Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Избираеми дисциплини 2017/18, Пролетен триместър, редовно об.

Факултет по математика и информатика

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ
ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР 2017/2018
(бакалавърски специалности – редовно обучение)

 

·  По учебен план през Пролетния триместър имат задължително избираема дисциплина студентите от:

ІІ, ІІІ курс Бизнес информационни технологии; 

ІІ, ІІІ, IV курс Информатика; 

II, ІІІ, IV курс Софтуерни технологии и дизайн; 

ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес математика; 

ІІ, ІІІ, IV курс Математика; 

IV курс Приложна математика; 

ІІ, ІІІ курс Математика и информатика; 

ІІ, ІІІ курс Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт. 

 

·  Броят на студентите за всяка дисциплина е ограничен.

 

·  Записването ще става по следния начин:

I етап: записване при преподавателите, които са посочили съответно ден и час за записване от 19.02.2018 г. до 23.02.2018 г. (критериите за подбор на студенти е право на преподавателя);

II етап: за незаетите места записването продължава в стая 344 по следния график: 

IV курс – 26.02.2018 г., ІІІ курс – 27.02.2018 г., ІІ курс – 28.02.2018 г.;

III етап: за незаетите места записването продължава за всички студенти от 06.03.2018 г. в стая 344. 

 

·Незаписалите избираема дисциплина студенти не получават заверка за настоящия Пролетен триместър.

 

· За избираема дисциплина се признава и дисциплина, невключена в учебния план на съответната специалност, по която е положен вече изпит в друга специалност на нашия или други факултети.

 

· Студентите могат да запишат и втора избираема дисциплина, което може да стане само в началото на следващия триместър с разрешението на Декана, ако за втората дисциплина има свободни места и не е в полуденя на вече записаната дисциплина.

 

· Студенти, нямащи задължение за записване на избираема дисциплина за следващия триместър, но желаещи да запишат такава, подават в началото на следващия триместър молба до декана, която се удовлетворява при наличие на свободни места.

 

 

АНОТАЦИИ НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ 

1. Нестандартни задачи по алгебра, проф. д.м.н. Нако Начев (30 места, за всички) 

записване I етап: на 20.02.2018 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в 127 каб.

Курсът предлага методи за решаване на специални задачи по алгебра с повишена трудност. Такива задачи се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище. Много често при решаване на алгебрични задачи се стига до уравнение от четвърта степен. Тъй като в училище не се изучават общи формули за решаване на уравнение от четвърта степен то могат да се търсят критерии за решаване на такива уравнения с квадратни радикали. Интересен е и проблемът за намиране на броя на корените на алгебричните уравнения в даден интервал. За постигане на тази цел има всевъзможни методи чрез които се решава проблема. Всички тези въпроси ще бъдат включени в настоящия курс.

2. Аналитична логистика, проф. д-р Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов (30 места, за всички) 

записване I етап: на 23.02.2018 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в 245 каб.

Основната задача на логистиката е оптималната организация на процеси, включително доставка на необходимите материали на точното място и време при зададени количество и качество с минимални усилия и разходи. Тази задача може да се реши само с използване на математически методи и то по начин, водещ до създаване на алгоритми, позволяващи стандартизиране на логистичните системи и компютърното им управление. Целта на курса е да запознае студентите с някои често срещани в логистичната практика методи и модели, а именно – дислокация на обекти, управление на запаси, мрежово планиране, краткосрочни графици, предупредително обслужване на оборудването, планиране на потребностите от материали (MRP) и др. Във всички тях се правят изводи, подпомагащи вземането на управленски решения за един успешен бизнес. Забележителното е, че с използване на сравнително елементарен математически апарат се получават икономически резултати с голямо теоретично и практическо приложение.

3. Системи уравнения, доц. д-р Румяна Маврова (30 места, за всички) 

записване I етап: на 21.02.2018 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 242 каб.

Целта на избираемата дисциплина е да усъвършенства уменията на студентите за решаване на различни видове системи, включително и параметрични. Запознаване с някои групи системни уравнения, които не са застъпени в Училищния курс по математика. Обръща се внимание на тяхното приложение при други теми в алгебрата и геометричното тълкуване на някои системи.

4. Методи за решаване на параметрични уравнения и неравенства, проф. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Марта Теофилова (30 места, за всички) 

записване I етап: на 19.02.2018 г. от 13:30 ч. до 14:30 ч. в 238 каб.

Задачите с параметри са неизменна част от училищния курс по математика. Тяхното решаване често изисква от учениците нешаблонно мислене и прилагане на широк спектър от знания и умения. Поради това задачите от този тип съществено допринасят за развиване на аналитичните способности, логическото мислене и творческия потенциал на обучаващите се. Целта на настоящата учебна дисциплина е да запознае студентите с разнообразни методи и средства от алгебрата, геометрията и математическия анализ за решаване на параметрични уравнения, неравенства и системи. Предложените задачи са от национални и чуждестранни държавни зрелостни изпити, конкурсни изпити за кандидатстване във ВУ, математически състезания и др. Учебната дисциплина е особено подходяща за студентите от специалностите „Математика и информатика“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“.

5. Итерационни методи за корени на полиноми, проф. д.м.н. Петко Пройнов, гл. ас. д-р Слав Чолаков (30 места, за всички) 

записване I етап: на 20.02.2018 г. от 15:30 ч. до 16:30 ч. в 445 каб.

Един от най-известните числени методи за решаване на уравнения е метода на последователните приближения, известен също като метод на итерациите. В този курс се разглеждат итерациони методи за едновремено намиране на всичките корени на даден полином от степен n>=2. Курсът дава основа за разработване на курсови и дипломни работи (теоретични разработки или програмно осигуряване на итерационни методи за корени на полиноми).

6. Метрични пространства, доц. д-р Боян Златанов (30 места, за всички)

записване I етап: на 20.02.2018 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. в 445 каб.

Дисциплината представлява кратко въведение в теория на метричните пространства. Понятието “метрично пространство” е едно от най-важните понятия на съвременната математика. През 1922 година полският математик Банах публикува една знаменита теорема (Принцип на Банах за неподвижната точка). Основната цел на курса е да се проследи развитието на теоремата на Банах през последните 40 години. Курсът е подходящ за студенти от специалностите: математика, приложна математика, математика и информатика, информатика.

7. Приложен функционален анализ, проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева (30 места, за M, БМ, ПМ, МИ, ИТМОМ) 

записване I етап: на 23.02.2018 г. от 11:30 ч. до 12:30 ч. в 439 каб.

Целта на курса е да се направи елементарно въведение във функционалния анализ и да се покаже връзката му с геометрията на банаховите пространства. Идеята е чрез редица приложения да се покаже връзката между функционалния анализ и другите клонове на математиката.

8. Математически основи на автоматизираното управление, доц. д-р Георги Костадинов (30 места, за всички) 

записване I етап: на 23.02.2018 г. от 11:30 ч. до 12:30 ч. в 439 каб.

Разгледани са понятията размито множество, размито отношение и размито изображение, както и операциите над тях. Анализирана е размитостта и неопределеността в задачите възникващи при автоматизирано управление. Формулиран е алгоритъм за ефективно решаване на задачи от математическото програмиране с размити изходни условия. Разгледани са теоретичните основи за вземане на решение при размити релации от предпочитанията в множеството от алтернативи. Курсът е подходящ за всички студенти и докторанти, които желаят да се запознаят с основите на теорията на размитите множества и нейното практическо приложение.

9. Теория и приложения на ортогоналните многочлени, проф. д.м.н. Христо Семерджиев (30 места, за всички) 

записване I етап: на 23.02.2018 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 436 с.з.

Избираемата дисциплина съдържа дефиниция на различните видове ортогонални алгебрични многочлени (със съответните тегла и интервалите, в които са ортогонални). Ще бъдат разгледани многочлените на Чебишов от I и II род, на Якоби, на Ермит, на Лагер и техните свойства. Особено красиви са многочлените на Чебишов и приложенията на техните свойства в теория на интерполирането. Ще бъдат направени приложения за конструиране на квадратурни формули от най-висока алгебрична степен на точност.

10.   Приложна финансова математика, проф. д-р Николай Кюркчиев (30 места, за всички) 

записване I етап: на 20.02.2018 г. от 10:30 ч. до 11:30 ч. в 440 каб.

Целта на курса е получаването на необходимия минимум от знания, свързани с основни понятия и идеи от теорията и практиката на финансовото дело и приложната финансова математика. За практическото прилагане на методите от предлагания курс съществено се използват възможностите на програмната среда MATHEMATICA. Материалът е структуриран както следва: дисконтни и анюитетни изчисления, ефективна стойност на задължения; оценки за бързина на възвръщаемост на финансови потоци; оценки за ефективния размер при геометрично нарастваща премия с отчитане на цената на задължението по емисията, периодичната премия на облигация, следвайки договорения размер на споразумението, цена на облигацията, ако се участва на вторичен пазар; защита на фиксирани доходи; анализ и управление на ценни книжа и други важни компоненти от областта на приложната финансова математика. Особено внимание се отделя на изследването на финансови потоци на фирма и получаването на прецизни оценки за провеждане на свръхчувствителен анализ (включително най-нови теоретични и практически резултати, получени през последните няколко години). Разглеждат се и други актуални въпроси свързани с изследване на така наречените “вътрешни уравнения” за лихвите на произволен инвестиционен проект, определяне на релевантните (съществени) и несъществени решения, изследване на основното уравнение на инвестиции в ценни книжа и ефективност на ценни книжа, финансово управление на човешки ресурси във фирма и рентабилност в подобни инвестиции, прецизиране на бързината на сходимост на някои алгоритми от числения анализ, както и модели на междуотраслов баланс. Особено внимание е отделено на метода на акад. Сендов за намиране само на положителните корени на алгебричен полином и приложението, което този метод намира в областта на приложната финансова математика. Навсякъде, където това е възможно е разгледана възможността за изработване на софтуерни инструменти по тематиката на предлагания курс, реализирани в програмната среда MATHEMATICA. На студентите се предоставят (в pdf формат) оригинални, съвременни пособия, както и електронно пособие (160 стр.) по “Приложна финансова математика”, базиращо се на монографиите: “Einfuhrung in die Finanzmathematik (Lehr- und Handbucher zu Geld, Borse, Bank und Versicherung)”, Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, Oldenbourg – с автор Prof. Dr. Jurgen Herzberger и “Initial approximation and root-finding methods”, Wiley-VCH Verlag Berlin - с автор проф. д-р Николай Кюркчиев. На студентите се предоставят и методически пособия за работа в компютърна зала и самостоятелни изследвания.

11.   Въведение в уеб програмирането с Python и Django, доц. д-р Дойчин Бояджиев, гл. ас. д-р Павлина Атанасова (30 места, за всички) 

записване I етап: на 22.02.2018 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 338 каб.

Целта на курса е да запознае студентите с особеностите в Уеб програмирането. Ще разгледаме как работи http протоколът, какво представляват HTML документите, разликата между статични и динамични уеб страници. Ще бъдат разгледани и другите инструменти които се използват по време на създаването на уеб апликации - уеб сървъри, бази данни, version control systems, IDEs и др. В хода на самия курс по-детайлно ще се запознаем с езика за програмиране Python, писането на обектно ориентиран код и използването на уеб фреймуорк-а Django. Средата, под коятo ще работим, ще бъде Linux.

12.   Графичен дизайн с Photoshop, проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Мария Жекова (30 места, за всички) 

записване I етап: на 23.02.2018 г. от 10:30 ч. до 11:30 ч. в 446 к.з.

В курса ще се включат следните теми: Растерни и векторни изображения. Разделителна способност и качество на изображенията. Режими и цветови настройки. Запознаване с работната среда: инструменти, палитри, настройки, менюта, слоеве. Отваряне, съхраняване и печат на файлове. Работа с изображения, оразмеряване, изрязване, ротация на изображения. Цветови режими. Инструменти за пикселно редактиране, рисуване и ретуш. Инструменти за селекция. Работа със слоеве. Работа с текст. Филтри.

13.   Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери, доц. д-р Светослав Енков (30 места, за всички) 

записване I етап: на 22.02.2018 г. от 13:30 ч. до 14:30 ч. в 546 к.з.

Целите на курса са студентите да придобият допълнителни познания за програмирането на 32-битови микроконтролери ARM Cortex-M3 и Cortex-M4F (Atmel SAM3X8E и TI LM4F120 процесори) в среди Arduino и Energia и да се запознаят с принципите на създаването на схеми и устройства с тези контролери. Arduino e платформа за електронно прототипиране с отворен код, базирана на гъвкави и лесни за използване хардуер и софтуер. Системата общува със средата, получавайки сигнали от множество сензори и датчици и може да взаимодейства с нея, контролирайки светлини, дисплеи, двигатели и други устройства. Микроконтролерът в платката се програмира с Arduino език за програмиране (базиран на Wiring и подобен на С++) в развойна среда Arduino (базирана на Processing). За нуждите на курса са осигурени платки Arduino Due и TI Stellaris LM4F120 Launchpad, както и множество сензори, дисплеи, бутони, шасита, серво-механизми и прототипни платки, с цел практическото усвояване и прилагане на получените знания.

14.   Съвременна икономическа политика на България и света, доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светозар Гледачев (30 места, за всички) 

записване I етап: на 19.02.2018 г. от 14:00 ч. до 15:00 ч. в 344 каб.

Дори за хората, преживяли прехода от социализъм към пазарно стопанство е трудно да асимилират какво точно се е случило. Всеки има гледна точка, но истината винаги е различна.  Всеки знае парче от пъзела, но не вижда цялата картина. А какво остава за хората родени след или около 1989 год. Те виждат само хаос. Но в хаосът винаги има ред.  Курсът търси този ред и отговаря на въпросите от къде е тръгнала българската икономика през какви фази минава и накъде върви. Какви промени следват, през какви етапи ще се премине. Много хора искат да станат бизнесмени, но не знаят посоката на  икономиката и инвестират в грешни отрасли, предварително обречени на загуба. Следва фалит. Това води до социални последици, безработица, загуба на капитал и загуба на време за  пренастройване на икономиката. Това е една от причините  България да е най-бедна в Европейския Съюз. Курсът дава знания и методи как всеки да намери правилната икономическа посока и реализация в един свободен пазар.

15.   Анализ и оптимизация на софтуерни приложения, гл. ас. д-р Александър Пенев, док-т Мартин Василев (30 места, без спец. БИТ и БМ) 

записване I етап: на 21.02.2018 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 146 к.з.

С развитието на съвременните процесори и хардуерни архитектури възниква съществен проблем при разработката на софтуерните приложения: те не могат да се възползват максимално добре от новостите. Много често се оказва, че на пръв поглед добре реализирана програма използва само малка част от възможностите на хардуерните компоненти. Това се дължи на различни взаимосвързани фактори като: реализирания проблем, дизайна, алгоритмите и данните, качеството на реализация, компилатора и библиотеките, наличния хардуер, набора инструкции, микроархитектурата на ЦП и реализацията на интегралните схеми. Много често се обръща внимание само на първите няколко фактора, а това не е достатъчно, защото те зависят от останалите.

Съвременните изчислителни платформи предоставят огромни възможности за извършване на изчисления. На практика, обаче, постигането на добра производителност изисква сериозно разбиране на всички слоеве на целевата платформа, подробно осъзнаване на изчисленията, изобретателност и находчивост. Наградата от овладяването на тази сложен процес е в постигането на производителност в пъти повече и почти невъзможна в стандартната практика.

Основната цел на курса е да направи въведение в областта на анализ и оптимизация на производителността на софтуерни приложения, да предложи възможни практически съвети за решаване или минимизиране на проблемите при използването на наличния съвременен хардуер. Студентите ще получат теоретични и практически познания в областта и ще се запознаят със съвременни инструменти за анализ като Intel VTune Amplifier, AMD CodeAnalyst и други.

16.   Когнитивна роботика, проф. д-р Станимир Стоянов, ас. Йордан Тодоров, ас. Ася Тоскова (30 места, за спец. Инф., БИТ, СТД, СИ) 

записване I етап: на 21.02.2018 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в 430 каб.

Курсът е въведение в когнитивната роботика. Целта на курса е студентите да получат начални знания за възможностите за програмиране на хуманоидни роботи от класа NAO. В курса са включени избрани теми, представящи общата архитектура на роботите, използване на сензорната система, опериране на механиката (движения). Особено внимание се отделя на управлението и планиране на работата на роботите. В рамките на курса се провеждат практически занятия със студентите под формата на турнир по футбол за роботи. Използва се образователния сървър на RoboCup – ежегодно световно първенство по футбол за роботи. Програмирането на роботите е на езика Java. Студентите работят в екипи (отбори), работа на които се оценява. Изисквания: владеене на езика за програмиране Java.

17.   Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов (30 места, за всички)

записване I етап: на 22.02.2018 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 533 к.з.

Целта на курса е студентите да придобият практически умения за физическо изграждане на локална компютърна мрежа от тип IEEE 802.3 и IEEE 802.11, определяне на нейните TCP/IP конфигурационни параметри и администриране, съобразено с използваните иновативни методи и технологии в училищното обучение. Акцентира се върху RouterOS операционната система, използвана в MikroTik рутиращите устройства. За проектиране на по-сложни мрежови топологии се предлагат методически разработки на задачи, включващи реализирането на виртуални топологии. Част от използвания инструментариум е симулационната среда GNS3, осигуряваща възможност за проектиране, конфигуриране и тестване на виртуални топологии. Очакваните резултати са свързани с придобиването на трайни знания и умения за изграждане и управление на малки локални мрежи.

18.   Блоково програмиране, доц. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова (30 места, за всички)

записване I етап: на 22.02.2018 г. от 14:30 ч. до 15:30 ч. в 237 каб.

Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични познания и придобият практически умения за разработване на интерактивни приложения за стандартни и мобилни устройства посредством блоково програмиране със SCRATCH-съвместими езици за програмиране в програмните среди на MIT SCRATCH 2.0 и MIT AppInventor. По време на курса ще бъдат разгледани основните характеристики на блоковото програмиране и възможностите, които тези среди предоставят за разработка на стандарнти анимирани интерактивни приложения, както и на мобилни приложения за ANDROID устройства. Дисциплината е подходяща предимно за студенти от първи и втори курс с интереси в изграждането на интерактивни анимирани и мобилни приложения.

19.   Предприемачество в IT индустрията, доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова (30места, за всички)

записване I етап: на 22.02.2018 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 344 каб..

ICT индустрията е една от индустриите с най-висок интензитет на иновации. Тези иновации се създават, за да преобразуват всички съществуващи индустрии, но влияят трансформиращо и на самата ICT индустрия. Генерирането на множество идеи, които трябва да се тестват, намерят финансиране и представят на пазара, води до предизвикателството на предприемачеството. Доброто предприемачество прави една идея способна да изкарва пари.

Този модул ще ви помогне да анализирате: Кои са страните, заинтересовани дадена идея да стане или да не стане печеливша? Какви са източниците на финансиране? Какви документи са необходими за успешното представяне на идеята? Как се прави Бизнес план, Организационен план, Маркетинг план, Финансов план?

Този модул не се фокусира върху генерирането на идеи, но ще ви помогне да направите вече съществуваща идея работеща.

20.   Динамични клиентски уеб приложения с JavaScript, проф. д-р Христо Крушков, хон. ас. Любен Киков (30 места, за всички)

записване I етап: на 23.02.2018 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 532 к.з.

Целта на курса е да се развият практически умения за работа с език за програмиране JavaSript, както и да се покажат базови концепции от front-end разработката.

Изучават се практическото използване на AJAX технологията, която позволява извличането на данни от REST услуги.

Ще бъдат разгледани и използвани технологии като BaaS (backend as a service) услуги за съхранение на данни в cloud среда – Kinvey, Azure Cloud (Cross platform provider), GitHub ( Web-based Git version control repository hosting service), които ще ни позволят хостинг и менажиране на реални бизнес приложения в мрежата.

21.   Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част, доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев (30 места, за всички)

записване I етап: на 23.02.2018 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. във 2. аула

Курсът ще Ви предостави знания и умения в областта на дигиталния маркетинг и SEO оптимизацията. Той ще Ви запознае подробно с най-известните и често използвани социални мрежи и трикове, предоставяйки Ви всички необходими знания за правилното управление на социалните ви профили и онлайн инструменти. По време на курса ще разгледаме най-добрите практики за представяне на даден продукт/услуга или самите Вас в интернет пространството. Ще се научите как да създавате и оптимизирате Youtube видеоклипове, как да ги рекламирате и разпространявате. Ще се запознаете с възможностите, които LinkedIn ви предоставя за професионалното представяне на Вас и Вашия бизнес. Всеки от курса ще се научи да прави основна on-page оптимизация на един проект и да работи по ежемесечна off-page оптимизация. Дисциплината е самостоятелна, но и допълваща Избираемата дисциплина Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация.

22.   Разработка на уеб приложения с ReactJS, доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Тодор Иванов (30 места, за всички)

записване I етап: на 21.02.2018 г. от 8:15 ч. до 9:15 ч. в 231 с.з.

Курсът има за цел да запознае участниците с една от най-известните и бързи JavaScript библиотеки за изграждане на клиентски интерфейс ReactJS. Разработвана и поддържана от Facebook и Instagram, ReactJS все повече намира употреба при създаване на потребителки интерфейс за динамични уеб приложения. ReactJS действа върху изгледа на МVC шаблона и може да се използва и с други структури като Angular и Node. Тази технология е широко използвана в индустрията и сайтове като AirBnB, Imgur и Feedly.

В този курс студентите ще се запознаят с основите на React, като ще бъдат разгледани подробно нейните функции. Специално внимание е отделено на възможностите за използване на ресурси от сървър и изграждане на Single-Page Application с помощта на React.

23.   Обща теория на правото в информационното общество, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. Владимир Вълев (30 места, за всички)

записване I етап: на 19.02.2018 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 344 каб.

Човешките групи не биха могли да оцелеят без своеобразна йерархия, която да определя мястото на всеки един член от обществото и да изисква от него съобразяване с една или с друга вече установена норма. По тази причина писани и неписани правила винаги ще има.

В епохата на глобализация, на криптовалути и безнесактивности съществуващи преимуществено във виртуалното пространство продължават да съществуват правила и норми, чието познаване носи изключителни ползи на лицата запознати с принципа им на действие. Законите в социума съществуват и благодарение на човешката склонност да се следва чуждо поведение.

Целта на настоящия курс е да запознае студентите с основните институти на правото като общи правила за поведение, защото именно правото е основният регулатор на обществени отношения и връзки, от които е съставено всяко едно общество.

24.   PSD концепция, дизайн и front-end разработка, доц. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Христо Христов, хон. ас. Мадлен Стойчева (30 места, за всички)

записване I етап: на 19.02.2018 г. от 14:00 ч. до 15:00 ч. в 442 каб.

Целта на дисциплината е студентът да придобие практически познания и умения за изграждане на съвременен уеб дизайн посредством средата Photoshop. В курса се изучава как се реализира уеб дизайн проект като създадени Photoshop скици се „превръщат“ в уеб сайтове. Специално внимание се обръща на възможностите за изграждане на адаптивен уеб дизайн чрез работната рамка“ Bootstrap. В хода на обучение студентите ще се запознаят с отделните стъпки на реализация на уеб проект, с подбора на подходящи технологии, добри техники и практики на работа, с избора на готови шаблони за дизайн, в едно с някои социални умения за работа в екип.

25.   Практикум по междукултурна комуникация, доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова (30 места, за всички)

записване I етап: на 20.02.2018 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 341 каб.

Курсът е насочен към студенти с ниво по английски език В2 или по-високо, които имат силна мотивация да разширят знанията си за различните култури и различията между тях и да упражнят езиковите си умения и компетенции за комуникация с представители на други държави. В курса ще се наблегне върху самостоятелното изследване и задачите за самостоятелна работа, включително:

•     Подготовка и провеждане на анкети

•     Подготовка и провеждане на интервюта

•     Събиране на критични инциденти

•     Събиране на идиоматични изрази, пословици и поговорки за стереотипи на различните националности на английски и на български език

•     Изнасяне на презентации за получените данни и придобития опит от общуването с представители на различни култури на английски език

•     Съпоставка на събраните данни и обобщаване на заключения.

От решаващо значение за успешното завършване на избираемата дисциплина е инициативата на обучаемите, които по време на цялото обучение ще бъдат насърчавани от преподавателя да провеждат самостоятелни изследвания и да споделят и обсъждат опита си с останалите в групата.

26.   Бизнес приложения за Интернет, проф. д-р Минчо Сандалски (30 места, за всички)

записване I етап: на 19.02.2018 г. от 9:30 ч. до 10:30 ч. в 542 каб.

Целта на избираемата дисциплина е студентите да овладеят необходимите теоретични знания и практически умения за клиентско и сървърно програмиране в глобална мрежова среда, използвайки софтуерни инструменти като HTML, PHP и MySQL за разработване на Internet – приложения. Особено внимание се обръща на проектирането, реализирането и използването на информационни системи и бази данни, коитo се създават със системата за управление на релационни бази данни MySQL. Изучават се и се прилагат основните средства за програмиране чрез сървърния език PHP. Изяснява се механизмът на взаимодействие с приложението Web-сървър Apache. Крайният резултат от занятията по тази избираемата дисциплина се състои в създаване на цялостно бизнес приложение като динамичен Web-сайт на базата на архитектурата клиент-сървър. Този резултат се прилага за разработване и защита на собствен проект, чрез който се оформя крайната оценка.

27.   Създаване на уеб приложения с Laravel за напреднали, доц. д-р Ангел Голев, хон. ас. Иван Желев (30 места, за всички)

записване I етап: на 22.02.2018 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 231 с.з.

Целта на избираемата дисциплина е студентите да задълбочат познанията си за работа с една от най-добрите рамки за разработване на уеб приложения Laravel. Студентите ще се запознаят с техники, който се използват за създаването на обширни проекти, с помощта на шаблоните за дизайн Repository и Dependency. Курсистите ще работят на групи при изграждането на курсов проект.

28.   Въведение във web програмирането с Java и JavaScript, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Николай Петков (30 места, за всички)

записване I етап: на 20.02.2018 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 344 каб.

Курсът е практически и е насочен към изучаване на инструменти и технологии, необходими за изграждане на съвременно Java и JavaScript базирано web приложение. По време на курса стъпка по стъпка се изгражда работещо web приложение с технологиите SpringBoot, Spring MVC и ReactJS. Курсът е предназначен за студентите, изучавали Java.

29.   Киберсигурност и устойчив бизнес, доц. д-р Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Георги Шарков (30 места, за всички)

записване I етап: на 20.02.2018 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в 545 каб.

Курсът въвежда обучаемите в съвременните системи и модели за управление на сигурността и оперативния риск на ИТ системи, като обръща особено внимание на надеждността и устойчивостта („жилавостта“) на ИТ базираните бизнес модели. Целта е да подготвим организацията си за защита от кибер-атаки и други въздействия на ИТ ресурсите, и осигурим устойчиви бизнес процеси и ИТ-базирани услуги. Курсът е базиран на новия модел „Resilience Management Model - RMM” на CERT центъра към Software Engineering Institute (SEI, Carnegie Mellon University), с акцент върху темите: оперативните рискове, произтичащи от ИТ и компютърната инфраструктура; съвременните заплахи на ИКТ бизнеса и оценка на уязвимостта, подготвим за атаки или други неблагоприятни въздействия; как в състояние на стрес или пробив в сигурността основните ресурси на дейността (не само технологични, но и хората, информацията, и съоръженията) ще продължат да действат ни; колко успешно организацията ще възстанови нормалния работен процес след нарушения на ИТ инфраструктурата в него; как да оценим и да подобряваме систематично нашата готовност „да се справим с неизвестното”. Курсът комбинира технически, технологични и организационни аспекти и представя цялостна система за създаване и поддържане на процеси, отношение и отговорности към системните ресурси на всички участници в бизнеса („културата“ не само на ИТ или техническите специалисти). Предвидени са практически занятия за оценка на слабостите и надеждността на ресурсите, разработване на мерки за защита и устойчивост, анатомия на последните кибер-заплахи. Курсът е разработен по програма SEMP - Software Engineering Management, в сътрудничество с Carnegie Mellon University, САЩ.

30.   Компютърно счетоводство, проф. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Елена Тодорова (30 места, без спец. БИТ)

записване I етап: на 20.02.2018 г. от 14:00 ч. до 15:00 ч. в 241 каб.

Целта на курса е запознаване със счетоводството като процес, нормативната уредба, регламентираща този процес и използването на компютърна техника за автоматизиране обработката на счетоводната информация. Акцентира се на изучаването на разнородни счетоводни процеси и операции, обработващи информацията за движението на активите и пасивите в едно предприятие и попълване на годишните счетоводни отчети.

31.   Бизнес право, ІІ част, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (юрисконсулт в общ. Пловдив) (30 места, за всички)

записване I етап: на 20.02.2018 г. от 14:00 ч. до 15:00 ч. в 344 каб.

„Бизнес право” е компилация от няколко правни отрасли, които се изучават самостоятелно в юридическите и други факултети. Тази дисциплина се преподава на малко места във висшите учебни заведения в България, докато в европейските и американски университети и колежи това е предметът, който извежда престижа на съответния факултет на по-предни позиции в съревнованието с останалите. Основната цел и предизвикателство на втората част от лекционния курс е студентите да се запознаят със специфичните елементи на развитието на търговските отношения в конкурента среда, способите и методите за защита от нелоялна конкуренция, неправомерни търговски практики, начини за защита на потребителя, подаване на жалби и сигнали до КЗК, КЗП и други органи на изпълнителната и съдебната власт. Засяга се и търговската медиация в международните бизнес отношения. Очакваните резултати от изучаването на дисциплината „Бизнес право” е студентите да обогатят своя набор от знания и компетентности, така щото да имат възможност самостоятелно да участват на националния и международен конкурентен пазар, да придобият умения и навици за навременно идентифициране на конкретен проблем, засягащ определена правна сфера и ефективни способи за справяне с него.

32.   Създаване на ГПИ с Delphi, проф. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова (30 места, за всички)

записване I етап: на 23.02.2018 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 544 каб.

Курсът има за цел запознаване с една от най-добрите среди за визуално програмиране за Windows - Borland Delphi. Основно ще се наблегне на изграждане на интуитивен графичен потребителски интерфейс, използвайки стандартните визуални компоненти в Windows, като бутони, контекстни менюта, текстови полета и др. Ще бъде разгледано и свързването на приложението с база данни. Предполага се, че обучаемите имат основни познания по програмиране с Delphi.

33.   Специални раздели на висшата математика, проф. д.м.н. Тодор Желязков (30 места, за всички)

записване I етап: на 22.02.2018 г. от 11:30 ч. до 12:30 ч. в 442 каб.

Решават се обощено-реципрочни уравнения. Разглеждат се специални класове от уравнения от висши степени, теорията на кардиналните и ординални числа, Проблема на континуума и разслояване на математиката. Решават се логически задачи чрез теорията на графите и с табличен метод. Разглеждат се трансформацията на Чирнхаус, разпределението на корените на реално уравнение в даден интервал чрез прилагане на теоремата за субституциите, на Рол, Декарт, Бюдан-Фурие и Щурм и комбинаторни задачи за съединения без повторения и с повторения.  

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ