Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ, РЕДОВНО ОБ., ЛЕТЕН СЕМ. 2022-23 - ВТОРА ИД

ЗАПИСВАНЕ ЗА ИЗБИРАЕМИ И ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

ЛЕТЕН (ВТОРИ) СЕМЕСТЪР 2022/2023

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 

ВТОРИ ЕТАП. Записването за избираема дисциплина от СПИСЪК 2 ще се проведе онлайн от 06.03.2023 до 26.03.2023 г., вкл., на адрес

http://izbiraemi.fmi-plovdiv.org/.

ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ОТ СПИСЪК 2 ще започне на 07.04.2023 г. (петък).

Можете да проверите дали предпочитанията Ви за избираема дисциплина (класирането им от Вас на 1-во, 2-ро, 3-то и т.н. място) са съхранени от системата, като заредите отново страницата за избор на дисциплини.

Молим студентите, когато подреждат желанията си за избираеми дисциплини, да НЕ посочват дисциплини, по които вече са провели обучение и имат поставена оценка.


 

Съгласно актуализираните учебни планове на ФМИ на ПУ, обучението по избрираеми и факултативни дисциплини през Летен (втори) семестър на 2022/2023 уч. г. ще се проведе, както следва:

Обучение по две (2) избираеми дисциплини провеждат студентите от

 • Информатика – 2 курс, 3 курс; 
 • БИТ – 2 курс, 3 курс; 
 • СТД – 2 курс, 3 курс;
 • Софтуерно инженерство – 2 курс, 3 курс; 
 • Математика – 2 курс, 3 курс; 
 • Приложна математика – 2 курс, 3 курс; 
 • Бизнес математика – 2 курс, 3 курс; 

Те избират една дисциплина от Списък 1 и една дисциплина от Списък 2. Занятията по първата избираема дисциплина (от Списък 1) ще се провеждат в ден петък през първите 7 седмици от семестъра (от 17.02.2023 до 31.03.2023, вкл.).

Обучение по една (1) избираема дисциплина провеждат студентите от

 • Информатика – 4 курс; 
 • Софтуерно инженерство – 4 курс; 
 • МИИТ – 2 курс; 
 • ИТМОМ – 2 курс. 

Те избират една дисциплина от Списък 1 или една от Списък 2 (по техен избор).

Обучение по една (1) факултативна дисциплина провеждат студентите от

 • БИТ – 4 курс; 
 • СТД – 4 курс; 
 • Математика – 4 курс; 
 • Приложна математика – 4 курс; 
 • Бизнес математика – 4 курс. 

Те избират една факултативна дисциплина от Списък 3.

Записването за ФАКУЛТАТИВНА ДИСЦИПЛИНА се осъществява чрез попълване на

следната електронна форма в срок до 07.02.2023 г., вкл.

Занятията по факултативните дисциплини ще се провеждат през първите 7 седмици от семестъра (от 17.02.2023 до 31.03.2023, вкл.).

Записването за ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ще се проведе на два етапа, онлайн на адрес:

http://izbiraemi.fmi-plovdiv.org/.

ПЪРВИ ЕТАП. Записване за избираема дисциплина от СПИСЪК 1 в срок до 09.02.2023 г.


 

СПИСЪК № 2 НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ
(ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 2)

1. Агентни системи, гл. ас. д-р Стефан Ставрев (за всички)

Целите на курса са студентите да придобият основни познания в областта на агентните системи и подсиленото самообучение. Студентите ще бъдат запознати както с едноагентни, така и с мулти-агентни системи. Разглеждат се основни принципи в областта на подсиленото самоубочение (Reinforcement Learning), Процес за решенията на Марков (Markov decision process, MDP), въведение в  Теория на игрите, Теория на Джон Наш, Парето-оптималност.  При мулти-агентните системи се разлеждат и различни механизми за комуникация между агентите. Разясняват се основни понятия като това какво е агент, какво е рационално мислене, оптималност при избора на действията. Изискванията към желаещите да се запишат на тази избираема дисциплина са: основни познания по програмиране на какъвто и да е език от високо ниво. 

2. Анализ на данни с Python, проф. д-р Николай Павлов, ас. д-р Симеон Монов (за всички)

Анализът на данни (Data Analysis) е основна част от Data Science. В последните години Python и някои основни библиотеки станаха основната рамка за Data Analysis. Този курс ще запознае студентите с Python и техники за анализ на данни чрез използването на най-популярните библиотеки в сферата, с цел усвояване на основните стъпки от процеса на анализ на данни, което включва:
 - събиране на данните от различни източници
 - подготовка на данните
 - изследване на данните чрез инструменти за визуализация
 - моделиране на данните
 - проверка на резултатите
Курсът включва и имплементирането на горните стъпки с помощта на Python и NumPy, Pandas, Matplotlib и Scikit-learn библиотеки.

3. Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL, проф. д-р Минчо Сандалски (за всички) 

Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични знания и практически умения за сървърно програмиране в глобална мрежова среда, като използват софтуерни инструменти като HTML, PHP и MySQL за разработване на Internet – приложения. Особено внимание се обръща на проектирането, реализирането и обработването на бази данни, коитo се създават със системата за управление на релационни бази данни MySQL. Изучават се и се прилагат основните средства за програмиране чрез сървърния език PHP. Изяснява се механизмът на взаимодействие с приложението Web-сървър Apache. Крайният резултат на курса се състои в създаване на динамичен Web-сайт на базата на архитектурата клиент-сървър. Курсът се провежда в компютърна зала и изисква определен запас от знания и умения за работа с HTML, с релационни бази данни и с технологията на обектно-ориентираното програмиране. Курсът приключва с разработване и защита на собствен проект.

4. Водене на преговори и разрешаване на конфликти 1 част, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (за всички) 

Конфликтът е постоянен спътник на човечеството и по своята същност е една от формите на борбата за съществуване, един от механизмите на естествения подбор. Конфликтите са обективна реалност и като такива настоящата дисциплина изучава природата, причините, типа и динамиката на конфликтите, пътищата, методите и средствата за тяхното предотвратяване и регулиране. Студентите ще имат възможност да усвоят умения, които да им бъдат полезни при успешното справяне с конфликтни ситуации, ще могат да прогнозират, предотвратяват и разрешават конфликти, ще могат да овладеят изкуството за управление на конфликта. В дисциплината се изучават и различните способи за разрешаване на спорове, основните умения и подходи за убеждаване и водене на преговори. Засегнати са кризите и конфликтите на Балканите, Европа и света, както и способите на дипломацията за управление на международни кризи. Дисциплината е подходящо съчетана с ролеви игри, които поставят участниците в реални ситуации за справяне с различни проблеми.

5. Въведение в блокчейн и проектирането на крипто валути, доц.д-р Силвия Гафтанджиева, гл. ас. д-р инж. Георги Пашев (за всички)

Биткойн и други криптографски валути привличат внимание през годините, тъй като системите продължават да се развиват. Този курс разглежда дизайна на биткойн и други криптовалути и как те функционират на практика, като се фокусира върху криптографията, теорията на игрите и мрежовата архитектура.
Предварителни изисквания - Студентите трябва да имат известен опит в език за програмиране.

6. Въведение в генеративната визуализация, проф. д-р Антон Илиев, ас. Виктор Матански (за всички) 

Дисциплината представлява въведение в създаването и програмирането на генеративни, алгоритмични композиции, използвани за визуализация и сигнализация. Ще бъдат разгледани и приложени основни техники от математиката, физиката и изкуствения интелект, които се използват от артисти, дизайнери и музиканти в креативната индустрия. Участниците в курса ще могат да упражняват и развиват тези техники с цел създаването на нови генеративни композиции във визуалната програмната среда Processing (http://processing.org).

7. Въведение в правото на интелектуалната собственост, доц. д-р Станка Хаджиколева, адв. д-р Стоян Мемцов (за всички)

Курсът има за цел да запознае студентите с основните въпроси, свързани с правната закрила на обектите на интелектуалната собственост в двата основни клона – авторското право и правото на индустриалната собственост. Разглеждат се закриляните от авторското право произведения, лицата, които притежават имуществени и/или неимуществени права във връзка със създадени от тях произведения, срокът на закрила и др. В областта на индустриалната собственост се разглеждат патентите, полезните модели, търговските марки, географските означения, промишления дизайн и ноу-хау, условията за тяхната регистрация и процедурата в Патентното ведомство по издаване на защитен документ, както и нелоялната конкуренция.

Специално внимание се обръща на въпросите, свързани с гражданскоправната, административноправната и наказателноправната защита на правата, произтичащи от различните обекти на интелектуалната собственост. Застъпени са проблемите, свързани с авторството върху различни произведения на изкуството и науката, нарушаването на тези права чрез неправомерното използване на закриляни произведения – пиратство и плагиатство. Разглеждат се въпросите за лицензирането на права върху изобретения, марки, географски означения и дизайн.

Студентите имат възможност да се запознаят с практиката на съдилищата по различни казуси от действителността, които имат важно отражение върху ежедневното използване на закриляни произведения от всеки гражданин на Европейския съюз.

8. Въведение в програмирането за мобилни устройства с iOS, проф. д-р Тодорка Терзиева, ас. Хасан Гюлюстан (за всички)

Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретичнипознания и да придобият практически умения за разработка на приложения заустройства с мобилната операционна система iOS. Курсът обхваща въведениев операционните системи mac OS, iOS, iPad OS, Watch OS, TV OS, запознаванес функционалностите на средата за разработка XCode, езика за програмиранеSwift, UIKit Framework и SwiftUI Framework за графичен потребителскиинтерфейс и други необходими технологии като Realm, Core Data и Cocoapods.Ще се разгледат и някои софтуерни архитектури и шаблони за дизайн,използвани при разработка на мобилни приложения.Забележка: За практическата част на дисциплината и за самостоятелнаподготовка е необходимо студентите да разполагат с техника, поддържащаmacOS. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Дисциплината е предназначена застудентите на ФМИ от всички специалности и курсове. Изискванията къмкандидатите са да имат базови познания по поне един език за програмиране отвисоко ниво, обектно-ориентирано програмиране и бази от данни.

9. Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация - II част, проф. д-р Тодорка Терзиева, д-нт Николай Чочев (за всички)

Курсът ще Ви предостави знания и умения в областта на дигиталния маркетинг и SEO оптимизацията. Той ще Ви запознае подробно с най-известните и често използвани социални мрежи и трикове, предоставяйки Ви всички необходими знания за правилното управление на социалните ви профили и онлайн инструменти. По време на курса ще разгледаме най-добрите практики за представяне на даден продукт/услуга или самите Вас в интернет пространството. Ще се научите как да създавате и оптимизирате Youtube видеоклипове, как да ги рекламирате и разпространявате. Ще се запознаете с възможностите, които LinkedIn ви предоставя за професионалното представяне на Вас и Вашия бизнес. Всеки от курса ще се научи да прави основна on-page оптимизация на един проект и да работи по ежемесечна off-page оптимизация. Дисциплината е самостоятелна, но и допълваща Избираемата дисциплина Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация.

10. Икономическа политика на България и света, проф. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светозар Гледачев (за всички) 

Дори за хората, преживяли прехода от социализъм към пазарно стопанство е трудно да асимилират какво точно се е случило. Всеки има гледна точка, но истината винаги е различна.  Всеки знае парче от пъзела, но не вижда цялата картина. А какво остава за хората родени след или около 1989 год. Те виждат само хаос. Но в хаосът винаги има ред.  Курсът търси този ред и отговаря на въпросите от къде е тръгнала българската икономика през какви фази минава и накъде върви. Какви промени следват, през какви етапи ще се премине. Много хора искат да станат бизнесмени, но не знаят посоката на  икономиката и инвестират в грешни отрасли, предварително обречени на загуба. Следва фалит. Това води до социални последици, безработица, загуба на капитал и загуба на време за  пренастройване на икономиката. Това е една от причините  България да е най-бедна в Европейския Съюз. Курсът дава знания и методи как всеки да намери правилната икономическа посока и реализация в един свободен пазар.

11. Компютърна обработка на фотоизображения, доц. д-р Светослав Енков, хон. ас. Емил Ангелов (за И, БИТ, СТД, СИ)

Целите на курса са студентите да придобият познания за софтуера за обработка – основно Adobe Photoshop и приложно-математическата и информатическа основа на изображенията. Математиката, превърната в код зад графиката.Характерът на курса съчетава теория с практика. Всеки разглеждан аспект е представен с практическа работа с редактор за изображения, както и с експериментален код, онагледяващ принципите.В процеса на обучение, студентите избират персонално посоката на фокусиране: външно-потребителско-практическа или вътрешно-кодерско-математическа. Изисквания – Минимални познания по фотообработка, начални познания за програмен език със C базиран синтаксис: C / C++ / C# / JS / PHP.

12. Математически модели в практиката, проф. дпн Сава Гроздев (за всички) 

Целта на тази избираема дисциплина е да систематизира знания на студентите относно различни математически методи за прогнозиране, управление и оптимизация на процеси, свързани със задачи в икономиката и образованието. Прилагат се алгебрични и геометрични подходи, елементи от теорията на хаоса, невронните мрежи, фузи логиката и генетичните алгоритми. Придобитите знания и формираните умения могат да се прилагат за обработка на статистически данни при управление на собствен бизнес и постижения на обучаеми. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Студентите трябва да знаят основния материал, свързан с линейна алгебра, аналитична геометрия, диференциално и интегрално смятане, обикновени диференциални уравнения.

13. Методически аспекти на решаването на избрани задачи от училищната математика, проф. дмн Нако Начев (за всички)

В предлаганата избираема дисциплина са включени специални задачи от училищната математика, за които се разработва методика за тяхното решаване. Дисциплината има за цел да разшири и надгради знанията от училищните курсове по алгебра, геометрия и анализ чрез запознаване на студентите с по-сложни математически задачи и методика за тяхното преподаване. Включените в дисциплината теми са подходящи за подготовка на ученици за участие в национални и международни математически състезания и олимпиади. Използва се методика от тип „обърната класна стая“. При нея на обучаемите се предлага предварително учебно съдържание, с което те се запознават. На следващото занятие се изясняват проблемите възникнали при усвояването на учебното съдържание и се решават допълнителни задачи.

14. Нелинейно бизнес моделиране, проф. дмн Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов (за всички) 

Използването на нелинейните динамични системи е сравнително нов подход в бизнес моделирането. То дава възможност за получаване на качествени и количествени характеристики за разпространението на продукти, технологии и иновации. Целта на настоящия курс е да запознае студентите както с основни положения за нелинейните динамични системи така и с тяхното приложение при бизнес моделирането. Разглеждат се едномерни и многомерни модели на разпространение на продукти, като при многомерните се отчита взаимодействието между тях. Извеждат се условията за равновесие и устойчивост на тези системи. Забележителното е, че с използване на сравнително елементарен математически апарат се получават икономически резултати с голямо теоретично и практическо приложение.

15. Предприемачество в IT индустрията 2 част, проф. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова (за всички) 

В каква посока се движат световните иновации? Може ли да се проследи от началото на интернет ерата до днес как са се движили технологичните иновации? Може ли да се предвидят посоките на бъдещото развитие? В какви технологични иновации инвестират технологичните гиганти: Google, Amazon, FB, Apple? ICT индустрията е една от индустриите с най-висок интензитет на иновации. Тези иновации се създават, за да преобразуват всички съществуващи индустрии, но влияят трансформиращо и на самата ICT индустрия.

1 за редовна форма на обучение

2 според научната им специалност

3 потенциален

Този модул ще ви помогне да анализирате:

Индустрията и сектора, в който е технологичната ви идея.

Пазара с потенциални клиентски сегменти.

Продукта/услугата, която искате да предлагате.

Конкуренцията, която ще срещнете: реална в настоящия момент и потенциална в бъдеще.

Видове структура на индустрия и организационни структури.

16. Приложна финансова математика, проф. д-р Николай Кюркчиев (за всички) 

Целта на курса е получаването на необходимия минимум от знания, свързани с основни понятия и идеи от теорията и практиката на финансовото дело и приложната финансова математика. За практическото прилагане на методите от предлагания курс съществено се използват възможностите на програмната среда MATHEMATICA. Материалът е структуриран както следва: дисконтни и анюитетни изчисления, ефективна стойност на задължения; оценки за бързина на възвръщаемост на финансови потоци; оценки за ефективния размер при геометрично нарастваща премия с отчитане на цената на задължението по емисията, периодичната премия на облигация, следвайки договорения размер на споразумението, цена на облигацията, ако се участва на вторичен пазар; защита на фиксирани доходи; анализ и управление на ценни книжа и други важни компоненти от областта на приложната финансова математика. Особено внимание се отделя на изследването на финансови потоци на фирма и получаването на прецизни оценки за провеждане на свръхчувствителен анализ (включително най-ви теоретични и практически резултати, получени през последните няколко години). Разглеждат се и други актуални въпроси свързани с изследване на така наречените “вътрешни уравнения” за лихвите на произволен инвестиционен проект, определяне на релевантните (съществени) и несъществени решения, изследване на основното уравнение на инвестиции в ценни книжа и ефективност на ценни книжа, финансово управление на човешки ресурси във фирма и рентабилност в подобни инвестиции, прецизиране на бързината на сходимост на някои алгоритми от числения анализ, както и модели на междуотраслов баланс. Особено внимание е отделено на метода на акад. Сендов за намиране само на положителните корени на алгебричен полином и приложението, което този метод намира в областта на приложната финансова математика. Навсякъде, където това е възможно е разгледана възможността за изработване на софтуерни инструменти по тематиката на предлагания курс, реализирани в програмната среда MATHEMATICA. На студентите се предоставят (в pdf формат) оригиани, съвременни пособия, както и електронно пособие (160 стр.) по “Приложна финансова математика”, базиращо се на монографиите: “Einfuhrung in die Finanzmathematik (Lehr- und Handbucher zu Geld, Borse, Bank und Versicherung)”, Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, Oldenbourg – с автор Prof. Dr. Jurgen Herzberger и “Initial approximation and root-finding methods”, Wiley-VCH Verlag Berlin - с автор проф. д-р Николай Кюркчиев. На студентите се предоставят и методически пособия за работа в компютърна зала и самостоятелни изследвания.

17. Разработване на икономически модели с таблици, диаграми и графики, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Данчо Тодоров (за всички)

Съдържание на курса: Изследване на икономически операции; Мониторинг на икономически процеси в реално време; Решаване на оптимизационни задачи за икономически дейности; Прогнозиране на икономически процеси. Целта на курса е надграждане на знанията и усъвършенстване науменията в областите: изчислителни и разпределителни операции с таблично играфично представена икономическа информация и свързаните с тях комуникационни услуги. Поставя се акцент върху ефективното управление на информационни ресурси с икономическо съдържание посредством прилагането на съвременни средства и методи за събиране, натрупване, съхраняване, обработка, анализ ипредаване на данни с най-широко използваните и най-актуалните компютърни системи.

18. Създаване на уеб приложения с Laravel, проф. д-р Ангел Голев, ас. Иван Желев (за всички)

Целта на избираемата дисциплина е запознаването на студентите с най-добрия framework на PHP за 2023 година – Laravel, рамка с отворен код заразработване на уеб приложения. Курсистите ще работят на групи при изграждането на курсов проект. След успешното завършване на курса, студентите:
· ще разбират шаблона за дизайн MVC;
· ще са придобили основни познания за Laravel и PHP;
· ще имат опит в екипната работа по проекти.

19. Числено моделиране в нанофизиката, доц. д-р Павлина Атанасова (за всички) 

Напоследък една от бързо развиващите се сфери на науката е нанофизиката. Тя представлява изключителен интерес за редица практически приложения и е обект на множество научни изследвания. Голяма част от изучаваните съвременни системи не се поддават на изследване чрез обичайните теоретични методи в нужната пълнота и точност. В много случаи директният експеримент над някои обекти и явления е дълъг, скъпоструващ или просто невъзможен. В такива ситуации с голям успех се прилага численото моделиране. При него даден обект, явление, процес се заменя с математически модел и се изследва с помощта на компютърни изчислителни алгоритми. Избираемата дисциплина има за цел да представи математически модели на някои обекти от нанофизиката. Демонстрират се конкретни числени методи и алгоритми за изследване на моделите. Съставят на компютърни програми, реализиращи изчислителните схеми. Набляга се на оформянето на получените резултати (графично и таблично) и тяхната физична интерпретация.

 


 

СПИСЪК № 1 НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ
(ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 1)

1. Аналитична микроикономика, доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Асен Христов (за всички) 

Макроикономиката е базова икономическа дисциплина, стояща в основата на икономическата политика на държавата, на корпоративното управление, а също така – на поведението на инвеститорите на пазарите на ценни книжа. Навлизането в нея на методите на математическото моделиране внася яснота в проблематиката и както в количествен, така и в качествен аспект. Целта на курса е запознаване с основните модели на аналитичната макроикономика – модели на портфейлните инвестиции, модели на общо икономическо равновесие, модели на икономически ръст, инфлационни модели, модели с макроикономически производствени функции. Разглеждат се макроикономически модели, разработени от двете основни икономически школи – неокласическата и неокейнсианската. Акцентира се на приложението в макроикономиката на разнообразен, но несложен математически апарат от линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ. Студентите се запознават и с приложението на макроикономическите модели за решаването на проблемни казуси с конкретни данни, взети от икономическите данни за България и други държави с пазарна икономика.

2. Въведение в маркетинговите изследвания, проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева, доц. д-р Христина Кулина (за всички) 

Курсът въвежда основни понятия от областта на маркитинговите изследвания и принципите на обработка на емпирични данни. Запознава с основните възможности на софтуерния пакет SPSS за въвеждане, кодиране, типове данни, формиране на извадки, графично представяне и начален анализ на данни. Хипотези. Включва изследване на типа на разпределението, изследване на различия, построяване на линейни регресионни модели и оценки, провеждане на факторен и клъстерен анализ. Основната част е посветена на моделирането на данни за маркетингови изследвания чрез класификационни и регресионни дървета и прогнозиране. Изучаване на потребителските предпочитания с разглежданите методи. Предвижда се обучение на студентите чрез разработка на групови курсови задачи и проекти с реални данни.

3. Въведение в уеб програмирането с Java и JavaScript, доц. д-р Емил Дойчев, хон. ас. Николай Петков (Проксиад) (за всички) 

Курсът е практически и е насочен към изучаване на инструменти и технологии, необходими за изграждане на съвременно Java и JavaScript базирано web приложение. По време на курса стъпка по стъпка се изгражда работещо web приложение с технологиите SpringBoot, Spring MVC и ReactJS. Курсът е предназначен за студентите, изучавали Java.

4. Геометрично моделиране, проф. дмн Манчо Манев (за всички) 

Тази учебна дисциплина изучава методи и алгоритми за числено описание на геометрични форми, които са обикновено двумерни или тримерни. Дисциплината е фокусирана върху подготовката за създаване и обработване на геометрични обекти, използвайки компютър или компютърно-базирани приложения. Тези обекти се разлагат на криви и повърхнини, но тяхното представяне трябва да бъде в подходяща форма за компютърна обработка. Изучават се криви на Безие, Б-сплайн криви и нееднородни рационални Б-сплайн (NURBS) криви, както и получените чрез тях повърхнини по метода на тензорно произведение на две семейства криви. Придобитите знания се прилагат в компютърната графика, CAD/CAM системите, компютърния графичен дизайн, роботиката, проектирането на автомобили, кораби и самолети, образната диагностика в медицината и т.н.

5. Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация, Проф. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев (за всички) 

Курсът ще Ви предостави знания и умения в областта на дигиталния маркетинг и SEO оптимизацията. Той ще Ви запознае подробно с най-известните и често използвани социални мрежи и трикове, предоставяйки ви всички необходими знания за правилното управление на социалните ви профили и онлайн инструменти. По време на курса ще успеете да изградите подходящо онлайн присъствие в Google и другите търсещи машини за Вашия бизнес или уебсайт. Ще можете да изграждате Facebook/Adwods реклами, които да повишат значително посещенията и ангажираността на Вашата онлайн аудитория. Ще се научите как да създавате и оптимизирате Youtube видеоклипове, как да ги рекламирате и разпространявате. Ще се запознаете с възможностите, които LinkedIn ви предоставя за професионалното представяне на Вас и Вашия бизнес. Всеки от курса ще се научи да прави основна on-page оптимизация на един проект и да работи по ежемесечна off-page оптимизация. Предполага се, че обучаемите имат основни познания по информатика и уеб програмиране.

6. Информационна и комуникационна сигурност, доц. д-р Генчо Стоицов, маг. Стефан Тафков (за всички) 

Целта на курса е студентите да се запознаят с актуални подходи за подобряване на сигурността на информационните и комуникационни системи. Разглеждат се възможни уязвими места в информационната и мрежова инфраструктура, използвани подходи за хакване на системи и устройства, съществуващи средства за атака и противодействие. Предвидено е разработването на малък комуникационен проект с прихващане и анализ на информацията.

7. Инфраструктурни решения за контейнеризация, Проф. д-р. Тодорка Терзиева, ас. Росен Христев (за всички) 

Курсът ще има за цел да запознае студентите с основите на виртуализацията на контейнери, контейнерите са все по-често срещани в различни ситуации в практиката заради необходимостта от по-малко ресурси в сравнение с виртуалните машини. Студентите ще придобият знания и умения как да разширят възможностите на една ИТ инфраструктура чрез интегриране на контейнери в локална и облачна среда. По време на курса ще се запознаят с разликите между контейнерите и виртуалните машини, което ще спомогне за вземане на правилен избор технология на която да живеят софтуерните продукти. В курса ще придобият практични знания за работа с Docker, Docker compose и Kubernetes.

8. Математически основи на автоматизираното управление, доц. д-р Георги  Костадинов (за всички) 

Тази учебна дисциплина съдържа два основни раздела – „Геометрични пре­об­разувания в равнината” и „Геометрични пре­об­разувания в пространството”, с изучаването на които се правят пър­ви стъпки в  компютърната геометрия и графика. Основната ѝ задача е да даде в достъпна форма математическия апарат за създаване на изобра­же­ния на геометричните обекти на екрана на компютъра и за тяхното движение. С получените умения студентите ще могат да съставят геометричен модел на обекта, да задават преобразувания на обекта (ротация, транслация, промяна на мащаба и др.) и да въвеждат нагледно (аксонометрично, перспективно) изображение.

9. Начини на визуализация с Wolfram Mathematica, доц. д-р Павлина Атанасова (за всички) 

Начините за визуализация заемат особено важно значение при оформянето на текстове, презентации и видеа. Целта на този лекционен е курс е да се представи една от най-силните и съблазняващи страни на мощния пакет Wolfram Mathematica - визуализацията. Показва се построяването на двумерни,  тримерни и анимирани обекти с помощта на разнообразни средства.  Демонстрира се експортирането в gif-файл и видео. Важно място се отделя на изграждането на сложни интерактивни изображения, анимации и динамични презентации.

10. Параметричен и генеративен дизайн; Софтуерни пакети за 3D моделиране на кибер-физични системи, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. инж. Петко Стоев (за всички) 

Дисциплината дава възможност за практическо приложение на наученото от предходни курсове като позволи на студентите да генерират собствени иновативни решения свързани с високите технологии и кибер-физичните системи. Посредством реализирането и практическото приложение на математически алгоритми, интегрирани в програмите за моделиране, се получават нови насоки в дизайна и инженерните науки. Благодарение на генеративния и параметричния дизайн се постига генерирането на множество варианти при разработването на концептуални и иновационни продукти и технологии. Курсът на обучение ще позволи на студентите да решават проблеми, отнасящи се до формообразуването на даден продукт чрез неговата структурна оптимизация както и да генерират собствени иновативни решения, свързани с производството, прототипирането и разработването на високотехнологични изделия, посредством моделиране на обектите, подлежащи на  изследване в софтуерна среда.

11. Предприемачество в IT индустрията 1 част, проф. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова (за всички) 

ICT индустрията е една от индустриите с най-висок интензитет на иновации. Тези иновации се създават, за да преобразуват всички съществуващи индустрии, но влияят трансформиращо и на самата ICT индустрия. Генерирането на множество идеи, които трябва да се тестват, намерят финансиране и представят на пазара, води до предизвикателството на предприемачеството. Доброто предприемачество прави една идея способна да изкарва пари.

Този модул ще ви помогне да анализирате: Кои са страните, заинтересовани дадена идея да стане или да не стане печеливша? Какви са източниците на финансиране? Какви документи са необходими за успешното представяне на идеята? Как се прави Бизнес план, Организационен план, Маркетинг план, Финансов план? Този модул не се фокусира върху генерирането на идеи, но ще ви помогне да направите вече съществуваща идея работеща.

12. Приложение на функционалния анализ в диференциалните уравнения, доц. д-р Атанаска Георгиева (за всички) 

В предлагания курс са изложени някои въпроси от функционалния анализ, които се използват в приложните изследвания. Разгледани са следните теми: теорията на нелинейните оператори, включваща различните варианти на метода на неподвижната точка (метод на Нютон-Кантарович, принцип на Шаудер и неговите обобщения), степен на изображение на Лере-Шаудер, елементи от теорията на бифуркациите и монотонните оператори. Тези методи са приложени за решаването на задачи от механиката, физиката и математическата икономика. Изложението е базирано на конкретни примери и е достъпно за студенти и докторанти от всички специалности на ФМИ.

13. Приложна финансова математика, проф. д-р Николай Кюркчиев (за всички) 

Целта на курса е получаването на необходимия минимум от знания, свързани с основни понятия и идеи от теорията и практиката на финансовото дело и приложната финансова математика. За практическото прилагане на методите от предлагания курс съществено се използват възможностите на програмната среда MATHEMATICA. Материалът е структуриран както следва: дисконтни и анюитетни изчисления, ефективна стойност на задължения; оценки за бързина на възвръщаемост на финансови потоци; оценки за ефективния размер при геометрично нарастваща премия с отчитане на цената на задължението по емисията, периодичната премия на облигация, следвайки договорения размер на споразумението, цена на облигацията, ако се участва на вторичен пазар; защита на фиксирани доходи; анализ и управление на ценни книжа и други важни компоненти от областта на приложната финансова математика. Особено внимание се отделя на изследването на финансови потоци на фирма и получаването на прецизни оценки за провеждане на свръхчувствителен анализ (включително най-ви теоретични и практически резултати, получени през последните няколко години). Разглеждат се и други актуални въпроси свързани с изследване на така наречените “вътрешни уравнения” за лихвите на произволен инвестиционен проект, определяне на релевантните (съществени) и несъществени решения, изследване на основното уравнение на инвестиции в ценни книжа и ефективност на ценни книжа, финансово управление на човешки ресурси във фирма и рентабилност в подобни инвестиции, прецизиране на бързината на сходимост на някои алгоритми от числения анализ, както и модели на междуотраслов баланс. Особено внимание е отделено на метода на акад. Сендов за намиране само на положителните корени на алгебричен полином и приложението, което този метод намира в областта на приложната финансова математика. Навсякъде, където това е възможно е разгледана възможността за изработване на софтуерни инструменти по тематиката на предлагания курс, реализирани в програмната среда MATHEMATICA. На студентите се предоставят (в pdf формат) оригиани, съвременни пособия, както и електронно пособие (160 стр.) по “Приложна финансова математика”, базиращо се на монографиите: “Einfuhrung in die Finanzmathematik (Lehr- und Handbucher zu Geld, Borse, Bank und Versicherung)”, Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, Oldenbourg – с автор Prof. Dr. Jurgen Herzberger и “Initial approximation and root-finding methods”, Wiley-VCH Verlag Berlin - с автор проф. д-р Николай Кюркчиев. На студентите се предоставят и методически пособия за работа в компютърна зала и самостоятелни изследвания.

14. Приложни алгебрични модели, гл. ас. д-р Йордан Епитропов (за всички) 

Настоящият курс се основава на основни алгебрични идеи и тяхното приложение в икономиката, инженерството, физиката, химията, компютърните науки, динамичните системи, численото моделиране... Изучаваните приложения са до голяма степен независими едно от друго и са основани на различни математически идеи. Изследват се различни по вид, характер и сложност проблеми като се търсят решенията им в рамките на разнообразни алгебрични модели и прилагането на различни алгебрични методи. Целта на курса е да мотивира и насърчава инициативата за знания на студентите така, че изученото да има достатъчно въздействие върху последващото им обучение и работа.

15. Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери, доц. д-р Светослав Енков (за И, БИТ, СТД, СИ) 

Целите на курса са студентите да придобият допълнителни познания за програмирането на 32-битови микроконтролери ARM Cortex-M3 и Cortex-M4F (Atmel SAM3X8E и TI LM4F120 процесори) в среди Arduino и Energia и да се запознаят с принципите на създаването на схеми и устройства с тези контролери. Arduino e платформа за електронно прототипиране с отворен код, базирана на гъвкави и лесни за използване хардуер и софтуер. Системата общува със средата, получавайки сигнали от множество сензори и датчици и може да взаимодейства с нея, контролирайки светлини, дисплеи, двигатели и други устройства. Микроконтролерът в платката се програмира с Arduino език за програмиране (базиран на Wiring и подобен на С++) в развойна среда Arduino (базирана на Processing). За нуждите на курса са осигурени платки Arduino Due и TI Stellaris LM4F120 Launchpad, както и множество сензори, дисплеи, бутони, шасита, серво-механизми и прототипни платки, с цел практическото усвояване и прилагане на получените знания.

        Изисквания – основни познания по програмиране на С++, начални познания по електроника и електротехника (от курса по Физика в средното училище). Не се предвижда да има входен тест. Предимство имат посещавалите другите части на курса („Програмиране в среда Arduino” и „Програмиране в среда Arduino за напреднали”). Курсът завършва с разработка и защита на индивидуален проект (схема и програма на устройство с Arduino) и текуща оценка. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове, но се препоръчва на студентите, изучавали вече дисциплини, свързани със С++ и Компютърни Архитектури.

16. Програмиране на Oracle бази данни с PL/SQL, доц. д-р Владимир Вълканов, маг. Ангел Георгиев (за И, БИТ, СТД, СИ) 

Базите данни са в основата на всяко едно бизнес начинание, за да изградите успешен проект трябва да имате както добра идея, така и надеждна технология за съхранение на данни. Oracle DB е една от най-популярните и надеждни системи за съхранение на данни, която е основния избор на всеки един успешен голям бизнес. Множество финансови институции избират този продукт, поради многобройните му предимства спрямо други подобни продукти. В рамките на курса студентите ще имат възможност да се запознаят с възможностите на базата данни на Oracle, както и да разберат езика използван за програмиране на логиката за управление на релационните данни в системата – PL/SQL. В края на дисциплината студентите ще разполагат с практически познания по опериране и администриране на Oracle базирана инфраструктура.


 

СПИСЪК № 3 НА ФАКУЛТАТИВНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

(БИТ, СТД, М, ПМ, БМ, 4-ти курс)

1. Бизнес право 2 част, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (факултативна дисциплина) 

„Бизнес право” е компилация от няколко правни отрасли, които се изучават самостоятелно в юридическите и други факултети. Тази дисциплина се преподава на малко места във висшите учебни заведения в България, докато в европейските и американски университети и колежи това е предметът, който извежда престижа на съответния факултет на по-предни позиции в съревнованието с останалите. Основната цел и предизвикателство на втората част от лекционния курс е студентите да се запознаят със специфичните елементи на развитието на търговските отношения в конкурента среда, способите и методите за защита от нелоялна конкуренция, неправомерни търговски практики, начини за защита на потребителя, подаване на жалби и сигнали до КЗК, КЗП и други органи на изпълнителната и съдебната власт. Засяга се и търговската медиация в международните бизнес отношения. Очакваните резултати от изучаването на дисциплината „Бизнес право” е студентите да обогатят своя набор от знания и компетентности, така щото да имат възможност самостоятелно да участват на националния и международен конкурентен пазар, да придобият умения и навици за навременно идентифициране на конкретен проблем, засягащ определена правна сфера и ефективни способи за справяне с него.

2. Валути и валутни сделки, проф. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светлозар Гледачев (факултативна дисциплина) 

В съвременния глобален свят, връзките между държавите се улесниха, пътуванията станаха масовост. Българинът има възможност да пътува безвизово. Това налага използването на редица световни, но и непознати валути. Покупката и продажбата на валута не е най-важното нещо. Малко хора знаят, че от валутите може да се печели. Те са вид бизнес и като еманация има валутни борси. Но преди да се разбере как се търгува и как се печели, трябва да се знае как, защо и какво е наложило валутите, тяхната еволюция и пазари. Валути, пари, валутни курсове, борси. Повечето хора ги знаят като понятия, но не разбират техния смисъла, а от тук и страхът от непознатото. Това не им дава възможност да разберат правилно процесите в икономиката и финансите, зависимостите и взаимовръзките, икономическите закони и следствията, кое от кое произлиза, каква цел има, за какво служи. В курса се разглеждат основните понятия в исторически и методологически план; същността на категориите и процесите; паричните потоци на национално и световно ниво; много практически примери с факти, правила и изключения; борсови игри, анализи и стратегии.

3. Правна закрила на видео и електронните игри, хон. ас. д-р Христина Георгиева (факултативна дисциплина) 

Учебната дисциплина цели да запознае студентите с правата на интелектуална собственост, които възникват за различните участниците в процеса по създаване на видео игра. В рамките на дисциплината ще се обсъжда въпросът за авторството върху отделни съставни елементи на видео играта като: компютърен софтуер, музикални произведения, литературни произведения (сценария на играта), аудио-визуални произведения и други. Ще се проследят правилата, по които се определя носителят на авторското право върху видео играта като крайно и специфично сборно произведение. Ще се разисква приложимостта на сродните права, които възникват за продуцентите на звукозаписа на видео играта и артистите - изпълнители, озвучаващи герои. Ще се анализират и други права на индустриална собственост, които намират приложения в гейм индустрията, сред които: Търговски марки, Домейн имена, Патенти, Полезни модели, Промишлен дизайн, Търговска тайна.

По време на обучението ще бъдат разгледани и различни казуси, касаещи нарушени авторски права на създатели на видеоигра като крайно произведение и съставните ѝ елементи.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Студентите трябва да имат базови познания по начина на функциониране на сектора на видеоигрите и знания как се създава дигитално съдържание. Основни познания по право на Интелектуалната собственост ще улесняват студентите.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ