Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Висше образование Факултетни Регламенти Регламент за дипломирането на студентите от бакалавърските и магистърските програми на ФМИ    English
Факултет по математика и информатика - Регламент за дипломирането на студентите от бакалавърските и магистърските програми на ФМИ

РЕГЛАМЕНТ 
ЗА ДИПЛОМИРАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ
БАКАЛАВЪРСКИТЕ И МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ НА
ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА НА
ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

 

Правилата са в съответствие с Правилника за учебната дейност в Пловдивския университет „Паисий хилендарски“ и с утвърдените традиции във Факултета по математика и информатика.

1. Общи положения

1.1. Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” завършва с държавен изпит или със защита на дипломна работа съобразно държавните изисквания за съответната ОКС и специалност. При обучение, предвиждащо придобиване на професионална квалификация „учител“, се провежда и държавен практико-приложен изпит.

1.2. Държавните изпити, защитите на дипломните работи и практико-приложните изпити се провеждат от държавни изпитни комисии на дати, определени със заповед на ректора за календарната година по предложение от Факултетния съвет.

1.3. Съставът на всяка комисия включва не по-малко от трима хабилитирани преподаватели. По изключение в състава на комисията могат да участват и преподаватели с образователно-научна степен „доктор“. В изпитната комисия могат да се включват и външни за ПУ лица.

1.4. Видът на държавните изпити се определя в учебните планове на специалностите в съответствие с държавните изисквания.

1.5. До държавен изпит или защита на дипломна работа се допускат студенти, които са семестриално завършили и с успешно положени всички семестриални изпити.

1.6. Оценката от държавния изпит или дипломната работа се оформя от изпитната комисия по традиционната система за оценяване. Комисията информира студента за мотивите на оценяването.

1.7. Нанесената в протокола оценка от държавния изпит или от защитата на дипломната работа е крайна и не подлежи на обжалване и преразглеждане.

1.8. Оценките от държавните изпити и защити на дипломни работи се нанасят в протокол, който се подписва от всички членове на държавната изпитна комисия, а в главната книга – от председателя на комисията.

1.9. Студенти, които не са се явили или неуспешно са положили държавен изпит/защитили дипломна работа в срок до 3 години от семестриалното завършване (2 години за магистри след висше образование), се отстраняват със заповед на ректора.

1.10. Отстранените на горното основание студенти могат да възстановят права за допускане до държавен изпит или до защита на дипломна работа със заповед на ректора по предложение на декана на факултета.

1.11. След успешно изпълнение на всички задължения по учебния план, на студента се издава диплома за завършена ОКС на висше образование с придобита квалификация по определена специалност, независимо от календарния срок на обучение.

1.12. Дипломираните студенти получават след писмено заявено искане и европейско дипломно приложение.

1.13. Видът, съдържанието и оформлението на дипломата съответстват на държавните стандарти.

 

2. Държавен изпит 

2.1. За допускане до държавен изпит, най-късно 1 седмица преди съответната дата на изпита, студентът трябва да предаде в Учебен отдел Заявление за явяване на държавен изпит  / защита на дипломна работа (Бланка №2).

2.2. Формата на държавния изпит е писмена и има продължителност 4 академични часа.

2.3. Държавният изпит се провежда по изпитна програма, включваща теми от изучавания материал по задължителни дисциплини, съобразно спецификата на специалността и образователно-квалификационната степен.

2.4. Утвърждаването на изпитната програма става от Факултетния съвет поне 6 месеца преди датата на изпита.

2.5. Изпитните програми (както и броят на темите и задачите, по които се провежда изпитът) се публикуват на сайта на факултета след тяхното утвърждаване.

2.6. Листовете за писмения държавен изпит са подпечатани в Учебен отдел.

2.7. Председателят на изпитната комисия е отговорен за съхраняването на писмените работи 1 година след изпита. 

2.8. През последния триместър на обучението на студентите по специалност за образователно-квалификационна степен „бакалавър” е предвидена учебната дисциплина Обзорни лекции, която има за цел да даде насока на подготовката им за държавен изпит.

 

3. Дипломна работа  

3.1. Дипломната работа е писмена разработка на студента. Тя има реферативен, обзорен или изследователски характер.

3.2. Дипломантът има научен ръководител, който с подписа си върху дипломната работа гарантира оригиналността на разработката.

3.3. Темата на дипломната работа е в областта на професионалното направление на специалността на дипломанта. Допускат се също теми, засягащи повече професионални направления, едното от които е това на специалността на дипломанта. В този случай се разрешава и втори научен ръководител.

3.4. Защитата на дипломната работа става чрез представяне на компютърна презентация пред изпитната комисия при налично поне едно копие от дипломната работа на хартиен носител за справка на комисията.

3.5. Зачисляване. За да бъде зачислен като дипломант, е необходимо студентът трябва:

3.5.1. да има към датата на зачисляване успех от семестриалните изпити най-малко „Добър” 3,50;

3.5.2. да има научен ръководител на дипломната работа, който е преподавател от ФМИ или специалист от съответната професионална област извън факултета;

3.5.3. да подаде Заявление за разработване на дипломна работа (Бланка №1) до ръководителя на катедрата, от която е научният му ръководител не по-късно от 1 месец преди датата за държавния изпит / защита на дипломни работи. Ако научният ръководител не е от факултета, заявлението се подава до ръководителя на катедра, която е определена (от декана или заместник-декан) за катедра, в която трябва да се зачисли дипломантът;

3.5.4. да има положително резолирано от ръководителя на катедра, в която се зачислява, Заявление за разработване на дипломна работа – (Бланка №1). Ръководителят на катедрата съхранява в катедрата депозираните заявления за разработка на дипломна работа (Бланка №1) до датата на защитата.

3.6. Допускане до защита. За да бъде допуснат до защита на дипломна работа, студентът трябва:

3.6.1. най-късно 10 дни преди датата на защита на дипломната работа да предаде в учебен отдел заверено от научния ръководител заявление за явяване на държавен изпит  / защита на дипломна работа – Бланка №2 с окончателен вариант на темата на дипломната работа на български и английски език:

3.6.1.  най-късно 10 дни преди датата на защита да предаде на ръководителя на катедрата:

●        подвързан отпечатан екземпляр на дипломната работа;
●        електронен вариант на дипломната работа в PDF формат;
●        текстов файл, съдържащ името, факултетния номер и специалността на дипломанта, както и, на   български и английски език, заглавието, научния ръководител и кратко резюме на дипломната   работа за включването й в Регистъра на дипломните работи във ФМИ. 

 

3.7. Рецензия.

3.7.1. След получаване на готовата за защита дипломна работа, ръководителят на катедрата, към която е зачислен дипломантът, определя преподавател от факултета за рецензент, който му връща подписана рецензия в едноседмичен срок преди защитата.

3.7.2. Ръководителят на катедра предава на хартиен и електронен носител на председателя на изпитната комисия дипломните работи на зачислените към съответната катедра дипломанти, заедно с рецензиите към тях, най-късно 3 дни преди защитата.

3.8. Защита на дипломната работа.

3.8.1. Представянето на дипломната работа по време на защитата трябва да е в електронен вариант (напр. PowerPoint, Adobe Flash, HTML или друг подходящ).

3.8.2. За инсталиране на презентациите си дипломантите се обръщат към систем-организаторите или систем-администраторите в деня преди защитата или най-късно един час преди започване на защитите в съответната зала за защита.

 

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 39 / 22.05.2019 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ