Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен научен съвет Протоколи от заседания протокол № 6    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 6

П Р О Т О К О Л  № 6

 

         Днес, 10.12.2008 год. от 14.00 часа в Заседателната зала на ПУ "Паисий Хилендарски" се проведе Научен съвет на Факултета по математика и информатика. По решение на ПВАК от 05.12.2007 год. (Протокол № 34) НФС на ФМИ получи права за провеждане на избори за собствени нужди за научното звание "ДОЦЕНТ" на кандидатите с научна степен "доктор" по следните специалности:

            01.01.02 - Алгебра и теория на числата

            01.01.04 - Математически анализ

            01.01.05 - Диференциални уравнения

            01.01.06 - Геометрия и топология

            01.01.09 - Изчислителна математика

            01.01.12 - Информатика

            01.01.13 - Математическо моделиране и приложение на математиката

            05.07.03 - Методика на обучението по математика и информатика

            Правомощията, които се дават на ФС на ФМИ при ПУ "Паисий Хилендарски" са на основание на представения списъчен състав.

 

            СПИСЪЧНИЯТ СЪСТАВ НА НФС НА ФМИ - 27 ЧЛЕНА.

            Присъстваха: професорите: дмн Христо Семерджиев, дмн Тодор Желязков, дмн Нако Начев д-р Георги Златанов, д-р Стоил Миховски, д-р Петко Пройнов и доцентите: д-р Асен Рахнев, д-р Владимир Шкуртов, д-р Христо Крушков, д-р Снежана Гочева, д-р Манчо Манев, д-р Димитър Мекеров, д-р Неделчо Милев, д-р Бистра Царева, доц. д-р Мария Аролска, д-р Галина Векова, д-р Георги Кулев, д-р Иванка Касандрова, д-р Недялка Казакова, д-р Антон Илиев, д-р Люба Попова, д-р Снежана Христова,  д-р Васил Милушев, д-р Румяна Маврова.

            Отсътваха: доц. д-р Иван Фесчиев,  доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Станимир Стоянов.

            Присъстваха специалистите по научната специалност 01.01.04 - Математически анализ - проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Георги Кулев, доц. д-р Мария Аролска.

Заседанието бе открито от председателя на НФС проф. дмн Христо Семерджиев. Той обяви, че от СПИСЪЧНИЯ СЪСТАВ от 27 души, присъствуващите са 24 души, което е необходимият КВОРУМ (2/3 от 27) и заседанието може да бъде проведено.

Проф. дмн Христо Семерджиев предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Избор на РЕЦЕНЗЕНТИ на обявения конкурс за ДОЦЕНТ по 01.01.04 Математически анализ (Комплексен анализ).

2.      Разни.

Други предложения за ДНЕВЕН РЕД не бяха направени и се пристъпи към разглеж­дане на ПЪРВА ТОЧКА от дневния ред.

                Председателят на НФС Проф. д.м.н. Христо Семерджиев запозна присъстващите с доклада на доц.д-р Иванка Касандрова - ръководител катедра "Комплексен анализ и диференциални уравнения", в който се предлагат следните рецензенти за конкурса за доцент по 01.01.04 Математически анализ (Комплексен анализ), обявен в ДВ бр. 72/15.08.2008 г. с единствен кандидат гл.ас. д-р Теменужка Пенева Пенева.     

1.      Проф. дмн Рони Леви - ФМИ на СУ, София

2.      Проф. д-р Петко Димитров Пройнов - ФМИ на ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив

Други предложения за рецензенти не бяха направени и се пристъпи към явно гласуване, при което се получиха следните резултати:

От 24 гласували:  24  гласа "ЗА",   0 гласа "ПРОТИВ".

Р Е Ш Е Н И Е:

НФС НА ФМИ ИЗБРА ЗА КОНКУРСА ЗА РЕДОВЕН ДОЦЕНТ ПО 01.01.04 МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ (КОМПЛЕКСЕН АНАЛИЗ):

 

1.      Проф. дмн Рони Леви - ФМИ на СУ,

2.      Проф. д-р Петко Димитров Пройнов -  ФМИ на ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив.

 

ВТОРАТОЧКА от дневния ред

Проф. Христо Семерджиев. Постъпил е доклад от проф. дмн Нако Начев ръководител на катедра "Алгебра". Въз основа на решение на катедрата (Протокол № 2/26.11.2008 год.) предлагаме на членовете на Научния съвет  да проведе избор за повишаване в научно звание "главен асистент" ст.ас. Иванка Георгиева Градева. Катедрата дава висока оценка на нейната преподавателска работа.

Проф. Христо Семерджиев. Изслушахте доклада от ръководителя на катедрата. Имате думата за изказвания.

Доц. А.Рахнев. От доклада се разбра, че отговаря на всички изисквания и предлагам да преминем към гласуване.

НФС гласува единодушно направеното предложение и се пристъпи към избор на КОМИСИЯ по гласуването.

Проф. Семерджиев предложи комисията да се състои от:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Бистра Царева

ЧЛЕНОВЕ: 1. доц. д-р Люба Попова

                     2. доц. д-р Антон Илиев

            Гласува се и се приема направеното предложение за КОМИСИЯ по избора.

            Пристъпи се към тайно гласуване.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТАЙНОТО ГЛАСУВАНЕ:

            От 24  гласували     "ДА" -      24   гласа

"НЕ" -        0   гласа

"БЕЛИ" -  0   гласа

 

Проф. Христо Семерджиев. НФС на Факултета по математика и информатика повишава в научно звание ст. ас. Иванка Георгиева Градева  в "ГЛАВЕН АСИСТЕНТ".

 

            РЕШЕНИЕ: Въз основа на ПОЛОЖИТЕЛНИЯ ВОТ, Научният съвет на ФМИ при ПУ "Паисий Хилендарски" повишава в научно звание ст.ас. ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГРАДЕВА   в "ГЛАВЕН АСИСТЕНТ".

           

                             Председател на НФС на ФМИ:

                                                                                           (проф. дмн Христо Семерджиев)

 

                                      Научен секретар на НФС:

                                                                                           (доц. д-р Снежана Гочева)

                                                          

                                                           Протоколирал:

                                                                                            (Сн. Ямалиева)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ