Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми Междинни учебни планове една година Приложна математика    English
Факултет по математика и информатика - Приложна математика
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д.ф.н. Иван КУЦАРОВ)
Протокол на Академичния съвет № 16/ 29.09.2008

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: МАТЕМАТИКА (4.5)
Специалност:

ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА

Образователно-
квалификационна степен:
МАГИСТЪР
Професионална квалификация: МАТЕМАТИК
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението: 1 ГОДИНА
  ДЕКАН на ФМИ:
  (доц. д-р Асен Рахнев)
  Протокол на Факултетния съвет № 10 / 24.09.2008

ХОРАРИУМ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
АКАДЕМИЧНА ГОДИНА                            
Есенен триместър 200 160 16 40 4 60 6 310 510 17        
Функционален анализ 80 60 6 20 2 0 0 130 210 7 И 1 Е 1
Информационни технологии 60 40 4 20 2 0 0 120 180 6 И 1 З 2
Избираема дисциплина  60 60 6 0 0 0 0 60 120 4 ТО 1 Е 1
или практикум 0 0 0 0 60 6
Зимен триместър 220 180 18 40 4 60 6 380 600 20        
Математическо моделиране 80 60 6 20 2 0 0 160 240 8 И 1 З 2
Приложение на математиката и информатиката в икономиката 80 60 6 20 2 0 0 160 240 8 И 1 З 2
Избираема дисциплина  60 60 6 0 0 0 0 60 120 4 ТО 1 З 2
или практикум 0 0 0 0 60 6
Пролетен триместър 120 120 12 0 0 120 12 570 690 23        
Избираема дисциплина  60 60 6 0 0 0 0 60 120 4 ТО 1 П 3
или практикум 0 0 0 0 60 6
Избираема дисциплина  60 60 6 0 0 0 0 60 120 4 ТО 1 П 3
или практикум 0 0 0 0 60 6
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 450 450 15 И 1 П 3
ОБЩО 540 460 46 80 8 240 24 1260 1800 60        
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:
А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ