Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Избираеми дисциплини 2016/2017 г., пролетен триместър, задочно обучение

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ – ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР 2016/2017

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 • По учебен план през Пролетния триместър на учебната 2016/2017 година имат задължително избираема дисциплина задочните студенти от:
  • ІІ, ІІІ курс Бизнес информационни технологии,
  • ІІ, ІІІ, ІV курс Информатика,
  • ІІ, ІІІ, ІV курс Софтуерни технологии и дизайн.
 • Записването става лично и започва от 10:30 ч. на 14.03.2017 г. в стая 344.
 • Броят на студентите за всяка дисциплина е ограничен.

 Анотации на избираемите дисциплини

1. Съвременни уеб технологии и приложения, доц. д-р Елена Сомова, ас. Силвия Гафтанджиева – 532 к.з.
Основната цел на курса е да запознае обучаемите със съвременните уеб технологии с широко приложение, които представляват следващата фундаментална промяна, в това как се създават уеб сайтове и по-важното, как хората си взаимодействат с тях. Централно място при изучаването заемат ключови технологии, свързани с Уеб 2.0 и Уеб 3.0 (семантичен Уеб). Обхванати са и въпроси, отнасящи се до уеб достъпността. Особено внимание е отделено на уеб технологиите и съответните приложения за: съвместно създаване на електронни ресурси; работа в група; разработване на блогове, уикита, подкастове, е-портфолио; семантично търсене; маркиране, социално поставяне на отметки и др.

2. Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери, проф. д.м.н. Георги Тотков, гл.ас.д-р Светослав Енков – 446 к.з.
Целите на курса са студентите да придобият допълнителни познания за програмирането на 32-битови микроконтролери ARM Cortex-M3 и Cortex-M4F (Atmel SAM3X8E и TI LM4F120 процесори) в среди Arduino и Energia и да се запознаят с принципите на създаването на схеми и устройства с тези контролери. Arduino e платформа за електронно прототипиране с отворен код, базирана на гъвкави и лесни за използване хардуер и софтуер. Системата общува със средата, получавайки сигнали от множество сензори и датчици и може да взаимодейства с нея, контролирайки светлини, дисплеи, двигатели и други устройства. Микроконтролерът в платката се програмира с Arduino език за програмиране (базиран на Wiring и подобен на С++) в развойна среда Arduino (базирана на Processing). За нуждите на курса са осигурени платки Arduino Due и TI Stellaris LM4F120 Launchpad, както и множество сензори, дисплеи, бутони, шасита, серво-механизми и прототипни платки, с цел практическото усвояване и прилагане на получените знания. Изисквания – основни познания по програмиране на С++, начални познания по електроника и електротехника (от курса по Физика в средното училище). Не се предвижда да има входен тест. Предимство имат посещавалите другите части на курса („Програмиране в среда Arduino” и „Програмиране в среда Arduino за напреднали”). Курсът завършва с разработка и защита на индивидуален проект (схема и програма на устройство с Arduino) и текуща оценка. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове, но се препоръчва на студентите, изучавали вече дисциплини, свързани със С++ и Компютърни Архитектури.

3. End-to-end JavaScript приложения, проф. д-р Антон Илиев, док-т Павел Кюркчиев – 533 к.з.
Целта на курса е да се разгледат възможностите за създаване на RESTful услуги с помощта на JavaScript, както и да се поставят основи в изграждането на single-page applications с широко използвания framework Angular 2.
По време на курса ще бъдат разгледани следните технологиите:

 • MongoDB – работа с нерелационни бази от данни. Запазване, намиране и индексиране на данни и документи;
 • ExpressJS – създаване на RESTful услуги;
 • Anuglar 2 – изработване не single-page application;
 • NodeJS – създаване на опростен сървър.

Курсът е подходящ за начинаещи, които имат основни познания за работа с JavaScript и с бази от данни (за предпочитане са нерелационни бази от данни). Среда за разработка: Visual Studio Code 2015.

4. Въведение в програмирането за iOS базирани мобилни устройства, доц. д-р Ангел Голев, док-т Хасан Гюлюстан – 535 к.з.
Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични познания и да придобият практически умения за разработка на приложения за устройства с мобилната операционна система iOS. Курсът обхваща въведение в операционните системи macOS и iOS, средата за разработка Xcode, езиците за програмиране Swift и Objective C, както и други необходими технологии като Core Data, Cocoapods. Специално внимание ще се отделя на новия език за програмиране Swift. Изисквания – студентите да имат базови познания по език за програмиране от високо ниво, обектно-ориентирано програмиране и бази от данни.

5. Апроксимации и синтез на антени в програмната среда Mathematica, проф. д-р Николай Кюркчиев 531 к.з.
Целта на курса е запознаване с някои подходи за апроксимиране на функции и точкови множества в равнината с алгебрични и тригонометрични полиноми относно хаусдорфово разстояние. Разнообразни са приложенията, които намира тази теория в областта на антенно-фидерната техника и синтез и анализ на антенни решетки и филтри. За практическото прилагане на методите, съществено ще се използват възможностите на програмната среда MATHEMATICA. В тази връзка, на обучаваните се предоставят специализирани модули за: намиране на най-доброто приближение и елемента на най-добро приближение в хаусдорфов смисъл (страничното ниво на излъчване на диаграмата на насоченост); графично изображение на моделираните диаграми на излъчване на процепни антенни решетки; процедури за пресмятане на амплитудите на възбуждащите токове в излъчвателите; пресмятане на енергетичните характеристики; синтез на импулсни функции и Фуриеров анализ. Предложената софтуерна реализация, успешно допълва съществуващите модули в споменатата програмна среда. Особено внимание се отделя на разработване на софтуерни инструменти в цитираната програмна среда. На студентите се предоставят (в pdf формат) оригинални, съвременни изследвания на съществуващите резултати по тази тема, например монографичното изследване “Approximation and antenna and filters synthesis” с автори А. Андреев и Н. Кюркчиев.

6. Аналитична микроикономика, проф. д-р Манчо Манев, гл.ас.д-р Асен Христов424 ауд.
Аналитичният метод в икономиката се състои в прилагане на математически апарат за моделиране на икономически обекти с цел получаване на ясни и точни съотношения, описващи поведението им. Целта на настоящия курс е да запознае студентите с класическите и съвременни модели на пазарно поведение. Разглеждат се както пазарите на съвършена конкуренция, така и пазарите с ограничена конкуренция – монопол, картел, олигопол, монополистична конкуренция. Примерите за такива пазари са от са от софтуерния и хардуерен бизнес, шоу бизнеса, мобилните комуникации и други съвременни отрасли на икономиката. Забележителното е, че с използване на сравнително елементарен математически апарат се получавт микроикономически резултати с голямо теоретично и практическо приложение.

7. Начини за визуализация със Wolfram Mathematiсaдоц. д-р Дойчин Бояджиев, гл.ас.д-р Павлина Атанасова – 432 к.з.
Начините за визуализация заемат особено важно значение при оформянето на текстове, презентации и видеа. Целта на този лекционен е курс е да се представи една от най-силните и съблазняващи страни на мощния пакет Wolfram Mathematica - визуализацията. Показва се построяването на двумерни, тримерни и анимирани обекти с помощта на разнообразни средства. Демонстрира се експортирането в gif-файл и видео. Важно място се отделя на изграждането на сложни интерактивни изображения, анимации и динамични презентации.

8. Теория и приложения на ортогоналните многочлени, проф. д.м.н. Христо Семерджиев – 436 с.з.
Избираемата дисциплина съдържа дефиниция на различните видове ортогонални алгебрични многочлени (със съответните тегла и интервалите, в които са ортогонални). Ще бъдат разгледани многочлените на Чебишов от I и II род, на Якоби, на Ермит, на Лагер и техните свойства. Особено красиви са многочлените на Чебишов и приложенията на техните свойства в теория на интерполирането. Ще бъдат направени приложения за конструиране на квадратурни формули от най-висока алгебрична степен на точност.

9. Вземане на решения чрез игрови модели, проф. д.м.н. Снежана Христова, док-т Радослава Терзиева – 534 к.з.
В света, в който живеем, непрекъснато сме в различни взаимодействия: конфликтни/безконфликтни, коалиционни/безкоалиционни, последователни/едновремен-ни и пр. Това налага да се вземат интерактивни решения, да се прави избор на най-добра стратегия за поведение в личния живот, в бизнеса, в политиката, или просто в игрите за забавление. Един от методите за намиране на стратегически алгоритми при различни ситуации се основава на теорията на игрите. Целта на този курс е да се представят чрез проигравания и симулации основните идеи, методи и алгоритми от теорията на игрите за избор на рационална стратегия в различни области на човешкия живот. Ще бъдат разгледани, моделирани и изучени различни реални ситуации, като конкуренцията и коалицията в бизнеса, в политиката, при социалните взаимоотношения и пр. Студентите ще се запознаят с един начин на мислене за избор на стратегия, начин на мислене, получен от проучване на игри. Oсновната част от разглежданите алгоритми ще бъдат компютърно реализирани чрез използването на подходящ софтуер.

10. Изграждане на динамични уеб приложения, доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев546 к.з.
Целта на курса е студентите да придобият базови знания относно софтуерните средства за създаване на динамични Web документи, основните концепции на езика PHP и CMS системите. Особено внимание се отделя на придобиването на практически умения за изграждане на съвременни уеб сайтове чрез имплементиране на код от PSD картинка до работещо приложение със система за управление на уеб съдържанието и по-точно практикум за професията front-end developer. В упражненията ще се работи по задачи, свързани с конкретен аспект от предварително специфициран практически проект, в който ще се прилага набор от базови теоретични знания. Дисциплината завършва с разработване на проект и представянето му под формата на уеб сайт.

11. Математически изчисления с отворен код в Python, доц. д-р Христина Кулина – 433 к.з.
Python е популярен език за програмиране, използван както за разработка на самостоятелни програми, така и за създаване на приложения в различни области. Той е обектно-ориентиран, преносим и свободен език. В Python има множество разработени стандартни библиотеки. Целта на настоящия курс е да се овладеят основни принципи на Python и разгледат някои от неговите разширения като NumPy и SciPy. Необходимо условие е начална компютърна грамотност.

12. Проектиране и управление на училищни компютърни мрежи, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Генчо Стоицов 536 к.з.
Целта на курса е студентите да придобият практически умения за физическо изгражда-не на локална компютърна мрежа от тип IEEE 802.3 и IEEE 802.11, определяне на нейните TCP/IP конфигурационни параметри и администриране, съобразено с използваните иновативни методи и технологии в училищното обучение. Акцентира се върху RouterOS операционната система, използвана в MikroTik рутиращите устройства. За проектиране на по-сложни мрежови топологии се предлагат методически разработки на задачи, включващи реализирането на виртуални топологии. Част от използвания инструментариум е симулационната среда GNS3, осигуряваща възможност за проектиране, конфигуриране и тестване на виртуални топологии. Очакваните резултати са свързани с придобиването на трайни знания и умения за изграждане и управление на малки локални мрежи.

13. Икономическа политика на България и света, доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светозар Гледачев – 231 с.з.
Дори за хората, преживяли прехода от социализъм към пазарно стопанство е трудно да асимилират какво точно се е случило. Всеки има гледна точка, но истината винаги е различна. Всеки знае парче от пъзела, но не вижда цялата картина. А какво остава за хората родени след или около 1989 год. Те виждат само хаос. Но в хаосът винаги има ред. Курсът търси този ред и отговаря на въпросите от къде е тръгнала българската икономика през какви фази минава и накъде върви. Какви промени следват, през какви етапи ще се премине. Много хора искат да станат бизнесмени, но не знаят посоката на икономиката и инвестират в грешни отрасли, предварително обречени на загуба. Следва фалит. Това води до социални последици, безработица, загуба на капитал и загуба на време за пренастройване на икономиката. Това е една от причините България да е най-бедна в Европейския Съюз. Курсът дава знания и методи как всеки да намери правилната икономическа посока и реализация в един свободен пазар.

14. Логическо и функционално програмиране, доц. д-р Елена Сомова – каб. 437
Тази избираема дисциплина има за цел подробно да запознае студентите с логическата и функционалната парадигма за програмиране. Представят се основните понятия, както и механизмите на работа в двата стила за програмиране.Особено внимание се акцентира на: предикатното смятане от първи ред, метод на резолюцията, клаузи на Хорн, факти, правила, цели, механизъм на възврат за логическото програмиране и механизъм на оценяване, точкови двойки, ламбда изрази и функции от по-висок ред за функционалното програмиранед. Списъците се разглеждат и в двата стила за програмиране като основна структура от данни, а рекурсията – като единствен начин за реализиране на повторенията. Показано е как по-сложните структури от данни се реализират чрез списъци. За провеждане на упражненията и за примерите на лекции като програмни езици се използват Пролог и Лисп.

15. Системен анализ, доц. д-р Димчо Димов – 541 к.з.
Предлаганата избираема дисциплина има за цел:
1. Да се обсъдят фундаментални понятия, с които работи всеки интелектуалец (математик или информатик).
2. Да се разгледа мисловната дейност като "средство на труда"
3. Да се разгледа системният анализ като основна методология за преодоляване на сложността при анализ и синтез на системи.
4. Да се обсъди мястото на системния анализ при анализа, проектирането и реализацията на информатични модели.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ