Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2006 година протокол № 41 / 03.05.2006    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 41 / 03.05.2006
Решения на Факултетния съвет на ФМИ

протокол № 41 / 03.05.2006

1. ФС избра д-р Петко Иванов Янев за редовен асистент по 01.01.12 Информатика към катедра "Компютърни технологии".

2. ФС прие предложението на доц. д-р Асен Рахнев за повишаване на ас. д-р Петко Иванов Янев от катедра "Компютърни технологии" в научно звание "главен асистент".

3. ФС одобри следните избираеми дисциплини за Есенния триместър на уч. 2006/07 г.:
А) Редовно обучение - Теория на полиномите (проф. д. м. н. Нако Начев), Геометрия на фигурите (доц. д-р Бистра Царева), Геометрични модели на Вселената (доц. д-р Костадин Грибачев), Нестандартни методи за решаване на задачи по елементарна ма­тематика (доц. д-р Пенка Рангелова), Теория на графите (доц. д-р Манчо Манев), Теория на мярката и интеграла (доц. д-р Тодорка Николова), Обща топология (доц. д-р Неделчо Милев), Приложен функционален анализ (гл. ас. д-р Боян Златанов), Екстремални задачи в теория на реалните функции (доц. д-р Иван Фесчиев), Приложни математически модели (доц. д-р Снежана Христова), Системи уравнения (доц. д-р Румяна Маврова), Инвестиции и инвестиционни техники (доц. д-р Андрей Захариев), Визуално програмиране с Borland C++Builder 5 (доц. д-р Минчо Сандалски);
Б) Задочно обучение - Неевклидови геометрии (проф. д-р Георги Златанов), Инвестиции и инвестиционни техники (доц. д-р Андрей Захариев), Java-базирани технологии за сървърни приложения (практикум) - Иван Ангелов (програмист и интегратор в Travel Fusion (Великобритания), докторант във ФМИ на ПУ).

4. ФС прие доклада на Факултетната комисия по качество към Факултета по математика и информатика.

3. ФС дава много добра оценка за дейността на Факултетната комисия по качество към Факултета по математика и информатика и на неговото ръководство.

4. ФС реши към състава на Факултетната комисия по качеството да бъде включен студента Христо Илиянов Лесев, ІІ курс, специалност "Информатика", фак. № 0426001

5. ФС одобри следната тема на дисертационната работа на докторантката Велика Николаева Кунева: "Мултипликативни групи и инварианти на комутативни групови алгебри".

6. ФС одобри следната тема на дисертационната работа на докторанта Иван Костадинов Ангелов : "Среди за електронно обучение".

7. ФС прие отчетите за извършената работа през изтеклата учебна година на следните докторанти (редовни, задочни и на самостоятелна подготовка): гл. ас. Асен Христов Христов, Марта Костадинова Теофилова, Татяна Стефанова Димитрова.

8. ФС прие индивидуалния план за работа на Велика Николаева Кунева, задочен докторант към катедра "Алгебра" (за периода 01.03.2006 г. - 01.03.2010 г.).

9. ФС прие индивидуалния план за работа на Иван Костадинов Ангелов, редовен докторант към катедра "Компютърни технологии" (за периода 01.03.2006 - 01.03.2009 г.).

10. ФС прие индивидуалния план за работа на Жанета Германова Германова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Методика на обучението по математика и информатика" (за периода 01.03.2006 - 01.03.2009 г.).

11. ФС прие предложението от проф. д-р Георги Златанов, ръководител на катедра "Геометрия" за отписване от докторантура, с право на защита на докторанта Асен Христов Христов, поради изтичане срока на обучение.

12. ФС прие предложението от проф. д-р Георги Златанов, ръководител на катедра "Геометрия" за отписване от докторантура, с право на защита на докторантката Ива Руменова Докузова, поради изтичане срока на обучение.

13. ФС избра следните хонорувани преподавтели: Никола Велизариев Вълчанов (за водене на упражнения по учебните дисциплини "Операционни системи" и "Курсов проект по информатика", с допълнителен хорариум 240 часа); Венцислав Асенов Дилянов (за водене на упражнения по учебните дисциплини "Операционни системи" и "Курсов проект по информатика", с допълнителен хорариум 240 часа); Татяна Стефанова Калчева (за водене на упражнения по учебната дисциплина "Управление на проекти" и "Обектно-ориентирано програмиране", с допълнителен хорариум 240 часа); Иван Костадинов Ангелов, програмист в Travel Fusion (за водене на Избираема дисциплина "Java-базирани технологии за сървърни приложения (практикум) през Есенния триместър на уч. 2006/07 г., с хорариум 50 часа).

14. ФС прие предложението до АС на ПУ за утвърждаване на следните такси за платена форма на обучение за 2006/07 г. във Факултет по математика и информатика:
ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

* "Софтуерни технологии"(обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 610 лв.;
* "Софтуерни технологии" (обучение 2 г.) - 4 семестриални такси по 610 лв.;
* "Бизнес информатика с английски език" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 610 лв.;
* "Бизнес информатика с английски език" (обучение 2 г.) - 4 семестриални такси по 610 лв.;
* "Приложна математика" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 650 лв.;
* "Обучение по информатика и информационни технологии в училище" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 410 лв.;
* "Обучение по информатика и информационни технологии в училище"(обучение 2 г.) - 4 семестриални такси по 410 лв.;
* "Обучение по математика в училище" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 550 лв.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

* "Учител по информатика и информационни технологии" (обучение 1 г.)- 2 такси по 250 лв.;
* "Учител по математика" (обучение 1 г.) - 2 такси по 250 лв.

15. ФС реши да се внесе за разглеждане на Академичен съвет на ПУ "Паисий Хилендарски" предложението за присъждане на почетното звание ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА на акад. д.т.н. Иван Петков Попчев.

16. ФС реши студентите от ІІ курс, приети по магистърска програма "Информатика" (2 г.) да завършат по Учебните планове на магистърска програма "Софтуерни технологии" (2 г.).

17. ФС прие предложението от проф. д-р Миховски да бъдат изплатени полагащите се хонорари, свързани с издаването на Научните трудове по математика за рецензирани статии от том 33, кн. 3 и том 34, кн. 3 на следните рецензенти от ФМИ: проф. д-р Стоил Миховски, проф. дмн Тодор Желязков, проф. дмн Христо Семерджиев, доц. д-р Георги Кулев, доц. д-р Мария Аролска, доц. д-р Галина Векова, доц. д-р Костадин Грибачев, доц. д-р Снежана Георгиева Христова, д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Снежана Георгиева Гочева, доц. д-р Иван Фесчиев, доц. д-р Владимир Шкуртов и гл. ас. Ваня Ангелова Иванова


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ