Упражнение 10. Обобщение 

Това последно упражнение е посветено на решаване на задачи от контролни и домашни работи по избор на студентите.

Дава се последна възможност да се изяснят задачи и въпроси от целия материал.