Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Избираеми дисциплини 2019/20, Зимен триместър, редовно об.

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР 2019/2020 

(бакалавърски специалности – редовно обучение)

 

 • По учебен план през Зимния триместър имат задължително избираема дисциплина студентите от:  

  • ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес информационни технологии; 
  • ІІІ, IV курс Информатика; 
  • II, ІІІ, IV курс Софтуерни технологии и дизайн; 
  • ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес математика; 
  • ІІ, ІІІ, IV курс Математика; 
  • III, IV курс Приложна математика; 
  • ІІІ курс Математика, информатика и информационни технологии
  • IV курс Математика и информатика; 
  • III, IV курс Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт;
  • II, III, IV курс Софтуерно инженерство. 
 • Броят на студентите за всяка дисциплина е ограничен. 

 • Съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител", приета с ПМС 289 от 07.11.2016 г., всички студенти от педагогическите специалности изучават 4 задължително-избираеми дисциплини. За зимния триместър на 2019-2020 г. всички студенти от 3 курс на специалностите МИИТ и ИТМОМ записват задължително избираема дисциплина №12 Използване на динамичен софтуер в обучението по математика. 

 • Записването ще става по следния начин:
  • I етап: записване при преподавателите, които са посочили съответно ден и час за записване от 25.11.2019 г. до 29.11.2019 г. (критериите за подбор на студенти е право на преподавателя);
  • II етап: за незаетите места записването продължава за всички студенти от 02.12.2019 г. в каб. 344. 

 • Незаписалите избираема дисциплина студенти не получават заверка за настоящия Зимен триместър.

 • За избираема дисциплина се признава и дисциплина, невключена в учебния план на съответната специалност, по която е положен вече изпит в друга специалност на нашия или други факултети.

 • Студентите могат да запишат и втора избираема дисциплина, което може да стане само в началото на следващия триместър с разрешението на Декана, ако за втората дисциплина има свободни места и не е в полуденя на вече записаната дисциплина.

 • Студенти, нямащи задължение за записване на избираема дисциплина за следващия триместър, но желаещи да запишат такава, подават в началото на следващия триместър молба до декана, която се удовлетворява при наличие на свободни места. 


АНОТАЦИИ НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ 

1. Математически основи на компютърната графика, доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова (30 места, за всички)
записване I етап: на 26.11.2019 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в 245 каб.
Тази учебна дисциплина съдържа два основни раздела – „Геометрични пре­об­разувания в равнината” и „Геометрични пре­об­разувания в пространството”, с изучаването на които се правят пър­ви стъпки в компютърната геометрия и графика. Основната ѝ задача е да даде в достъпна форма математическия апарат за създаване на изобра­же­ния на геометричните обекти на екрана на компютъра и за тяхното движение. С получените умения студентите ще могат да съставят геометричен модел на обекта, да задават преобразувания на обекта (ротация, транслация, промяна на мащаба и др.) и да въвеждат нагледно (аксонометрично, перспективно) изображение.

2. Приложни алгебрични модели, проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Йордан Епитропов (30 места, за всички)
записване I етап: на 28.11.2019 г. от 11:45 ч. до 12:45 ч. в 343 каб.
Настоящият курс се основава на основни алгебрични идеи и тяхното приложение в икономиката, инженерството, физиката, химията, компютърните науки, динамичните системи, численото моделиране... Изучаваните приложения са до голяма степен независими едно от друго и са основани на различни математически идеи. Изследват се различни по вид, характер и сложност проблеми като се търсят решенията им в рамките на разнообразни алгебрични модели и прилагането на различни алгебрични методи. Целта на курса е да мотивира и насърчава инициативата за знания на студентите така, че изученото да има достатъчно въздействие върху последващото им обучение и работа.

3. Аналитична бизнес икономика, проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов (30 места, за всички)
записване I етап: на 29.11.2019 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в 239 каб.
Бизнес икономиката е тази част от икономическата теория, която се фокусира върху бизнес предприятията и изследва отношението на фирмите с труда, капитала и пазара на стоки и услуги. Целта на курса е запознаването на студентите с основни аналитични методи на бизнес икономиката, основаващи се на математически модели: възстановяване на функцията на търсене; анализ на производствени и разходни функции в зависимост от ролята на фирмата на пазара; анализ на факторната ефективност; крива на опита; бизнес и технологично прогнозиране. Показани са прости, но работещи методи за подобряване на финансовите резултати и перспективите за развитие на фирмите в среда на повишаваща се вътрешна и международна конкуренция. Получените знания могат да бъдат полезни както при работа в големи и средни компании, така и за оптимизиране на личния и семеен бизнес.

4. Математика и приложения в икономиката, бизнеса и космологията, проф. д.м.н. Тодор Желязков (30 места, за всички)
записване I етап: на 29.11.2019 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в 442 каб.
Разглеждат се приложения на математиката 1) в банковото дело: сложни лихви и кредитиране , 2) в бизнеса: решаване на транспортната задача и 3) в теория на игрите—възможности за печалба. За разлика от някои физични теории за начало на вселената и времето, в избираемата дисциплина доказваме следните резултати в космологията: а) вселената е вечна, т.е. няма начало и край във времето и б) съзнанието и съвършенството на съзнанието на вселената са се повтаряли и ще се повтарят безбройно много пъти в миналото и в бъдещето. Това твърдение е свързано и с основния въпрос на философията и мирогледа на човека: дали материята е първична. Разглеждат се безкрайни кардинални и ординални числа и проблема на континуума, в резултат на който се получават различни видове математики, които си противоречат една на друга. Решават се логически задачи чрез теорията на графите и с табличен метод, обобщено-реципрочни уравнения, уравнения и системи уравнения от високи редове и комбинаторни задачи за съединения без повторения и с повторения. Голяма част от задачите могат да се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище и за подготовка на олимпиади. Не е необходима предварителна подготовка на студентите, освен знанията по математика от гимназиалния материал.

5. Нестандартни задачи по алгебра, проф. д.м.н. Нако Начев (30 места, за всички)
записване I етап: на 28.11.2019 г. от 12:30 ч. до 14:00 ч. в 127 каб.
Курсът предлага методи за решаване на специални задачи по алгебра с повишена трудност. Такива задачи се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище. Много често при решаване на алгебрични задачи се стига до уравнение от четвърта степен. Тъй като в училище не се изучават общи формули за решаване на уравнение от четвърта степен то могат да се търсят критерии за решаване на такива уравнения с квадратни радикали. Интересен е и проблемът за намиране на броя на корените на алгебричните уравнения в даден интервал. За постигане на тази цел има всевъзможни методи чрез които се решава проблема. Всички тези въпроси ще бъдат включени в настоящия курс.

6. Линейни оператори във функционални пространства, проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева (30 места, за БМ, ПМ, МИ, ИТМОМ, M)
записване I етап: на 26.11.2019 г. от 14:00 ч. до 15:00 ч. в 439 каб.
В предлагания курс е изложена от приложна гледна точка теорията на линейните оператори действащи в банахови и хилбертови пространства. С оглед на конкретните приложения са разгледани свойствата на линейните ограничени и компактни оператори в пространствата от интегруеми и непрекъснати функции. Подробно са изучени спектралните им свойства и тяхното приложение при намирането на решения на операторни уравнения. Изложението е базирано на конкретни примери и е достъпно за студенти и докторанти от всички специалности на ФМИ.

7. Въведение в математическите методи за вземане на решение, доц. д-р Георги Костадинов (30 места, за всички)
записване I етап: на 27.11.2019 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 126 каб.
Въвеждат се основните понятия и факти от теорията на размитите множества. Разглеждат се задачи за вземане на решения. По-специално: анализ на ерархиите, задачи за стимулиране в условията на външна размита неопределеност–метод на избор на агент и построяване на оптимални наказателни функции.

8. Въведение в теоретичната информатика, доц. д-р Христо Кискинов (30 места, за СТД и БИТ)
записване I етап: на 27.11.2019 г. от 11:30 ч. до 12:30 ч. в 439 каб.
Успоредно с бурното развитие и приложение на компютрите, все по-значима става и науката, стояща зад тези успехи – теоретичната инмформатика. Целта на курса е да се направи въведение в теоретичната информатика. Разгледани са необходими математически основни понятия, теорията на булевите функции, формалните езици и пораждащите ги граматики, както и теорията на абстрактните автомати.

9. Теория на стойността в пазарната икономика, проф. д-р Боян Златанов (30 места, за всички)
записване I етап: на 27.11.2019 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 445 каб.
В курса се коструира модел на икономика, основоно но частна собственост и се доказва Теоремата на Ароу-Дебрьо за съществуване на равновесие в нея.

10. Основи на сигурността в киберпространството, доц. д-р Дойчин Бояджиев и доц. д-р Златогор Минчев (от ИИКТ и ИМИ на БАН) (30 места, за всички)
записване I етап: на 26.11.2019 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в 543 каб.
Развитието на съвременното общество се премества в киберпространството. При това, всеки потребител е добре да бъде подготвен за предизвикателствата и заплахите произтичащи от този факт. Целта на курса е запознаване с актуални проблеми като: мултимедия, зловреден софтуер, кибер атаки, ревърс инженеринг, социален инженеринг в различни актуални за Уеб 3 технологиите среди: социални мрежи, интелигентни среди на обитание, смарт устройства. При това ролята на човешкия фактор се разглежда от множество аспекти: потребителски, изследователски, разработващ, терористичен, престъпен и законодателен. Целта е обучаемите да придобият базови познания за киберпространството и развият дигитална култура, необходима за успешното им интегриране в съвременния свят.

11. Сделки и интернет, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. преп. д-р Владимир Вълев (30 места, за всички)
записване I етап: на 29.11.2019 г. от 08:30 ч. до 10:00 ч. в 344 каб.
Целта на настоящия курс е да запознае студентите с особеностите на традиционните сделки и с промените, които навлизат с развитието на информационното общество. От времето на натуралната размяна, през епохите на средновековието и сеченето на монети, през годините на индустриализация и зараждане на финансовия сектор човешкият прогрес винаги е бил свързван с търговски сделки. Това са сделките, които обслужват процеса на обръщение на стоките /продажба, замяна/ и подпомагат сферата на стокооборота /банкови, застрахователни сделки/. По тази именно причина търговските сделки са основният механизъм посредством който създателите на стоки и услуги реализират потенциала си. В днешно време интернет променя по един съществен и необратим начин реда за сключване на сделките - процес, който води света към един изцяло нов етап в икономическото развитие.

12. Използване на динамичен софтуер в обучението по математика, доц. д-р Стефка Анева, гл. ас. д-р Елена Тодорова, гл. ас. д-р Десислава Войникова (30 места, за 3. ИТМОМ и 3.МИИТ)
записване I етап: на 26.11.2019 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в 241 каб.
Учебното съдържание на тази задължително избираема дисциплина е фокусирано върху формиране у студентите на знания и умения за приложение на съвременните информационни технологии и по-конкретно използването на динамичен геометричен софтуер в обучението по математика - като инструмент за постигане на експерименталност в часовете по математика и средство за реализиране на изследователски подход в обучението. Студентите се запознават със съвременни методи за разработване на дидактически материали в помощ на учителя по математика чрез използване на динамичен геометричен софтуер – GeoGebra, GeoNext, Volfram Mathematica и др. Познаването на технологии, подпомагащи математическите знания и изследвания в последните години е изключително необходимо. Дисциплината подготвя бъдещите преподаватели за използване на един иновативен и различен метод на преподаване, предоставящ възможности за визуализация в динамична среда и оказващ влияние върху познавателната дейност на учениците.

13. Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов (30 места, за всички)
записване I етап: на 29.11.2019 г. от 09:00 ч. до 10:00 ч. в 533 каб.
Целта на курса е студентите да придобият практически умения за физическо изграждане на локална компютърна мрежа от тип IEEE 802.3 и IEEE 802.11, определяне на нейните TCP/IP конфигурационни параметри и администриране, съобразено с използваните иновативни методи и технологии в училищното обучение. Акцентира се върху RouterOS операционната система, използвана в MikroTik рутиращите устройства. За проектиране на по-сложни мрежови топологии се предлагат методически разработки на задачи, включващи реализирането на виртуални топологии. Част от използвания инструментариум е симулационната среда GNS3, осигуряваща възможност за проектиране, конфигуриране и тестване на виртуални топологии. Очакваните резултати са свързани с придобиването на трайни знания и умения за изграждане и управление на малки локални мрежи.

14. Въведение в маркетинговите изследвания, проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева, доц. д-р Христина Кулина (30 места, без БИТ III, IV и БМ)
записване I етап: на 27.11.2019 г. от 14:30 ч. до 15:30 ч. в 338 каб.
Курсът въвежда основни понятия от областта на маркитинговите изследвания и принципите на обработка на емпирични данни. Запознава с основните възможности на софтуерния пакет SPSS за въвеждане, кодиране, типове данни, формиране на извадки, графично представяне и начален анализ на данни. Хипотези. Включва изследване на типа на разпределението, изследване на различия, построяване на линейни регресионни модели и оценки, провеждане на факторен и клъстерен анализ. Основната част е посветена на моделирането на данни за маркетингови изследвания чрез класификационни и регресионни дървета и прогнозиране. Изучаване на потребителските предпочитания с разглежданите методи. Предвижда се обучение на студентите чрез разработка на групови курсови задачи и проекти с реални данни. Изисквания: Необходимо условие е начална компютърна грамотност и работа с електронни таблици.

15. 
Бизнес право, II част, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване” в общ. Пловдив) (30 места, за всички)
записване I етап: на 29.11.2019 г. от 08:30 ч. до 10:00 ч. в 344 каб.
„Бизнес право” е компилация от няколко правни отрасли, които се изучават самостоятелно в юридическите и други факултети. Тази дисциплина се преподава на малко места във висшите учебни заведения в България, докато в европейските и американски университети и колежи това е предметът, който извежда престижа на съответния факултет на по-предни позиции в съревнованието с останалите. Основната цел и предизвикателство на втората част от лекционния курс е студентите да се запознаят със специфичните елементи на развитието на търговските отношения в конкурента среда, способите и методите за защита от нелоялна конкуренция, неправомерни търговски практики, начини за защита на потребителя, подаване на жалби и сигнали до КЗК, КЗП и други органи на изпълнителната и съдебната власт. Засяга се и търговската медиация в международните бизнес отношения. Очакваните резултати от изучаването на дисциплината „Бизнес право” е студентите да обогатят своя набор от знания и компетентности, така щото да имат възможност самостоятелно да участват на националния и международен конкурентен пазар, да придобият умения и навици за навременно идентифициране на конкретен проблем, засягащ определена правна сфера и ефективни способи за справяне с него.

16. Основи на облачнотo програмиране със Salesforce, проф. д-р Ангел Голев, д-р Георги Илиев (30 места, за всички)
записване I етап: на 25.11.2019 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. в 346 к.з.
Курсът цели да запознае студентите със Salesforce, първата в света интелигентна софтуерна платформа, предоставяща пълна стратегия за управление на растежа на бизнеса и за управление на връзките с клиенти и потребителските ресурси (Customer Resources Management, CRM). Salesforce е облачно базирана платформа за услуги (SaaS), предназначена да предостави на големи и малки предприятия ефективни решения на всякакви проблеми, свързани с клиента, през целия жизнен цикъл на взаимодействието им с него. Студентите ще придобият знания и умения за работа със Salesforce в следните основни аспекти: облачен достъп, управление на контакти, проследяване на продажбите, работа с приложения за автоматизиран маркетинг, администриране, интелигентен анализ на данни, защита на информацията, персонализация и др.

17. 
Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация, доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев (30 места, за всички)
записване I етап: на 29.11.2019 г. от 11:30 ч. до 12:30 ч. в 436 каб.
Курсът ще Ви предостави знания и умения в областта на дигиталния маркетинг и SEO оптимизацията. Той ще Ви запознае подробно с най-известните и често използвани социални мрежи и трикове, предоставяйки ви всички необходими знания за правилното управление на социалните ви профили и онлайн инструменти. По време на курса ще успеете да изградите подходящо онлайн присъствие в Google и другите търсещи машини за Вашия бизнес или уебсайт. Ще можете да изграждате Facebook/Adwods реклами, които да повишат значително посещенията и ангажираността на Вашата онлайн аудитория. Ще се научите как да създавате и оптимизирате Youtube видеоклипове, как да ги рекламирате и разпространявате. Ще се запознаете с възможностите, които LinkedIn ви предоставя за професионалното представяне на Вас и Вашия бизнес. Всеки от курса ще се научи да прави основна on-page оптимизация на един проект и да работи по ежемесечна off-page оптимизация. Предполага се, че обучаемите имат основни познания по информатика и уеб програмиране.

18. 
Обектно-ориентирано програмиране с Delphi, доц. д-р Тодорка Терзиева, гл. ас. д-р Мариана Крушкова (30 места, за всички)
записване I етап: на 29.11.2019 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 534 каб.
 Курсът има за цел да запознае учащите се с методите и средствата на обектноориентирано програмиране на основата на езика Object Pascal и визуалната среда за програмиране DELPHI STANDARD както и да създаде практически умения за изграждане на обектова йерархия при решаване на конкретни проблеми. Специално внимание се отделя на следните теми: основни концепции в ООП; наследяване на класове;херметезация (капсулиране) на обекти; полиморфизъм; работа с визуални компоненти. Очакваните резултати след завършване на избираемата дисциплина е, че обучаемите трябва да могат да проектират и програмират с помощта на средата DELPHI STANDARD на базата на основните концепции на ООП. Общата продължителност е един триместър с 6 часа лекции в компютърна зала с цел възможност за индивидуално разглеждане и актуализиране на примерни програми в DELPHI среда. Знанията се оценяват чрез практически изпит на компютър върху разгледания материал. Необходими предварителни знания - Предполага се, че студентите имат основни познания по информатика и програмиране на базата на Pascal.

19. Обектно-ориентирано проектиране и програмиране (с примери на С++), гл. ас. д-р Силвия Гафтанджиева (30 места, за И, БИТ, СТД и СИ)
записване I етап: на 25.11.2019 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 126 каб.
Курсът има за цел задълбочено изучаване на обектно-ориентираната парадигма за проектиране и реализация на софтуерни системи. В рамките на курса студентите се запознават с принципите на обектно-ориентираното програмиране и основни понятия на обектно-ориентирания подход. Особено внимание е отделено на основните методи на обектно-ориентирания анализ и проектиране, както и на средства за представяне на обектно-ориентирани модели. С цел разработване на реални обектно-ориентирани програмни системи детайлно се разглеждат обектно-ориентираните възможности на езика C++. В резултат от задълбоченото изучаване на включените в курса теми, студентите ще могат свободно да използват и прилагат основните понятия, средства и методи на обектно-ориентираното проектиране и програмиране при създаване или оценяване на конкретни обектно-ориентирани програмни системи.

20. Уеб програмиране с JavaScript и jQuery, проф. д.м.н. Георги Тотков и ас. Юри Хоптериев (30 места, за всички)
записване I етап: на 28.11.2019 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 126 каб.
В курса се разглежда библиотеката jQuery на езика за уеб програмиране JavaScript. jQuery предоставя възможности за лесен достъп до елементите и внасяне на динамика в уеб страниците. Ще бъдат разгледани методи за обработка на събития, за добавяне и премахване на елементи в уеб страниците, за промяна на тяхното съдържание, атрибути и CSS свойства. Студентите ще се запознаят с възможности на jQuery за филтриране и търсене, за включване в страниците на визуални ефекти като анимация, слайдове, показване и скриване на елементи и др. Предварително необходими знания за изучаване на учебната дисциплина ─ HTML и CSS.

21. Валути и валутни сделки, доц. д-р Елена Сомова и хон. ас. Светлозар Гледачев (30 места, за всички)
записване I етап: на 29.11.2019 г. от 08:30 ч. до 10:00 ч. в 344 каб.
В съвременния глобален свят, връзките между държавите се улесниха, пътуванията станаха масовост. Българинът има възможност да пътува безвизово. Това налага използването на редица световни, но и непознати валути. Покупката и продажбата на валута не е най-важното нещо. Малко хора знаят, че от валутите може да се печели. Те са вид бизнес и като еманация има валутни борси. Но преди да се разбере как се търгува и как се печели, трябва да се знае как, защо и какво е наложило валутите, тяхната еволюция и пазари. Валути, пари, валутни курсове, борси. Повечето хора ги знаят като понятия, но не разбират техния смисъла, а от тук и страхът от непознатото. Това не им дава възможност да разберат правилно процесите в икономиката и финансите, зависимостите и взаимовръзките, икономическите закони и следствията, кое от кое произлиза, каква цел има, за какво служи. В курса се разглеждат основните понятия в исторически и методологически план; същността на категориите и процесите; паричните потоци на национално и световно ниво; много практически примери с факти, правила и изключения; борсови игри, анализи и стратегии.

22. Създаване на видео реклами, доц. д-р Станка Хаджиколева и Калин Георгиев (30 места, за всички)
записване I етап: на 26.11.2019 г. от 14:15 ч. до 15:15 ч. в 438 каб.
Учебната дисциплина има за цел да насочи вниманието на студентите към възможнос-тите за реклама чрез видео филми. Студентите се запознават с еволюция на дигиталната рек-лама, като се акцентира на видео рекламата. Разискват се основните видове рекламни апели и творческите стилове на изпълнение на реклама. Представят се етапите при разработване на видео реклами. Последователно се изучават основните дейности – разработване на обща кон-цепция, изготвяне на сценарий, сценично описание на рекламата и разбиване на сценария на кад-ри. В процеса на работа се анализират корпоративни видео реклами, техните силни и слаби страни и въздействието им върху потребителите. За монтирането на реклами се използва Adobe Premiere Pro. Специално внимание се обръща на възможностите на YouTube за видео реклама.

23. Моделиране на ERP системи за управление на предприятия, проф. д.м.н. Георги Тотков и докторант Георги Палешников (30 места, за всички)
записване I етап: на 26.11.2019 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в 438 каб. и от 12:45 ч. до 18:00 ч. във 2-ра аула
Основна цел на курса е да запознае студентите с основните елементи на интегрираните системи за управление на предприятия (ERP-системи), като се акцентира на анализ и моделиране на процесите и информационните потоци в предприятието и начините за тяхното управление. Последователно се разясняват основните теоретични понятия и се разглеждат взаимовръзките между процесите и информационните потоци, механизма на функциониране на системата и начините за анализ на данните и вземане на управленски решения. Представя се методология за анализ и моделиране на управленски системи. Разглеждат се възможностите за приложения в областта на промишлеността и бизнеса.

24. Следене и управление на космически апарати (с Java), проф. д.м.н. Георги Тотков, гл. ас. д-р Георги Пашев и д-р Христо Инджов (30 места, за всички)
записване I етап: на 26.11.2019 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в 438 каб. и от 12:45 ч. до 18:00 ч. във 2-ра аула
Дисциплината е въведение в системите за следене и управление (MCS – Monitoring and Control Systems) и приложението им в космическия сектор и космически мисии. Обобщени са основните европейски стандарти и системи използвани от европейската космическа агенция. Съдържанието е базирано на учебна MCS разработена с помощта на Java и Spring Framework. Представени са (в опростен вид) основните потоци за събиране на телеметрия и изпращане на телекоманди, както и компонентите които ги изграждат. Всяко упражнение има за цел да попълни липсваща функционалност в учебната MCS с помощта на Java – работа със специфични файлови формати (JSON) и парсването им, битови манипулации и конвертиране на обекти, кодиране и декодиране на бинарни потоци, реализация на алгоритъм за съпоставяне на бордово(onboard) с наземно(ground) време, синхронизация на обекти в многонишкова среда, съхраняване и извличане на данни. Предоставени са графичен симулатор (GS) на космичски апарат реализиран с Unity и графичен потребителски интерфейс (GUI) за управление на системата разработен с Angular.

25. Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL, проф. д-р Минчо Сандалски (30 места, за всички)
записване I етап: на 29.11.2019 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в 542 каб.
Целта на избираемата дисциплина е студентите да овладеят необходимите теоретични знания и практически умения за клиентско и сървърно програмиране в глобална мрежова среда, използвайки софтуерни инструменти като HTML, PHP и MySQL за разработване на Internet – приложения. Особено внимание се обръща на проектирането, реализирането и използването на информационни системи и бази данни, коитo се създават със системата за управление на релационни бази данни MySQL. Изучават се и се прилагат основните средства за програмиране чрез сървърния език PHP. Изяснява се механизмът на взаимодействие с приложението Web-сървър Apache. Крайният резултат от занятията по тази избираемата дисциплина се състои в създаване на цялостно бизнес приложение като динамичен Web-сайт на базата на архитектурата клиент-сървър. Този резултат се прилага за разработване и защита на собствен проект, чрез който се оформя крайната оценка.

26. Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java, доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Цветелин Кюмюрджиев (техн. р-л „Проекти“ в Проксиад), хон. ас. Илия Илиев (техн. р-л „Проекти“ в Проксиад) (30 места, за всички)
записване I етап: на 29.11.2019 г. от 08:30 ч. до 10:00 ч. в 344 каб.
Автоматизираното тестване е неделима част от съвременния процес за ефективна разработка на софтуерни продукти. Целта на дисциплината е да запознае студентите с принципите, основите, процесите и инструментите за автоматизирано тестване на уеб базиран софтуер. По време на обучението се използват и демонстрират едни най-популярните инструменти за автоматизирано тестване в Java света (JUnit и Selenium/WebDriver), приложими както в класически Java Enterprise приложения, така и в съвременни JavaScript потребителски интерфейси (ReactJS, AngularJS, Vue.JS и др.). Обучението включва и запознаване с добри практики, често използвани инструменти за управление на дефекти (JIRA, Mantis) и ръчно тестване (Swagger, SoapUI, Selenium IDE). Придобитите умения и знания ще бъдат полезни както за софтуерни разработчици, така и за специалисти по софтуерно тестване. Дисциплината е предназначена за студенти с начални или по-добри познания по програмиране (за предпочитане с Java или C#).

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ