Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2018 година Протокол № 28 / 18.04.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 28 / 18.04.2018 г.

 

ПРОТОКОЛ № 28 / 18.04.2018 г. 

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 18 април 2018 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров,  проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, проф. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Веселина Руменова Тавкова.

 С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (рък. звено УКЗ).

Отсъстват: доц. д-р Анна Атанасова Малинова (в болнични), проф. д.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова (платен отпуск), доц. д-р Николай Величков Павлов, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов,  Николай Лалев Чавдаров – студент, Председател на СС на ФМИ.

Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 33; Присъстващи – 28.

ДНЕВЕН РЕД:

1) Учебни.

2) Докторанти. 

3) Отчети на факултетни комисии

4) Хонорувани.

5) Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ФС прие: в срок до 16.05.2018 г. (сряда)  ръководителите на катедри  да представят или изпратят по електронната поща в Деканата  (nmileva@gmail.com и gerry.koleva@fmi-plovdiv.org) заявка за избираеми и факултативни дисциплини за Есенен триместър на учебната 2018/2019 година (редовно и задочно обучение). За новите дисциплини е необходимо анотация и учебна програма.

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие: в срок до 25.04.2018 г. (сряда) ръководителите на катедри да изпратят по електронната поща в Деканата  (nmileva@gmail.com и gerry.koleva@fmi-plovdiv.org) разпределението на часовете към катедрата по специалности, редовно и задочно обучение, за учебната 2018/2019 година. В разпределението да бъдат включени дисциплините за 3. к. „Софтуерно инженерство“, редовно и 2. курс „Софтуерно инженерство”, задочно обучение.

РЕШЕНИЕ 3: Доц. Шотлеков информира членовете на ФС, че във връзка с предстоящата акредитация по трите професионални направления 4.6., 4.5. и 1.3. е необходимо да се изготвят доклади за изпълнение на препоръките на НАОА. Сроковете са: до месец август 2018 г. за професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; до месец септември 2018 г. за професионални направления 1.3. Педагогика на обучението по … и 4.5. Математика.

РЕШЕНИЕ 4: ФС утвърди учебните програми, предложени от катедрите (от АГ-24; от МА-9; от ПММ-6; СТ-9; от КТ-13; от ОМИИТ-129) за следните специалности от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … по приетите през 2017 г. нови учебни планове, ОКС „Бакалавър”:

 • Математика, информатика и информационни технологии;
 • Математика, информатика и информационни технологии в ПУ-Филиал, гр Смолян;
 • Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт;
 • Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт в ПУ-Филиал, гр Смолян.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие:  отлага се за следващия ФС приемането на  новите учебни програми за 3. курс на спец. „Софтуерно инженерство“, ОКС „Бакалавър“.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие предложението за следния състав на комисията за провеждане на интегриран практико-приложен държавен изпит на специалностите „Математика и информатика“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт”, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през календарната 2019 г., за нуждите на ПУ – Филиал гр. Смолян. 

Председател: проф. д-р Коста Андреев Гъров.

Членове: 1. Доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов;
2. Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина;
3. Ас. Илияна Петрова Чакърова;
4. Ас. Пенка Петрова Колаклиева-Гунчева;
5. Ст. учител Добринка Андонова Цолова – СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ –  Смолян;
6. Ст. учител Елена Георгиева Георгиева – СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Смолян.

РЕШЕНИЕ 7: ФС утвърди следните избираеми дисциплини за спец. „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ за нуждите на ПУ-Филиал гр. Смолян за учебната 2018/2019 г.:

Дисциплина

Л. часове

Преподавател за лекции

Компютърно счетоводство 

40

проф. д-р Асен Рахнев /
гл.ас. д-р Елена Тодорова

Компютърна математика 

40

доц. д-р Дойчин Бояджиев

Компютърна геометрия 

40

гл.ас. д-р Асен Христов

Математически основи на микроикономиката 

40

гл.ас. д-р Асен Христов

Аналитична микроикономика

40

доц. д-р Добринка Грибачева /
гл. ас. д-р Асен Христов

Интернет базирано програмиране

40

проф. д-р Станимир Стоянов

Проектно-базирано обучение по математика и информатика

40

доц. д-р Ивайло Старибратов

Съвременни методи за анализ на риска и ефективността на борсовите инвестиции 

40

проф. д-р Андрей Захариев /
доц. д-р Стоян Златев

Математически основи на автоматизираното управление 

40

проф. д.м.н. Степан Костадинов /доц. д-р Атанаска Георгиева

Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика 

40

доц. д-р Боян Златанов

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: защитата на Валя Спасова Арнаудова, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии“ да бъде на 25.06.2018 г. 

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни Технологии“: защитата на Маргарита Христова Атанасова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“ да бъде на 28.06.2018 г. 

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: защитата на Кирина Димитрова Бойкова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ да бъде на 25.06.2018 г. 

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие отчет на Факултетната комисия по акредитация за периода (ноември 2017 – април 2018).

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие отчет на Факултетната комисия по качество за периода (ноември 2017 – април 2018).

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие отчет на Факултетната комисия по атестация за периода (ноември 2017 – април 2018) и атестационните оценки на атестираните през този период преподаватели:

 1. Доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева – положителна;
 2. Доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева – положителна;
 3. Гл.ас. д-р Десислава Стоянова Войникова – положителна;
 4. Гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова  – положителна;
 5. Гл. ас. д-р Мариана Иванова Крушкова – положителна;
 6. Гл. ас. д-р Емил Христов Дойчев – положителна;
 7. Гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков – положителна;
 8. Гл. ас. д-р Александър Пламенов Пенев – положителна;
 9. Гл. ас. д-р Иван Марков Димитров – положителна.

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие отчет на Факултетната комисия по етика за периода (ноември 2017 – април 2018).

РЕШЕНИЕ 15: ФС избра следните хонорувани преподаватели за Пролетния триместър на учебната 2017/2018 год.:

 1. Илиан Руменов Иванов – с хорариум 100 часа в упражнения, за водене на избираема дисциплина „Бизнес право II част”, редовно обучение и изпитване на студенти;
 2. Николай Петков (от Проксиад)с хорариум 100 часа в упражнения, за водене на избираема дисциплина „Въведение във web програмирането с Java и JavaScript”, редовно обучение и изпитване на студенти;
 3. Силвия Георгиева Павлова с хорариум 100 часа в упражнения, за водене на избираема дисциплина „Предприемачество в IT индустрията”, редовно обучение и изпитване на студенти;
 4. Илия Гацев – с хорариум 60 часа упражнения в упражнения за водене на избираема дисциплина „Облачни технологии на IBM”, задочно обучение и изпитване на студенти;
 5. Владимир Хариев Цветков (студент 4 курс, спец. БИТ) – с хорариум 80 часа за водене на упражнения по „Моделиране и управление на бизнес процеси“ и участие в провеждането на семестриални изпити;
 6. Николай Атанасов Чочев (студент от 4СТД, фак. № 1401681002) – с хорариум 100 часа за водене на лабораторни упражнения по дисциплината „Уеб дизайн“ на 1. курс СТД, редовно обучение.
 7. Гергана Димитрова Добрикова (студент от 3СТД, фак. № 1501681029) – с хорариум 100 часа в упр. за водене на лабораторни упражнения по дисциплината „Увод в уеб програмирането“ на спец. 1СТД, редовно обучение и участие в провеждането на семестриални изпити;
 8. Тодор Йорданов Иванов (студент 3СТД, Фак. № 1401681017, тел. 0882 76 24 41, за водене на избираема дисциплина „Разработка на уеб приложения с ReactJS“, 120 часа за всички специалности, редовно обучение.
 9. Мадлен Костадинова Стойчева (студент 2СТД, фак. № 1601681014) – с хорариум 240 часа за водене на лабораторни упражнения по дисциплината „Уеб дизайн“ на 1СТД, редовно обучение и избираема дисциплина „PSD концепция, дизайн и front-end разработка“ за всички специалности, редовно обучение;
 10. Иван Иванов Желев (студент от IV курс, БИТ, фак. № 1401561034) – с хорариум 120 часа за водене на избираема дисциплина „Създаване на уеб приложения с Laravel за напреднали“  за всички специалности, редовно обучение;
 11. Любен Иванов Киков (програмист в Бисофт ЕООД) – с хорариум 120 часа за водене на избираема дисциплина „Динамични клиентски уеб приложения с JavaScript“, за всички специалности, редовно обучение;
 12. Атанас Василев Илчев (докторант) – с хорариум 60 часа за водене на упражнения по дисциплината „Математически анализ” на 1И, редовно обучение и участие в семестриални изпити;
 13. Гл. ас. Иван Стефанов Стоянов – с хорариум 150 часа в упр. за водене на часове по дисциплината „Психология” на 2МИ и 2ИТМОМ, редовно обучение;
 14. Ментори, провеждащи стаж по специалността, редовно и задочно обучение:
 • Атанас Димитров Пищалов – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Валя Пламенова Костова – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Васил Томов Кузманов – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Георги Кирилов Еникомшиев – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Димитър Георгиев Петров – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Димитър Стойчев Спасов – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Иван Любенов Белперчинов – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Иван Любенов Друмчов – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Иван Филипов Ванчев – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Исмет Ахмет Юсеин – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Красимир Станимиров Йотов – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Лъчезар Иванов Иванов – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Мариана Петрова Желязкова – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Марина Симонова Атанасова – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Мария Владимирова Тотова – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Мария Стоянова Домовчийска – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Марияна Димитрова Леонова – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Мартин Иванов Стоев – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Милена Милкова Кавръкова – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Мира Рафаилова Диамандиева – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Михаил Петров Резов – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Росен Николов Антов – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Румен Василев Стоянов – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Стефан Георгиев Колев – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Теодор Сашев Иванов – с хорариум 180 часа в упр.

РЕШЕНИЕ 16: ФС прие следните предложения за хонорувани и щатни преподаватели с образователна и научна степен „доктор“, водещи учебни занятия, в специалностите „ИТМОМ“, „Маркетинг“ и „Туризъм“ във Филиала на ПУ в гр. Смолян през учебната 2018/2019 година:

 

 

Име на преподавателя

 

Спец.

 

Дисциплина

 

Сем.

Хорариум

Общо в упр.

Общо часове

 

л.

у.

за изпит

 

Факултет: Математика и информатика

 

1

проф. д-р Антон Илиев

ИТМОМ

Алгоритми и структури от данни

ІV

30

 

4

64

129

 
 

Тур.-РО

Информационни системи и технологии

ІІІ

30

 

5

65

 

2

проф. д-р Асен Рахнев /
гл. ас. д-р Елена Тодорова

ИТМОМ МИИТ

Въведение в Уеб програмирането

ІІ

30

 

8

68

68

 
 

3

проф. д-р Асен Рахнев

ИТМОМ

Информационни технологии в образованието

V

30

 

4

64

146

 
 

ИТМОМ

Аудио-визуални и информационни технологии в образованието

VІІІ

10

 

4

24

 

ИТМОМ

Обзорни лекции по математика и информатика

VІІІ

10

 

 

20

 

Тур.-РО
Тур.-ЗО

Компютърни информационни системи в туризма

VІІ

15

 

8

38

 

4

проф. д-р Станимир Стоянов

ИТМОМ

Бази от данни

30

 

4

64

64

 

5

6

гл.ас.д-р ТодоркаГлушкова

доц. д-р Христо Кискинов

ИТМОМ

Уеб дизайн

ІV

30

 

4

64

132

 
 

ИТМОМ

Дискретна математика

ІV

30

 

4

68

 
 

7

гл. ас. д-р Елена Тодорова

ИТМОМ МИИТ

Информационни технологии

І

30

 

8

68

106

 
 

ИТМОМ МИИТ

Въведение в Уеб програмирането

ІІ

 

30

8

38

 
 

8

проф. д-р Коста Гъров

ИТМОМ

Методика на обучението по информатика и информационни технологии

30

 

4

64

192

 

ИТМОМ

Училищен курс по информатика

VІІ

30

 

4

64

 

ИТМОМ

Училищен курс по информационни технологии

VІІІ

30

 

4

64

 

9

проф. д-р Андрей Захариев

Тур.-РО

Приложна математика

І

30

 

4

64

64

 

10

доц. д-р Тодорка Терзиева

ИТМОМ МИИТ

Програмиране

І

30

 

8

68

68

 

11

доц. д-р Боян Златанов

ИТМОМ МИИТ

Математически анализ 1

І

30

 

8

68

243

 

ИТМОМ МИИТ

Математически анализ 2

ІІ

30

 

8

68

 

ИТМОМ

ИД: Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика


VІІІ

40

 

7

87

 

ИТМОМ

Обзорни лекции по математика и информатика

VІІІ

10

 

 

20

 

12

доц. д-р Атанаска Георгиева

ИТМОМ

Диференциални уравнения

ІІІ

30

 

4

64

64

 

13

доц. д-р Дойчин Бояджиев

ИТМОМ

Теория на вероятностите и математически статистика

ІV

30

 

4

64

310

 

ИТМОМ

Числени методи

V

30

30

4

94

 

ИТМОМ

ИД: Компютърна математика

V
VІІ

40

 

7

87

 

Тур.-РО

Статистика

ІІІ

30

 

5

65

 

14

доц. д-р Ангел Голев

ИТМОМ

Операционни системи

ІV

30

 

4

64

64

 

15

д-р Асен Христов

ИТМОМ МИИТ

Аналитична геометрия

ІІ

30

 

8

68

196

 

ИТМОМ

Геометрия

ІІІ

30

 

4

64

 

ИТМОМ

Училищен курс по геометрия

VІІ

30

 

4

64

 

16

д-р Христо Христов

ИТМОМ МИИТ

Обектно-ориентирано програмиране

ІІ

30

 

4

64

64

 

17

д-р Йордан Епитропов

ИТМОМ

Алгебра

ІІІ

30

 

4

64

64

 

18

д-р Александър Пенев

ИТМОМ

Компютърна графика и презентации

VІІ

20

 

4

44

44

 

19

без име

ИТМОМ

Избираема дисциплина или практикум № 1

ІІІ

30

 

4

64

64

 

20

без име

ИТМОМ

Уеб дизайн

ІV

 

30

4

34

34

 

21

без име

ИТМОМ

Избираема дисциплина или практикум № 2

ІV

30

 

4

64

64

 

Доктори, извеждащи лекционни курсове

 

 

д-р Христо Мелемов

ИТМОМ

Училищен курс по анализ

30

 

 

60

60

 

Преподаватели след пенсия

 

1

проф. дмн Нако Начев

ИТМОМ МИИТ

Линейна алгебра

І

30

 

8

68

132

 

ИТМОМ

Училищен курс по алгебра

30

 

4

64

 

2

проф. дмн Васил Милушев

ИТМОМ

Методика на обучението по математика

V

30

 

4

64

64

 

Хонорувани преподаватели

 

1

Анатоли Карабов

ИТМОМ

Бази от данни

 

30

4

34

34

 
                             

 

РЕШЕНИЕ 17: ФС прие предложението на Деканския съвет: „Plovdiv Journal of Mathematics and Computer Science“ да е името на списанието на ФМИ.  

РЕШЕНИЕ 18: Доц. Шотлеков благодари на всички колеги, уважили официалната и неофициалната част на тържеството на факултета на 24.03.2018 г. по връчване на дипломите на завършващия Випуск 2017; изказа специални благодарности на хората, участвали в различните комисии и оказали силна логистична подкрепа, на Председателите на комисиите – доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Стефка Анева и Тодор Чаушев, на водещите – д-р Деница Шаркова и ас. Йордан Тодоров, на гл. ас. д-р Кремена Стефанова за цялостния принос за тържеството и за винилния постер, който утвърди атмосферата и традициите на ФМИ.

РЕШЕНИЕ 19: Доц. Шотлеков информира членовете на ФС за състоялия се на 14 и 15 април семинар по Еразъм+ с отделните представители от факултети, на който са дискутирани възможностите за студентски мобилности, студентски практики/стажове в чужбина, сътрудничество с университети от държави извън ЕС по КА107, проекти за повишаване на капацитета (Capacity Building). Доц. Шотлеков апелира за популяризиране сред студентите и докторантите тази възможност за участие, предвид повтарящата се препоръка от предишната акредитация. Сроковете са:

 • студентски мобилности – срок за прием на документи:  24.04.2018. Събеседване с кандидатите: 25.04.2018 от 12:00 ч., в 345.;
 • студентски практики/стажове в чужбина – желаещите кандидати да се обърнат към доц. Шотлеков на имейл: shotlekov@gmail.com. Кандидатства се директно в отдел „Международна сътрудничество“ на ПУ, а не както досега в АПАО (Асоциация за подпомагане на академичната общност);
 • сътрудничество с университети от държави извън ЕС по КА107 – до месец октомври всички идейни предложения за проекти през следващата година да се изпратят до мен на следния  имейл shotlekov@gmail.com. Следва обединяване на кандидатурите в отдел „Международно сътрудничество“, след което се разработва окончателният вариант на предложението за проект. Всички проекти от ПУ се подават електронно в един-единствен формуляр от оторизиран служител на Отдел „Международна сътрудничество“ и не може както в предишни години да се чака последният момент. Сроковете на Отдел „Международно сътрудничество“ са преди официалните поради технологичното време, което се изисква, за да се обединят кандидатурите на принципа 1 партньорска държава – 1 кандидатура от ПУ;
 • проекти за повишаване на капацитета (Capacity Building) – „новият ТЕМПУС“ . Продължителност 2 или 3 год. за минимум 500000 евро и максимум 1 млн евро. Авансовото плащане е 50% от общата сума, след 1,5 год. - още 40% . Документацията не е толкова огромна както при други проекти. В ПУ вече има 3-годишен проект с Йордания и предстои с Китай.

Тези проекти предлагат възможности за ефективни бакалавърски/магистърски/докторски програми, а работата по тях е (добре) заплатена. Поканите излизат през ноември

РЕШЕНИЕ 20: Доц. Шотлеков информира членовете на ФС за закупената от ПУ C.students платформа за борба с плагиатството. Софтуерът, използван в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” е предназначен технически да подпомага взимането на информирано решение относно плагиатство. Системата може да се ползва на адрес: https://students.uni-plovdiv.net (регистрацията е като във „Фокус”) или да се интегрира в Moodle.

РЕШЕНИЕ 21: ФС прие следното предложение: при обявяването на конкурси за заемане на академични длъжности да се подава и доклад от ръководителя на катедрата, която ще иска обявяване на конкурс за заемане на академичните длъжности „Главен асистент”, „Доцент” и „Професор”, че катедрата разполага с кандидат, удовлетворяващ специфичните изисквания. Докладът се придружава с подробен списък по показатели според ПРАС на ПУ. 

РЕШЕНИЕ 22: Проф. Илиев направи няколко съобщения във връзка с провеждане на кандидатстудентската кампания през 2018 година и благодари на всички катедри за спазените срокове:

 • Датите за предварителната кандидатстудентска кампания са: 4 юни по Математика, Председател на комисията е доц. д-р Боян Златанов; 5 юни по Информатика, Председател е доц. д-р Ангел Голев;
 • Датите за редовната кандидатстудентска кампания са: 4 юли по Математика, Председател на комисията е доц. д-р Марта Теофилова; 2 юли по Информатика, Председател е доц. д-р Анна Малинова.

РЕШЕНИЕ 23: Проф. Илиев информира членовете на ФС за предстоящото ДТВ и подчерта, че всички правила се запазват: 370 лв. на всички щатни; 40 лв. за участие на ФС; 50 лв. за участие на АС и много други участия в комисии; ръководители на отбори; ще има и ДТВ „наука“, за целта е необходимо да се актуализират май месец справките от катедрите.

РЕШЕНИЕ 24: Проф. Илиев информира членовете на ФС за това, че на 17.04.2018 г. в ДВ са излезли конкурсите към ФМИ: 3 (три) за „главен асистент”, 2 (два) за „доцент” и 1 (един) за „професор”. Важно е да се знае, че на 30.05.2018 г. трябва да се гласуват научните журита за трите конкурса за „главен асистент”. Това касае катедрите „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” и „Софтуерни технологии”.

РЕШЕНИЕ 25: ФС прие: следващо заседание на ФС на ФМИ да е на 30.05.2018 г. 

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

Подпис: /п/

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ