Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Избираеми дисциплини 2016/2017 г., пролетен триместър, редовно обучение

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАТИКА


ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР 2016/2017
(бакалавърски специалности – редовно обучение)

 • По учебен план през Пролетния триместър имат задължително избираема дисциплина студентите от:  
  • ІІ, ІІІ курс Бизнес информационни технологии, 
  • ІІ, III, IV курс Информатика, 
  • ІІ, III, IV курс Софтуерни технологии и дизайн,
  • II, III, IV курс Математика, 
  • II, ІІІ курс Математика и информатика, 
  • II, ІІІ, ІV курс Бизнес математика, 
  • II, ІІІ курс Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт.
 • Броят на студентите за всяка дисциплина е посочен по-долу.
 • Записването ще става по следния начин:
  • I етап: записване при преподавателите, които са посочили съответно ден и час за записване от 20.02.2017 г. до 24.02.2017 г. (критериите за подбор на студенти е право на преподавателя);
  • II етап: за незаетите места записването продължава в стая 344 по след­ния график:
  • IV курс – 28.02.2017 г., ІІІ курс – 01.03.2017 г., ІІ курс – 02.03.2017 г.;
 • III етап: за незаетите места записването продължава за всички студенти от 06.03.2017 г. в стая 344.
 • Незаписалите избираема дисциплина студенти не получават заверка за настоящия Пролетен триместър.
 • За избираема дисциплина се признава и дисциплина, невключена в учебния план на съответната специалност, по която е положен вече изпит в друга специалност на нашия или други факултети.
 • Студентите могат да запишат и втора избираема дисциплина, което може да стане само в началото на следващия триместър с разрешението на Декана, ако за втората дисциплина има свободни места и не е в полуденя на вече записаната дисциплина.
 • Студенти, нямащи задължение за записване на избираема дисциплина за следващия триместър, но желаещи да запишат такава, подават в началото на следващия триместър молба до декана, която се удовлетворява при наличие на свободни места.

 

1. Киберпрестъпления в информационното общество, доц. д-р Иван Шотлеков, Владимир Вълев (прокурор в Окръжна прокуратура) (30 места, за всички)
записване I етап: на 23.02.2017 г. (четвъртък) от 09:00 ч. до 10:00 ч. в 344 каб.
Курсът представя юридическата страна на компютърните престъпления - системата на престъпните състави, международната и вътрешноправната уредба. Лекциите имат за цел да запознаят студентите с общата характеристика на престъплението, с трите основни ка-тегории престъпни деяния, които се извършват посредством електрони мрежи и информационни системи, както и срещу такива мрежи и системи. Познаването на опасностите, свързани с киберпрестъпленията, ще спомогне бъдещите специалисти в областта на информатиката и информационните технологии да са наясно с действията, които следва да бъдат предприети при необходимост.

2. Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL, проф. д-р Минчо Сандалски (30 места, за всички)
записване I етап: на 24.02.2017 г. (петък) от 11:30 ч. до 12:30 ч. в 542 каб.
Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични знания и практически умения за програмиране в глобална мрежова среда, като използват софтуерни инструменти катоMySQL и PHP за разработване на Windows - приложения. Особено внимание се обръща на проектирането и реализирането на бази данни с помощта на системата за управление на релационни бази данни MySQL. Изучават се и се прилагат основните средства за програмиране чрез скриптовия език PHP. Изяснява се механизмът на взаимодействието със сървъри за Web като Personal Web Serverили Apache. Крайният резултат на курса се състои в създаване на динамичен Web-сайт на базата на архитектурата клиент-сървър. Курсът се провежда в компютърна зала и изисква определен запас от знания и умения за работа с бази данни и за технологията на обектно-ориентираното програмиране. Курсът приключва с разработване и защита на собствен проект.

3. Съвременни уеб технологии и приложения, доц. д-р Елена Сомова, ас. Силвия Гафтанджиева (30 места, за всички)
записване I етап: на 20.02.2017 г. (понеделник) от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 437 каб.
Основната цел на курса е да запознае обучаемите със съвременните уеб технологии с широко приложение, които представляват следващата фундаментална промяна, в това как се създават уеб сайтове и по-важното, как хората си взаимодействат с тях. Централно място при изучаването заемат ключови технологии, свързани с Уеб 2.0 и Уеб 3.0 (семантичен Уеб). Обхванати са и въпроси, отнасящи се до уеб достъпността. Особено внимание е отделено на уеб технологиите и съответните приложения за: съвместно създаване на електронни ресурси; работа в група; разработване на блогове, уикита, подкастове, е-портфолио; семантично търсене; маркиране, социално поставяне на отметки и др.

4. Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери, проф. д.м.н. Георги Тотков, гл. ас. д-р Светослав Енков (30 места, за Инф., БИТ и СТД)
записване I етап: на 22.02.2017 г. (сряда) от 15:00 ч. до 16:00 ч. в 546 к. з.
Целите на курса са студентите да придобият допълнителни познания за програмирането на 32-битови микроконтролери ARM Cortex-M3 и Cortex-M4F (Atmel SAM3X8E и TI LM4F120 процесори) в среди Arduino и Energia и да се запознаят с принципите на създаването на схеми и устройства с тези контролери. Arduino e платформа за електронно прототипиране с отворен код, базирана на гъвкави и лесни за използване хардуер и софтуер. Системата общува със средата, получавайки сигнали от множество сензори и датчици и може да взаимодейства с нея, контролирайки светлини, дисплеи, двигатели и други устройства. Микроконтролерът в платката се програмира с Arduino език за програмиране (базиран на Wiring и подобен на С++) в развойна среда Arduino (базирана на Processing). За нуждите на курса са осигурени платки Arduino Due и TI Stellaris LM4F120 Launchpad, както и множество сензори, дисплеи, бутони, шасита, серво-механизми и прототипни платки, с цел практическото усвояване и прилагане на получените знания. Изисквания – основни познания по програмиране на С++, начални познания по електроника и електротехника (от курса по Физика в средното училище). Не се предвижда да има входен тест. Предимство имат посещавалите другите части на курса („Програмиране в среда Arduino” и „Програмиране в среда Arduino за напреднали”). Курсът завършва с разработка и защита на индивидуален проект (схема и програма на устройство с Arduino) и текуща оценка. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове, но се препоръчва на студентите, изучавали вече дисциплини, свързани със С++ и Компютърни Архитектури.

5. Икономическа политика на България и света, доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светозар Гледачев (30 места, за всички)
записване I етап: на 21.02.2017 г. (вторник) от 09:00 ч. до 10:00 ч. в 344 каб.
Дори за хората, преживяли прехода от социализъм към пазарно стопанство е трудно да асимилират какво точно се е случило. Всеки има гледна точка, но истината винаги е различна. Всеки знае парче от пъзела, но не вижда цялата картина. А какво остава за хората родени след или около 1989 год. Те виждат само хаос. Но в хаосът винаги има ред. Курсът търси този ред и отговаря на въпросите от къде е тръгнала българската икономика през какви фази минава и накъде върви. Какви промени следват, през какви етапи ще се премине. Много хора искат да станат бизнесмени, но не знаят посоката на  икономиката и инвестират в грешни отрасли, предварително обречени на загуба. Следва фалит. Това води до социални последици, безработица, загуба на капитал и загуба на време за  пренастройване на икономиката. Това е една от причините  България да е най-бедна в Европейския Съюз. Курсът дава знания и методи как всеки да намери правилната икономическа посока и реализация в един свободен пазар.

6. Приложна финансова математика, проф. д-р Николай Кюркчиев (30 места, за всички)
записване I етап: на 21.02.2017 г. (вторник) от 12:00 ч. до 15:00 ч. в 545 каб.
Целта на курса е да запознае студентите с основни понятия и идеи от теорията и практиката на финансовото дело и финансовата математика. Курсът предполага същественото използване на програмната среда Mathematica. 

7. Когнитивна роботика, проф. д-р Станимир Стоянов, ас. Йордан Тодоров, ас. Ася Тоскова (30 места, за всички)
записване I етап: на 23.02.2017 г. (четвъртък) от 09:00 ч. до 11:00 ч. в 446 к. з.
Курсът е въведение в когнитивната роботика. Целта на курса е студентите да получат начални знания за възможностите за програмиране на хуманоидни роботи от класа NAO. В курса са включени избрани теми, представящи общата архитектура на роботите, използване на сензорната система, опериране на механиката (движения). Особено внимание се отделя на управлението и планиране на работата на роботите. В рамките на курса се провеждат практически занятия със студентите под формата на турнир по футбол за роботи. Използва се образователния сървър на RoboCup – ежегодно световно първенство по футбол за роботи. Програмирането на роботите е на езика Java. Студентите работят в екипи (отбори), работа на които се оценява. Изисквания: владеене на езика за програмиране Java. Ще има входящ изпит.

8. Интернет на нещата, проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Иван Ганчев (30 места, за 2 и 3 курс Информатика)
записване I етап: на 21.02.2017 г. (вторник) от 15:15 ч. до 16:15 ч. в 542 каб.
Курсът е въведение във възникваща област, наречена „Интернет на нещата“ (Internet of Things), представляваща засилващ се научно изследователски и приложен интерес. В курса са включени десет подбрани теми, така че да могат да бъдат разбрани основните понятия, подходи, модели, техники и приложения на дисциплината от гледна точка на информатиците.

9. Итерационни методи за корени на полиноми, проф. д.м.н. Петко Пройнов, гл. ас. д-р  Слав Чолаков (30 места, за всички)
записване I етап: на 21.02.2017 г. (вторник) от 12:30 ч. до 13:30 ч. в 445 каб.
Един от най-известните числени методи за решаване на уравнения е метода на последователните приближения, известен също като метод на итерациите. В този курс се разглеждат итерациони методи за едновремено намиране на всичките корени на даден полином от степен n>=2.  Курсът дава основа за разработване на курсови и дипломни работи (теоретични разработки или програмно осигуряване на итерационни методи за корени на полиноми). 

10. Сходимост и компактност в метрични пространства, доц. д-р Боян Златанов (30 места, за всички)
записване I етап: на 20.02.2017 г. (понеделник) от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 445 каб.
Целта на курса е да се направи елементарно въведение в теория на метричните пространства. функционалния анализ и да се покаже връзката му с геометрията на банаховите пространства. Да се обърне внимание на някои основни понятия в метричните пространства, като сходимост, непрекъснатост и компактност. Идеята е чрез редица приложения да се покаже връзката как основни понятия от реалния анализ могат да се обобщят в метричните пространства.

11. Приложен функционален анализ, проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева (30 места, за БМ, ПМ, МИ, ИТМОМ)
записване I етап: на 24.02.2017 г. (петък) от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 439 каб.
Целта на курса е да се направи елементарно въведение във функционалния анализ и да се покаже връзката му с геометрията на банаховите пространства. Идеята е чрез редица приложения да се покаже връзката между функционалния анализ и другите клонове на математиката.

12. Анализ и оптимизация на софтуерни приложения, гл. ас. д-р Александър Пенев, док-т Мартин Василев (30 места, за всички)
записване I етап: на 22.02.2017 г. (сряда) от 11:00 ч. до 11:45 ч. в 536 каб.
С развитието на съвременните процесори и хардуерни архитектури възниква съществен проблем при разработката на софуерните приложения: те не могат да се възползват максимално добре от новостите. Много често се оказва, че на пръв поглед добре реализирана програма използва само малка част от възможностите на хардуерните компоненти. Това се дължи на различни взаймосвързани фактори като: реализирания проблем, дизайна, алгоритмите и данните, качеството на реализация, компилатора и библиотеките, наличния хардуер, набора инструкции, микроархитектурата на ЦП и реализацията на интегралните схеми. Много често се обръща внимание само на първите няколко фактора, а това не е достатъчно, защото те зависят от останалите. Съвременните изчислителни платформи предоставят огромни възможности за извършване на изчисления. На практика, обаче, постигането на добра производителност изисква сериозно разбиране на всички слоеве на целевата платформа, подробно осъзнаване на изчисленията, изобретателност и находчивост. Наградата от овладяването на тази сложен процес е в постигането на производителност в пъти повече и почти невъзможна в стандартната практика. Основната цел на курса е да направи въведение в областта на анализ и оптимизация на производителността на софтуерни приложения, да предложи възможни практически съвети за решаване или минимизиране на проблемите при използването на наличния хардуер. Студентите ще получат теоритични и практически познания в областта и ще се запознаят със съвременни инструменти за анализ като Intel VTune Amplifier и AMD CodeAnalyst.

13. Апроксимации и синтез на антени в програмната среда Mathematica, проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Николай Кюркчиев (30 места, за всички)
записване I етап: на 21.02.2017 г. (вторник) от 12:00 ч. до 15:00 ч. в 545 каб.
Целта на курса е запознаване с някои подходи за апроксимиране на функции и точкови множества в равнината с алгебрични и тригонометрични полиноми относно хаусдорфово разстояние. Разнообразни са приложенията, които намира тази теория в областта на антенно-фидерната техника и синтез и анализ на антенни решетки и филтри. За практическото прилагане на методите, съществено ще се използват възможностите на програмната среда MATHEMATICA. В тази връзка, на обучаваните се предоставят специализирани модули за: намиране на най-доброто приближение и елемента на най-добро приближение в хаусдорфов смисъл (страничното ниво на излъчване на диаграмата на насоченост); графично изображение на моделираните диаграми на излъчване на процепни антенни решетки; процедури за пресмятане на амплитудите на възбуждащите токове в излъчвателите; пресмятане на енергетичните характеристики; синтез на импулсни функции и Фуриеров анализ. Предложената софтуерна реализация, успешно допълва съществуващите модули в споменатата програмна среда. Особено внимание се отделя на разработване на софтуерни инструменти в цитираната програмна среда. На студентите се предоставят (в pdf формат) оригинални, съвременни изследвания на съществуващите резултати по тази тема, например монографичното изследване “Approximation and antenna and filters synthesis” с автори А. Андреев и Н. Кюркчиев.

14. Въведение в програмирането за iOS базирани мобилни устройства, доц. д-р Ангел Голев, док-т Хасан Гюлюстан (30 места, за всички)
записване I етап: на 20.02.2017 г. (понеделник) от 09:00 ч. до 10:00 ч. в 530 каб.
Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични познания и да придобият практически умения за разработка на приложения за устройства с мобилната операционна система iOS. Курсът обхваща въведение в операционните системи macOS и iOS, средата за разработка Xcode, езиците за програмиране Swift и Objective C, както и други необходими технологии като Core Data, Cocoapods. Специално внимание ще се отделя на новия език за програмиране Swift. Изисквания – студентите да имат базови познания по език за програмиране от високо ниво, обектно-ориентирано програмиране и бази от данни.

15. Аналитична микроикономика,  проф. д-р Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов (30 места, за всички)
записване I етап: на 24.02.2017 г. (петък) от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 239 каб.
Аналитичният метод в икономиката се състои в прилагане на математически апарат за моделиране на икономически обекти с цел получаване на ясни и точни съотношения, описващи поведението им. Целта на настоящия курс е да запознае студентите с класическите и съвременни модели на пазарно поведение. Разглеждат се както пазарите на съвършена конкуренция, така и пазарите с ограничена конкуренция – монопол, картел, олигопол, монополистична конкуренция. Примерите за такива пазари са от са от софтуерния и хардуерен бизнес, шоу бизнеса, мобилните комуникации и други съвременни отрасли на икономиката. Забележителното е, че с използване на сравнително елементарен математически апарат се получавт микроикономически резултати с голямо теоретично и практическо приложение.

16. Нестандартни задачи по алгебра и анализ, проф. д.м.н. Нако Начев (30 места, за всички)
записване I етап: на 24.02.2017 г. (петък) от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 439 каб.
Курсът предлага методи за решаване на специални задачи по алгебра и анализ. Много често при решаване на алгебрични задачи се стига до уравнение от четвърта степен. Тъй като не се изучават общи формули за решаване на уравнение от четвърта степен то могат да се търсят критерии за решаване на такива уравнения с квадратни радикали. Интересен е и проблемът за намиране на броя на корените на алгебричните уравнения в даден интервал. За постигане на тази цел има всевъзможни методи чрез които се решава проблема. Методите на алгебрата могат успешно да се прилагат и за решаване на задачи по анализ. Така например тези методи могат да служат за решаване на диференциални уравнения. Ще се разгледат и някои специални полиноми имащи връзка с анализа. Всички тези въпроси ще бъдат включени в настоящия курс.

17. Начини за визуализация с Wolfram Mathematiсa, доц. д-р Дойчин Бояджиев, гл. ас. д-р  Павлина Атанасова (30 места, за всички)
записване I етап: на 24.02.2017 г. (петък) от 13:00 ч. до 14:00 ч. в 338 каб.
Начините за визуализация заемат особено важно значение при оформянето на текстове, презентации и видеа. Целта на този лекционен е курс е да се представи една от най-силните и съблазняващи страни на мощния пакет Wolfram Mathematica - визуализацията. Показва се построяването на двумерни,  тримерни и анимирани обекти с помощта на разнообразни средства.  Демонстрира се експортирането в gif-файл и видео. Важно място се отделя на изграждането на сложни интерактивни изображения, анимации и динамични презентации.

18. Теория и приложения на ортогоналните многочлени, проф. д.м.н. Христо Семерджиев (30 места, за всички)
записване I етап: на 24.02.2017 г. (петък) от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 435 каб.
Избираемата дисциплина съдържа дефиниция на различните видове ортогонални алгебрични многочлени (със съответните тегла и интервалите, в които са ортогонални). Ще бъдат разгледани многочлените на Чебишов от I и II род, на Якоби, на Ермит, на Лагер и техните свойства. Особено красиви са многочлените на Чебишов и приложенията на техните свойства в теория на интерполирането. Ще бъдат направени приложения за конструиране на квадратурни формули от най-висока алгебрична степен на точност.

19. Въведение в машинното самообучение, доц. д-р Веска Нончева, док-т Венелин Вълков (30 места, за всички)
записване I етап: на 21.02.2017 г. (вторник) от 11:00 ч. до 12:00 ч. в 342 каб.
Машинното самообучение (МС) е клон от компютърните науки, който се занимава с изграждане на обучаващи алгоритми, даващи възможност на компютрите да извършват действия без да са изрично програмирани за това. В последните години, МС играе важна роля в приложения като разпознаване на образи, обработка на естествен език, разпознаване на реч, самоуправляващи се коли и други. Курсът е с изцяло практическа насоченост и ще представи основите на МС чрез TensorFlow, библиотека за Deep Learning, създадена от Google. Темите, които ще се разгледат, включват трите основни вида обучение: обучение с учител, подсилено обучение и обучение без учител. Ще бъдат представени добри практики за обработка на данни, създаване на визуализации, изграждане на модели и оценяването им. Създадените модели ще бъдат публикувани и достъпни чрез REST API. Курсът се провежда в компютърна зала.

20. Видеопродуциране, доц. д-р Ангел Голев, хон. ас. Ангел Генков (30 места, за всички)
записване I етап: на 20.02.2017 г. (понеделник) от 11:30 ч. до 12:30 ч. в 530 каб.  
Дисциплината ще запознае студентите с основите на видеографията. Ще се разгледа подробно целият процес, обхващащ създаването на видео от различен тип (например, рекламни, събитийни, музикални видеа и късометражни филми), начините им на заснемане и успешното им рекламиране. Ще бъде обърнато внимание върху подбора на техника и ключовите моменти от заснемането, видео обработка, оцветяване, озвучаване и рекламиране в медиите. Също така, те ще се запознаят с видео обработващи програми, а видео обработката ще се извършва основно с Adobe Premiere Pro CC 2017.

21. Приложения за бази данни с Entity Framework,  проф. д-р Христо Крушков, хон. ас. Любен Киков (30 места, за всички)
записване I етап: на 24.02.2017 г. (петък) от 11:00 ч. в 531 к.з. – при наличие на повече желаещи ще бъде проведен тест
Целта на курса е да се развият практически умения за работа с Entity Framework (EF), която е стандарт за ORM  технология в C# и .NET. Изучават се практическото използване на  DB сървър – в случая SQL Server, платфор-ми и технологии за достъп до данни – ADO.NET, Entity Framework, както импортиране и експортиране на данни към различни формати – JSON и XML. Entity Framework предоставя мощно обектно-ориентирано API за заявки към базата посредством  CRUD операции. В курса ще бъдат разгледани подходите “database first” и “code first”, които позволяват “mapping” между релационна база с данни и обектно ориентиран модел. Ще бъде използвана AppHarbor .NET Platform as  a Service за хостване на реални проекти в мрежата, както и взаимодейс-твието  на AppHarbor и GitHub за version-control и deploy на приложения. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Основни познания по HTML, CSS и Object-oriented programming.

22. PHP за напреднали – 3. част, доц. д-р Владимир Шкуртов, хон. ас. Атанас Василев, хон. ас. Димитър Ников (Вискомп) (30 места, за всички)
записване I етап: на 22.02.2017 г. (сряда) от 09:00 ч. до 10:00 ч. в 344 каб.
Целта на избираемата дисциплина е да разшири познанията на студентите, придобити в курса „Въведение в PHP. Обектно-ориентирано програмиране“. Ще се разгледат новостите, въведени в PHP 5.3, подходите при изграждане на структурата на едно уеб-базирано приложение, различни аспекти на проблема със сигурността на приложенията и др. В упражненията ще се работи по задачи, свързани с конкретен аспект от предварително специфициран практически проект, в който ще се прилагат теоретичните знания, придобити в лекциите.

23. Визуализация на данни с Python и VTK, доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Стефан Ставрев (Трай Софт) (30 места, за всички)
записване I етап: на 21.02.2017 г. (вторник) от 16:00 ч. до 17:00 ч. в 534 каб.
Целите на курса са студентите да придобият основни познания в областта на програмирането с Python. Ще се разгледат основни конструкции на езика. Ще се разгледат различните версии на езика, както и практическото им приложение. Студентите ще се запознаят и с библиотеката за научни визуализации VTK, с която много лесно може да се съчетае с Python. Научните визуализации играят важна роля при нагледното представяне и анализ на научни данни. Библиотеката VTK може също така да бъде използвана и за други видове визуализация, различни от научните – игри, математически модели, прототипиране на продукти и т.н. Дисциплината завършва с визуализацията на проект и представянето му под формата на доклад. 

24. Създаване на ГПИ с Delphi, проф. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова (30 места, за всички)
записване I етап: на 24.02.2017 г. (петък) от 10:30 ч. до 11:30 ч. в 544 каб.
Курсът има за цел запознаване с една от най-добрите среди за визуално програмиране за Windows - Borland Delphi. Основно ще се наблегне на изграждане на интуитивен графичен потребителски интерфейс, използвайки стандартните визуални компоненти в Windows, като бутони, контекстни менюта, текстови полета и др. Ще бъде разгледано и свързването на приложението с база данни.

25. Проектиране и управление на училищни компютърни мрежи, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Генчо Стоицов (30 места, за всички)
записване I етап: от 21.02.2017 г. - 23.02.2017 г. (вторник - четвъртък) от 08:30 ч. до 11:30 ч. в 533 к. з.
Целта на курса е студентите да придобият практически умения за физическо изграждане на локална компютърна мрежа от тип IEEE 802.3 и IEEE 802.11, определяне на нейните TCP/IP конфигурационни параметри и администриране, съобразено с използваните иновативни методи и технологии в училищното обучение. Акцентира се върху RouterOS операционната система, използвана в MikroTik рутиращите устройства. За проектиране на по-сложни мрежови топологии се предлагат методически разработки на задачи, включващи реализирането на виртуални топологии. Част от използвания инструментариум е симулационната среда GNS3, осигуряваща възможност за проектиране, конфигуриране и тестване на виртуални топологии. Очакваните резултати са свързани с придобиването на трайни знания и умения за изграждане и управление на малки локални мрежи.

26. Game Development in C++ with Unreal Engine 4, Prof. Anton Iliev, Assoc. Prof. Anna Malinova, Colorado Stark (Енигма Софтуер) (30 места, за всички)
записване I етап: 20.02.2017 г. (понеделник) от 09:00 ч.  до 10:00 ч. в 344 каб.
Introductory course to 3D game programming. The course will include a basic introduction to C++ programming along with an introduction to how to connect C++ code to game engine features such as: Level Design, Animation, AI, etc. At the end of the course we will complete a simple playable 3D game. The course will be held in English.

27. Компютърно счетоводство, проф. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Елена Тодорова (30 места, без БИТ)
записване I етап: на 21.02.2017 г. (вторник) от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 344 каб.
Целта на курса е запознаване със счетоводството като процес, нормативната уредба, регламентираща този процес и използването на компютърна техника за автоматизиране обработката на счетоводната информация. Акцентира се на изучаването на разнородни счетоводни процеси и операции, обработващи информацията за движението на активите и пасивите в едно предприятие и попълване на годишните счетоводни отчети.

28. Въведение във web програмирането с Java и JavaScript, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, хон. преп. Николай Петков (Проксиад) (30 места, за всички)
записване I етап: на 23.02.2017 г. (четвъртък) от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 344 каб.
Курсът е практически и е насочен към изучаване на инструменти и технологии, необходими за изграждане на съвременно Java и JavaScript базирано web приложение. По време на курса стъпка по стъпка се изгражда работещо web приложение с технологиите SpringBoot, Spring MVC и ReactJS. Курсът е предназначен за студентите, изучавали Java.

29. Системен анализ, доц. д-р Димчо Димов (30 места, за всички)
записване I етап: на 24.02.2017 г. (петък) от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 344 каб.
Предлаганият спецкурс има за цел:
1. Да се обсъдят фундаментални понятия, с които работи всеки интелектуалец (математик или информатик).
2. Да се разгледа мисловната дейност като "средство на труда"
3. Да се разгеда системният анализ като основна методология за преодоляване на сложността при анализ и синтез на системи.
4. Да се обсъди мястото на системния анализ при анализа, проектирането и реализацията на информатични модели.

30. Киберсигурност и устойчив бизнес, доц. д-р Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Георги Шарков (30 места, за всички)
записване I етап: на 24.02.2017 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 344 каб.
Курсът въвежда обучаемите в съвременните системи и модели за управление на сигурността и оперативния риск на ИТ системи, като обръща особено внимание на надеждността и устойчивостта („жилавостта“) на ИТ базираните бизнес модели. Целта е да подготвим организацията си за защита от кибер-атаки и други въздействия на ИТ ресурсите, и осигурим устойчиви бизнес процеси и ИТ-базирани услуги. Курсът е базиран на новия модел „Resilience Management Model - RMM” на CERT центъра към Software Engineering Institute (SEI, Carnegie Mellon University), с акцент върху темите: оперативните рискове, произтичащи от ИТ и компютърната инфраструктура; съвременните заплахи на ИКТ бизнеса и оценка на уязвимостта, подготвим за атаки или други неблагоприятни въздействия; как в състояние на стрес или пробив в сигурността основните ресурси на дейността (не само технологични, но и хората, информацията, и съоръженията) ще продължат да действат ни; колко успешно организацията ще възстанови нормалния работен процес след нарушения на ИТ инфраструктурата в него; как да оценим и да подобряваме систематично нашата готовност „да се справим с неизвестното”. Курсът комбинира технически, технологични и организационни аспекти и представя цялостна система за създаване и поддържане на процеси, отношение и отговорности към системните ресурси на всички участници в бизнеса („културата“ не само на ИТ или техническите специалисти). Предвидени са практически занятия за оценка на слабостите и надеждността на ресурсите, разработване на мерки за защита и устойчивост, анатомия на последните кибер-заплахи. Курсът е разработен по програма SEMP - Software Engineering Management, в сътрудничество с Carnegie Mellon University, САЩ.

31. Single Page приложения с Angular 2, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, хон. преп. Антон Чолаков (30 места, за всички)
записване I етап: на 24.02.2017 г. от 09:00 ч. до 10:00 ч. в 344 каб.
Курсът има за цел да запознае студентите с основните концепции и правила при изграждане на Single Page приложения с Angular 2. Той покрива:
-          Теоретичен увод в Single Page приложенията;
-          Теоретичен увод в Angular 2 и TypeScript;
-          Изграждане на структурата на Angular 2 приложение;
-          Добри практики при изграждане на основите на приложение;
-          Използването на плъгини за визуализация и модификация на данни;
-          Разделяне на Angular 2 приложение на модули;
-          Работа с Router за смяна на компонентите;
-          Работа с REST API;

 


 

 


 

 

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ