Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА СТАЖ ПО МАТЕМАТИКА И ИТ НА СПЕЦ. МИИТ И ИТМОМ, 4 К.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА СТУДЕНТИТЕ ОТ IV КУРС МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА и ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ и
IV КУРС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
ЗА СТАЖАНТСКАТА ПРАКТИКА по МАТЕМАТИКА,

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ,
която ще се проведе
 от 13.02.2023 до 31.05.2023 г.

ПРАВА, ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ – СТАЖАНТ-УЧИТЕЛИ

1. Права:

1.1. Студентът има право на консултации от страна на методиците, учителя-наставник и дирек­то­ра на базовото училище.

1.2. Студентът има право да ползва материално-техническата база на училището.

1.3. Студентът има право да ползва всички одобрени от МОН програмни документи за учебно-възпитателната работа в училището.

1.4. Студентът има право да разработва и прилага собствени теоретико-приложни разработки за обогатяване на учебния процес и педагогическото взаимодействие.

1.5. Студентът има право на обратна информация за проведената от него учебно-възпитателна работа от страна на ръководителя-методик и учителя-наставник.

2. Отговорности:

2.1. Студентът е отговорен за своето присъствие и активно участие в стажантската практика.

2.2. Студентът е отговорен за опазване от него на материално-техническата и методическа база.

2.3. Студентът носи отговорност за съобразяването на своите идеи с общия дух на одобрените от МОН документи за учебно-възпитателната работа в училище.

2.4. Студентът е отговорен за оползотворяване на обратната информация от анали­за на проведената от него учебно-възпитателна дейност и своето професионално изграж­дане.

2.5. Студентът е отговорен за отработването на основателните отсъствия в предварително уговореното време с ръководителя на практиката и учителят-наставник.


3. Задължения:

3.1. Студентите провеждат стажантската практика по математика и информационни технологии при ученици от V до ХІ клас, според направеното предварително разпределение – посочено в таблицата по-долу. Те практикуват в мин. две паралелки 6 седмици, през който период трябва да имат изнесени най-малко 13 урока по математика и най-малко 7 урока по информационни технологии.

3.2. Първите един-два дни от стажантската практика студентите наблюдават работата на учителя-наставник и подготвят уроците за следващите дни и следващата седмица.

3.3. При един учител-наставник стажуват двама стажант-учителя, като взаимно се посещават и наблюдават, както и работата на учителя-наставник (ако има свободна паралелка).

3.4. Всеки стажант-учител самостоятелно планира, организира и осъществява учебната дейност в повере­ните му класове с минимална помощ от страна на учителя-наставник. Стажант-учителят разработва дидактически планове, които се утвърждават и подписват от учителя-наставник поне един ден преди датата на изнасянето им. При неспазване на това изискване учителя-наставник не допуска стажант-учителя да изнесе урока.

3.5. Всеки стажант-учител води ДНЕВНИК (по приложен образец), в която отразява:

 • график на планираните дейности – наблюдения и провеждане на урочна дейност;
 • протоколите на наблюдаваните от стажант-учителя уроци;
 • разработените дидактически планове на уроците, които провежда;
 • протокол (свободен текст), заверен от учителя-наставник, за провере­ните писмени работи (домашни, контролни) на ученици;
 • доклад от учителя-наставник, в който се отразява мнението му относно работата на стажант-учителя.

3.6. Дневникът е неделима част от цялостната документация за оценяване работата на стажант-учителя по време на практическата му подготовка, която се взема в предвид при оформяне на оценката за държавния практически изпит.

3.7. Стажант-учител, който нарушава вътрешния ред на училището и задълженията си, може да бъде отстранен от директора на училището.

3.8. Стажант-учител, отсъствал по уважителни причини повече от три дни, но не повече от 1/3 от стажа, може по решение на катедрата да продължи стажа си с толкова дни,  с колкото е отсъствал. 

4. Критерии за оценяване на стажант-учителите:

4.1. Предварителна подготовка:

 • формулиране на образователни, възпитателни и развиващи цели;
 • планиране на различните дейности и форми за реализиране;
 • логика и връзка между основните части в план-конспекта;
 • подготовка на дидактически материали.

4.2. Реализиране на урока:

 • създаване на положителна психологическа нагласа (мотивация) у учениците;
 • оптимален подбор на учебното съдържание;
 • адекватен избор и използване на методите, средствата и техниките на обучение;
 • съответствие със специфичните методически изисквания;
 • синхрон между образователни, възпитателни и развиващи цели;
 • съчетаване на индивидуално, групово и фронтално взаимодействие с учениците;
 • индивидуален подход и диференцирана работа в зависимост от възрастовите особености и специфичните педагогически нужди на учениците;
 • съответствие между цели и резултати;
 • поведение на студента-практикант: емоционалност; емпатия; добронамереност; реактивност – интелектуална и емоционална; стимулиране чувството за успех на учениците; хуманно отношение към учениците.

4.3. Конфериране:

 • самоанализ и самооценка на подготовката и реализацията на урока;
 • коментар на учителя-наставник - критични бележки и препоръки;
 • коментар на останалите членове на комисията - критични бележки и препоръки;
 • обобщителен коментар от председателя на комисията, която провежда държавния практически изпит.

Стажант-учител, показал незадоволителен успех по време на ПДПП, я повтаря през следващата учебна година.

След приключване на стажа всички студенти да се явят в учебен отдел със студентските книжки за заверка на семестъра и проверка на справката за семестриално завършване.

 

Всички студенти е необходимо да изпратят график с разпределението на часовете си и смяната (І или ІІ) в училището на ръководителите на стажа доц. Д. Бойкина (e-mail: boikina@uni-plovdiv.bg) и

доц. Стефка Анева  (e-mail: stfaneva@uni-plovdiv.bg).

 


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

Име, фамилия

Фак. номер

Училище

Учител-наставник по Математика

Учител-наставник по ИТ

1

Искра Невенова Чолакова

1901181001

ОМГ

ОМГ

2

Галина Емилова Енчева

1901181002

ОУ „Княз Александър I“

Деляна Гергова

ОУ „Княз Александър I“

Деляна Гергова

3

Решиде Мехмед Пелюванска (ДИ)

1901181004

ОУ „Княз Александър I“

Антоанета Тодорова

ЕГ „Иван Вазов“

Светла Илиева

4

Николай Христов Караджов

1901181005

ОУ „Княз Александър I“

Антоанета Тодорова 

ОУ „Княз Александър I“

Вяра Христова

5

Гинка Атанасова Иванова

1901181006

СУ „Пейо К. Яворов“

Мария Добрева

СУ „Пейо К. Яворов“

Стелиана Чиликова

6

Диана Стоянова Пачева (ДИ)

1901181007

-

ЕГ „Иван Вазов“

Диана Николова

7

Наталия Данаилова Христозова

1901181008

ОУ „Княз Александър I“

Антоанета Тодорова

ОУ „Княз Александър I“

Деляна Гергова

8

Елена Ганчева Иванова

1901181009

СУ „Пейо К. Яворов“

Мария Добрева

СУ „Пейо К. Яворов“

Стелиана Чиликова

9

Наиле Рафхат

1901181010

ЕГ „Иван Вазов“

Мая Янева

ЕГ „Иван Вазов“

Диана Николова

10

Теодор Атанасов Палаков

1901181011

ОУ „Княз Александър I“

Вяра Христова

ОУ „Княз Александър I“

Вяра Христова

11

Александра Александрова Стоянова

1901181012

СУ „Пейо К. Яворов“

Мария Добрева

СУ „Пейо К. Яворов“

Стелиана Чиликова

12

Димитър Николов Найдеков

1901181013

СУ „Пейо К. Яворов“

Мария Добрева

СУ „Пейо К. Яворов“

Стелиана Чиликова

13

Елена Ангелова Гиздова (ДИ)

1901181014

ОУ „Княз Александър I“

Антоанета Тодорова

ЕГ „Иван Вазов“

Диана Николова

14

Миньо Петров Минев (ДИ)

1901181016

-

ЕГ „Иван Вазов“

Светла Илиева

15

Нина Димитрова Димитрова

1901181018

-

-

16

Йорданка Христова Бебечева (ДИ)

1901181019

ОУ „Княз Александър I“

Антоанета Тодорова, ДИ

ЕГ „Иван Вазов“

Светла Илиева

17

Петя Радостинова Русинова

1901181020

ОУ „Княз Александър I“

Антоанета Тодорова

ОУ „Княз Александър I“

Деляна Гергова

18

Лора Николаева Стоянова

1901181021

СУ „Пейо К. Яворов“

Мария Добрева

СУ „Пейо К. Яворов“

Стелиана Чиликова

19

Иван Владимиров Иванов

1901181022

ОУ „Княз Александър I“

Антоанета Тодорова

ОУ „Княз Александър I“

Вяра Христова

20

Диана Димитрова Димитрова (ДИ)

1901181024

-

ЕГ „Иван Вазов“

Диана Николова

21

Мартин Диянов Петров

1901181033

ОУ „Княз Александър I“

Деляна Гергова

ОУ „Княз Александър I“

Деляна Гергова

22

Митко Михаилов Вълев

1901181034

ОУ „Княз Александър I“

Антоанета Тодорова

 

23

Тома Георгиев Даракчиев

1901181039

ОУ „Княз Александър I“

Деляна Гергова

ОУ „Княз Александър I“

Деляна Гергова

24

Петя Красимирова Соколова

1901181047

ОУ „Княз Александър I“

Вяра Христова

ОУ „Княз Александър I“

Вяра Христова

25

Катерина Дим. Чавдарова

1901181051

ЕГ „Иван Вазов“

Мая Янева

ЕГ „Иван Вазов“

Светла Илиева

26

Александра Арсо Агопян

1901181053

ОУ „Княз Александър I“

Вяра Христова

ОУ „Княз Александър I“

Вяра Христова

27

Стиляна Димитрова

1901651001

СУ „Пейо К. Яворов“

Мария Добрева

СУ „Пейо К. Яворов“

Стелиана Чиликова

28

Йорданка Аргирова

1901651003

 

 

29

Бедрие Ферад

1901651004

СУ „Пейо К. Яворов“

Мария Добрева

СУ „Пейо К. Яворов“

Стелиана Чиликова

30

Диляна Сариева

1901651008

ОУ „Княз Александър I“

Деляна Гергова

ОУ „Княз Александър I“

Деляна Гергова

 

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ