Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Държавни изпити Програма Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии (магистър) 1г.    English
Факултет по математика и информатика - Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии (магистър) 1г.

ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

ФАКУЛТЕТ ПО МАТEМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Магистърска програма

„Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ – 1 година

 

Програма за писмен държавен изпит

Изпитът е с продължителност 4 академични часа и се състои в разработването на две от следните теми.

1. Алгоритми и структури от данни. Абстрактни типове данни. Фундаментални структури от данни и алгоритми за обработката им.

2. Рекурсивни и итеративни алгоритми. Основни алгоритми за числени пресмятания.

3. Основни алгоритми за работа с масиви. Търсене, преброяване и пренареждане на елемент(и) с
    определени свойства. Обхождане.

4. Подреждане (сортиране) на масив. Сливане на масиви. Двоично търсене в подреден масив.

5. Линейни структури от данни (списък, стек, опашка) – създаване, обновяване и обхождане.

6. Нелинейни структури от данни (граф, дърво, двоично дърво) – създаване, обновяване и обхождане.

7. Комбинаторни обекти. Основни комбинаторни алгоритми.

8. Графи. Представяне на графи. Обхождане на графи в дълбочина и ширина.

9. Обектно-ориентирано програмиране. Основни принципи. Обекти, класове и екземпляри.

10. Обектно-ориентирано проектиране. Наследяване. Херметизация. Полиморфизъм.

11. Операционни системи. Същност и основни функции. Видове. Файлова система.

12. Операционна система с текстов потребителски интерфейс. Основни команди.

13. Операционна система с графичен потребителски интерфейс. Елементи на графичния потребителски интерфейс.

14. Компресиране и декомпресиране на данни. Архивиращи програми.

15. Компютърни вируси и антивирусни програми. Класификация. Профилактика.

16. Компютърна обработка на текстове. Видове програми за обработка на текст.

17. Дейности при работа с текстов документ – въвеждане, редактиране, форматиране, съхраняване, отпечатване.

18. Вмъкване в текстов документ на обекти, създадени с други приложения.

19. Електронни таблици. Основни елементи. Относително и абсолютно адресиране. Програми за работа с електронни таблици.

20. Електронни таблици. Работа с формули и диаграми.

21. Компютърни програми за представяне пред публика.

22. Бази от данни и системи за тяхното управление. Видове. Релационни бази от данни. Релационен език SQL. Транзакции.

23. Локални компютърни мрежи – хардуерни и софтуерни компоненти. Потребители и достъп. Администриране на ЛМ. Протоколи.

24. Локални компютърни мрежи – топология. Видове ЛМ. Мрежови операционни системи.

25. Интернет. Същност, технически и технологически аспекти. Области и адреси.

26. Услуги и протоколи в Интернет (електронна поща, разговори в реално време, пренос на файлове и др.).

27. Технологии и програми за представяне, търсене и разглеждане на информация в Интернет (WWW).

28. Web документи – елементи, проектиране и създаване. Използване на скриптов език (HTML).

29. Основни характеристики на облачните технологии.

30. Събитийно програмиране. Основни принципи. Стандартни обекти на графичния потребителски интерфейс. Работа с бази от данни.

31. Компютърно моделиране и блоково програмиране.

32. Основни етапи в развитието на училищните курсове по „Информатика“ и „Информационни тех нологии“ в средното училище.

33. Държавни образователни изисквания (стандарти) по учебната дисциплина „Информатика“ в средното училище – ядра на учебно съдържание, особености на задължителната и профилираната подготовка.

34. Държавни образователни изисквания (стандарти) по учебната дисциплина „Информационни технологии“ в средното училище – ядра на учебно съдържание, особености на задължителната и профилираната подготовка.

35. Учебна и учебно-методическа литература по учебните предмети „Информатика“ и „Информационни технологии“ в средното училище.

36. Основни форми за извънкласна работа по дисциплините „Информатика“ и „Информационни технологии“ – подготовка за участие в олимпиади и състезания.

Програмата е одобрена от Факултетен съвет, протокол № 2 / 11.12.2019 г

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ