Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Покана за публична защита на дисертационен труд на Пенчо Малинов

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

КАТЕДРА „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ“

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа,

на 24.03.2023 г. от 11:00 часа

в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“

ще се проведе

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика;

професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки;

докторска програма: Информатика

на тема:

„РАЗРАБОТВАНЕ НА БАЗОВА АРХИТЕКТУРА И ПРОТОТИП НА ПЕРСОНАЛЕН АСИСТЕНТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ“

Автор:

Пенчо Йорданов Малинов,

докторант към Факултет по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“

Научен ръководител:

проф. д-р Станимир Недялков Стоянов

Научно жури:

проф. д-р Владимир Василев Монов

доц. д-р Емил Христов Дойчев

проф. д-р Даниела Ананиева Орозова

проф. д-р Станимир Недялков Стоянов

доц. д-р Ирина Александровна Радева

 

Всички желаещи да присъстват са поканени!

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ