Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Избираеми дисциплини 2019/20, Зимен триместър, задочно об.

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ  

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР 2019/2020

(бакалавърски специалности – задочно обучение)

 

 • По учебен план през Зимния триместър имат задължително избираема дисциплина задочните студенти от:
  • o   ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес информационни технологии; 
  • o   ІІ, ІІІ, ІV курс Информатика; 
  • o   ІІ, ІІІ, ІV курс Софтуерни технологии и дизайн; 
  • o   ІІ, ІІІ курс Софтуерно инженерство. 
 • Записването става лично и започва от 10:00 ч. на 09.12.2019 г. в каб. 344.
 • Броят на студентите за всяка дисциплина е ограничен.

 

АНОТАЦИИ НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

1. Аналитична бизнес икономика, проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов (30 места, за всички) – 423 ауд.
Бизнес икономиката е тази част от икономическата теория, която се фокусира върху бизнес предприятията и изследва отношението на фирмите с труда, капитала и пазара на стоки и услуги. Целта на курса е запознаването на студентите с основни аналитични методи на бизнес икономиката, основаващи се на математически модели: възстановяване на функцията на търсене; анализ на производствени и разходни функции в зависимост от ролята на фирмата на пазара; анализ на факторната ефективност; крива на опита; бизнес и технологично прогнозиране. Показани са прости, но работещи методи за подобряване на финансовите резултати и перспективите за развитие на фирмите в среда на повишаваща се вътрешна и международна конкуренция. Получените знания могат да бъдат полезни както при работа в големи и средни компании, така и за оптимизиране на личния и семеен бизнес.

 2. Въведение в математическите методи за вземане на решение, доц. д-р Георги Костадинов (30 места, за всички)232 с.з.
Въвеждат се основните понятия и факти от теорията на размитите множества. Разглеждат се задачи за вземане на решения. По-специално: анализ на ерархиите, задачи за стимулиране в условията на външна размита неопределеност–метод на избор на агент и построяване на оптимални наказателни функции.

3. Теория на стойността в пазарната икономика, проф. д-р Боян Златанов (30 места, за всички) – 233 с.з.
В курса се коструира модел на икономика, основоно но частна собственост и се доказва Теоремата на Ароу-Дебрьо за съществуване на равновесие в нея.

4. Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов (30 места, за всички)146 к.з.
Целта на курса е студентите да придобият практически умения за физическо изграждане на локална компютърна мрежа от тип IEEE 802.3 и IEEE 802.11, определяне на нейните TCP/IP конфигурационни параметри и администриране, съобразено с използваните иновативни методи и технологии в училищното обучение. Акцентира се върху RouterOS операционната система, използвана в MikroTik рутиращите устройства. За проектиране на по-сложни мрежови топологии се предлагат методически разработки на задачи, включващи реализирането на виртуални топологии. Част от използвания инструментариум е симулационната среда GNS3, осигуряваща възможност за проектиране, конфигуриране и тестване на виртуални топологии. Очакваните резултати са свързани с придобиването на трайни знания и умения за изграждане и управление на малки локални мрежи.

5. Въведение в маркетинговите изследвания, проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева, доц. д-р Христина Кулина (30 места, без БИТ III, IV и БМ)533 к.з.
Курсът въвежда основни понятия от областта на маркитинговите изследвания и принципите на обработка на емпирични данни. Запознава с основните възможности на софтуерния пакет SPSS за въвеждане, кодиране, типове данни, формиране на извадки, графично представяне и начален анализ на данни. Хипотези. Включва изследване на типа на разпределението, изследване на различия, построяване на линейни регресионни модели и оценки, провеждане на факторен и клъстерен анализ. Основната част е посветена на моделирането на данни за маркетингови изследвания чрез класификационни и регресионни дървета и прогнозиране. Изучаване на потребителските предпочитания с разглежданите методи. Предвижда се обучение на студентите чрез разработка на групови курсови задачи и проекти с реални данни. Изисквания: Необходимо условие е начална компютърна грамотност и работа с електронни таблици.

6. Синтез на антени и филтри в програмната среда Математика, проф. д-р Николай Кюркчиев (30 места, за всички)532 с.з.
Целта на курса е запознаване с някои подходи за апроксимиране на функции и точкови множества в равнината с алгебрични и тригонометрични полиноми относно хаусдорфово разстояние. Разнообразни са приложенията, които намира тази теория в областта на антенно-фидерната техника и синтез и анализ на антенни решетки и филтри. За практическото прилагане на методите, съществено ще се използват възможностите на програмната среда MATHEMATICA. В тази връзка, на обучаваните се предоставят специализирани модули за: намиране на най-доброто приближение и елемента на най-добро приближение в хаусдорфов смисъл (страничното ниво на излъчване на диаграмата на насоченост); графично изображение на моделираните диаграми на излъчване на процепни антенни решетки; процедури за пресмятане на амплитудите на възбуждащите токове в излъчвателите; пресмятане на енергетичните характеристики; синтез на импулсни функции и Фуриеров анализ. Предложената софтуерна реализация, успешно допълва съществуващите модули в споменатата програмна среда. Особено внимание се отделя на разработване на софтуерни инструменти в цитираната програмна среда. На студентите се предоставят (в pdf формат) оригинални, съвременни изследвания на съществуващите резултати по тази тема, например монографичното изследване “Approximation and antenna and filters synthesis” с автори А. Андреев и Н. Кюркчиев.

7. Конволюционни невронни мрежи за компютърно зрение (Convolutional Neural Networks for Computer Vision), проф. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Димитър Благоев (30 места, за всички) – 547 к.з.
Благодарение на все по-бързият хардуер, конволюционните невронни мрежи и дълбокото самообучение намират все по-широко приложение в областта на компютърното зрение. В това въведение ще разгледаме някой от решенията на тези проблеми като разпознаване на ръкописен текст, класификация на породи кучета и други.

8. Обектно-ориентирано програмиране с Delphi, доц. д-р Тодорка Терзиева, гл. ас. д-р Мариана Крушкова (30 места, за всички) – 534 к.з.
Курсът има за цел да запознае учащите се с методите и средствата на обектноориентирано програмиране на основата на езика Object Pascal и визуалната среда за програмиране DELPHI STANDARD както и да създаде практически умения за изграждане на обектова йерархия при решаване на конкретни проблеми. Специално внимание се отделя на следните теми: основни концепции в ООП; наследяване на класове;херметезация (капсулиране) на обекти; полиморфизъм; работа с визуални компоненти. Очакваните резултати след завършване на избираемата дисциплина е, че обучаемите трябва да могат да проектират и програмират с помощта на средата DELPHI STANDARD на базата на основните концепции на ООП. Общата продължителност е един триместър с 6 часа лекции в компютърна зала с цел възможност за индивидуално разглеждане и актуализиране на примерни програми в DELPHI среда. Знанията се оценяват чрез практически изпит на компютър върху разгледания материал. Необходими предварителни знания - Предполага се, че студентите имат основни познания по информатика и програмиране на базата на Pascal.

9. Обектно-ориентирано проектиране и програмиране (с примери на С++), гл. ас. д-р Силвия Гафтанджиева (30 места, за И, БИТ, СТД и СИ)  535 к.з.
Курсът има за цел задълбочено изучаване на обектно-ориентираната парадигма за проектиране и реализация на софтуерни системи. В рамките на курса студентите се запознават с принципите на обектно-ориенитарното програмиране и основни понятия на обектно-ориентирания подход. Особено внимание е отделено на основните методи на обектно-ориентирания анализ и проектиране, както и на средства за представяне на обектно-ориентирани модели. С цел разработване на реални обектно-ориентирани програмни системи детайлно се разглеждат обектно-ориентираните възможности на езика C++. В резултат от задълбоченото изучаване на включените в курса теми, студентите ще могат свободно да използват и прилагат основните понятия, средства и методи на обектно-ориентираното проектиране и програмиране при създаване или оценяване на конкретни обектно-ориентирани програмни системи.

10. Графови бази данни с Neo4j, доц. д-р Станка Хаджиколева и Мария Борисова (30 места, за всички) – 536 к.з.
Курсът има за цел представяне на класическите теории и концепции при работа с графови бази данни. Разглеждат се предизвикателствата и трудностите при работа с големи данни. Студентите се запознават с възможностите за използване на нерелационни бази данни (NoSQL). Последователно се разглеждат CAP теорема, BASE философия и някои видове NoSQL бази данни. Представят се основните принципи и понятия при работа с графови бази данни. Специално внимание се обръща на приликите и разликите между релационни и графови бази дан-ни. Изучавания материал се илюстрира с примери на Neo4j. Студентите усвояват езика Cypher, придобиват знания и умения за проектиране и създаване на графови бази данни.

11. Валути и валутни сделки, доц. д-р Елена Сомова и хон. ас. Светлозар Гледачев (30 места, за всички)441 с.з.
В съвременния глобален свят, връзките между държавите се улесниха, пътуванията станаха масовост. Българинът има възможност да пътува безвизово. Това налага използването на редица световни, но и непознати валути. Покупката и продажбата на валута не е най-важното нещо. Малко хора знаят, че от валутите може да се печели. Те са вид бизнес и като еманация има валутни борси. Но преди да се разбере как се търгува и как се печели, трябва да се знае как, защо и какво е наложило валутите, тяхната еволюция и пазари. Валути, пари, валутни курсове, борси. Повечето хора ги знаят като понятия, но не разбират техния смисъла, а от тук и страхът от непознатото. Това не им дава възможност да разберат правилно процесите в икономиката и финансите, зависимостите и взаимовръзките, икономическите закони и следствията, кое от кое произлиза, каква цел има, за какво служи. В курса се разглеждат основните понятия в исторически и методологически план; същността на категориите и процесите; паричните потоци на национално и световно ниво; много практически примери с факти, правила и изключения; борсови игри, анализи и стратегии.

12. Създаване на видео реклами, доц. д-р Станка Хаджиколева и Калин Георгиев (30 места, за всички)546 к.з.
Учебната дисциплина има за цел да насочи вниманието на студентите към възможнос-тите за реклама чрез видео филми. Студентите се запознават с еволюция на дигиталната рек-лама, като се акцентира на видео рекламата. Разискват се основните видове рекламни апели и творческите стилове на изпълнение на реклама. Представят се етапите при разработване на видео реклами. Последователно се изучават основните дейности – разработване на обща кон-цепция, изготвяне на сценарий, сценично описание на рекламата и разбиване на сценария на кад-ри. В процеса на работа се анализират корпоративни видео реклами, техните силни и слаби страни и въздействието им върху потребителите. За монтирането на реклами се използва Adobe Premiere Pro. Специално внимание се обръща на възможностите на YouTube за видео реклама.

13. Модели и средства за прогнозиране на явления и събития (на базата на R и Python), проф. д.м.н. Георги Тотков и докторант Боряна Боева (30 места, за 3 и 4 курс)433 с.з.
През последните 50 години моделите за прогнозиране се развиват – от базирани на традиционна статистическа методика и основана на добре познати техники, до форми, в които се вграждат нови алгоритми, техники и методи. Предмет на предиктивните модели е най-вече прогнозирането, но тези модели не засягат само този процес. Процесът по създаване на модел е аналогичен на дефиниране на променлива, която определя явление или събитие по набор от данни, след което се построяват функции над тях. С предиктивните модели не може да се определи точно състоянието на явлението/събитието, а се определя вероятен резултат. Тези модели използват математически алгоритми за откриване на скрити връзки и закономерности между дадени характеристики за определяне на вероятни резултати. Построяването на предиктивни модели предполага познаване на основните проблеми и терминология в сферата на компютърните технологии, при които не се изисква сериозно изучаване и ползване на статистически методи. Елементи на подобни модели има във всяко софтуерно решение и се приложими във всяка сфера. Примерите, които ще бъдат представени в курса са от реалната практика и в различни сфери - банково дело, медицина, климатично време и др. Изучаването на тези модели с подходящи примери дава умения за прилагане на сложни алгоритми в практиката.

14. Сделки и интернет, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. преп. д-р Владимир Вълев (30 места, за всички) – 436 с.з.
Целта на настоящия курс е да запознае студентите с особеностите на традиционните сделки и с промените, които навлизат с развитието на информационното общество. От времето на натуралната размяна, през епохите на средновековието и сеченето на монети, през годините на индустриализация и зараждане на финансовия сектор човешкият прогрес винаги е бил свързван с търговски сделки. Това са сделките, които обслужват процеса на обръщение на стоките /продажба, замяна/ и подпомагат сферата на стокооборота /банкови, застрахователни сделки/. По тази именно причина търговските сделки са основният механизъм посредством който създателите на стоки и услуги реализират потенциала си. В днешно време интернет променя по един съществен и необратим начин реда за сключване на сделките - процес, който води света към един изцяло нов етап в икономическото развитие.

15. Live Object Programming and advanced design with Pharo, доц. д-р Елена Сомова, Gordana Rakić, University of Novi Sad, Serbia и Stéphane Ducasse, INRIA Lille, France (30 места, за всички) – 346 к.з.
Pharo is a pure object-oriented programming language in the tradition of Smalltalk. It offers a unique developing experience in constant interaction with live objects. Pharo is elegant, fun to use and very powerful. It is very easy to learn and enables to understand advanced concept in a natural way. When programming in Pharo, you are immersed in a world of live objects. You have immediate feedback at any moment of your development on objects representing web applications, code itself, graphics, network. Pharo is also a very powerful open-source environment used by companies to develop web applications.

16. Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL, проф. д-р Минчо Сандалски (30 места, за всички) – 431 к.з.
Целта на избираемата дисциплина е студентите да овладеят необходимите теоретични знания и практически умения за клиентско и сървърно програмиране в глобална мрежова среда, използвайки софтуерни инструменти като HTML, PHP и MySQL за разработване на Internet – приложения. Особено внимание се обръща на проектирането, реализирането и използването на информационни системи и бази данни, коитo се създават със системата за управление на релационни бази данни MySQL. Изучават се и се прилагат основните средства за програмиране чрез сървърния език PHP. Изяснява се механизмът на взаимодействие с приложението Web-сървър Apache. Крайният резултат от занятията по тази избираемата дисциплина се състои в създаване на цялостно бизнес приложение като динамичен Web-сайт на базата на архитектурата клиент-сървър. Този резултат се прилага за разработване и защита на собствен проект, чрез който се оформя крайната оценка.

17. Програмиране в среда Arduino за напреднали, доц. д-р Светослав Енков (30 места, за всички) – 434 с.з.
Целите на курса са студентите да придобият допълнителни познания за програмирането на 8-битови микроконтролери Atmel AVR в среда Arduino и да се запознаят с принципите на създаването на по-сложни схеми и устройства с тези контролери. Arduino e платформа за електронно прототипиране с отворен код, базирана на гъвкави и лесни за използване хардуер и софтуер. Системата общува със средата, получавайки сигнали от множество сензори и датчици и може да взаимодейства с нея, контролирайки светлини, дисплеи, двигатели и други устройства. Микроконтролерът в платката се програмира с Arduino език за програмиране (базиран на Wiring и подобен на С++) в развойна среда Arduino (базирана на Processing). За нуждите на курса са осигурени платки Duemilanove и Mega2560, както и множество сензори, дисплеи, бутони, шасита, серво механизми и прототипни платки, с цел практическото усвояване и прилагане на получените знания. Изисквания – основни познания по програмиране на С++, начални познания по електроника и електротехника (от курса по Физика в средното училище). Не се предвижда да има входен тест. Предимство имат посещавалите първата част на курса („Програмиране в среда Arduino”). Курсът завършва с разработка и защита на индивидуален проект (схема и програма на устройство с Arduino) и текуща оценка. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове, но се препоръчва на студентите от специалност Информатика след 1-ви курс (при взети дисциплини Програмиране и ООП, както и Компютърни Архитектури).

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ