Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2007 година протокол № 3 / 07.11.2007    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 3 / 07.11.2007

Днес, 7 ноември 2007 год. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

       Присъстваха: доц. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Снежана Гочева, проф. дмн Христо Семерджиев, проф. д-р Георги Златанов, проф. д-р Петко Пройнов, проф. дмн Нако Начев, проф. дмн Тодор Желязков, проф. д-р Стоил Миховски, доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Антон Илиев, доц. д-р Васил Милушев, доц. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Бистра Царева, доц. д-р Георги Кулев, доц. д-р Мария Аролска, доц. д-р Галина Векова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Иван Фесчиев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Люба Попова,  доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Румяна Маврова, гл.ас. д-р Теменужка Пенева, гл.ас. Коста Гъров, гл.ас. Ангел Голев и студента Александър Кузмов.

      Отсъстваха: доц. д-р Снежана Христова, Димитър Благоев – докторант и студентите: Елица Богутева, Иван Марков, Михаела Бобилова,

      ДНЕВЕН РЕД:

      1) Утвърждаване на избираеми и факултативни дисциплини за Зимния триместър на

           учебната 2007/08 година.

      2) Разни.

        а) обявяване на конкурс за редовен асистент;

        б) докторанти (записване, приемане на теми и научни ръководители);

        в) избор на хонорувани преподаватели;

        г) съобщения

     РЕШЕНИЯ:

1. ФС утвърди следните избираеми и факултативни дисциплини за Зимния триместър на учебната 2007/08 г. (редовно и задочно обучение):

А) Редовно обучение - Неевклидови геометрии (проф. д-р Георги Златанов ); Геометрични модели на Вселената (доц. д-р Костадин Грибачев);Итерационни функции (проф. д-р Петко Пройнов), Допълнителни глави от математическия анализ (доц. д-р Милка Найденова), Приложение на диференциалните уравнения (доц. д-р Недялка Казакова), Операционно смятане (доц. д-р Иванка Касандрова), Едновременно намиране нулите на полиноми (доц. д-р Илия Макрелов и гл. ас. Дойчин Бояджиев), Приложение на математиката в икономиката (доц. д-р Костадин Грибачев), Интерактивна математика (доц. д-р Снежана Гочева), Инвестиции и инвестиционни техники (доц. д-р Андрей Захариев); Програмиране за Интернет с HTML и JavaScript (доц. д-р Минчо Сандалски, ФИСН на ПУ); Основи на борсовата търговия (Практикум) (ас. Станка Хаджиколева); Алгоритми и програми (доц. д-р Асен Рахнев и гл. ас. Ангел Голев); Компютърно счетоводство (доц. д-р Асен Рахнев и гл. ас. Евгения Ангелова); Английски език в икономическите науки (Практикум) (гл. ас. Иван Шотлеков); Избрани въпроси от училищната стереометрия (доц. д-р Васил Милушев и гл. ас. Гинка Бизова).

Б) Задочно обучение - Кинематичен метод в геометрията (доц. д-р Неделчо Милев), Инвестиции и инвестиционни техники (доц. д-р Андрей Захариев), Методи и методика за съставяне на задачи (доц. д-р Васил Милушев).

В) Факултативни дисциплини - Нестандартни задачи по математически анализ (гл. ас. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. Йордан Епитропов и гл.ас.Асен Христов); Проектиране на софтуер с примери на Java(Кирил Стефанов, софтуерен инженер в OBS BG).

2. ФС прие предложение за обявяване на конкурс за редовен асистент по научната специалност 01.01.06 Геометрия и топология, с минимален срок на конкурса 1 месец от датата на обявяването му в Държавен вестник.

3. ФС прие предложението да бъде записана в докторантура на самостоятелна подготовка гл.ас.Евгения Делчева Ангелова по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по информационни технологии, към катедра "Компютърни технологии".

4. ФС избра проф. дпн Сава Иванов Гроздев (БАН) и доц. д-р Асен Кънчев Рахнев (ФМИ на ПУ) за научни ръководители на Евгения Делчева Ангелова (докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърни технологии").

5. ФС прие тема на дисертационната работа на Евгения Делчева Ангелова.(докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърни технологии") да бъде: "Подготовка на учители за обучение на ученици по Информационни технологии".

6. ФС прие предложението да бъде записан в докторантура на самостоятелна подготовка по научната специалност Дамян Димитров Митев по научната специалност 01.01.12 Информатика, към катедра "Компютърни системи".

7. ФС избра акад дтн Иван Петков Попчев (ИМИ - БАН) за научен ръководител на Дамян Димитров Митев (докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърни системи").

8. ФС прие тема на дисертационната работа на Дамян Димитров Митев (докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърни системи") да бъде: "Адаптивни и колаборативни архитектури за електронно обучение".

9. ФС избра следните хонорувани преподаватели към ФМИ за учебната 2007/08 година: проф. дпн Сава Иванов Гроздев (БАН) (за ръководство на докторанти, с хорариум 300 часа); Кирил Стефанов (софтуерен инженер в OBS BG-София) (за водне на факултативна дисциплина "Проектиране на софтуер с примери на Java" през Зимния триместър, с хорариум 100 часа).

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ