 гр., 2 подгр. Промяната ще е за занятията през Зимен и Пролетен триместър.

2. ФС прие следното предложение до АС на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за частична промяна в учебния план на бакалавърската специалност „Бизнес информационни технологии“ (редовно и задочно обучение), за 4 курс, Зимен триместър, в сила от 2014/2015 година:

1)   Наименованието на учебната дисциплина „Бизнес английски език“ да се промени на „Бизнес английски език с информационни технологии“.

2)   Хорариумът на дисциплината „Бизнес английски език с информационни технологии“ да се промени по следния начин: за редовно обучение: от (0+50+0) на (20+30+0); за задочно обучение: от (0+25+0) на (10+15+0).

3.  ФС прие следното предложение, във връзка с постъпил доклад от Декана на Физически факултет: в бъдеще да не се персонализират предлаганите часове, а да се адресират тези предложения до ФС.

4. ФС прие предложения състав на комисията, отговаряща за бъдещето на трите специалности от направление 4.5. Математика – „Математика“, „Приложна математика“ и „Бизнес математика“.

1)    Проф. д-р Манчо Манев – рък. кат. АГ;

2)    Доц. д-р Дойчин Бояджиев – рък. кат. ПММ;

3)    Доц. д-р Андрей Захариев – рък. кат. МА;

4)    Проф. д-р Димитър Мекеров;

5)    Проф. д-р Петко Пройнов;

6)    Доц. д-р Неделчо Милев.

33)  Протокол № 37 от 19.11.2014 г. 

  1. ФС прие следното предложение: осигуряването на преподаватели от ФМИ за обучението във Физическия факултет и Филологическия факултет да става в определения за целта срок за целия университет – преди началото на учебната година. Тези факултети да не персонализират катедрите и преподавателите, които са им необходими. Право и задължение за това е на ръководството на ФМИ. Да не се поставя ФМИ по средата на семестъра пред свършен факт относно участието на преподаватели от ФМИ в обучението в тези факултети. 

 2. ФС прие следното предложение, във връзка с постъпил доклад от Декана на Физически факултет за обявен конкурс в ДВ за академичната длъжност „главен асистент“ по научно направление 4.5. Математика (Математически анализ):  катедра „Математически анализ“ да организира провеждането на конкурса, обявен за нуждите на катедра „Теоретична физика“ към Физически факултет на ПУ.

 3. ФС прие следните препоръки, свързани с провеждането на изпитната сесия за редовно обучение: десетата седмица да се проведе текущия контрол, изпитите в компютърните зали да се провеждат в интервалите – от 9:00 ч. до 12:00 ч.; от 12:00 ч. до 15:00 ч.; от 15:00 ч. до 18:00 ч.

34)  Протокол № 38 от 17.12.2014 г. 

 1. ФС утвърди избираемите дисциплини за ОКС „Магистър”, записването за които ще се осъществява както за ОКС „Бакалавър”.

  2. ФС прие следното предложение на ДС: за да се стартира провеждане на всяка избираема дисциплина за ОКС „Магистър“, минималният брой записани студенти е 12.

35)  Протокол № 39 от 28.01.2015 г. 

1. ФС утвърди избираемите и факултативните дисциплини за Пролетен триместър на учебната 2014/2015 година, за редовно и задочно обучение на бакалавърските специалности към ФМИ: 

2. ФС прие следното предложение на ДС: за да се стартира провеждане на всяка избираема дисциплина за ОКС „Бакалавър“, минималният брой записани студенти е 12. Само по преценка на ръководител катедра ще се допусне минималният брой да е 7 души (за тези преподаватели, за които избираемата е от съществено значение за изпълнение на годишния норматив).

3.  ФС прие предложените от ФКА и ДС нови варианти за оформяне на:

 • заявленията, които се подават в отдел „Учебен“ за разработване на дипломна работа и за допускане до дипломиране;
 • бланките за рецензии на дипломни работи по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... и по професионално направление 4.5. Математика.

36)  Протокол № 41 от 18.03.2015 г. 

     ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” да утвърди учебния план и квалификационната характеристика на магистърска програма „Обучение по математика в училище“ (2 години), влизащи в сила от учебната 2015/2016 година.

37)  Протокол № 2 от 16.12.2015 г. 

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди избираемите дисциплини за ОКС „Магистър”, записването за които ще се осъществява както за ОКС „Бакалавър”.

РЕШЕНИЕ 2: ФС утвърди следната допълнителна избираема дисциплина, редовно и задочно обучение за Зимния триместър на учебната 2015/16 година: Бизнес приложения за интернет с HTML, CSS и JavaScript, проф. Минчо Сандалски.

РЕШЕНИЕ 3: ФС утвърди следната факултативна дисциплина, редовно обучение за Зимния триместър на учебната 2015/16 година: Съвременни представи за Вселената, доц. д-р Иван Попов.

РЕШЕНИЕ 4: Доц. Малинова припомни, че минималният брой записани студенти за всяка избираема дисциплина, за ОКС „Магистър“ и ОКС „Бакалавър“ е 12 души.

38)  Протокол № 6 от 30.03.2016 г. – частични промени в учебните планове за ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно  обучение, влизаща в сила от началото на учебната 2016/2017 година:

1) За специалност „Информатика“, редовно и задочно обучение:

•  дисциплината „Софтуерни технологии“ да се чете през пролетния триместър на втори курс, вместо през пролетния триместър на трети курс. Дисциплината „Шаблони за проектиране“ да се чете през Пролетен триместър на трети курс,  вместо през Пролетен триместър на втори курс.

2) За специалност „Бизнес информационни технологии“, редовно и задочно обучение:

•  дисциплината „Право и правни информационни системи“ да се чете през Зимния триместър на първи курс, вместо през Есенния триместър на втори курс;

•  дисциплината „Маркетингови изследвания“ да се чете през Есенния триместър на втори курс, вместо през Зимния триместър на първи курс;

•  дисциплината „Програмиране в Интернет с PHP и MySQL“ да се чете през Пролетния триместър на втори курс, вместо през Зимния триместър на втори курс;

•  дисциплината „Бази от данни“ да се чете през Зимния триместър на втори курс, вместо през Пролетния триместър на втори курс.

3) За специалност „Бизнес математика“, редовно обучение:

•  дисциплината „Спорт“ да се провежда през Есенния триместър на втори курс, вместо през Пролетния триместър на втори курс.

39)  Протокол № 10 от 06.07.2016 г. 

РЕШЕНИЕ 1: ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди разкриването на нова специалност „Софтуерно инженерство“ (редовно и задочно обучение) за ОКС „Бакалавър“, към Факултета по математика и информатика, влизаща в сила от учебната 2016/2017 година; 

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди учебния план и квалификационната характеристика на специалност „Софтуерно инженерство“ (редовно обучение) за ОКС „Бакалавър“;

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди учебния план и квалификационната характеристика на специалност „Софтуерно инженерство“ (задочно обучение) за ОКС „Бакалавър”. 

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие следното предложение: да се предостави на Община Пловдив квалификационната характеристика на учебния план за специалност „Софтуерно инженерство“.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие следното предложение: Държавният изпит на специалностите „Математика и информатика“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ за нуждите на ПУ – Филиал гр. Смолян да се проведе на 20.09.2016 г.

40)  Протокол № 10 от 06.07.2016 г. 

РЕШЕНИЕ 1: ФС прие разпределението на потоци, групи и подгрупи за обучение на студентите по специалности и форми на обучение за учебната 2016/2017 година.

41)  Протокол № 12 от 09.11.2016 г. 

РЕШЕНИЕ 2: ФС утвърди избираемите и факултативни дисциплини за Зимния триместър на учебната 2016/2017 година, редовно и задочно обучение.

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие предложението: избираема дисциплина № 5 „Методика за преподаване на задачи за математически олимпиади“, с лектор проф. д-р Пенка Петрова Рангелова да бъде препоръчителна за 3. курс на специалностите: „Математика и информатика“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“.

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие предложението: избираема дисциплина №3Приложения на линейното програмиране в бизнеса“, с лектор проф. дмн Тодор Желязков Моллов не могат да избират студентите от специалностите“ „Математика“, „Бизнес математика“ и „Бизнес информационни технологии“. 

42)  Протокол № 13 от 14.12.2016 г. 

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди избираемите дисциплини за ОКС „Магистър” за учебната 2016/17 година.

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие предложения списък на следните курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, както и съответната учебна документация за тях, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:

 1. Mетодика за решаване на задачи от математически състезания, проф. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Марта Теофилова, д-р Зара Данаилова;
 2. Методи за решаване на параметрични уравнения и неравенства, доц. д-р Марта Теофилова, проф. д-р Пенка Рангелова, д-р Зара Данаилова;
 3. Блок-базирано програмиране и компютърно моделиране в началното училище, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, Венета Табакова-Комсалова, проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Евгения Ангелова, доц. д-р Стефка Анева, гл. ас. д-р Елена Тодорова;
 4. Блок-базирано програмиране, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, Венета Табакова-Комсалова, проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Евгения Ангелова, доц. д-р Стефка Анева, гл. ас. д-р Елена Тодорова;
 5. Някои методически аспекти на подготовката на ученици за участие в олимпиади и състезания по информационни технологии, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Стефка Анева, гл. ас. д-р Елена Тодорова;
 6. Съвременни методи за преподаване на информационни технологии в прогимназиален етап на обучение, проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Евгения Ангелова, доц. д-р Стефка Анева, гл. ас. д-р Елена Тодорова;
 7. Съвременни методи за преподаване на информационни технологии в начален етап на обучение, проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, доц. д-р Стефка Анева;
 8. Графичен метод и приложения за решаване на задачи по алгебра, проф. д.п.н. Васил Милушев, доц. д-р Добринка Бойкина;
 9. Методи и методика за съставяне на математически задачи, доц. д-р Добринка Бойкина, проф. д.п.н. Васил Милушев;
 10. Актуална методика и прагматика на дигитална мултимедийна визуализация на учебно съдържание по английски език, доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова, преп. Кирина Бойкова, ас. Деница Шаркова;
 11. Актуална методика и прагматика на дидактически тестове с инструментариум от Google, гл. ас. д-р Ваня Иванова, доц. д-р Иван Шотлеков, преп. Кирина Бойкова, ас. Деница Шаркова;
 12. Актуална методика и прагматика на игрово-базирано обучение по английски език, преп. Кирина Бойкова, ас. Деница Шаркова, гл. ас. д-р Ваня Иванова, доц. д-р Иван Шотлеков;
 13. Актуална методика и прагматика за представяне на учебно съдържание с помощта на облачни услуги за педагогически специалисти по английски език, ас. Деница Шаркова, гл. ас. д-р Ваня Иванова, преп. Кирина Бойкова, доц. д-р Иван Шотлеков;
 14. Финансов мениждмънт в училище, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц.д-р Стефка Анева, проф. д-р Асен Рахнев;
 15. Математиката и информационните технологии в проектно-базирано обучение, проф. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Стефка Анева, докторант Валя Арнаудова;
 16. Управление на проекти и участие в програми , проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Тодорка Терзиева;
 17. Тестология. Съвременни методи за разработване и използване на тестове, проф. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, доц. д-р Ани Малинова, доц. д-р Иван Шотлеков, доц. д-р Ивайло Старибратов, докторант Валя Арнаудова.

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие следното решение за формиране на аудиторната заетост в индивидуалните планове за работа при планирането и отчета, влизащо в сила от учебната 2017/2018 г.: не повече от 50% от аудиторната заетост да е от избираеми дисциплини, освен в случаите, когато в катедрата няма други часове.

43)  Протокол № 14 от 25.01.2017 г. 

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди избираемите и факултативни дисциплини за Пролетен триместър на учебната 2016/17 година, редовно и задочно обучение на бакалавърските специалности към ФМИ.

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие актуализиран конспект за държавен изпит на магистърска програма „Бизнес информатика с английски език“ (1 г. и 2 г.) от 2016/2017 учебна година. 

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие предложенията за: състав на изпитните комисии за Държавни изпити през календарната 2017 година за специалностите към Факултета по математика и информатика; дати за провеждане на Държавни изпити през календарната 2017 година – 7, 8, 9 юли 2017 г. и 30 септември, 8 и 9 октомври 2017 г.; комисия и дати за провеждане на държавен изпит за спец. „Физика и математика“ – 23.02.2017, 17.07.2017 и 13.09.2017 г.

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие предложението за следния състав на комисията за провеждане на писмен държавен теоретичен изпит и дипломни защити за специалностите „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и „Математика и информатика“ за 2017 г., за нуждите на ПУ – филиал гр.  Смолян:

Председател: проф. д-р Антон Илиев Илиев.

Членове: 1. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев;

               2. Проф. д-р Стоил Василев Миховски;

               3. Доц. д-р Боян Георгиев Златанов;

               4. Доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие следното предложение за нуждите на ПУ – Филиал гр. Смолян: държавният изпит за специалностите „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и „Математика и информатика“ да се проведе на 11.07.2017 г. и  на 19.09.2017.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие предложението до Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ за утвърждаване на:

 • Академичен календар за бакалавърските програми на Факултет по математика и информатика за учебната 2017/2018 година;
 •  Академичен календар за магистърските програми на Факултет по математика и информатика за учебната 2017/2018 година.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие предложения от катедра „Компютърна информатика“ списък на следните курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, както и съответната учебна документация за тях, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:

 1. Увод в е-обучението (1 кредит);
 2. Методика на е-обучението (1 кредит);
 3. Системи за е-обучение (1 кредит);
 4. Проектиране на електронно учебно съдържание (1 кредит);
 5. Електронният тест (1 кредит);
 6. Съвременни направления в е-обучението (1 кредит);
 7. Специално образование и е-обучение (1 кредит);
 8. Управление на е-обучението (1 кредит);
 9. ИКТ в образованието (1 кредит);
 10. Нормативна база на е-обучението (1 кредит);
 11. Свободен софтуер за образование (1 кредит);
 12. Стандарти за е-обучение (1 кредит);
 13. Разработване и управление на проекти за образователната система (1 кредит);
 14. Уеб дизайн (1 кредит).

44)  Протокол № 15 от 01.03.2017 г. 

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие конспект за писмен държавен изпит на бакалавърката специалност  „Софтуерни технологии и дизайн“. 

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие предложението за следната промяна на датите за Държавни изпити за Есенната сесия на учебната 2016/2017 година:  

 • за спец. СТД – вместо 29.09.2017 г., датата да бъде 24.09.2017 г.;
 • за бакалавърските специалности – вместо 07.10.2017 г., датата да бъде 30.09.2017 г.;
 • за магистърските специалности – вместо 08.10.2017 г., датата да бъде 01.10.2017 г.

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие предложението за следния състав на комисията за интегриран практико-приложен държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ на специалностите „Математика и информатика“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, редовно обучение през календарната 2017 година към Филиал на ПУ – гр. Смолян:

Председател: Проф. д-р Коста Андреев Гъров.

Членове: 1. Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина;

2. Ас. Пенка Петрова Колаклиева-Гунчева;

3. Ас. Илияна Петрова Чакърова;

4. Ст. учител Добринка Андонова Цолова – СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ –  Смолян;

5. Ст. учител Елена Георгиева Георгиева – СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Смолян.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие предложения от катедра „Приложна математика и моделиране“ цикъл курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, както и съответната учебна документация за тях, на тема: „Статистически методи за педагогически изследвания и оформяне на резултатите с MS Office“, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:

 1. Статистически методи за педагогически изследвания – въвеждащ в цикъла.
 2. Анализ на тестове с експериментална и контролна група;
 3. Работа в облачна среда – документи, таблици и формуляри;
 4. Изследване на резултати от нормативни стандартизирани тестове;
 5. Дискриминантен анализ;
 6. Стилистично оформление на текстов документ в Microsoft Office Word;
 7. Програма Microsoft Office Word в помощ на класния ръководител;
 8. Използване на интерактивни информационни технологии в обучението по математика.

45)  Протокол № 17 от 19.04.2017 г. 

РЕШЕНИЕ 1: ФС прие и предлага АС на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди следните частични промени в учебните планове за ОКС „Бакалавър“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, влизащи в сила за 1-ви курс от учебната 2017/2018 година:

1. Бакалавърска програма „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА“.

 • Линейна алгебра, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Информационни технологии, лабораторните упражнения се променят от 20 часа на 30 часа.
 • Спорт от втора академична година есенен триместър се премества в първа академична година есенен триместър.
 • Математически анализ 1, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 20 часа.
 • Аналитична геометрия, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Английски език през зимния триместър, упражненията се променят от 50 часа на 40 часа.
 • Въвежда се нова дисциплина Въведение в Уеб програмирането през зимния триместър на първата академична година с хорариум 30 часа лекции и 30 часа лабораторни упражнения.
 • Математически анализ 2, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 20 часа.
 • Английски език през пролетния триместър, упражненията се променят от 50 часа на 60 часа.
 • Алгебра, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Диференциални уравнения, лекциите се променят от 30 часа на 20 часа.
 • Геометрия, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Теория на вероятностите и математическа статистика, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, лабораторните упражнения се променят от 20 часа на 10 часа.
 • Дисциплината Компютърни архитектури отпада.
 • Спорта през зимния триместър на втората академична година отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Уеб дизайн през зимния триместър на втората академична година с хорариум 30 часа лекции и 30 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Компютърни системи и комуникации през зимния триместър на втората академична година с хорариум 30 часа лекции и 20 часа лабораторни упражнения.
 • Психология, лекциите се променят от 30 часа на 40 часа
 • Информационни технологии в образованието, лабораторните упражнения се променят от 30 часа на 20 часа.
 • Числени методи, лекциите се променят от 40 часа на 30, упражненията се променят от 20 часа на 10 часа.
 • Избираема дисциплина или практикум № 3 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №1 от група Б с хорариум 40 часа лекции.
 • Методика на обучението по математика се премества от зимен триместър на третата академична година в пролетен триместър на третата академична година.
 • Методика за решаване на математически задачи, упражненията се променят от 20 часа на 10 часа.
 • Избираема дисциплина или практикум № 4 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №2 от група Б с хорариум 40 часа лекции.
 • Училищен курс по Алгебра се премества от пролетен триместър на трета академична година в зимен триместър на трета академична година.
 • Училищен курс по Анализ се премества от пролетен триместър на трета академична година в зимен триместър на трета академична година.
 • Комплексен анализ, лекциите се променят от 30 часа на 20 часа.
 • Методика на обучението по информатика и информационни технологии, лекциите се променят от 30 на 20, въвеждат се лабораторни упражнения 20 часа. Премества се от Пролетен триместър на третата година в Зимен триместър на третата година.
 • Избираема дисциплина или практикум № 5 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №1 от група А с хорариум 40 часа лекции.
 • Компютърна графика и презентации, лабораторните упражнения се променят от 20 часа на 10 часа.
 • Въвежда се нова дисциплина Интегриран практикум по математика с хорариум 30 часа лабораторни упражнения в Есенен триместър на четвърта година.
 • Въвежда се нова дисциплина Приобщаващо образование с хорариум 20 часа лекции
 • Хоспитиране отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Хоспитиране по математика, през есенния триместър на четвърта академична година, с хорариум 20 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Хоспитиране по информатика и информационни технологии, през есенния триместър на четвърта академична година, с хорариум 20 часа лабораторни упражнения.
 • Наименованието на дисциплината Интегриран практикум по информатика се променя на Интегриран практикум по информатика и информационни технологии. Дисциплината се премества то есенния триместър на четвъртата академична година в зимния триместър на четвъртата академична година.
 • Училищен курс по геометрия се премества от зимен триместър на четвъртата академична година в пролетен триместър на третата академична година.
 • Дисциплината Аудиовизуални и информационни технологии в образованието отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда с хорариум 20 часа лекции и 10 часа лабораторни упражнения.
 • Текуща педагогическа практика отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Текуща педагогическа практика по математика, през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 30 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Текуща педагогическа практика по информатика и информационни технологии, през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 30 часа лабораторни упражнения.
 • Избираема дисциплина или практикум №6 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №2 от група А, през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 40 часа лекции.
 • Преддипломна педагогическа практика отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Стажантска практика по математика, през пролетния триместър на четвърта академична година, с хорариум 45 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Стажантска практика по информатика и информационни технологии, през пролетния триместър на четвърта академична година, с хорариум 45 часа лабораторни упражнения.

2.  Бакалавърска програма ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН                 МЕНИДЖМЪНТ.

 • Линейна алгебра, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Информационни технологии, лабораторните упражнения се променят от 20 часа на 30 часа.
 • Спорт от втора академична година есенен триместър се премества в първа академична година есенен триместър.
 • Математически анализ 1, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 20 часа.
 • Аналитична геометрия, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Английски език през зимния триместър, упражненията се променят от 50 часа на 40 часа.
 • Въвежда се нова дисциплина Въведение в Уеб програмирането през зимния триместър на първата академична година с хорариум 30 часа лекции и 30 часа лабораторни упражнения.
 • Математически анализ 2, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 20 часа.
 • Английски език през пролетния триместър, упражненията се променят от 50 часа на 60 часа.
 • Алгебра, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Диференциални уравнения, лекциите се променят от 30 часа на 20 часа.
 • Спортът през зимния триместър на втората академична година отпада.
 • Геометрия, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Теория на вероятностите и математическа статистика, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, лабораторните упражнения се променят от 20 часа на 10 часа.
 • Увод в образователния мениджмънт, лабораторните упражнения отпадат, въвеждат се 20 часа упражнения.
 • Дисциплината Компютърни архитектури отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Уеб дизайн през зимния триместър на втората академична година с хорариум 30 часа лекции и 30 часа лабораторни упражнения.
 • Психология, лекциите се променят от 30 часа на 40 часа.
 • Дисциплината Операционни системи, компютърни мрежи и комуникации се заменя с дисциплината Операционни системи, хорариумът не се променя.
 • Информационни технологии в образованието, лабораторните упражнения се променят от 30 часа на 20 часа.
 • Числени методи, лекциите се променят от 40 часа на 30, упражненията се променят от 20 часа на 10 часа.
 • Избираема дисциплина или практикум № 3 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №1 от група Б, през есенния триместър на трета академична година, с хорариум 40 часа лекции.
 • Методика на обучението по математика се премества от зимен триместър на третата академична година в пролетен триместър на третата академична година.
 • Финансов мениджмънт в училище, упражненията отпадат, въвеждат се 10 часа лабораторни упражнения.
 • Избираема дисциплина или практикум № 4 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №2 от група Б, през зимния триместър на трета академична година, с хорариум 40 часа лекции.
 • Училищен курс по Алгебра се премества от пролетен триместър на трета академична година в зимен триместър на трета академична година.
 • Училищен курс по Анализ се премества от пролетен триместър на трета академична година в зимен триместър на трета академична година.
 • Планиране и оптимизиране на учебния процес, упражненията отпадат, въвеждат се 10 часа лабораторни упражнения
 • Методика на обучението по информатика и информационни технологии, лекциите се променят от 30 часа на 20 часа, въвеждат се лабораторни упражнения 20 часа.
 • Избираема дисциплина или практикум № 5 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №1 от група А, през пролетния триместър на трета академична година, с хорариум 40 часа лекции.
 • Компютърна графика и презентации, лабораторните упражнения се променят от 20 часа на 10 часа.
 • Въвежда се нова дисциплина Приобщаващо образование, през есенния триместър на четвърта академична година с хорариум 20 часа лекции.
 • Хоспитиране отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Хоспитиране по математика, през есенния триместър на четвърта академична година, с хорариум 20 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Хоспитиране по информатика и информационни технологии, през есенния триместър на четвърта академична година, с хорариум 20 часа лабораторни упражнения.
 • Наименованието на дисциплината Интегриран практикум по информатика се променя на Интегриран практикум по информатика и информационни технологии. Дисциплината се премества то есенния триместър на четвъртата академична година в зимния триместър на четвъртата академична година.
 • Въвежда се нова дисциплина Интегриран практикум по математика с хорариум 30 часа лабораторни упражнения. Дисциплината се чете през есенния триместър на четвъртата година.
 • Училищен курс по геометрия се премества от зимен триместър на четвъртата академична година в пролетен триместър на третата академична година.
 • Дисциплината Аудиовизуални и информационни технологии в образованието отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда, през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 20 часа лекции и 10 часа лабораторни упражнения.
 • Текуща педагогическа практика отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Текуща педагогическа практика по математика, през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 30 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Текуща педагогическа практика по информатика и информационни технологии,  през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 30 часа лабораторни упражнения.
 • Избираема дисциплина или практикум №6 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №2 от група А, през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 40 часа лекции.
 • Преддипломна педагогическа практика отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Стажантска практика по математика, през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 45 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Стажантска практика по информатика и информационни технологии, през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 45 часа лабораторни упражнения.
 • Наименованието на дисциплината  Обзорни лекции по математика и информатика се променя на Обзорни лекции по информационни технологии, математика и образователен мениджмънт.

3.  Бакалавърска програма ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН                 МЕНИДЖМЪНТ в ПУ – Филиал, гр. Смолян

 • Линейна алгебра, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Математически анализ 1, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Английски език през зимен семестър упражненията се променят от 50 часа на 45 часа.
 • Спорт през зимен семестър упражненията се променят от 20 часа на 30 часа.
 • Информационни технологии от летен семестър на първа академична година се премества в зимен семестър на първа академична година, лабораторните упражнения се променят от 20 часа на 30 часа..
 • Аналитична геометрия, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Въвежда се нова дисциплина Въведение в Уеб програмирането през летния семестър на първата академична година с хорариум 30 часа лекции и 30 часа лабораторни упражнения.
 • Математически анализ 2, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Английски език през летния семестър, упражненията се променят от 50 часа на 45 часа.
 • Спорт през летен семестър упражненията се променят от 20 часа на 30 часа, завършва с текуща оценка.
 • Алгебра, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Диференциални уравнения, упражненията се променят от 20 часа на 15 часа.
 • Спорта през зимния триместър на втората академична година отпада.
 • Геометрия, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Избираема дисциплина №1 се променя на Избираема дисциплина или практикум №1, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Спорт през зимен семестър на втората академична година отпада.
 • Психология от летен семестър на втора академична година се премества в летен семестър на първа академична година, въвеждат се 15 часа упражнения.
 • Теория на вероятностите и математическа статистика, упражненията се променят от 20 часа на 15 часа, лабораторните упражнения се променят от 10 часа на 15 часа.
 • Въвежда се нова дисциплина Уеб дизайн през летен семестър на втората академична година с хорариум 30 часа лекции и 30 часа лабораторни упражнения.
 • Дисциплината Операционни системи, компютърни мрежи и комуникации се променя на Операционни системи.
 • Избираема дисциплина №2 се променя на Избираема дисциплина или практикум №2, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Спорт през летен семестър на втората академична година отпада.
 • Информационни технологии в образованието, лабораторните упражнения се променят от 30 часа на 15 часа.
 • Числени методи упражненията отпадат, семинарните упражнения се променят от 10 часа на 15 часа.
 • Педагогика зимен семестър на трета академична година се премества в зимен семестър на втора академична година, лекциите се променят от 40 часа на 45 часа, упражненията се променят от 20 часа на 15.
 • Финансов мениджмънт в училище, лекциите се променят от 30 часа на 15 часа, упражненията отпадат, въвеждат се 15 часа лабораторни упражнения.
 • Избираема дисциплина № 3 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №1 от група Б през зимен семестърна трета академична година с хорариум 30 часа лекции.
 • Методика на обучението по математика се премества от зимен семестър на трета академична година в летен семестър на трета академична година, упражненията се променят от 20 часа на 15 часа.
 • Училищен курс по Алгебра се премества от летен семестър на трета академична година в зимен семестър на трета академична година, упражненията се променят от 20 часа на 15 часа.
 • Училищен курс по Анализ се премества от летен семестър на трета академична година в зимен семестър на трета академична година, упражненията се променят от 20 часа на 15 часа.
 • Хоспитиране отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Хоспитиране по математика през летен семестър на трета академична година с хорариум 15 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Хоспитиране по информатика и информационни технологии през летен семестър на трета академична година с хорариум 15 часа лабораторни упражнения.
 • Методика на обучението по информатика и информационни технологии въвеждат се лабораторни упражнения 15 часа.
 • Избираема дисциплина № 4 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №2 от група Б, през летен семестър на трета академична година с хорариум 30 часа лекции.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №1 от група А, през летен семестър на трета академична година с хорариум 30 часа лекции.
 • Компютърна графика и презентации, лекциите се променят от 20 часа на 15 часа, лабораторните упражнения се променят от 20 часа на 15 часа.
 • Училищен курс по информатика лабораторните упражнения се променят от 20 часа на 15 часа.
 • Въвежда се нова дисциплина Интегриран практикум по математика с хорариум 30 часа
 • Наименованието на дисциплината Интегриран практикум по информатика се променя на Интегриран практикум по информатика и информационни технологии.
 • Въвежда се нова дисциплина Приобщаващо образование с хорариум 15 часа лекции
 • Планиране и оптимизиране на учебния процес се премества от зимен семестър на четвърта академична година в летен семестър на трета академична година.
 • Избираема дисциплина № 5 отпада.
 • Управление на проекти и участие в образователни програми лабораторните упражнения отпадат.
 • Училищен курс по геометрия се премества от зимен семестър на четвъртата академична година в зимен семестър на третата академична година, упражненията се променят от 20 часа на 15 часа.
 • Текуща педагогическа практика отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Текуща педагогическа практика по математика, през зимен семестър на четвърта академична година с хорариум 30 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Текуща педагогическа практика по информатика и информационни технологии, през зимен семестър на четвърта академична година с хорариум 30 часа лабораторни упражнения.
 • Избираема дисциплина №5 отпада.
 • Управление на проекти и участие в обрадователни програми, упражненията отпадат въвеждат се 15 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда с хорариум 15 часа лекции и 15 часа упражнения.
 • Дисциплината Аудиовизуални и информационни технологии в образованието отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №2 от група А през летен семестър на четвърта академична година с хорариум 30 часа лекции.
 • Училищен курс по информационни технологии се премества от летен семестър на четвъртата академична година в зимен семестър на третата академична година, лабораторните упражненията се променят от 20 часа на 15 часа.
 • Избираема дисциплина или практикум №6 отпада.
 • Преддипломна педагогическа практика отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Стажантска практика по математика през летен семестър на четвърта академична година с хорариум 45 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Стажантска практика по информатика и информационни технологии през летен семестър на четвърта академична година с хорариум 45 часа лабораторни упражнения.
 • Наименованието на дисциплината  Обзорни лекции по математика и информатика се променя на Обзорни лекции по информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, лекциите се променят на от 20 часа на 15 часа.

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди следното предложение: Името на бакалавърската специалност Математика и информатика“ към Факултета по математика и информатика да бъде променено на „Математика, информатика и информационни технологии“.

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие и предлага АС на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди следните актуализирани учебни планове за ОКС „Бакалавър“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., влизащи в сила от началото на учебната 2017/2018 година:

 • Математика, информатика и информационни технологии;
 • Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт;
 • Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт в ПУ-Филиал, гр Смолян.

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие и предлага АС на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди следните частични промени в учебните планове за ОКС „Магистър“ по професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, влизащи в сила за 1. курс от учебната 2017/2018 година:

1. Магистърска програма  „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.)

 • Практика на търговските дружества да се чете през зимния триместър, вместо през есенния триместър. Лекциите се променят от 15 часа на 20 часа.
 • Английски език за работа в мултинационална компания. Упражненията се променят от 30 часа на 20 часа.
 • Уеб базирано програмиране. Лекциите се променят от 15 часа на 30, лабораторните упражнения се променят от 15 часа на 10 часа.
 • Наименованието на дисциплината Бизнес комуникация на английски се променя на Практикум по бизнес комуникация на английски и изпита се променя на текуща оценка.
 • Избираема дисциплина №2 се чете през пролетния триместър, вместо през зимния триместър.
 • Разработка на бизнес уеб приложения. Лекциите се променят от 15 часа на 20 часа, лабораторните упражнения се променят от 15 часа на 10 часа.
 • Наименованието на дисциплината Английски език в управление на проекти се променя на Практикум по английски език в управление на проекти и изпита се промени на текуща оценка.
 • Избираема дисциплина №3 отпада.

2.  Магистърска програма „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.)

Първа година на обучението

 • Дисциплината „Компютърни архитектури“ се заменя с дисциплината „Операционни системи“;

Втора година на обучението

 • Същите промени както за първата година на „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.)
 • За магистърска програма  „Бизнес информатика с английски език“ кредитите от 1 кредит за 25 часа става 30 часа.

3.  Магистърска програма „Приложна математика“ (1 г.)

 • Наименованието на дисциплината „Избираема дисциплина №1 или практикум“ се променя на „Избираема дисциплина №1“
 • Наименованието на дисциплината  „Избираема дисциплина №2 или практикум“ се променя на „Избираема дисциплина №2“ и се чете през Пролетен триместър, вместо през Зимен триместър.
 • Дисциплината „Избираема дисциплина №3 или практикум“ отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина „Компютърни алгебрични системи“ през зимния триместър с хорариум – лекции 30 часа, лабораторни упражнения 20 часа.

4.  Магистърска програма „Приложна математика“ (2 г.)

 • Наименованието на дисциплината „Избираема дисциплина №1 или практикум“ се променя на „Избираема дисциплина №1“
 • Наименованието на дисциплината  „Избираема дисциплина №2 или практикум“ се променя на „Избираема дисциплина №2“ и се чете през Пролетен триместър, вместо през Зимен триместър.
 • Дисциплината „Избираема дисциплина №3 или практикум“ отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина „Компютърни алгебрични системи“ през зимния триместър с хорариум – лекции 30 часа, лабораторни упражнения 20 часа. 

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие и предлага АС на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди следните частични промени в учебните планове за ОКС „Магистър“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., влизащи в сила за 1-ви курс от учебната 2017/2018 година за:

1.  ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ (1 г.), редовно               обучение

2.  ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ (2 г.), редовно               обучение

3.  ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА В УЧИЛИЩЕ (1 г.), редовно обучение

4.  ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА В УЧИЛИЩЕ (2 г.), редовно обучение

5.  ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ (1 г.), задочно обучение

6.  ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОГИМНАЗИЯТА (1 г.), задочно обучение

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие и предлага АС на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди следните частични промени в учебните планове за допълнителни квалификации по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., влизащи в сила за 1-ви курс от учебната 2017/2018 година: 

 1.    Професионална квалификация „Учител по математика“

 • Разпределението на дисциплините се прави по триместри, а не по тип.
 • Педагогика. Лекциите се променят от 24 на 30 ч.
 • Психология. Лекциите се променят от 18 на 20 ч. Упражненията се променят от 0 на 10 ч.
 • Аудио-визуални и информационни технологии в обучението се преименува на Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда. Лекциите се променят от 6 на 8 ч., Семинарните занятия се променят от 6 на 0 ч. Лабораторните упражнения се променят от 0 на 7 ч. Формата на изпитване се променя от Текуща оценка на Изпит.
 • Теория на числата отпада.
 • Училищен курс по алгебра. Упражненията се променят от 12 на 10 ч.
 • Училищен курс по геометрия. Упражненията се променят от 15 на 10 ч.
 • Училищен курс по анализ. Лекциите се променят от 15 на 10 часа. Упражненията се променят от 15 на 10 часа.
 • Методика на обучението по математика се преобразува от задължителноизбираема в задължителна. Лекциите се променят от 12 ч. на 30 ч. Упражненията се променят от 6 на 10 ч.  Лабораторните упражнения се променят от 0 на 5ч. Семинарните занятия се променят от 6 на 0 ч.
 • Задължителноизбираемата дисциплина Информационни технологии в управление на образованието отпада в този формат.
 • Въвежда се през есенния триместър Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група А с 8 ч. Лекции и 7 ч. Упражнения при избираема дисциплина и 15 ч. Упражнения при практикум. Формата на изпитване е Текуща оценка.
 • Въвежда се през есенния триместър Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група Б с 8 ч. Лекции и 7 ч. Упражнения при избираема дисциплина и 15 ч. Упражнения при практикум. Формата на изпитване е Текуща оценка.
 • Въвежда се през зимния триместър Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група А с 8 ч. Лекции и 7 ч. Упражнения при избираема дисциплина и 15 ч. Упражнения при практикум. Формата на изпитване е Текуща оценка.
 • Въвежда се през пролетния триместър Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група Б с 8 ч. Лекции и 7 ч. Упражнения при избираема дисциплина и 15 ч. Упражнения при практикум. Формата на изпитване е Текуща оценка.
 • Въвежда се през есенния триместър задължителна дисциплина Приобщаващо образование с 4 ч. лекции и 4 ч. упражнения. Формата на изпитване е Изпит.
 • Факултативната дисциплина Извънкласна работа по математика отпада в този формат.
 • Факултативната дисциплина История на математиката отпада в този формат.
 • Въвежда се Факултативна дисциплина с Лекции 4ч и Упражнения 4ч.
 • Хоспитиране. Упражненията се променят от 12 на 15 ч.
 • Текуща педагогическа практика. Упражненията се променят от 18 на 30 ч.
 • Преддипломна педагогическа практика се заменя със Стажантска практика. Семинарните занятия се променят от 30 на 0 ч. Упражненията се променят от 0 на 45 ч.
 • Интегриран практико-приложен изпит по математика се преименува на Подготовка и полагане на практико-приложен държавен изпит по математика.

2.    Професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии“

 • Педагогика Лекциите се променят от 24 на 30 ч.
 • Психология Лекциите се променят от 18 на 20 ч. Упражненията се променят от 0 на 10 ч.
 • Аудио-визуални и информационни технологии в обучението се преименува на Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда. Лекциите се променят от 6 на 8 ч., Упражненията се променят от 6 на 0 ч. Лабораторните упражнения се променят от 0 на 7 ч. Формата на изпитване се променя от Текуща оценка на Изпит.
 • Училищен курс с методика на преподаването по информатика се променя на Методика на обучението по информатика и информационни технологии. Лекциите се променят от 12 ч. на 20 ч., упражненията се променят от 6 ч. на 0 ч., семинарните упражнения се променят от 6 на 0 ч., лабораторните упражнения се променят от 0 ч. на 25 ч.
 • Програмиране (Въведение в информатиката и увод в програмирането) се преименува на Програмиране.
 • Интегриран практикум по информатика І се преименува на Интегриран практикум по информатика
 • Въвежда се задължителната дисциплина Училищен курс по информатика и информационни технологии с 20ч Лекции и 20 ч. Лабораторните упражнения
 • Задължителноизбираемата дисциплина Методика на извънкласна работа по информатика отпада в този формат.
 • Задължителноизбираемата дисциплина Информационни технологии в управлението на образованието  отпада в този формат.
 • Въвежда се през есенния триместър Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група А с 8 ч. Лекции и 7 ч. Упражнения при избираема дисциплина и 15 ч. Упражнения при практикум. Формата на изпитване е Текуща оценка.
 • Въвежда се през есенния триместър Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група Б с 8 ч. Лекции и 7 ч. Упражнения при избираема дисциплина и 15 ч. Упражнения при практикум. Формата на изпитване е Текуща оценка.
 • Въвежда се през зимния триместър Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група А с 8 ч. Лекции и 7 ч. Упражнения при избираема дисциплина и 15 ч. Упражнения при практикум. Формата на изпитване е Текуща оценка.
 • Въвежда се през пролетния триместър Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група Б с 8 ч. Лекции и 7 ч. Упражнения при избираема дисциплина и 15 ч. Упражнения при практикум. Формата на изпитване е Текуща оценка.
 • Въвежда се през есенния триместър задължителна дисциплина Приобщаващо образование с 4 ч. лекции и 4 ч. упражнения. Формата на изпитване е Изпит.
 • Факултативната дисциплина Компютърни системи и комуникации отпада в този формат.
 • Факултативната дисциплина Съвременни информационни технологии в обучението отпада в този формат.
 • Факултативната дисциплина Интегриран практикум по информатика 2 отпада в този формат.
 • Въвежда се Факултативна дисциплина с Лекции 4ч и Упражнения 4ч.
 • Хоспитиране. Упражненията се променят от 12 на 15 ч.
 • Текуща педагогическа практика. Упражненията се променят от 18 на 30 ч.
 • Преддипломна педагогическа практика се заменя със Стажантска практика. Семинарните занятия се променят от 30 на 0 ч. Упражненията се променят от 0 на 45 ч.
 • Интегриран практико-приложен изпит по математика се преименува на Подготовка и полагане на практико-приложен държавен изпит по математика.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие и предлага АС на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди актуализираните учебни планове за ОКС „Магистър“ по следните професионални направления: 4.6. Информатика и информационни технологии; 4.5. Математика; 1.3. Педагогика на обучението по ... и допълнителните квалификации, влизащи в сила от началото на учебната 2017/2018 година:

1)  За магистърските специалности:

 • Бизнес информатика с английски език (1 г.);
 • Бизнес информатика с английски език (2 г.);
 • Приложна математика (1 г.);
 • Приложна математика (2 г.);
 • Обучение по информатика и информационни технологии в училище (1 г.);
 • Обучение по информатика и информационни технологии в училище (2 г.);
 • Обучение по информационни технологии в началното училище (1 г.);
 • Обучение по информационни технологии в прогимназията (1 г.);
 • Обучение по математика в училище (1 г.);
 • Обучение по математика в училище (2 г.);

2)  За допълнителните квалификации:

 • Учител по информатика и информационни технологии (1 г.);
 • Учител по математика (1 г.)

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди разкриването на следните нови специалности за ОКС „Магистър“, към Факултета по математика и информатика, влизаща в сила от учебната 2017/2018 година:

 • Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения (1 г.);
 • Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения (2 г.);
 • Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства (1 г.);
 • Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства (2 г.);
 • Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект (1 г.);
 • Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект (2 г.);
 • Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси (1 г.);
 • Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси (2 г.).

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди учебните планове и квалификационните характеристики на новите магистърски специалности:

 • Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения (1 г.);
 • Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения (2 г.);
 • Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства (1 г.);
 • Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства (2 г.);
 • Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект (1 г.);
 • Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект (2 г.);
 • Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси (1 г.);
 • Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси (2 г.).

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие предложението: за всички бакалавърски, магистърски и допълнителни квалификации 1 (един) кредит да отговаря на 30 (тридесет) академични часа; основните характеристики за специалностите по съответните професионални направления да са едни и същи.

46)  Протокол № 18 от 17.05.2017 г. 

РЕШЕНИЕ 1: ФС прие: доц. д-р Иван Илиев Шотлеков да бъде член-представител на Комисията по учебна работа към  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.  

РЕШЕНИЕ 2: ФС утвърди избираемите и факултативните дисциплини за Есенния триместър на учебната 2017/2018 година (32 редовно обучение; 23 задочно обучение и 1 факултативна).

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие предложението до АС на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за утвърждаване на семестриалните такси за платените форми на обучение за учебната 2017/2018 година във Факултета по математика и информатика:

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие предложението до АС на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за редуцирани такси при прием в двугодишните магистърски програми от: професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... за студенти, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение:

 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) или „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни софтуерни архитектури и средства“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси“ (2 г.), от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 450 лв. за учебната 2017/2018 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Приложна математика“ (2 г.) от професионално направление 4.5. Математика, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 450 лв. за учебната 2017/2018 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 350 лв. за учебната 2017/2018 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по математика в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 400 лв. за учебната 2017/2018 г.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие: студентите от специалност „Софтуерни технологии“ (2 г.), II-ри курс, за Зимен и Пролетен триместър на учебната 2017/2018 година за избираеми дисциплини за съответния триместър избират основни или избираеми дисциплини от същия триместър от една от новите магистърски специалности „Софтуерни технологии със специализация .... ( 1 г.)

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие:  отлага се за следващия ФС приемането на  новите учебни програми за 2. курс на спец. „Софтуерно инженерство“; новите  учебни програми за всички  дисциплини на актуализираните учебни планове за ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и допълнителните квалификации; всички програми за 2., 3., и 4. курс ИТМОМ и МИ по стария учебен план;

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие следното предложение: доц. д-р Ангел Голев да провежда занятия по дисциплината „Операционни системи, компютърни мрежи и комуникации” на спец. ИТМОМ до края на учебната 2016/2017 година във филиала на ПУ-гр. Смолян, вместо доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие следните предложения до АС на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ във връзка с провеждането на летни практики и стажове в извънучебно време във Факултета по математика и информатика

1.  Практиката по специалността в 3. курс и преддипломният стаж в 4. курс за студентите от бакалавърските специалности по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки могат да бъдат проведени под формата на съответни летни практики и стажове във фирми, като с това се замества обучението, предвидено в академичния календар. Летните практики и стажове могат да се проведат във фирми, с които Пловдивският университет има сключен Договор за партньорство при провеждане на практическо обучение на студенти и ако, след преценка на Деканското ръководство на ФМИ, се установи, че са налице необходимите условия за организация и изпълнение на цялостния процес на практическото обучение в съответствие с хорариума в учебния план и Договора за партньорство.

2.  Академичните наставници, участващи в провеждането на летни практики и стажове в извънучебно време, могат да отчитат часове за учебна практика в индивидуалния си план за следващата учебна година.

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие актуализираната квалификационна характеристика за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“.

47)  Протокол № 19 от 12.07.2017 г. 

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди следната допълнителна избираема дисциплина за Есенния триместър на учебната 2017/18 година, редовно обучение за всички специалности от ОКС „Бакалавър“:  Английски език ниво А2“ (Практикум).

РЕШЕНИЕ 2: Проф. Илиев запозна членовете на ФС с кандидатстудентския прием за уч. 2017/18 година: водеща е спец. „Софтуерни технологии и дизайн“, на второ място е „Софтуерно инженерство“; 917 кандидата са по първо желание за 560 места в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; в професионално направление 4.5. Математика по първо желание са 11 кандидата; в направление 1.3. Педагогика на обучението по ... са 18 кандидата.

РЕШЕНИЕ 3: ФС утвърди следните предложени от катедрите учебни програми:

 • нови учебни програми за втората академична година на специалност „Софтуерно инженерство“, ОКС „Бакалавър” за редовно и задочно обучение;
 • нови учебни програми за всички нови дисциплини на актуализираните учебни планове от ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и допълнителни квалификации;
 • актуализирани и нови учебни програми за спец. „Софтуерни технологии и дизайн“;
 • актуализирани учебни програми за 3. курс „Бизнес информационни технологии“;
 • нови учебни програми за спец. „Биоинформатика“.

РЕШЕНИЕ 4: ФС утвърди предложената от КС на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ учебна програма за квалификационен курс „Дистанционни форми на обучение и виртуална класна стая“ за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие предложението: Държавният изпит за специалностите „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и „Математика и информатика“ за нуждите на ПУ-Филиал гр. Смолян да се проведе на 28.09.2017 г. (четвъртък) от 10:00 ч.

РЕШЕНИЕ 6: ФС утвърди избираемите дисциплини за спец. „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ за нуждите на ПУ-Филиал гр. Смолян за учебната 2017/2018 г.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие следното предложение до АС на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за утвърждаване на следната годишна такса за обучение на студентите от специалност „Софтуерно инженерство” за учебната 2017/2018 година във Факултета по математика и информатика: поради българския произход на студентите от специалност „Софтуерно инженерство“, ОКС „Бакалавър“, идващи от Украйна по договор с Община-Пловдив във ФМИ и съгласно чл. 95, ал. 2 от ЗВО годишната им такса за обучение да бъде в размер на 1323 евро.

48)  Протокол № 20 от 11.10.2017 г. 

РЕШЕНИЕ 1: ФС прие разпределението на потоци, групи и подгрупи за обучение на студентите по специалности и форми на обучение за учебната 2017/2018 година. 

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие предложените от катедрените съвети на катедри „Алгебра и геометрия“, „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ и „Софтуерни технологии“ курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, както и съответната учебна документация за тях, на тема: „Статистически методи за педагогически изследвания и оформяне на резултатите с MS Office“, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:

 1. Алгебрична теория на числата, гл. ас. д-р Йордан Епитропов;
 2. Философия на математиката гл. ас. д-р Йордан Епитропов;
 3. Mатематика в логистиката, гл. ас. д-р Асен Христов;
 4. Математика в икономиката, гл. ас. д-р Асен Христов; 
 5. Mатематика в макроикономиката, гл. ас. д-р Асен Христов;
 6. Mатематика в микроикономиката,  гл. ас. д-р Асен Христов;
 7. Въведение в програмирането с Java,  проф. д-р Христо Крушков, доц. д-р Емил Хаджиколев, гл. ас. д-р Христо Христов, ас. Кирил Иванов;
 8. Въведение в програмирането със С#,  проф. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, ас. Стоян Черешаров, ас. Кирил Иванов;
 9. Обектно-ориентирано програмиране с Java, проф. д-р Христо Крушков, доц. д-р Емил Хаджиколев, гл. ас. д-р Христо Христов, ас. Кирил Иванов;
 10. Обектно-ориентирано програмиране със C#, проф. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, ас. Стоян Черешаров, ас. Кирил Иванов;
 11. Програмиране на Java с графичен потребителски интерфейс и бази данни, проф. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Владимир Вълканов;
 12. Управление на качеството в училище – оценка и самооценка, проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Ивайло Старибратов, проф. дпн Галин Цоков.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие следното предложение: гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов да провежда лекции по дисциплината „Алгебра” на 2. курс, ИТМОМ през учебната 2017/2018 година във филиала на ПУ- гр. Смолян, вместо проф. д-р Стоил Василев Миховски.

49)  Протокол № 21 от 08.11.2017 г. 

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди допълнителни избираеми дисциплини за Пролетния триместър на учебната 2017/18 година, редовно и задочно обучение на бакалавърските специалности към ФМИ.

РЕШЕНИЕ 2: ФС утвърди избираемите дисциплини за ОКС „Магистър” за учебната 2017/18 г. по професионални направления 1.3. Педагогика на обучението по ...; 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки:

РЕШЕНИЕ 3: ФС утвърди предложената от КС на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ учебна програма за квалификационен курс „Адаптация на младия учител към учителската професия“ за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РЕШЕНИЕ 4: ФС утвърди предложената от КС на катедра „Алгебра и геометрия“ учебна програма за дисциплината „Висша математика“ на спец. „Фармацевтични биотехнологии“ към Биологическия факултет.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди следните Учебни планове за професионално-педагогически специализации относно придобиване на трета професионално-квалификационна степен, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:

 • Съвременни тенденции в обучението по информатика и информационни технологии в училище;
 • Методически аспекти на подготовката на ученици за успешно участие в олимпиади и състезания по информатика и информационни технологии;
 • Разнообразяване съдържанието на математическите задачи в училище и адаптиране на методите за решаването им;
 • Приложение на информационни технологии в обучението по математика.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди Учебния план и квалификационната характеристика на специалност „Математика, информатика и информационни технологии“ за ОКС „Бакалавър“ към Филиала на ПУ- гр. Смолян. 

50)  Протокол № 23 от 13.12.2017 г. 

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди допълнителни избираеми дисциплини за Пролетния триместър на учебната 2017/18 година, редовно и задочно обучение на бакалавърските специалности към ФМИ.

РЕШЕНИЕ 2: ФС утвърди избираемите дисциплини за ОКС „Магистър” за учебната 2017/18 г. по професионални направления 1.3. Педагогика на обучението по ...; 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки.

РЕШЕНИЕ 3: ФС утвърди предложената от КС на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ учебна програма за квалификационен курс „Адаптация на младия учител към учителската професия“ за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РЕШЕНИЕ 4: ФС утвърди предложената от КС на катедра „Алгебра и геометрия“ учебна програма за дисциплината „Висша математика“ на спец. „Фармацевтични биотехнологии“ към Биологическия факултет.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди следните Учебни планове за професионално-педагогически специализации относно придобиване на трета професионално-квалификационна степен, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:

 • Съвременни тенденции в обучението по информатика и информационни технологии в училище;
 • Методически аспекти на подготовката на ученици за успешно участие в олимпиади и състезания по информатика и информационни технологии;
 • Разнообразяване съдържанието на математическите задачи в училище и адаптиране на методите за решаването им;
 • Приложение на информационни технологии в обучението по математика.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди Учебния план и квалификационната характеристика на специалност „Математика, информатика и информационни технологии“ за ОКС „Бакалавър“ към Филиала на ПУ- гр. Смолян. 

 51)  Протокол № 24 от 24.01.2018 г. 

РЕШЕНИЕ 2: ФС утвърди избираемите и факултативни дисциплини за Пролетен триместър на учебната 2016/17 година, редовно и задочно обучение на бакалавърските специалности към ФМИ.

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие предложението до Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ за утвърждаване на:

 • Академичен календар за бакалавърските програми на Факултет по математика и информатика за учебната 2018/2019 година;
 •  Академичен календар за магистърските програми на Факултет по математика и информатика за учебната 2018/2019 година.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие предложенията за: състав на изпитните комисии за Държавни изпити през календарната 2018 година за специалностите към Факултета по математика и информатика; дати за провеждане на Държавни изпити през календарната 2018 година – 7, 8, 10 юли 2018 г. и 29 септември, 6 и 7 октомври 2018 г.; комисия и дати за провеждане на държавен изпит за спец. „Физика и математика“ – 14.02.2018, 4.07.2018 и 18.09.2018 г.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие предложението за следния състав на комисията за провеждане на писмен държавен теоретичен изпит и дипломни защити за специалностите „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и „Математика и информатика“ за 2018 г., за нуждите на ПУ – филиал гр.  Смолян:

Председател: проф. д-р Антон Илиев Илиев.

Зам.-председател: доц. д-р Боян Георгиев Златанов.

Членове: 1. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев;

                2. Доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие следното предложение за нуждите на ПУ – Филиал гр. Смолян: държавният изпит за специалностите „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и „Математика и информатика“ да се проведе на 12.07.2018 г. и  на 04.10.2018 г.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие програма за писмен държавен изпит за специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт” във филиала на ПУ- гр. Смолян.

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие програма за писмен държавен изпит за специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт” към Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски“. 

РЕШЕНИЕ10: ФС прие програми за писмен държавен изпит  на следните магистърски програми:

 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси” (едногодишен и двугодишен курс на обучение);
 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения ” (едногодишен и двугодишен курс на обучение);
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства” (едногодишен и двугодишен курс на обучение);
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект” (едногодишен и двугодишен курс на обучение).

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие програма за писмен държавен изпит  на магистърска програма „Приложна математика” (едногодишен и двугодишен курс на обучение).

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие програма за писмен държавен изпит за специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт” към Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски“.

  52)  Протокол № 25 от 21.02.2018 г. 

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди следните допълнителни избираеми дисциплини за Пролетния триместър на учебната 2017/18 година, редовно и задочно обучение на бакалавърските специалности към ФМИ.

А) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 • Специални раздели на висшата математика (за всички), проф. д.м.н. Тодор Желязков.

Б)  ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 • Специални раздели на висшата математика (за всички), проф. д.м.н. Тодор Желязков.

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие следното предложение за състав на изпитната комисия за практико-приложен държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ на специалностите „Математика и информатика“ и „Физика и математика“ и допълнителни квалификации „Учител по математика“ и „Учител по информатика и информационни технологии“ през календарната 2018 година:

Председател: проф. д-р Асен Рахнев, Зам.-председател: проф. д-р Коста Гъров.

Членове от ФМИ и учители-наставници:

 1. Доц. д-р Евгения Ангелова – ФМИ на ПУ;
 2. Доц. д-р Ивайло Старибратов – ФМИ на ПУ;
 3. Доц. д-р Добринка Бойкина – ФМИ на ПУ;
 4. Доц. д-р Стефка Анева – ФМИ на ПУ;
 5. Боряна Цекова – СУ „П. Хилендарски“, Пловдив;
 6. Дора Стоянова – СУ „П. Хилендарски“, Пловдив;
 7. Валентина Сарийчева – ЕГ „Иван Вазов“, Пловдив;
 8. Деляна Гергова – ОУ „Кн. Александър I“, Пловдив;
 9. Виолета Гуглева – СУ „П. Хилендарски“, Пловдив; 
 10. Вяра Христова – ОУ „Кн. Александър I“, Пловдив;
 11. Стелиана Чиликова – СУ „П. Яворов“, Пловдив;
 12. Диана Николова – ЕГ „Иван Вазов“, Пловдив;
 13. Маруся Буюклиева – СУ „П. Хилендарски“, Пловдив.

  53)  Протокол № 28 от 18.04.2018 г. 

РЕШЕНИЕ 4: ФС утвърди учебните програми, предложени от катедрите (от АГ-24; от МА-9; от ПММ-6; СТ-9; от КТ-19; от ОМИИТ-129) за следните специалности от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … по приетите през 2017 г. нови учебни планове, ОКС „Бакалавър”:

 • Математика, информатика и информационни технологии;
 • Математика, информатика и информационни технологии в ПУ-Филиал, гр Смолян;
 • Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт;
 • Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт в ПУ-Филиал, гр Смолян. 

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие:  отлага се за следващия ФС приемането на  новите учебни програми за 3. курс на спец. „Софтуерно инженерство“, ОКС „Бакалавър“.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие предложението за следния състав на комисията за провеждане на интегриран практико-приложен държавен изпит на специалностите „Математика и информатика“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт”, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през календарната 2019 г., за нуждите на ПУ – Филиал гр. Смолян. 

Председател: проф. д-р Коста Андреев Гърав.

Членове: 1. Доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов;

2. Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина;
3. Ас. Илияна Петрова Чакърова;
4. Ас. Пенка Петрова Колаклиева-Гунчева;
5. Ст. учител Добринка Андонова Цолова – СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ –  Смолян;
6. Ст. учител Елена Георгиева Георгиева – СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Смолян.

РЕШЕНИЕ 7: ФС утвърди избираеми дисциплини за спец. „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ за нуждите на ПУ-Филиал гр. Смолян за учебната 2018/2019 г.:

54)  Протокол № 30 от 30.05.2018 г. 

РЕШЕНИЕ 1: ФС прие комплекта учебни програми за третата академична година на специалност „Софтуерно инженерство“, ОКС „Бакалавър” за редовно и задочно обучение. 

РЕШЕНИЕ 2: ФС утвърди избираемите и факултативни дисциплини за Есенния триместър на учебната 2018/2019 година (34 редовно обучение; 18 задочно обучение и 1 факултативна):

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие предложението до АС на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за утвърждаване на следните семестриални такси за платените форми на обучение, за учебната 2018/2019 година във Факултета по математика и информатика:

1) ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (1 г.) –
  2 (две) семестриални такси по 910 лв.;
 •  „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 910 лв.;
 •  „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 910 лв.;
 •  „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Бизнес софтуерни технологии (на английски език)“ (1 г.)– 2 (две) семестриални такси по 990 лв.;
 • „Приложна математика“ (1 г.)– 2 (две) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Приложна математика“ (2 г.)– 4 (четири) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 710 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 710 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 810 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 810 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в началното училище“ (1 г.)2 (две) семестриални такси
  по 710 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в прогимназията“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 710 лв.

2) ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г.) 2 (две) семестриални такси по 510 лв.;
 • „Учител по математика“  (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 510 лв.;
 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация „Учител по математика“  във ФМИ на ПУ).                                                
  Две такси по 290 лв.;
 • „Учител по математика“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квали­фи­кация   „Учител по информатика и информационни технологии“  във ФМИ на ПУ).                                                   Две такси по 290 лв.

3)  ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА И ПО ИНФОРМАТИКА

 • за провеждане на 40-часов курс – 290 лв.;
 • за провеждане на 80-часов курс – 540 лв.

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие предложението до АС на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за редуцирани такси при прием в двугодишните магистърски програми от: професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... за студенти, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение:

 • § Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни софтуерни архитектури и средства“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси“ (2 г.), от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 455 лв. за учебната 2018/2019 г.;
 • § Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Приложна математика“ (2 г.) от професионално направление 4.5. Математика, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 455 лв. за учебната 2018/2019 г.;
 • § Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 355 лв. за учебната 2018/2019 г.;
 • § Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по математика в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 405 лв. за учебната 2018/2019 г.

                                   55)  Протокол № 32 от 10.10.2018 г. 

РЕШЕНИЕ 1: ФС прие разпределението на потоци, групи и подгрупи за обучение на студентите по специалности и форми на обучение за учебната 2018/2019 година. (Приложение 1).

РЕШЕНИЕ 2: Във връзка с приема за учебната 2018/2019 година проф. Илиев направи следното съобщение: изпълнението е над 100 % в направление 4.6. Информатика и компютърни науки, редовно и задочно обучение; в направление 4.5. Математика приемът е 14, като 10 БМ и 4М; в направление 1.3. Педагогика на обучението по … приемът също е над 100 %, като за МИИТ приемът е двоен; за магистърските програми и квалификациите във ФМИ тази година е най-добро постижение – 204 са записаните до този момент магистри.

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие: в срок до 6.11.2017 г. (понеделник)  ръководителите на катедри  да представят или изпратят по електронната поща заявка за избираеми и факултативни дисциплини за Зимния триместър на учебната 2018/2019 година (редовно и задочно обучение). За новите дисциплини е необходимо анотация и учебна програма.

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие: в срок до 31.10.2018 г. (сряда) ръководителите на катедри да представят в Деканата подписаните  индивидуални планове за работа на членовете от поверената им катедра (за учебната 2018/2019 година) в 2 екз.

РЕШЕНИЕ 5: По решение на АС, Новите промени при формиране на аудиторните часове са: При численост на курса под 7 студенти списъчен състав аудиторните часове за всяка дисциплина се планират и отчитат спрямо предвидените по учебен план, както следва: лекции, упражнения, лабораторни, семинарни и практически занятия: за 7 студенти – на 100%, за 6 студенти – на 90%, за 5 студенти – на 80%, за 4 и по-малък брой студенти – на 50 %.При численост на поток под 10 студенти списъчен състав аудиторните часове за всяка дисциплина се планират и отчитат спрямо предвидените по учебен план, както следва: лекции: за 10 студенти – на 100%, за 9 студенти – на 90%, за 8 студенти – на 80%, за 7 студенти – на 70%, за 6 студенти – на 60% за 5 и по-малък брой студенти – на 50 %; семинарни и практически занятия: за 7 студенти – на 100%, за 6 студенти – на 90%, за 5 студенти – на 80%, за 4 и по-малък брой студенти - на 50 %.

56)  Протокол № 34 от 14.11.2018 г. 

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди избираемите и факултативни дисциплини за Зимния триместър на учебната 2018/2019 година, редовно и задочно обучение.

57)  Протокол № 35 от 12.12.2018 г. 

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди избираемите дисциплини за ОКС „Магистър” за учебната 2018/189 г. по професионални направления 1.3. Педагогика на обучението по ...; 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки.

РЕШЕНИЕ 3: ФС утвърди предложените от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ учебни програми за следните квалификационни курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:

 • Дигитална мултимедийна визуализация на учебно съдържание по чуждоезиково обучение;
 • Групова и екипна работа – различната мотивация на учениците и децата;
 • Иновативни методи при управление и развитие на човешките ресурси в системата на предучилищното и училищното образование;
 • Проектно-базирано обучение - новата перспектива;
 • Интерактивни методи на преподаване.

58)  Протокол № 36 от 30.01.2019 г. 

РЕШЕНИЕ 2: ФС утвърди избираемите дисциплини за Пролетен триместър на учебната 2018/19 година, редовно и задочно обучение на бакалавърските специалности към ФМИ (31 за редовно и 21 за задочно).

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие предложението до Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ за утвърждаване на:

 • Академичен календар за бакалавърските програми на Факултет по математика и информатика за редовно обучение, учебна 2019/2020 година;
 • Академичен календар за бакалавърските програми на Факултет по математика и информатика за задочно обучение, учебна 2019/2020 година;
 • Академичен календар за магистърските програми на Факултет по математика и информатика, учебна  2019/2020 година.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие предложенията за: състав на изпитните комисии за Държавни изпити през календарната 2019 година за специалностите към Факултета по математика и информатика; дати за провеждане на Държавни изпити през календарната 2019 година: за бакалавърските програми – 06, 07 юли 2019 г. и 05, 06 октомври 2019 г.; за магистърските програми – 29 юни 2019 г. и 28 септември 2019 г.; комисия и дати за провеждане на държавен изпит за спец. „Физика и математика“ – 12.02.2019 г., 05.07.2019 г. и 20.09.2019 г.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие предложението за следния състав на комисията за провеждане на писмен държавен теоретичен изпит и дипломни защити за специалностите „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и „Математика и информатика“ за 2019 г., за нуждите на ПУ – филиал гр.  Смолян:

Председател: проф. д-р Антон Илиев Илиев.

Членове: 1. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев;

2. Доц. д-р Боян Георгиев Златанов.

3. Доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие предложението за следния състав на комисията за провеждане на интегриран практико-приложен държавен изпит на специалностите „Математика и информатика“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт”, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през календарната 2019 г., за нуждите на ПУ – Филиал гр. Смолян: Председател: проф. д-р Коста Андреев Гъров. Членове: 1. Доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов; Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина; Ас. Илияна Петрова Чакърова;  Ас. Пенка Петрова Колаклиева-Гунчева; Ст. учител Добринка Андонова Цолова – СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ –  Смолян; Ст. учител Елена Георгиева Георгиева – СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Смолян.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие следното предложение за нуждите на ПУ – Филиал гр. Смолян: държавният изпит за специалностите „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и „Математика и информатика“ да се проведе на 09.07.2019 г. и  на 11.10.2019 г. от 11:00 ч.

РЕШЕНИЕ 9: ФС утвърди предложените от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“ учебни програми за следните 3 (три) квалификационни курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти: Дизайн и изготвяне на сертификати и грамоти, с лектор гл. ас. д-р Десислава Войникова; Създаване на постер с Adobe Spark, с лектор гл. ас. д-р Десислава Войникова; G Suite за образованието, с лектор гл. ас. д-р Десислава Войникова.

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие предложените актуализирани учебни програми за бакалавърските специалности  от следните катедри: от „Алгебра и геометрия“ – 29; от „Математически анализ“ – 39; от „Компютърна информатика“ – 45; от „Компютърни системи“ – 60; от „Компютърни технологии“ – 31; от „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ – 7 и 2 за ИД от магистърските програми. 

59)  Протокол № 38 от 20.03.2019 г. 

РЕШЕНИЕ 1: ФС прие предложените актуализирани учебни програми за бакалавърските специалности, редовна и задочна форма на обучение от следните катедри: от „Приложна математика и моделиране“ – общо 5 (за БИТ – 2, за БМ – 1, за СТД – 1, за МИИТ – 1); от „Софтуерни технологии“ – 41 (за БИТ  – 6, за Инф. – 6, за СТД – 20, за ИТМОМ – 5, за МИИТ – 4); от „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ – 7 и 2 за ИД от магистърските програми. 

РЕШЕНИЕ 2: ФС утвърди предложените от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ нови учебни програми за следните задължителноизбираеми дисциплини от бакалавърската специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ за нуждите на филиала на ПУ в гр. Смолян:

Задължителноизбираеми дисциплини от група А

1)   Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове;

Задължителноизбираеми дисциплини от група Б

1)   Проектно-базирано обучение по математика, информатика и информационни технологии;

2)   Използване на динамичен софтуер в обучението по математика.

РЕШЕНИЕ 3: ФС утвърди предложените от катедрения съвет на катедраОбучение по математика, информатика и информационни технологии“ 2 (две) учебни програми за следните квалификационни курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:

 • Облачни технологии в образованието;
 • Методика на преподаване на Компютърно моделиране в 4. клас.

РЕШЕНИЕ 4: ФС утвърди следните 9 (девет) учебни програми за специалност „Биоинформатика“ към Биологически факултет:

 • Висша математика (Линейна алгебра, Аналитична геометрия и Математически анализ), с лектори: проф. дмн Манчо Манев, доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова, доц. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Асен Христов;
 • Топ алгоритми за Data Mining, с лектори: проф. дмн Снежана Гочева-Илиева и доц. д-р Христина Кулина;
 • Информационна сигурност, с лектори: доц. д-р Николай Касъклиев и доц. д-р Елена Сомова;
 • Компютърна лингвистика, с лектори: проф. дмн Георги Тотков, доц. д-р Светослав Енков и гл.ас.д-р Георги Пашев;
 • Компютърна лингвистика, с лектори: проф. дмн Георги Тотков, доц. д-р Светослав Енков и гл.ас.д-р Георги Пашев;
 • Уеб сървърни езици, с лектори: доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Димитър Благоев;
 • Компютърни мрежи и комуникации, с лектор проф. д-р Иван Ганчев;
 • Операционни системи, с лектори: проф. д-р Ангел Голев, доц. д-р Тодорка Терзиева, гл. ас. д-р Стоян Черешаров;
 • Проектиране и управление на локални компютърни мрежи (ИД за 4. курс), с лектор доц. д-р Генчо Стоицов.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие предложението до АС на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за утвърждаване на следните семестриални такси за платените форми на обучение, за учебната 2019/2020 година във Факултета по математика и информатика:

1) ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (1 г.) –
  2 (две) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (2 г.) –
  4 (четири) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Бизнес софтуерни технологии (на английски език)“ (1 г.)– 2 (две) семестриални такси по 990 лв.;
 • „Приложна математика“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Приложна математика“ (2 г. )– 4 (четири) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 720 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 720 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 820 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 820 лв.;
 •  „Обучение по информационни технологии в началното училище“ (1 г.)2 (две) семестриални такси
  по 720 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в прогимназията“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 720 лв.

2)  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г.) 2 (две) семестриални такси по 520 лв.;
 • „Учител по математика“  (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 520 лв.;
 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация „Учител по математика“  във ФМИ на ПУ).                                                
  Две такси по 300 лв.;
 • „Учител по математика“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квали­фи­кация  „Учител по информатика и информационни технологии“  във ФМИ на ПУ).                                                    
  Две такси по 300 лв.

3) ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА И ПО ИНФОРМАТИКА 

 • за провеждане на 40-часов курс – 300 лв.;
 • за провеждане на 80-часов курс – 560 лв.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие предложението до АС на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за редуцирани такси при прием в двугодишните магистърски програми от: професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... за студенти, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение:

 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни софтуерни архитектури и средства“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси“ (2 г.), от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 460 лв. за учебната 2019/2020 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Приложна математика“ (2 г.) от професионално направление 4.5. Математика, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 460 лв. за учебната 2019/2020 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 360 лв. за учебната 2019/2020 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по математика в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 410 лв. за учебната 2019/2020 г.

60)  Протокол № 39 от 22.05.2019 г. 

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди избираеми дисциплини за Есенния триместър на учебната 2019/2020 година (34 за редовно и 26 за задочно обучение).

РЕШЕНИЕ 2: ФС утвърди следните допълнителни избираеми дисциплини за текущия триместър, които да се включат в списъка на „Избираеми дисциплини № 2“ за ОКС „Магистър“ по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

 • Въведение в DATA SCIENCE, с лектори доц. д-р Ася Стоянова и хон. ас. Николай Шопов;
 • Съвременни JavaScript рамки за изграждане на бекенд приложения, с лектори доц. д-р Владимир Вълканов и ас. Александър Петров.

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие комплекта учебни програми за четвъртата академична година на специалност „Софтуерно инженерство“, ОКС „Бакалавър” за редовно и задочно обучение.

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие следните учебни програми, предложени от КС на катедра „Компютърни технологии“:

 • за специалност Бизнес информатика с английски език, 1 година и 2 години, Уеб базирано програмиране;
 • за избираема дисциплина „Въведение във web програмирането с Java и JavaScript“;
 • за избираема дисциплина „Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java“;
 • за избираема дисциплина „Стратегии за навлизане/защитаване на пазари. Пазарно сегментиране. Бизнес развитие“;
 • актуализирана учебна програма за избираема дисциплина „Разработка на игри в C++ with Unreal Engine 4“.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие следното предложение във връзка с приетия нов Правилник на ПУ за учебната дейност: преминаването в по-горен курс (до 3. курс, включително) – не повече от 3 (три) невзети изпити, за 4. курс няма ограничение.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ на предложението от КС на катедра „Компютърни технологии“ за следната частична промяна в учебния план на специалност „Бизнес информационни технологии“, ОКС „Бакалавър“:

Дисциплината „Маркетингови изследвания“, 2‑ри курс, А триместър, в специалност Бизнес информационни технологии, да се преименува на „Маркетинг и маркетингови информационни системи“ при запазване на хорариума. Отговорна катедра за дисциплината да бъде катедра „Компютърни технологии“.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ на следната еднократна частична промяна в учебния план на специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, с цел оптимизиране на учебния процес във Филиала на ПУ, гр. Смолян през учебната 2019/2020 година:

 1. Дисциплината „Планиране и оптимизиране на учебния процес“ (15/16, 3 кредита) да бъде преместена от VI в V семестър;
 2. Да се допълни списъка на хоноруваните преподаватели за учебната 2019/2020 година, както следва: Еманоила Величкова – за водене на часове по дисциплината „Английски език“ на специалностите ИТМОМ и МИИТ.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди разкриването на следната нова магистърска специалност към Факултета по математика и информатика, влизаща в сила от учебната 2019/2020 година:

„Технология на софтуерното производство и внедряване“ (1 г.) по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди учебния план и квалификационната характеристика на новата магистърска специалност Технология на софтуерното производство и внедряване“. Обучението по специалността за ОКС „Магистър” има редовна форма на обучение, с продължителност 1 година, за бакалаври по специалности от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди 2 (две) семестриални такси по 1110 лв. за платена форма на обучение в магистърска програма „Технология на софтуерното производство и внедряване”, за учебната 2019/2020 година във ФМИ.

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие: Комисията по учебната дейност към Факултета по математика и информатика да е в следния състав:

Членове: 
1. Доц. д-р Боян Георгиев Златанов;
2. Доц. д-р Александър Пламенов Пенев;
3. Доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова.

61)  Протокол № 40 от 10.07.2019

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие следните учебни програми за новата магистърска специалност „Технология на софтуерното производство и внедряване“, редовно обучение: „Дизайн, базиран на услуги“, „Системно управление на услуги и процес“, „Автоматизация на внедряването на софтуер“, „Същност на виртуализацията“, „Инструменти за оркестрация на услуги“, „Управление на виртуални машини в облака“, „Управление на софтуерни контейнери в облака“, „Конфигурация на клъстери от услуги“ , „Програмно управление на задачи“, „Диагностика на проблеми в компютърни мрежи“ – ИД, „Мониторинг на компютърни мрежи“ – ИД.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие следните учебни програми, предложени от КС на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ за:

 • дисциплината „Обзорни лекции по математика, информатика и информационни технологии“ на бакалавърската специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“;
 • дисциплината „Обзорни лекции по математика, информатика и информационни технологии“ на бакалавърската специалност „Математика, информатика и информационни технологии“:
 • дисциплината „Обзорни лекции по математика, информатика и информационни технологии“ на бакалавърската специалност „Математика и информатика“.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие предложената от КС на катедра „Софтуерни технологии“ актуализирана учебна програма по дисциплината „Събитийно програмиране“ за бакалавърската специалност „Математика, информатика и информационни технологии“.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие следните учебни програми, предложени от КС на катедра „Компютърни технологии“:

 • за избираема дисциплина „Въведение в генеративната визуализация“, редовно обучение;
 • ·   за избираема дисциплина „Въведение в генеративната визуализация“, задочно обучение;
 • за избираема дисциплина „Визуално програмиране с Processing, редовно обучение;
 • за избираема дисциплина „Визуално програмиране с Processing“, задочно обучение.

62)  Протокол № 41 от 02.10.2019

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие следното предложение: да се гласува мандат на сегашното Деканско ръководство да реагира по най-бързия начин на новата наредба 15 от 22 юли 2019 г. и да се създадат нови магистърски програми за прием в едногодишна форма на обучение по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по .....

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие разпределението на потоци, групи и подгрупи за обучение на студентите по специалности и форми на обучение за учебната 2019/2020 година. (Приложение 1).

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди:       

1)      Разкриване на 2 (две) нови магистърски специалности към Факултета по математика и информатика, влизаща в сила от учебната 2019/2020 година:

 • „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ (1 г.) по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...;
 • „Педагогика на обучението по математика“ (1 г.) по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...;

2)   Учебен план и квалификационна характеристика на магистърска специалност „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“. Обучението по тази специалност има редовна форма на обучение, с продължителност 1 година, за кандидати, притежаващи бакалавърска или магистърска степен по специалности от професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

3)   Учебен план и квалификационна характеристика на магистърска специалност „Педагогика на обучението по математика“. Обучението по тази специалност има редовна форма на обучение, с продължителност 1 година, за кандидати, притежаващи бакалавърска или магистърска степен по специалности от професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

4)   Утвърждаване на 2 (две) семестриални такси по 820 лв. за магистърските програми „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ (1 г.) и „Педагогика на обучението по математика“ (1 г.) за учебната 2019/2020 година във Факултета по математика и информатика.

5)   Редуцирани такси:

 • „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ (1 г.) редуциран учебен график за записали или завършили магистърска програма „Педагогика на обучението по математика“ (1 г.)  във ФМИ на ПУ.

Две такси по 410 лв.

 • „Педагогика на обучението по математика“ (1 г.) редуциран учебен график за записали или завършили магистърска програма „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ (1 г.)  във ФМИ на ПУ.

Две такси по 410 лв. 

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие: в срок до 05.11.2019 г. (вторник)  ръководителите на катедри  да представят в Деканата или изпратят по електронната поща (nmileva@gmail.com и gerry.koleva@fmi-plovdiv.org) заявка за избираеми и факултативни дисциплини за Зимния триместър на учебната 2019/2020 година (редовно и задочно обучение). За новите дисциплини е необходимо анотация и учебна програма.

63)  Протокол № 42 от 20.11.2019

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди следните избираеми дисциплини за Зимния триместър на учебната 2019/2020 г., редовно и задочно обучение:

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие: в срок до 25.11.2019 г. (понеделник) да се подадат в Деканата заявки за предстоящата изпитна сесия за редовно обучение, Есенен триместър, учебна 2019/2020 година.

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ за утвърждаване на учебна програма за задължителноизбираема дисциплина №2 от група Б „Използване на динамичен софтуер в обучението по математика“ на бакалавърските специалности „Математика, информатика и информационни технологии“ и Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“.

64)  Протокол № 2 от 11.12.2019

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди избираемите дисциплини за ОКС „Магистър” за учебната 2019/20 г. по професионални направления 1.3. Педагогика на обучението по ...; 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки:

 По направление 1.3 Педагогика на обучението по ...

 МАГИСТРИ ОМУ 1 и ОМУ 2

ТРИМ НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ЛЕКТОРИ ГРУПА
1 А Системи уравнения доц. Р. Маврова
доц. Д. Бойкина
първа група
2 А Нестандартни методи в задачите по елементарна математика проф. П. Рангелова втора група
3 А Извънкласна работа по математика проф. П. Рангелова първа група
4 А Построителни задачи в планиметрията доц. Р. Маврова
проф. В. Милушев
доц. Д. Бойкина
първа група
5 Б Графичен  метод  и  приложения проф. В. Милушев
доц. Д. Бойкина
втора група
6 Б Методи и методика за съставяне на математически задачи доц. Д. Бойкина
проф. В. Милушев
втора група
7 Б Нестандартни математически задачи проф. П. Рангелова втора група

МАГИСТРИ ОИИТУ - 2 години (1 курс)

ТРИМ НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ЛЕКТОРИ ГРУПА
1 А Преподаване на основи на компютърното програмиране в училище Доц. Т. Терзиева,
гл. ас. Мариана Крушкова
втора група
2 Б Методика на извънкласната работа по информатика и информационни технологии проф. К. Гъров първа група
3 В Английски език за нуждите на обучението по информационни технологии в училище доц. И. Шотлеков
гл. ас. В. Иванова
Факултативна дисциплина

МАГИСТРИ ОИИТУ- 2 години (2 курс) И ОИИТУ-1 година

ТРИМ НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ЛЕКТОРИ ГРУПА
1. А Уеб базирани среди за обучение Доц. Г. Стоицов   първа група
2. Б Създаване на динамични модели за визуализиране на учебно съдържание. Доц. Г. Стоицов   втора група

МАГИСТРИ ОИТНУ И ОИТП

ТРИМ НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ЛЕКТОРИ ГРУПА
1. А Визуално програмиране в интернет Доц. Г. Стоицов
Гл.ас.  И. Димитров
 
2. Б Уеб инструментариум за представяне на учебно съдържание Доц. Г. Стоицов
Гл.ас.  И. Димитров
 

КВАЛИФИКАЦИЯ УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА

ТРИМ НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ЛЕКТОРИ ГРУПА
1 А Системи уравнения доц. Р. Маврова
доц. Д. Бойкина
първа група
2 А Графичен  метод  и  приложения проф. В. Милушев
доц. Д. Бойкина
втора група
3 А Извънкласна работа по математика проф. П. Рангелова първа група
4 Б Построителни задачи в планиметрията доц. Р. Маврова
проф. В. Милушев
доц. Д. Бойкина
първа група
5 В Методи и методика за съставяне на математически задачи доц. Д. Бойкина
проф. В. Милушев
втора група
6 В Нестандартни математически задачи проф. П. Рангелова втора група

КВАЛИФИКАЦИЯ УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ТРИМ НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ЛЕКТОРИ ГРУПА
1 А Tестология доц. Е. Ангелова първа група
2 А Уеб базирани среди за обучение
Доц. Генчо Стоицов втора група
3 А Преподаване на проектиране и стилизиране на адаптивни уеб страници в училище доц. Т. Терзиева
гл. ас. Христо Христов
втора група
4 Б Методика за преподаване на компютърно моделиране в  началното училище Доц. Т. Глушкова първа група
5 В Методика на извънкласната работа по информатика и информационни технологии проф. К. Гъров първа група
6 В Английски език за нуждите на обучението по информационни технологии в училище доц. И. Шотлеков
гл. ас. И. Иванова
Факултативна дисциплина

По направление 4.5 Математика и 4.6 Информатика и компютърни науки:

Дисциплина Лектори
1 Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения доц. д-р Владимир Вълканов
инф. Александър Петров
2 Разработка на игри с JavaScript доц. д-р Владимир Вълканов
докт. Михаил Петров
3 Програмиране за ORACLE база данни
с PL/SQL
проф. д-р Антон Илиев
гл. ас. д-р Георги Чолаков
4 Въведение в интернет на нещата проф. Станимир Стоянов
докт. Даниел Русев
5 Диагностика на проблеми в компютърните мрежи доц. д-р Николай Павлов
рък. УКЗ Тодор Чаушев
6 Алагебрична теория на числата проф. д.м.н Манчо Манев
гл. ас. д-р Йордан Епитропов

РЕШЕНИЕ 3: ФС утвърди предложените учебни програми за Държавен изпит на следните специалности:

 • За бакалавърска спец. „Софтуерно инженерство“;
 • За магистърска спец. „Технология на софтуерното производство и внедряване“ (1 г.);
 • За магистърска спец. „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ (1 г.);
 • За магистърска спец. „Педагогика на обучението по математика“ (1 г.);
 • Актуализирана учебна прагрома за магистърска спец. „Бизнес информатика с английски език“ (1 г. - 2 г.).

64)  Протокол № 2 от 11.12.2019

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие следното предложение: ръководителите на четирите информатични катедри да изпратят в Деканата по още една допълнителна избираема дисциплина за редовно обучение.
РЕШЕНИЕ 3: ФС прие следното предложение от ДС: записването за избираеми дисциплина за ОКС „Бакалавър“ да става автоматично от следващата учебна година (ако е възможно още за Пролетния триместър). Студентите ще се записват онлайн, като след записването ще се приложат критерии за успех, курс. 

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие предложението до Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ за утвърждаване на:

 • Академичен календар за бакалавърските програми на Факултет по математика и информатика за редовно обучение, учебна 2020/2021 година;
 • Академичен календар за бакалавърските програми на Факултет по математика и информатика за задочно обучение, учебна 2020/2021 година;
 • Академичен календар за магистърските програми на Факултет по математика и информатика, учебна  2020/2021 година.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие:в срок до 05.02.2020 г. (сряда) ръководителите на  катедри и щатните преподаватели по английски език да изпратят актуализирани заявки с преподавателите (щатни и хонорувани) по съответните дисциплини,във връзка с изготвяне разписанията за задочно и редовно обучение за Пролетния триместър, учебна 2019/2020 година.

РЕШЕНИЕ 6:ФС прие предложенията за: състав на изпитните комисии за Държавни изпити през календарната 2020 година за специалностите към Факултета по математика и информатика; дати за провеждане на Държавни изпити през календарната 2020 година: за бакалавърските програми – 3, 6 юли 2020 г и 3, 4 октомври 2020 г.; за магистърските програми – 27 юни 2020 г. и 10 октомври 2020 г.; комисия и дати за провеждане на държавен изпит по математика за спец. „Физика и математика“ – 18.02.2020 г., 03.07.2020 г. и 14.09.2020 г.

РЕШЕНИЕ 7:ФС прие предложението за следния състав на комисията за провеждане на писмен държавен теоретичен изпит и дипломни защити за специалностите „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и „Математика и информатика“ за 2020 г., за нуждите на ПУ – филиал гр.  Смолян:
Председател: проф. д-р Боян Георгиев Златанов.
Членове: 1. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев;
2. Доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие предложението за следния състав на комисията за провеждане на интегриран практико-приложен държавен изпит на специалностите „Математика и информатика“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт”, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през календарната 2020 г., за нуждите на ПУ – Филиал гр. Смолян. 
Председател: проф. д-р Коста Андреев Гъров.
Членове: 1. Доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов;
2. Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина;
3. Гл. ас. д-р Христо Тодоров Мелемов;
4. Ас. Илияна Петрова Чакърова;
5. Ст. учител Добринка Андонова Цолова – СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ –  Смолян;
6. Ст. учител Елена Георгиева Георгиева – СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Смолян.

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие следното предложение за нуждите на ПУ – Филиал гр. Смолян: държавният изпит за специалностите „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и „Математика и информатика“ да се проведе на 07.07.2020 г. и  на 06.10.2020 г. от 11:00 ч.

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди следните учебни планове за:

 • професионална квалификация „Учител по математика“ по национална програма „Мотивирани учители“ от лица с висше образование, без придобита учителска квалификация;
 • професионална квалификация „Учител по математика“ по национална програма „Мотивирани учители“ от лица с висше образование, с придобита учителска квалификация;
 • професионална квалификация „Учител по информационни технологии“ по национална програма „Мотивирани учители“ от лица с висше образование, без придобита учителска квалификация;
 • професионална квалификация „Учител по информационни технологии“ по национална програма „Мотивирани учители“ от лица с висше образование, с придобита учителска квалификация.

РЕШЕНИЕ 11: ФС утвърди предложените от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ нови учебни програми за следните дисциплини от професионални квалификации „Учител по информационни технологии“и „Учител по математика“ по национална програма „Мотивирани учители“.

РЕШЕНИЕ 12: ФС утвърди предложените от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“ нови учебни програми за 4 дисциплини от професионални квалификации „Учител по информационни технологии“и „Учител по математика“по национална програма „Мотивирани учители“.

РЕШЕНИЕ 14: ФС утвърди предложените от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“ нови учебни програми за следните дисциплини от професионална квалификация „Учител по математика“по национална програма „Мотивирани учители“:

 • Училищен курс по анализ“, с лектор доц. д-р Атанаска Георгиева;
 • Развитие на творческото мислене в часовете по геометрия с помощта на динамичен геометричен софтуер“, с лектор проф. д-р Боян Златанов.

РЕШЕНИЕ 15: ФС утвърди предложената от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“ нова учебна програма за следната избираема дисциплина: „Приложение на функционалния анализ в диференциалните уравнения“, с лектори проф.  д-р Андрей Захариев и доц. д-р Атанаска Георгиева.

РЕШЕНИЕ 16: ФС утвърди предложената от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“ нова учебна програма за следната задължителноизбираема дисциплина за професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии“: Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група А – Тестология.

РЕШЕНИЕ 17: ФС утвърди предложената от катедрения съвет на катедра „ОМИИТ“ нова учебна програма за следната задължителноизбираема дисциплина №2 от група А за бакалавърските специалности „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и „Математика, информатика и информационни технологии“: „Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове“.

РЕШЕНИЕ 18ФС утвърди предложените от катедрения съвет на катедра „ОМИИТ“ нови учебни програми за следните задължителноизбираеми дисциплини за професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии“: „Уеб базирани среди за обучение“, „Методика на извънкласната работа по  информационни технологии“ и „Компютърно моделиране и блоково програмиране“.


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ