Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Eволюция на представите за Вселената    English
Факултет по математика и информатика - Eволюция на представите за Вселената

 Лектор  гл. ас. д-р Иван Попов
Анотация
      Целта на тази избираема дисциплина е да изложи в известна хронологична последователност развитието на човешкото познание, както за отделните космични обекти, така и за Вселената като цяло. Благодарение на него студентите ще добият представа за универсалната приложимост на математичните методи и на физичните закони при описанието, изследването и моделирането на материално единни, но доста различаващи се по своето състояние обекти. Изложението на много от темите ще се онагледява с помощта на илюстрации, диапозитиви и видеокасети. Предвиждат се някои практични упражнения, а така също и посещения на планитариума в гр. Смолян и НАО – Рожен.
Съдържание
1. Въведение.
2. Видими положения на космичните тела.
Сферична тригонометрия и трансформиране на астрономичните координати.
3. Видими движения на космичните тела и елементи на практичната астрономия.
4. Системи, обясняващи видимите движения на планетите.
Основи на хелиоцентризма.
5. Истински движения на планетите.
Закони на Кеплер и закон на Нютон за всемирното превличане. Орбити и техните елементи.
6. Наблюдателни характеристики на звездите.
7. Индивидуални характеристики на звездите и тяхната систематика.
8. Строеж на нормалните звезди.
9. Енергоотделяне и еволюция на звездите.
10. Нестационарни звезди.
11. Астрофизика на Слънчевата система.
12. Кратки сведения за Нашата Галактика.
13. Основни структурни единици на Вселената.
14. Наблюдателни основи на космологията.
15. Модели за произхода и еволюцията на Вселената.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ