Този сайт има за цел да Ви помогне в усвояването на учебното съдържание нa едноимената избираема дисциплина за студентите от ФМИ или задължителната учебна дисциплина за специалност "Бизнес математика" под заглавие "Теория на графите в мениджмънта". Части от темите са включени в съдържанието на задължителната учебна дисциплина "Математически методи в логистиката" за специалност "Бизнес математика", както и на избираемите дисциплини "Методи за управление на логистични системи" и "Теоретични и приложни аспекти на логистиката"
 
Съдържание на учебната дисциплина: основните понятия за неориентираните и ориентираните графи; свързаност, разрези, факторизации, потоци и сдвоявания върху графи, екстремална теория на графите, равнини графи, оцветяване на графи и класически задачи, решими с графи.
 
За коректно възпроизвеждане на символите използвайте уеб браузърите Internet Explorer или Google Chrome.


Своите мнения изпращайте на лектора на дисциплината - проф. д-р М. Манев

Последна редакция: 30.04.2016 г.

Начало: август 2000 г.  © М. Манев