Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Покана за публична защита на дисертационен труд на ас. Десислава Войникова

Уважаеми дами и господа,
на 18.06.2013 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Нова сграда
на ПУ “Паисий Хилендарски” ще се проведе

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор” на тема:
“Приложение на многомерни напараметрични статистически методи” 

Автор: Десислава Стоянова Войникова – редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката към катедра “Приложна математика и моделиране” при Факултет по математика и информатика на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”.

Научни ръководители: 
проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева
доц. д-р инж. Илийчо Петков Илиев

Научно жури:
доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев
проф. д.ф.н. Николай Кирилов Вучков
доц. д-р Пламен Стоянов Матеев
доц. д-р Дончо Стефанов Дончев
проф. д-р Снежана Георгиева Гочева – Илиева

Поканени са всички желаещи да присъстват!

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ