Header image  
Катедра
"Приложна Математика и Моделиране"
 
  :: BACK :: 
   
 
Слайдове за "Основи на моделирането":

 

Тема 1. Що е математически модел? Етапи при моделирането

Тема 2.Модели от древността. Геометрични модели.

Тема 3 .Елементарни линейни и нелинейни модели.Избор на най-подходящ модел по дадени данни.

Тема  4. Статични модели. Приложение в микроикономиката.

Тема 5. Статични модели. Приложение в макроикономиката.

Тема 6. Дискретни динамични модели. Приложение в медицината и. финансите

Тема 7. Моделиране скорост на изменение. Приложение в икономиката. Еластичност на търсенето.

Тема 8. Непрекъснати  модели с отчитане скорост на промяна.

Тема 9. Непрекъснати оптимизационни модели.

Тема 10. Непрекъснати динамични модлеи, използващи диференциални уравнения.

Тема 11. Стохастични модели