Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Избираеми дисциплини 2013/2014 - зимен триместър

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ
ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР 2013/2014

(бакалавърски специалности – редовно обучение)

 • По учебен план през Зимния триместър имат задължително избираема дисциплина студентите от:
  • ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес информационни технологии,
  • III, IV курс Информатика,
  • ІІ курс Бизнес математика,
  • ІІ, IIІкурс Математика,
  • III, IV курс Приложна математика,
  • IIІ, ІV курс Математика и информатика.
 • Броят на студентите за всяка дисциплина е посочен по-долу.
 • Записването ще става по следния начин:
  • I етап: записване при преподавателите, които са посочили съответно ден и час за записване от 25.11.2013 до 29.11.2013(критериите за подбор на студенти е право на преподавателя);
  • II етап: за незаетите места записването продължава в стая 330 по следния график:

на 02.12.13 – за IV курс, на 03.12.13 – за ІІІ курс и на 04.12.13 – за ІІ курс;

 •  
  •  III етап: за незаетите места записването продължава за всички студенти от 05.12.13 в стая 330.
 • Незаписалите избираема дисциплина студенти не получават заверка за настоящия Есенен триместър.
 • За избираема дисциплина се признава и дисциплина, невключена в учебния план на съответната специалност, по която е положен вече изпит в друга специалност на нашия или други факултети.
 • Студентите могат да запишат и втора избираема дисциплина, което може да стане само в началото на следващия триместър с разрешението на Декана, ако за втората дисциплина има свободни места и не е в полуденя на вече записаната дисциплина.
 • Студенти, нямащи задължение за записване на избираема дисциплина за следващия триместър, но желаещи да запишат такава, подават в началото на следващия триместър молба до декана, която се удовлетворява при наличие на свободни места.

АНОТАЦИИ НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ
(учебните програми могат да се видят на сайта на факултета)

1. Приложения на алгебрични методи в елементарната математика, проф. Тодор Желязков
(30 места, за всички)
(записване I етап: 26.11.2013 г. (вторник) от 10:00 ч. до 11:00 ч. в каб. 442)
Разглеждат се рационализиране на знаменателя на дроб чрез елементарни методи, чрез използване на най-голям общ делител на полиноми, чрез симетрични полиноми и чрез използване на теория на полетата. Аксиоматиката на понятието  пръстен се прилага за доказване  на правилото (-).(-)=(+) и на някои други правила, които остават недоказани в училищната математика.Прилагат се квадратичните форми за решаване на уравнения и неравенства исиметричните полиноми за трансформация на уравнениятаСиметричните и антисиметричните полиноми се използват за разлагане на полиноми на множители, за доказване на условни тъждества  и симетрични неравенства и за решаване на симетрични и антисиметрични системи уравнения. Прилагат се  резултантите за решаване на нелинейни  системи уравнения.

2. Нули на полиноми, проф. Нако Начев
(30 места, за всички)
(записване I етап: 29.11.2013 г. (петък) от 14:00 ч. до 15:00 ч. в каб. 127)
Основна цел на тази избираема дисциплина е да се запознаят студентите с някои свойства на корените на полиномите, които не са застъпени в редовните курсове по алгебра. Темата е от фундаментален характер, но има дълбоки исторически корени.

3.Асоциативни алгебри, проф. Нако Начев, гл. ас. Йордан Епитропов
(30 места, за всички)
(записване I етап: 25.11.2013 г. (понеделник) от 14:00 ч. до 15:00 ч. в каб. 343)
В тази дисциплина, разяснявайки основните понятия, се въвеждат и изучават няколко естествено възникващи примера на асоциативни алгебри – групови алгебри, алгебри от ендоморфизми, матрични алгебри и алгебри на кватернионите. Ще се изясни връзката между теориите на пръстените, модулите и алгебрите, както и между алгебричната геометрия и теорията на крайномерните алгебри над полета.

4.  Аналогии и обобщения в математиката, проф. Христо Семерджиев
(30 места, за всички)
(записване I етап: 29.11.2013 г. (петък) от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 436 с. з.)
Темата се разработва както в елементарната математика, така и във висшата математика. Застъпват се следните въпроси: Обобщени степени. Аналози и обобщения на биномата формула на Нютон. Формули за диференциране на Лайбниц. Класически неравенства за суми и интеграли. Обобщени прогресии. Аналогии между триъгълник и тетраедър. Херонова формула за триедри. Обобщени формули за лица на четириъгълници. Вариации на тема метод на Нютон. Алгебрично, тригонометрично и експоненциално интерполиране. Едновременно намиране на всички корени на алгебрични, тригонометрични и експоненциални полиноми. Аналози и обобщения на алгоритъма на Хорнер. Аналози и обобщения на детерминантата на Ван дер Монд. Предназначена за всички студентите от ФМИ. Особено полезна за специалността Математика и информатика. От тази избираема дисциплина следват множество теми за дипломни работи.

5.Линейни оператори във функционални пространства, проф. Степан Костадинов, доц. Андрей Захариев, доц. Атанаска Георгиева
(30 места, за всички)
(записване I етап: 29.11.2013 г. (петък) от 13:00 ч. до 14:00 ч. в каб. 439)
В предлагания курс е изложена от приложна гледна точка теорията на линейните оператори действащи в банахови и хилбертови пространства. С оглед на конкретните приложения са разгледани  свойствата на линейните ограничени и компактни оператори в пространствата от интегруеми и непрекъснати функции. Подробно са изучени спектралните им свойства и тяхното приложение при намирането на решения на операторни уравнения. Изложението е базирано на конкретни примери и е достъпно за студенти и докторанти от всички специалности на ФМИИТ.

6.  Итерационни функции, проф. Петко Пройнов
(30 места, за всички)
(записване I етап: 26.11.2013 г. (вторник) от 12:30 ч. до 14:30 ч. в каб. 243)
Един от най-известните числени методи за решаване на уравнения е метода на последователните приближения, известен също като метод на итерациите. В основата на метода на итерациите лежат итерационните функции. В курса се изучават свойства на итерационните функции, а също така условия за сходимост на итерационни методи. Курсът дава основа за разработване на курсови и дипломни работи (теоретични или програмно осигуряване на итерационни методи).

7. Въведение в математика на парите, доц. Боян Златанов
(30 места, за всички) 
(записване I етап: 25.11.2013 г. (понеделник) от 10:00 ч. до 12:00 ч. в каб. 445)
Теорема за простата лихва, просто лихва, когато лихвеният период се измерва в дни. Сложна лихва, Вътрешна норма на възвращаемост. Инфлация, индекс на потребителските цени, данъци. Обикновена доходност, бъдеща доходност, безсрочна доходност. Заеми и риск. Амортизаци, амортизационни таблици, периодични плащания. Кредитни карти, площания с кредитни карти, номериране на кредитните карти. Полици, изискуеми облигации, същровищни бонове, облигационнен портфейл. Акциии и фондови пазари, купуване и продаване на акци. Деривативни инструменти, модел на стоковия пазар.

8.  Приложение на алгебрата в електростатиката, доц. Кирил Коликов, док-т Стефан Божков 
(30 места за всички)
(записване I етап: 25.11.2013 г. (понеделник) от 12:00 ч. до 13:00 ч. в каб. 243)
Алгебрата в съчетание с Изчислителната математика дава възможност за изследване на различни процеси в природните науки. В избираемата дисциплина ще се изследват електромагнитни взаимодействия между тела, имащи единствен център на симетрия. Всеки студент или екип от студенти ще може да изследва взаимодействието между различни по заряд и форма тела, чрез Wolfram Mathematica. 

9. Числено моделиране в нанофизиката, проф. Христо Семерджиев, гл. ас. д-р Павлина Атанасова   30 места, за всички)
(записване I етап: 26.11.2013 г. (вторник) от 11:00 ч. до 12:00 ч. в каб. 338)
Напоследък една от бързо развиващите се сфери на науката е нанофизиката. Тя представлява изключителен интерес за редица практически приложения и е обект на множество научни изследвания. Голяма част от изучаваните съвременни системи не се поддават на изследване чрез обичайните теоретични методи в нужната пълнота и точност. В много случаи директният експеримент над някои обекти и явления е дълъг, скъпоструващ или просто невъзможен. В такива ситуации с голям успех се прилага численото моделиране. При него даден обект, явление, процес се заменя с математически модел и се изследва с помощта на компютърни изчислителни алгоритми. Избираемата дисциплина има за цел да представи математически модели на някои обекти от нанофизиката. Демонстрират се конкретни числени методи и алгоритми за изследване на моделите. Съставят на компютърни програми, реализиращи изчислителните схеми. Набляга се на оформянето на получените резултати (графично и таблично) и тяхната физична интерпретация.

10. Математически основи на микроикономиката, проф. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов
(30 места, за всички, с изключение на „Бизнес математика”)
(записване I етап: 26.11.2013 г. (вторник) от 12:00 ч. до 13:00 ч. в каб. 244)
Целта на настоящия курс е да покаже как на базата на понятия и зависимости от линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ се изгражда модерната микроикономика. Ще бъдат представени математическите теории на: потребителското поведение на пазара, поведението на фирмите на пазара, пазари със съвършенна конкуренция и пазари с несъвършенна конкуренция. По математически начин се въвеждат основни понятия в микроикономиката като: потребителска полезност, потребителско търсене, производствена функция, фирмено предлагане, фирмено търсене на ресурси и др. Особенно актуални са пазарите с ограничена конкуренция: монополни пазари, олигополни пазари и пазари с монополистична конкуренция. Интересно е как използвайки „сухата“ математика можем да разберем как се формират цените на стоките, доходите на хората и печалбите на фирмите. Получените знания намират приложение в маркетинга, менижмънта и логистиката.

11. Семантичен уеб, проф. Станимир Стоянов, ас. д-р Емил Дойчев
(60 места, за всички)
(записване I етап: 25.11.2013 г. (понеделник) от 12:00 ч. до 13:00 ч. в каб. 240)
Лекционният курс е въведение във възникващите нови архитектури, модели и подходи за организиране и изграждане на уеб среди и приложения. В курса детайлно се разглеждат общата многослойна архитектура, спецификата на отделните слоеве и лежащите в основата им модели. Предлага се съшо въведение в изграждащите семантичния Web езици. Учебният материал е онагледен с множество въвеждащи примери. Разгледани са основните проблемни области, в които могат да се използва новата архитектура.За демонстриране използването на разгледаните модели и техники в курса  се  разглежда развойната среда Protege.

12. Разработване на портални приложения, проф. Станимир Стоянов, ас. д-р Емил Дойчев
(30 места, за всички)
(записване I етап: 25.11.2013 г. (понеделник) от 12:00 ч. до 13:00 ч. в каб. 240)
Лекционният курс е ориентиран към студентите, които проявяват интерес към разработването на web приложения, работещи в портална среда. В курса се разглеждат архитектурата, технологиите и принципите за разработване на портлети. Практическите примери се разработват върху най-успешния портал с Java отворен код – Liferay. Засегнатите технологии в курса са: Java, Spring, Struts, Grails, SQL, XML, JavaScript, CSS.

13.  Анализ и оптимизация на софтуерни приложения, доц. Димчо Димов, гл. ас. д-р Александър Пенев, док-т Васил Василев (30 места, за всички)
(записване I етап: 26.11.2013 г. (вторник) от 13:00 ч. до 14:00 ч. в 547 к. з.)
С развитието на съвременните процесори и хардуерни архитектури възниква съществен проблем при разработката на софуерните приложения: те не могат да се възползват максимално добре от новостите. Много често се оказва, че на пръв поглед добре реализирана програма използва само малка част от възможностите на хардуерните компоненти. Това се дължи на различни взаймосвързани фактори като: реализирания проблем, дизайна, алгоритмите и данните, качеството на реализация, компилатора и библиотеките, наличния хардуер, набора инструкции, микроархитектурата на ЦП и реализацията на интегралните схеми. Много често се обръща внимание само на първите няколко фактора, а това не е достатъчно, защото те зависят от останалите. Съвременните изчислителни платформи предоставят огромни възможности за извършване на изчисления. На практика, обаче, постигането на добра производителност изисква сериозно разбиране на всички слоеве на целевата платформа, подробно осъзнаване на изчисленията, изобретателност и находчивост. Наградата от овладяването на тази сложен процес е в постигането на производителност в пъти повече и почти невъзможна в стандартната практика. Основната цел на курса е да направи въведение в областта на анализ и оптимизация на производителността на софтуерни приложения, да предложи възможни практически съвети за решаване или минимизиране на проблемите при използването на наличния хардуер. Студентите ще получат теоритични и практически познания в областта и ще се запознаят със съвременни инструменти за анализ като Intel VTune Amplifier и AMD CodeAnalyst.

14. Ray tracing - Фотореалистични изображения, доц. Димчо Димов, гл.ас.д-р Александър Пенев,                  док-т Христо Лесев (30 места, за всички, но най-вече за 3 и 4 курс, Информатика)
(записване I етап: 26.11.2013 г. (вторник) от 13:00 ч. до 14:00 ч. в 547 к. з.)
Курсът е предназначен за студенти с изявен интерес в компютърната 3D графика. В него се разглежда програмирането на инструменти за изграждане на фотореалистични изображения. Темите включват описване на обектите в тримерното пространство и изграждане на модел на физически коректно осветление. По време на курса всеки студент ще изработи собствена програма за генериране на изображения с качество, познато ни от Shrek, Ice Age и т. н. Към студентите няма изисквания за предварителни знания по материята, но ентусиазмът и познания по C++ са препоръчителни.

15. Шаблони за дизайн със C#, проф. Снежана Гочева, док-т Радослав Радев
(60 места, за всички)
(записване I етап: 26.11.2013 г. (вторник) от 11:00 ч. до 12:00 ч. в каб. 540)
Постигането на най-добрата архитектура за едно софтуерно приложение е дълъг и труден процес. Затова през последните десетилетия на развитие на обектно-ориентираното програмиране мнозина специалисти са обобщили добрия опит в областта под формата на "шаблони за дизайн" (Design Patterns). Те описват често срещани в практиката проблеми и различните варианти за техните решения под формата на обектно-ориентирани класове със съответните методи, операции и взаимодействие между тях.Лекционният курс е ориентиран към конкретни реализации на различни типове шаблони.Ще бъдат разгледани шаблони от трите основни групи - за създаване, за структура и за поведение. Примерите в курса за подготвени в разпространени софтуерни среди и езици: софтуерната рамка .NET Framework с език за програмиране С#, а средата за разработка - Visual Studio 2010.

16. Алгоритми и програми в състезанията,проф. Асен Рахнев, доц. Ангел Голев
(30 места, за всички)
(записване ІІ етап: от 02.12.2013 г. в каб. 330)
През последните няколко години рязко се увеличава броят на обимпиадите и състезанията по информатика за изявени ученици и студенти. За успешно участие в такива състезания са необходими зъдълбочени познания за най-разпространените класове алгоритми, тяхната ефективност, както и перфектното познаване на езиците за програмиране Pascal и С++. Целта на настоящата избираема дисциплина е да предложи на студентите необходимите им за подготовка сведения за алгоритмите, за структурите от данни и техниките за програмиране. Теоретичните знания се илюстрират със задачи, давани на различни олимпиади и състезания по информатика.

17. Математически текстообработващи програми, доц. Ангел Голев, гл. ас. д-р Кремена Стефанова
(30 места, за всички)
(записване I етап: 25.11.2013 г. (понеделник) от 12:00 ч. до 13:00 ч. в каб. 237)
Курсът запознава студентите с писането и оформянето на математически документи с помощта на макро пакета LaTeX. Това е най-популярния макропакет от системата TeX, който облекчава набирането на сложни документи. Пакетът позволява да се автоматизират много задачи, свързани с оформянето на статии и сложни математични текстове, включващи номерация на разделите, формулите, цитатите, поместването на фигурите и таблиците в страницата, въвеждането на библиография и др. Успешното усвояване на този макропакет гарантира отлично оформяне на дипломните работи на студентите. Изучава се класът Beamer в LaTeX, който позволява да се създават слайдове за презентации, в които могат да се включават сложни математични формули, илюстрации, анимации. Създадените презентации имат ясно изразена структура, по която е удобно да се предвижва по време на доклада. Beamer предоставя на ползвателя цялата мощ на LaTeX за създаване на научни презентации и, в частност, по време на защита на дипломната работа.

18. Компютърно счетоводство, проф. Асен Рахнев, доц. Евгения Ангелова
(30 места, за всички, с изключение на БИТ)
(записване I етап: 26.11.2013 г. (вторник) от 11:00 ч. до 12:00 ч. в каб. 545)
Целта на курса е запознаване със счетоводството като процес, нормативната уредба, регламентираща този процес и използването на компютърна техника за автоматизиране обработката на счетоводната информация. Акцентира се на изучаването на разнородни счетоводни процеси и операции, обработващи информацията за движението на активите и пасивите в едно предприятие и попълване на годишните счетоводни отчети.

19. Управление на качеството на процесите, доц. Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Георги Шарков
(30 места, за всички)
(записване ІІ етап: от 02.12.2013 г. в каб. 330)
Курсът въвежда в съвременните модели и стандарти за управление на качеството на процесите в областта на софтуерното инженерство и ИТ услугите. Въвежда се комплекса от дейности в една софтуерна и ИТ-интензивна организация с цел оптимално използване на ресурсите и квалификациите за качествен продукт. Прави се общ преглед на системите за качество, като се изхожда от парадигмата, че качеството на продукта зависи основно от качеството на вътрешните процеси. Съдържанието е базирано на модела CMMI (Capability Maturity Model Integration - Software Engineering Institute, Carnegie Mellon), който е де-факто стандарта на съвременната индустрия. Подробно се разглеждат процесните области от ниво на зрялост 2 (Maturity Level 2), посветени на успешно управление на проекти. Описват се дейностите по внедряване на управляеми и институционализирани процеси и тяхното постоянно подобряване. Илюстрират се  съвременните форми на организация на работата (Agile и Disciplined Agile, Lean kanban, и др). Разглеждат се и моделите за ИТ услуги (ITIL и CMMI for Services), сигурност и устойчивост на ИТ-базиран бизнес (CERT: Resilience Management Model).

20. Въведение в SAP ERP, проф. Георги Тотков, док-т Тодор Рачовски
(30 места, за всички)
(записване I етап: 25.11.2013 г. (понеделник) от 10:00 ч. до 11:30 ч. в каб. 438)
Съдържанието включва обща информация за компанията SAP AG®, начин за навигация в SAP Enterprise Recourse Planning (ERP) и работа с основните модули на системата SAP ERP. Обучението е разделено на секции като към всеки модул има предвидени и  практически задачи.  Разглеждат се и различните софтуерни среди предоставени за разработка на SAP (ABAP и HANA).  Курсът предоставя основни познания и умения за работа със специфични бизнес процеси, чрез професионален софтуер, използван в реалният бизнес по целия свят. Основната му цел е студентите да предобият  познания в модулите : Navigation , Sales & Distribution Module, Materials Management Module, Production Planning Module, Financial Accounting Module и др. Kурсът се провежда по инициатива на SAP University alliances.  За неговото провеждане SAP предостави достъп до ресурсите към SAP ERP. Курсът е подходящ за специалност „Бизнес информационни технологии”.

21. Уеб хостинг технологии – 2. част, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Владимир Темелков
(60 места, за всички)
(записване I етап: 29.11.2013 г. (понеделник) от 10:30 ч. до 13:30 ч. в 547 к. з.)
Втората част на курса включва изцяло практически занимания и работа в Linux среда. Основните акценти са инсталиране и конфигуриране на най-популярният уеб хостинг контролен панел cPanel/WHM, както и целият пакет от сървиси като Apache, MySQL, Exim, FTP и други.След конфигурирането на стандартен уеб хостинг сървър курсът се занимава с основни похвати в системната администрация, работа в CLI (Command line interface) среда, инсталиране и конфигуриране на Firewall, някой от най-популярните уеб сървиси, както и изграждането и администрацията на системи за дистрибутиране на натоварването - HTTP load-balancer, MySQL replication, cluster, remote MySQL server и NFS сторидж.

22. Приложение на невронните мрежи в борсовата търговия, доц. Христо Крушков, хон. ас. Стефан Ставрев (управител на Трайсофт ЕООД)
(30 места, за 3 и 4 курс)
(записване I етап: 25.11.2013 г. (понеделник) от 13:00 ч. до 14:00 ч. в 434 с. з.)
Целите на курса е студентите да придобият основни познания в областта на изкувствените невронните мрежи, символичното мислене и конективизъм. Студентите ще бъдат запознати с основни понятия като: невронна мрежа, видове невронни мрежи, символично мислене, история и развитие на невронните мрежи. Ще бъде разгледана връзката с естествените невронни мрежи, правилото на Хеб, МакКълок - Питс неврона, мрежи на Хопфийлд и др. Запознават се студентите с приложението на невронните мрежи в борсовата търговия и ролята им в предсказването на борсовите индекси.Изискванията към желаещите да се запишат на тази избираема дисциплина са: основни познания по програмиране, математически и аналитични умения. Курсът завършва с практически проект, изготвяне на доклад и самостоятелни занимания.Дисциплината е предназначена застудентите от специалност Информатика,БИТ, Софтуерни Технологии, Приложна Математика след 3-ти курс.

23. Организация и управление на централизирани производствадоц. Илиана Милкова-Томова (УХТ-Пловдив) (30 места, за всички)
(записване ІІ етап: от 02.12.2013 г. в каб. 330)
Целта на курса е да бъдат придобити знания относно организацията и управлението на предприятия за централизирано производство, например за кулинарна продукция. Тези видо­ве производства дават възможност за подбор на голямо количество асортименти, вкусово раз­нообразие и удовлетвореност на потребителя, качество, здравословен начин на живот на най-изгодни цени. Курсът обосновава необходимостта от създаване на предприятия за центра­лизи­рано кулинарно производство, като дава знания относно възможностите за организиране и управление на съвременни видове централизирани производства. Дефинират се същност и видове централизирани производства, разработва се подходяща производствена програма, като се организира доставка на необходимите суровини, преработка, разфасовка, съхранение и реализация на централизирано произведена продукция.

24. Инвестиране и лични финанси, проф. Асен Рахнев, Светозар Гледачев (финансов консултант, "Съединение")
(30 места, за всички)
(записване ІІ етап: от 02.12.2013 г. в каб. 330)
Има две групи хора: такива които работят за пари, работна заплата; и такива, за които работят парите. Дори и най-добрия мениджър, утре може да остана на улицата. Особено в настоящата криза повечето световни компании смениха ръководството си. Ставаш безра­бо­тен. От богат и с положение – беден и забравен. Кой иска да е от тях? Какво може да се напра­ви, как да посрещнем финансовите предизвикателства, как да управляваме личните си финан­си, колкото и малки да са – това е целта на курса. Основният доход на над 40% от насе­лението на САЩ е от акции и облигации, а не от заплата. Българинът може да управлява само­лет или кораб, но не и личните си финанси. За принципите и възможностите да останеш фи­нан­сово стабилен или да растеш независимо от етапите на кризата е посветен настоящият курс.

25. Европейски структурни фондове, проф. Антон Илиев, Ивайло Станиславов (държавен експерт в Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в МОН)
(30 места, за 3 и 4 курс)
(записване ІІ етап: от 02.12.2013 г. в каб. 330)
Курсът ще запознае студентите с политиката на сближаване (Cohesion policy) на Европейския съюз и финансовите инструменти за нейното осъществяване – Европейските структурни фондове. По време на занятията студентите ще придобият основна информация за проектния цикъл – етапи, отговорни институции и взаимодействия. Ще се запознаят със структурата на формулярите за кандидатстване и бюджетите на проектите. Ще се научат да избягват най-често срещаните грешки при подготовката на проектни предложения. Ще получат познания за конкретните етапи от управлението на вече спечелен проект. Предвижда се през периода на заниманията, студентите да бъдат разделени на групи с практически задачи, свързани с подготовката на различни части от формуляра за кандидатстване като в края на курса ще имат завършено проектно предложение. След завършване на курса студентите ще имат разширени познания за възможностите за финансиране от ЕС, начините за кандидатстване и получаване на това финансиране и успешното му управление и отчитане.

26. Операционно смятанe, доц. Иванка Касандрова
(записване ІІ етап: от 02.12.2013 г. в каб. 330) 
Операционното смятане е важен апарат на съвременните методи на приложната математика. Най-главното достойнство, на което се дължи популярността му, е алгебризацията на основните операции на математическия анализ. При решаване на задачи от приложната математика, механика, инженерните дисциплини най-голямо признание са получили операционните методи, основаващи се на интегралното преобразование на Лаплас. В курса се излагат в сбита форма основите на операционното смятане и неговото приложение за решаване на диференциални уравнения и системи от такива уравнения, частни диференциални уравнения и някои интегрални уравнения. Освен това се дава понятие за импулсни функции и техните приложения.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ