Упражнение 9. Задачи за повърхнини на Безие 

 1. Дадена е повърхнина на Безие, определена чрез следните 3 x 3 контролни точки Pij

   

  j = 0

  j = 1

  j = 2

  i = 0

  (0, 0, 0)

  (2, 0, 0)

  (0, 2, 0)

  i = 1

  (1, 0, 1)

  (0, 1, 1)

  (1, 1, 1)

  i = 2

  (0, 0, 2)

  (1, 0, 2)

  (0, 1, 2)

  1. Изчислете координатите на съответната точка на (u = 0,2; v = 0,5) по алгоритъма на дьо Кастелжо;
  2. Намерете коефициентите на първа и втора основна форма в т. М (u = 0,2; v = 0,5).