Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Публична защита на дисертационен труд на Денислав Лефтеров

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
КАТЕДРА „КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА“

 

П О К А Н А

На 24.06.2022 г. от 12:30 часа
в заседателна зала на ФМИ, Нова Сграда
ще се проведе

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертационен труд
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“
в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки,
докторска програма Информатика

на тема:
„Софтуерна рамка за тестване на уеб приложения“

aвтор:
ДЕНИСЛАВ ИВАНОВ ЛЕФТЕРОВ

Научен ръководител:
доц. д-р Светослав Енков

Научно жури:
проф. д.н. Иван Гарванов (Факултет по Информационни Науки, УНИБИТ)
проф. д.н. Борислав Стоянов (ФМИ, ШУ)
доц. д-р Деляна Димова (Факултет по Икономика, АУ)
доц. д-р Светослав Енков (ФМИ, ПУ)
доц. д-р Александър Пенев (ФМИ, ПУ)


Поканени са да присъстват всички желаещи! 

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ