Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Избираеми дисциплини 2018/19, Есенен триместър, задочно об.

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ  

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР 2018/2019

(бакалавърски специалности – задочно обучение)


 • По учебен план през Есенния триместър имат задължително избираема дисциплина задочните студенти от:
  • ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес информационни технологии; 
  • ІІ, ІІІ, ІV курс Информатика; 
  • ІІ, ІІІ, ІV курс Софтуерни технологии и дизайн; 
  • ІІ курс Софтуерно инженерство.

 • Записването става лично и започва от 10:00 ч. на 13.09.2018 г. в каб. 344.

 • Броят на студентите за всяка дисциплина е ограничен.

 

АНОТАЦИИ НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

1. Математика и приложения в икономиката, бизнеса и философията, проф. д.м.н. Тодор Желязков (30 места, за всички) – 441 с.з.
Разглеждат се приложения на математиката 1) в банковото дело: сложни лихви и кредитиране, 2) в бизнеса: решаване на транспортната задача, 3) в теория на игрите — възможности за печалба. Доказва се следното важно твърдение, което е свързано с основния въпрос на философията и мирогледа на човека: съзнанието и съвършенството на съзнанието във вселената нямат начало и край във времето. Разглеждат се безкрайни кардинални и ординални числа и проблема на континуума, в резултат на който се получават различни видове математики, които си противоречат една на друга. Решават се логически задачи чрез теорията на графите и с табличен метод, обобщено-реципрочни  уравнения, уравнения  и системи уравнения от високи редове и комбинаторни задачи за съединения без повторения и с повторения. Голяма част от задачите могат да се разглеждат в специализирани паралелки по математика в училище.

2. Нестандартни задачи по алгебра, проф. д.м.н. Нако Начев (30 места, за всички) – 233 с.з.
Курсът предлага методи за решаване на специални задачи по алгебра с повишена трудност. Такива задачи се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище. Много често при решаване на алгебрични задачи се стига до уравнение от четвърта степен. Тъй като в училище не се изучават общи формули за решаване на уравнение от четвърта степен то могат да се търсят критерии за решаване на такива уравнения с квадратни радикали. Интересен е и проблемът за намиране на броя на корените на алгебричните уравнения в даден интервал. За постигане на тази цел има всевъзможни методи чрез които се решава проблема. Всички тези въпроси ще бъдат включени в настоящия курс.

3. Теория на инвестиционния портфейл, проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов (30 места, за всички) – 146 к.з.
Целта на курса е запознаването на студентите с една съвременна приложна теория, теорията на инвестиционния портфейл. Инвестиционният портфейл в тесния смисъл на думата се състои от няколко вида акции, а в по-широк – може да включва разнообразни финансови и нефинансови активи – облигации, депозити, валута и даже недвижими имоти. В уводната част на курса се прави кратък преглед на различните техники на финансово прогнозиране – фундаменталния, технически и количествен анализ. В основата на курса стои разработената от нобеловия лауреат Хари Малковиц теория на инвестиционния портфейл, в която се показва как, по дадени прогнози може да се структурира портфейл с подходящо съотношение доходност/риск. В заключение се разглеждат някои модели на ценообразуване на финансови активи, в това число модела за ценообразуване на капиталови активи (CAPM), разработен от друг нобелов лауреат – Уйлям Шарп. Тези модели, от своя страна, също могат да се използват за финансово прогнозиране. Получените знания могат да бъдат полезни както при работа във финансови агенти – банки, пенсионноосигурителни дружества, финансово-брокерски къщи, така и в практиката на личното инвестиране.

4. Итерационни методи за корени на полиноми, проф. д.м.н. Петко Пройнов (30 места, за всички) – 231 с.з.
Един от най-известните числени методи за решаване на уравнения е метода на последователните приближения, известен също като метод на итерациите. В този курс се разглеждат итерационни методи за едновременно намиране на всичките корени на даден полином от степен n>=2.  Курсът дава основа за разработване на курсови и дипломни работи (теоретични разработки или програмно осигуряване на итерационни методи за корени на полиноми).

5. Въведение в математика на парите, доц. д-р Боян Златанов (30 места, за всички) – 431 к.з.
Теорема за простата лихва, просто лихва, когато лихвеният период се измерва в дни. Сложна лихва, Вътрешна норма на възвращаемост. Инфлация, индекс на потребителските цени, данъци. Обикновена доходност, бъдеща доходност, безсрочна доходност. Заеми и риск. Амортизации, амортизационни таблици, периодични плащания. Кредитни карти, плащания с кредитни карти, номериране на кредитните карти. Полици, изискуеми облигации, съкровищни бонове, облигационен портфейл. Акции и фондови пазари, купуване и продаване на акции. Деривативни инструменти, модел на стоковия пазар.

6. Въведение в математическите методи за вземане на решение, доц. д-р Георги Костадинов (30 места, за всички) – 435 с.з.
Основната задача на логистиката е оптималната организация на процеси, включително доставка на необходимите материали на точното място и време при зададени количество и качество с минимални усилия и разходи. Тази задача може да се реши само с използване на математически методи и то по начин, водещ до създаване на алгоритми, позволяващи стандартизиране на логистичните системи и компютърното им управление. Целта на курса е да запознае студентите с някои често срещани в логистичната практика методи и модели, а именно – дислокация на обекти, управление на запаси, мрежово планиране, краткосрочни графици, предупредително обслужване на оборудването, планиране на потребностите от материали (MRP) и др. Във всички тях се правят изводи, подпомагащи вземането на управленски решения за един успешен бизнес. Забележителното е, че с използване на сравнително елементарен математически апарат се получават икономически резултати с голямо теоретично и практическо приложение.

7. Графично представяне на данни, доц. д-р Дойчин Бояджиев, гл. ас. д-р Павлина Атанасова (30 места, за всички) – 346 к.з.
При оформянето на официални текстове и презентации от  важно значение са качествените графични изображения в тях. Лекционният курс има за цел да покаже множество възможности за представяне на таблично и аналитично зададени зависимости, както и експортиране на графиката в нужния формат за използване при писане в Word или TeX. Демонстрира се създаване на вложени една в друга графики; наложени графични изображения на множество данни; манипулиране с опциите на графичните елементи и добавяне на други визуални елементи. Представя се построяването на различни статистически изображения. Прави се съпоставка между графичните  възможности на Microsoft Exsel, SPSS, R, Grapher, Wolfram Mathematica, Origin и др. и се детайлизира работата с тези програми.

8. Бизнес статистика с SPSS, проф. д.м.н. Снежана Гочева, гл. ас. д-р Атанас Иванов (30 места, за всички) – 541 к.з.
Със стремителното напредване на информационните технологии и повсеместното използване на компютри, фактор от основна важност е натрупването на големи количества от разнородна информация. В сферата на бизнеса и икономиката ежедневно се събират данни за продажби, складови наличности, за инвестиции, финансови данни и др., основно от числов тип. Възниква нужда от тяхната статистическа обработка с цел систематизиране, извличане на основни тенденции, предвиждания и др. Целта на предлаганата избираема дисциплина е бързо и лесно навлизане на студентите в статистиката с помощта на IBM SPSS – един от най-разпространените статистически пакети за обработка на емпирични данни, с широко приложение както в по-големи организации, занимаващи се със социологически, икономически и маркетингови изследвания, така и в малки и средни фирми, университети и др. области. Курсът включва следните основни теми: Начална обработка на данни, Модифициране на данни, Графично представяне, Разпределения, тестове и проверка на хипотези, Корелационен, дисперсионен, регресионен анализ и др., Анализ на временни редове. Обучението се провежда изцяло с компютър и се решават практически задачи с ориентация към бизнеса. За самостоятелна работа се задават домашни и курсови работи. Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина ще са добили практически знания и умения да подбират подходящ метод, да обработват реални данни с помощта на SPSS и да интерпретират получените резултати. Курсът е предназначен за всички курсове. Не се изискват предварителни познания по статистика.

9. Топ алгоритми за data mining, проф. д.м.н. Снежана Гочева (30 места, за всички) – 531 к.з.
Целта на курса е запознаване и обучение на студенти от информатичните специалности с теорията и практиката на най-съвременните и най-разпространени техники, алгоритми и среди за интелигентна обработка и извличане на знания от големи бази данни (data mining), техники и от областта на машинното обучение, статистиката и невронните мрежи. Курсът включва алгоритми за класификация като K-средни, най-близкия съсед, намаляване на размерността, както и алгоритми за претърсване за шаблони и зависимости – TreeNet, метод на класификационните и регресионни дървета (CART), метод на многомерните адаптивни регресионни сплайни (MARS), и др. Ще се представи компютърна реализация на алгоритмите на Wolfram Mathematica и C#, ползване на готови приложения в моделиращи среди в демо версии. Предвижда се и разработка на конкретни приложения в областта на рекомендационните системи. Курсът е подходящ за всички курсове и специалности, основно за специалностите Информатика, СТД и БИТ.

10. Стохастични алгоритми за машинно самообучение, доц. д-р Веска Нончева, хон. ас. Венелин Вълков (30 места, за всички) – 432 к.з.
Машинното самообучение (МС) строи компютърни алгоритми, които автоматично подобряват своето поведение чрез натрупване на опит. Курсът запознава студентите с основни стохастични методи и с използването им за построяване на алгоритми за машинно самообучение. Студентите ще имат възможност да експериментират с имплементации на дискутираните в курса алгоритми и да решават чрез тях реални задачи. В този курс ще учим как да представяме проблеми от реалния свят в компютърен вид. Така създадените модели ще позволят на машините да извличат знание от предоставените им данни и да правят предсказания за бъдещето. МС е интердисциплинарната област, използваща понятия от научните области изкуствен интелект, теория на вероятностите, математическа статистика, психология, невробиология и др. Поради интердисциплинарния характер на МС всички базови понятия от теорията се въвеждат само когато това е необходимо като се фокусира само на нещата, най-релевантни за целите на МС. По тази причина никакви предварителни знания от тези дисциплини не се изискват от слушателите на курса. Въпреки това, курсът ще е труден и изисква редовна посещаемост. Подходът ни е да дискутираме стохастичните методи и да помогнем на студентите да изградят интуиция кога и как да ги прилагат. Дисциплината е предназначена за студенти на ФМИ от 1-ви до 4-ти курс.

11. Програмиране в среда Arduino, доц. д-р Светослав Енков (30 места, за всички) – 446 к.з.
Целите на курса са студентите да придобият основни познания за програмирането на 8-битови микроконтролери Atmel AVR в среда Arduino и да се запознаят с принципите на създаването на прости схеми и устройства с тези контролери. Arduino e платформа за електронно прототипиране с отворен код, базирана на гъвкави и лесни за използване хардуер и софтуер. Системата общува със средата, получавайки сигнали от множество сензори и датчици и може да взаимодейства с нея, контролирайки светлини, дисплеи, двигатели и други устройства. Микроконтролерът в платката се програмира с Arduino език за програмиране (базиран на Wiring и подобен на С++) в развойна среда Arduino (базирана на Processing). За нуждите на курса са осигурени платки Duemilanove и Mega2560, както и множество сензори, дисплеи, бутони и прототипни платки, с цел практическото усвояване и тестване на получените знания. Изискванията към желаещите да се запишат на тази избираема дисциплина са: основни познания по програмиране на С++, начални познания по електроника и електротехника (от курса по Физика в средното училище). Не се предвижда да има входен тест. Курсът завършва с разработка и защита на индивидуален проект (схема и програма на устройство с Arduino) и текуща оценка. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове, но се препоръчва на студентите от специалност Информатика след 1-ви курс (при взети дисциплини Програмиране и ООП, както и Компютърни Архитектури).

12. Информационна сигурност, доц. д-р Николай Касъклиев (30 места, за всички) – 533 к.з.
Основната цел на курса е запознаване на студентите със задачите, понятията, методите и средствата на информационната сигурност. Разглеждат се  съвременни методи за осигуряване на високо ниво на сигурност на информацията в една организация. Основни теми в курса са: основи на информационна а сигурност, законодателна база, технологии и стандарти в областта, както и технически средства, и др. Прави се сравнителен анализ на различни софтуерни средства за осигуряване на сигурна и надеждна информация. Специално внимание се отделя на организационния и процедурен аспект и различните подходи за оценка на риска.

13. 3D моделиране с Maya, доц. д-р Емил Хаджиколев, хон. ас. Здравко Николаев Вангелов (студент в магистърска програма „Мултимедия и виртуална реалност“ – АМТИИ) (30 места, за всички) – 547 к.з.
Учебната дисциплина е фокусирана върху изучаване на едно от водещите софтуерни при-ложения за триизмерна компютърна графика, 3D визуализация и анимация, за дизайн на интерак-тивни 3D приложения, видео игри, анимационни филми и визуални ефекти в киното – Autodesk Maya . Цел на обучението е запознаване с основните принципи на работа с Maya, с основите на полигоналното и NURBs моделиране – от моделиране с примитиви до изграждане на обекти със сложна геометрия. Специално внимание се обръща на моделирането на ниско полигонални моде-ли за целите на дизайна на интерактивни триизмерни пространства. Представят се методи за съз-даване на реалистични повърхности, работа с материали, текстури, камери и светлинни източни-ци. Детайлно се разглеждат възможностите за рендериране и експортиране на статични сцени и анимации.

14. Инвестиране и лични финанси, доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светлозар Гледачев (30 места, за всички) – 232 с.з.
Има две групи хора: такива, които работят за пари, работна заплата;и такива, за които работят парите. Дори и най-добрия мениджър, утре може да остане на улицата. Особено в настоящата криза повечето световни компании смениха ръководството си. Ставаш безработен. От богат и с положение – беден и забравен. Кой иска да е от тях? Какво може да се направи, как да посрещнем финансовите предизвикателства, как да управляваме личните си финанси, колкото и малки да са – това е целта на курса. Основният доход на над 40% от насе­лението на САЩ е от акции и облигации, а не от заплата. Българинът може да управлява само­лет или кораб, но не и личните си финанси. За принципите и възможностите да останеш фи­нан­сово стабилен или да растеш независимо от етапите на кризата е посветен настоящият курс.

15. Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов (30 места, за всички) – 434 к.з.
Целта на курса е студентите да придобият практически умения за физическо изграждане на локална компютърна мрежа от тип IEEE 802.3 и IEEE 802.11, определяне на нейните TCP/IP конфигурационни параметри и администриране, съобразено с използваните иновативни методи и технологии в училищното обучение. Акцентира се върху RouterOS операционната система, използвана в MikroTik рутиращите устройства. За проектиране на по-сложни мрежови топологии се предлагат методически разработки на задачи, включващи реализирането на виртуални топологии. Част от използвания инструментариум е симулационната среда GNS3, осигуряваща възможност за проектиране, конфигуриране и тестване на виртуални топологии. Очакваните резултати са свързани с придобиването на трайни знания и умения за изграждане и управление на малки локални мрежи.

16. Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Николай Павлов (30 места, за всички) – 546 к.з.
Целта на курса е запознаване с някои основни факти от областта на теорията на дебъгване и тестване. Особено внимание е отделено на характерни апроксимационни и моделни аспекти – класически и нови в тази вечно актуална тематика. Детайлно се изучават модели от тип Gompertz, Gompertz–Makeham, “deterministic reliability growth curves”, Yamada, Kumaraswamy–Dagum log–logistic, Transmuted Kumaraswamy Quasi Lindley, Yamada–Rayleigh, Yamada–Weibull и други функции и приложението, което те намират в тази сериозна област. Илюстрира се предимството и възможността за използване на величината на най-добро Хаусдорфово приближение за оценка на явлението – “saturation”, в контекста на съществуващите до този момент компоненти – “доверителни интервали” и “доверителни граници”. Изучаването на поведението на разгледаните “Software reliability models” е съпроводено с подходящи реални данни, например: а) data from the Yamada and Tamura monograph for testing Apache HTTP Server Project which is developed and maintained an open-source Apache HTTP server for modern operating systems including UNIX and Windows; б) Online IBM entry software package. Проведени са количествени и качествени сравнения за изучаваните модели с използване на програмната среда MATHEMATICA.

17. Бизнес право, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване” в община Пловдив) (30 места, за всички) – 246 к.з.
„Бизнес право” е компилация от няколко правни отрасли, които се изучават самостоятелно в юридическите и други факултети. Тази дисциплина се преподава на малко места във висшите учебни заведения в България, докато в европейските и американски университети и колежи това е предметът, който извежда престижа на съответния факултет на по-предни позиции в съревнованието с останалите. Основната цел и предизвикателство на лекционния курс е студентите да се запознаят с обществените отношения, които създават облигационни или търговски връзки между лица, които осъществяват търговска дейност, да усвоят правилния подход към релацията между търговските субекти и държавната/местна администрация. Акцент се поставя на международната търговия и информационните технологии в условията на глобализиращия се свят. Разглеждат се правните аспекти на електронната търговия, авторските права върху софтуерните продукти и тяхната защита. В рамките на дисциплината се съдържа и сравнително изучаване на институти и форми, реципирани и обогатени от работещи модели от други страни, но предимно от правото на страните-членки на ЕС. Очакваните резултати от изучаването на дисциплината „Бизнес право” е студентите да усвоят достатъчно голям набор от знания и компетентности, така щото да имат възможност самостоятелно да създадат търговско дружество, което да излезе на арената на международната търговия, да усвоят познания за реализиране на електронна търговия, както и да формират представа за способите за защита на авторския си продукт, да придобият умения и навици за работа с документи и тяхното коректно идентифициране и използване.

18. Програмиране с Delphi, проф. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова (30 места, за всички) – 532 к.з.
Курсът има за цел да затвърди практическото използване на основни управляващи конструкции в програмирането използвайки удобната среда за програмиране Delphi. Ще се наблегне предимно на възможностите на езика за решаване на практически задачи, както и на реализирането на някои популярни алгоритми.

19. Киберпрестъпления, доц. д-р Иван Шотлеков (30 места, за всички) – 436 с.з.
Времето, в което живеем, съчетано с технологиите, с които разполагаме, създава нови условия за извършване на незаконни действия с правни последствия в информационното общество. Курсът има за цел да запознае студентите с трите основни категории престъпни деяния, които се извършват посредством и срещу електронни мрежи и информационни системи.

Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ