Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2018 година Протокол № 31 / 11.07.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 31 / 11.07.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 31 / 11.07.2018 г.

 

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 11 юли 2018 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров,  проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Веселина Руменова Тавкова.

С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (рък. звено УКЗ).

Отсъстват: доц. д-р Николай Величков Павлов, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, Николай Лалев Чавдаров – студент, Председател на СС на ФМИ.

Редуцирани: проф. д-р Христо Димитров Крушков – в болничен отпуск; проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева и доц. д-р Неделчо Велев Милев – пенсионирани от 01.07.2018 г.; доц. д-р Веска Пенчева Нончева – в неплатен отпуск.

Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 31; Отсъстващи – 3; Присъстващи – 28.

ДНЕВЕН РЕД:

1) Учебни.

2) Докторанти.

3) Научни.

4) Акредитация.

5) Хонорувани.

6) Разни.

7) Назначаване на асистенти. 


РЕШЕНИЕ 1: Проф. Илиев запозна членовете на ФС с кандидатстудентския прием за уч. 2018/19 година: на първо място са специалностите от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в което има 943 кандидати за 500 места. Водеща тази година е спец. „Софтуерно инженерство“ (редовно обучение), за която по първо желание кандидатите са 326 за 90 места; спец.  „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно обучение е на трето място от всички специалности в ПУ, 268 кандидати по първо желание за 90 места; в топ 10 от предпочитаните специалности в ПУ е спец. „Бизнес информационни технологии“; на второ място са предпочитаните специалности от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., кандидатите са 26 по първо желание; на трето място са специалностите от професионално направление 4.5. Математика, в което по първо желание кандидатите са 10 (БМ – 6; М – 3; ПМ – 1).

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие: в срок до 20.07.2018 г. (петък) да се подават в Деканата предложения (в определената за тази цел тетрадка) за предстоящата ликвидационна сесия за редовно и задочно обучение.

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Софтуерни технологии“: да се намали годишният норматив от 270 часа на 205 часа на проф. д-р Христо Димитров Крушков от катедра „Софтуерни технологии“ и зам.-ректор на ФМИ, поради временна нетрудоспособност, съгласно представен болничен лист и Правилата за организация на учебния процес през учебната 2017/2018 год. на ПУ „Паисий Хилендарски”, т. 27.

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Софтуерни технологии“: да се намали годишният норматив от 360 часа на 180 часа на доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов от катедра „Софтуерни технологии“, поради временна нетрудоспособност, съгласно представен болничен лист и Правилата за организация на учебния процес през учебната 2017/2018 год. на ПУ „Паисий Хилендарски”, т.27.

РЕШЕНИЕ 5: ФС избра Георги Христов Палешников за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“; 

РЕШЕНИЕ 6: ФС избра проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и доц. д-р Елена Петрова Сомова за научни ръководители на Георги Христов Палешников, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“. 

РЕШЕНИЕ 7: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Георги Христов Палешников: Електронно консултиране и управление на пакет от финансови услуги“.

РЕШЕНИЕ 8: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Георги Христов Палешников.

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Георги Христов Палешников, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 10: ФС избра Димитър Костадинов Гишин за задочен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“. 

РЕШЕНИЕ 11: ФС избра проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и доц. д-р Елена Петрова Сомова за научни ръководители на Димитър Костадинов Гишин, задочен докторант към катедра „Компютърна информатика“. 

РЕШЕНИЕ 12: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Димитър Костадинов Гишин: „Електронно диагностициране и развитие на когнитивни умения за професионална кариера (с приложения за ИТ сектора)“.

РЕШЕНИЕ 13: ФС определи 4-годишен срок на обучение на задочния докторант Димитър Костадинов Гишин.

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие индивидуалния план за работа за четирите години от подготовка по докторантурата на Димитър Костадинов Гишин, задочен докторант към катедра „Компютърна информатика“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 15: ФС избра Райна Емилова Бонева за задочен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“. 

РЕШЕНИЕ 16: ФС избра проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и доц. д-р Елена Петрова Сомова за научни ръководители на Райна Емилова Бонева, задочен докторант към катедра „Компютърна информатика“.

РЕШЕНИЕ 17: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Райна Емилова Бонева: „Интелигентен офис за туристически услуги“.

РЕШЕНИЕ 18: ФС определи 4-годишен срок на обучение на задочния докторант Райна Емилова Бонева.

РЕШЕНИЕ 19: ФС прие индивидуалния план за работа за четирите години от подготовка по докторантурата на Райна Емилова Бонева, задочен докторант към катедра „Компютърна информатика“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 20: ФС избра Ирина Красимирова Кръстева за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 21: ФС избра проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за научен ръководител на Ирина Красимирова Кръстева, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 22: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Ирина Красимирова Кръстева: „Блокчейн-базирана синхронизация на персонални асистенти;

РЕШЕНИЕ 23: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Ирина Красимирова Кръстева.

РЕШЕНИЕ 24: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Ирина Красимирова Кръстева, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 25: ФС избра Тодор Атанасов Тодоров за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи“;

РЕШЕНИЕ 26: ФС избра проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за научен ръководител на Тодор Атанасов Тодоров, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 27: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Тодор Атанасов Тодоров: „Анализ на финансов риск посредством методи и средства на машинно учене;

РЕШЕНИЕ 28: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Тодор Атанасов Тодоров.

РЕШЕНИЕ 29: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Тодор Атанасов Тодоров, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 30: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: въз основа на молба и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ:  да бъде прекъсната докторантурата на Петя Цветанова Василева, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“, за срок от 1 (една) година, считано от 01.07.2018 г., поради майчинство.

РЕШЕНИЕ 31: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: въз основа на молба и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ:  да бъде прекъсната докторантурата на Боян Богомилов Костов, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“, за срок от 1 (една) година, считано от 01.07.2018 г., по семейни причини.

РЕШЕНИЕ 32: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Галя Илиева Шивачева, задочен докторант към катедра „Компютърна информатика”.

Външни членове за Пловдивския университет:

1)  Проф. д-р Маргарита Стефанова Теодосиева-Георгиева – от катедра „Информатика и ИТ” на факултет „Природни науки и образование” при РУ „Ангел Кънчев“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2) Доц. д-р Лина Кирилова Йорданова – от катедра „Информатика и математика” на Стопански и Педагогически факултет при Тракийски университет, Стара Загора; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

3)   Доц. д-р Валентина Николаева Войноховска – от катедра „Информатика и ИТ” на факултет „Природни науки и образование” при РУ „Ангел Кънчев“; област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)  Доц. д-р Елена Петрова Сомова – от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

1)  (външен) Доц. д-р Веселинка Иванова Недева – от катедра „Електротехника, електроника и автоматика” на факултет „Техника и технологии” при Тракийски университет, Стара Загора; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2) (вътрешен) Доц. д-р Светослав Христосов Енков – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 33: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: защитата на Галя Илиева Шивачева, задочен докторант към катедра „Компютърна информатика“ да бъде на 05.10.2018 г.

РЕШЕНИЕ 34: ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „доцент“, по обявения в ДВ, брой 33 от 17.04.2018 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика – Компютърна графика) към катедра „Компютърни системи“ на Факултет по математика и ин­фор­матика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:

Външни за Пловдивски университет членове:

1) Проф. дн Любка Атанасова Дуковска – от ИИКТ, БАН, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)  Проф. д-р Боян Паскалев Бончев – от СУ „Климент Охридски”, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

3) Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – от БСУ, Бургас; област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни за Пловдивски университет членове:

1)  Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев – от ПУ „Паисий Хилен­дарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компю­търни науки (Информатика);

2)  Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ, ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

3) Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – от ФМИ, ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направ­ление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

4) Доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – от ФМИ, ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направ­ление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

 Резервни членове:

1) (външен) Проф. д.н. Красимира Петрова Стоилова – от ИИКТ, БАН, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2) (вътрешен) Доц. д-р Владимир Николаев Вълканов – ФМИ, ПУ; Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 35: ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „доцент“, по обявения в ДВ, брой 33 от 17.04.2018 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика – Изкуствен интелект) към катедра „Компютърни технологии“ на Факултет по математика и ин­фор­матика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:

Външни за Пловдивски университет членове:

1)  Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от ИМИ на БАН, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2) Проф. д-р Силвия Христова Илиева – от СУ „Св. Климент Охридски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и инфор­матика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

3) Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – от БСУ, Бургас; област на висше образование 4. Природни науки, матема­тика и информатика; профе­сионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни за Пловдивски университет членове:

1) Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев – от ПУ „Паисий Хилен­дарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компю­търни науки (Информатика);

2) Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ, ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

3) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ, ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

4) Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – от ФМИ, ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направ­ление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

1) (външен) Доц. д-р Георги Теохаров Тупаров – от НБУ, София; област на висше образование: 4. Природни науки, матема­тика и информатика; профе­сионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2) (вътрешен) Доц. д-р Анна Атанасова Малинова – от ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование: 4. Природни науки, матема­тика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 36: ФС прие  и предлага за утвърждаване от АС на ПУ на следните Доклади-самооценка за изпълнението на задължителните препоръки на ПКПНМИ към НАОА при програмната акредитация за ОКС „Бакалавър” във ФМИ по професионални направления: 4.5 Математика; 4.6. Информатика и компютърни науки и 1.3. Педагогика на обучението по …:

1)  ДОКЛАД-САМООЦЕНКА за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки във Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“, формулирани в решението на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика на НАОА от 02.06.2014 г.

2)  ДОКЛАД-САМООЦЕНКА за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация по професионално направление 4.5. Математика, формулирани в решението на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика на НАОА от 21.07.2014 г.

3)  ДОКЛАД-САМООЦЕНКА за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация по професионално направление 1.3  „Педагогика на обучението по.... за ОКС „Бакалавър” по специалности „Математика и информатика” и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт” и ОКС „Магистър” по специалности„Обучение по информатика и информационни технологии в училище“,  „Обучение по информационни технологии в начално училище“, „Обучение по информационни технологии в прогимназията“,  „Обучение по математика в училище” във Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски”, формулирани в решението на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика на НАОА от 21.07.2014 г. 

РЕШЕНИЕ 37: ФС избра следните хонорувани преподаватели за уч. 2017/2018 г., Пролетен триместър:

1.  Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев с хорариум 10 часа (допълнително) в упражнения, за водене на избираеми дисциплини, Пролетен триместър, редовно и задочно (двоен хонорар);

2.  Проф. д-р Пенка Петрова Рангелова – с хорариум 150 часа (допълнително) за водене на избираеми дисциплини Пролетен триместър, редовно и задочно (двоен хонорар);

3.  Доц. д-р Георги Димитров Костадинов – с хорариум 100 часа (допълнително) в упражнения, за водене на избираеми дисциплини, Пролетен триместър, редовно и задочно (двоен хонорар);

4. Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков  – с хорариум 150 часа за водене на дипломанти и участие в комисии за Държавен изпит (двоен хонорар);

5. Проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева – с хорариум 10 часа за водене на дипломанти и участие в комисии за Държавен изпит (двоен хонорар);

6. Мария Руменова Гачкова (докторант) – с хорариум 50 часа (допълнително) за водене на упр. по дисциплината „Моделиране и управление на бизнес процеси”, на 3. курс БИТ, редовно, Пролетен триместър и участие в провеждането на семестриални изпити;

7. Тодор Ангелов Ангелов (магистър)с хорариум 50 часа за водене на упр. по „Операционни системи” на 1 М, 1ПМ, редовно, Пролетен триместър;

8. Ментори, провеждащи практика по специалността /преддипломен стаж/, редовно и задочно:

 • Александър Васков Кръстев – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Апостол Георгиев Паракосов – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Атанас Насков Костов – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Ботьо Димитров Ботев – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Васил Георгиев Георгиев– с хорариум 180 часа в упр.;
 • Владимир Божилов Темелков – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Георги Атанасов Инджов – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Георги Пенков Димитров – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Георги Русев Георгиев – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Георги Славчев Голев – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Димитър Иванов Колев – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Димитър Маринов Николов – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Евгени Харалампиев Димов – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Евгения Максимова Алендарова – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Здравко Недялков Стойнов – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Илия Димитров Славков – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Йордан Божидаров Енев – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Красимир Макавеев Макавеев – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Миглена Георгиева Бончева – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Мирослав Францов Иванов – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Надежда Атанасова Пейчева – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Николай Василев Бараков – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Нина Николова Йорданова – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Пламен Костадинов Неврокоплиев – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Румен Иванов Станев – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Слави Боянов Славчев – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Стоян Тодоров Момчилов – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Тошко Николов Тодоров – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Янко Георгиев Къркаличев – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Лъчезар Иванов Котов – с хорариум 180 часа в упр.

РЕШЕНИЕ 38: ФС прие следното предложение от Факултетната комисия по наука:

1. От проекта за индивидуален отчет за научноизследователската дейност на преподавателите през 2018 г. да отпаднат следните дейности – с № №1, №8, №12-16. В дейност №7 отпада „друго участие /изброяват се/“ и в дейност №9 отпада „заявка“.

2. Освен 20 000 лв. на факултет, да бъдат отпуснати допълнителни 20%, които да бъдат използвани за  финансиране на научни резултати на млади учени.

РЕШЕНИЕ 39: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране” за  издаване от Пловдивското университетско издателство на учебно помагало Записки по вероятности и статистика за информатици”, с автори проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова и гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов за студентите от професионално направление 4. 6. Информатика и компютърни науки.

РЕШЕНИЕ 40: ФС избра проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, от ФМИ на ПУ и доц. д-р Валентина Спасова Пройчева, от ТУ - София за рецензенти на учебното помагало „Записки по вероятности и статистика за информатици”, с автори проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова и гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов.

РЕШЕНИЕ 41: ФС прие следното изискване, което да се спазва при рецензиране на учебник/учебно помагало/ръководство по учебна дисциплина, която не е от професионалното направление на специалността на студентите, за които е предназначен: да се предлагат задължително трима рецензенти, един от които е външен и да бъдат застъпени трите професионални направления в следния смисъл – 1 (един) рецензент да е от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., 1 (един) да е от професионално направление 4.5. Математика и 1 (един) да е от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

РЕШЕНИЕ 42: Доц. Златанов запозна членовете на ФС с: класирането на катедрите по точки за наука през 2017/2018 година по общ брой точки; класирането на катедри по точки за наука през 2017/2018 г. по среден брой точки; индивидуалното класиране на всички с над 200 точки за наука; средно точките за 2017 г. са 131, за 2018 г. са 173 точки; броят на преподавателите с над 100 точки през 2017 г. е 25, а през 2018 г. е 30.

 • класиране на катедри по точки за наука през 2017/2018 година по общ брой точки: "Компютърни технологии", "Компютърни системи", "Приложна математика и моделиране", "Математически анализ", "Компютърна информатика", "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", "Софтуерни технологии", "Алгебра и геометрия";
 • класиране на катедри по точки за наука през 2017/2018 г. по среден брой точки: "Приложна математика и моделиране", "Компютърни технологии", "Компютърни системи", "Математически анализ", " Компютърна информатика", "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", "Софтуерни технологии", "Алгебра и геометрия";
 • индивидуално класиране на всички с над 200 точки за наука: проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова, проф. д-р Иван Ганчев Иванов, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков, проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Павлина Христова Атанасова, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Боян Георгиев Златанов.

РЕШЕНИЕ 43: ФС приевъв връзка с приключването на учебната година и предстоящия летен отдих е необходимо всички преподаватели да ползват платения си годишен отпуск в периода 12.07.2018 г. – 01.09.2018 г. Тези преподаватели, които нямат занятия със задочници може да ползват отпуск и през месец септември 2018 г.

РЕШЕНИЕ 44: Проф. Илиев информира членовете на ФС за: кандидатстването на ФМИ за центъра за върхови постижения и за постигнатия резултат: ПУ чрез ФМИ е партньор в Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии; вторият проект е за Национална пътна карта за научна инфраструктура; сумарно за двата проекта сумата е около 500 000 лв.  Водеща организация е Българската академия на науките чрез Институт по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ).

РЕШЕНИЕ 45: Проф. Илиев информира членовете на ФС за включените дейности за ДТВ: участие във ФС; участие в АС; точки „наука“ по 10 лв.; допълнителни изпити и др.

РЕШЕНИЕ 46: Ръководителят на звено УКЗ Тодор Чаушев призова всички преподаватели да информират колегите от звено УКЗ за използвания софтуер за следващата 2018/2019 учебна година най-късно до 31.07.2018 г.

РЕШЕНИЕ 47: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: съгласно чл. 61 (3) от Правилника за устройството и дейността на ПУ да се предложи на Ректора на Пловдивския университет „Паисий Хилен­дарски” да назначи магистър Веселин Николаев Кюркчиев на академичната длъжност “асистент” за срок от 2 (две) години по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра “Компютърни технологии” на Факултета по математика и информатика, на непълен щат, считано от 01.10.2018 г.

РЕШЕНИЕ 48: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: съгласно чл. 61 (3) от Правилника за устройството и дейността на ПУ да се предложи на Ректора на Пловдивския университет „Паисий Хилен­дарски” да назначи магистър Виктор Пламенов Матански на академичната длъжност “асистент” за срок от 2 (две) години по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра “Компютърни технологии” на Факултета по математика и информатика, на непълен щат, считано от 01.10.2018 г.

РЕШЕНИЕ 49: Проф. Илиев пожела на всички весело и безгрижно лято.

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

 

Подпис: /п/

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

Подпис: /п/

Надя Милева

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ