Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2018 година Протокол №27 / 22.03.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №27 / 22.03.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 27 / 22.03.2018 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 22 март 2018 г. /четвъртък/ се проведе извънреден Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров,  проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, проф. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, Николай Лалев Чавдаров – студент, Председател на СС на ФМИ.

Отсъстват: доц. д-р Анна Атанасова Малинова (в болнични), док-т Василка Димова Събева. Николай Лалев Чавдаров – студент, Председател на СС на ФМИ.

Списъчен състав – 34; Редуциран състав – 33; Отсъстващи – 2.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1)  Обявяване на конкурси за академичните длъжности „Професор”, „Доцент” и „Главен асистент”.

 

ПО ТОЧКА 1):

    Във връзка с постъпили доклади от проф. д-р Станимир Стоянов, ръководител катедра „Компютърни системи”, проф. д-р Коста Гъров, ръководител катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”, доц. д-р Евгения Ангелова, ръководител катедра „Компютърни технологии”, доц. д-р Тодорка Терзиева, ръководител катедра „Софтуерни технологии” и решения на съответните катедрени съвети,
Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика след единодушно гласуване, взе следните
РЕШЕНИЯ:

1.   Да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”, съгласно чл. 75, от ПРАСПУ, по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика (Алгоритми  и приложения) към катедра „Софтуерни технологии“ – 1 (едно) място със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

2.   Да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, съгласно чл. 66 (1) от ПРАСПУ, по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика (Компютърна графика) към катедра „Компютърни системи“ – 1 (едно) място със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

3. Да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, съгласно чл. 66 (1) от ПРАСПУ, по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Изкуствен интелект) към катедра „Компютърни технологии“ – 1 (едно) място със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

4. Да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент”, съгласно чл. 58 (1) от ПРАС на ПУ, по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Софтуерни технологии“– 1 (едно) място, със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

5. Да се обявят конкурси за заемане на академичната длъжност „главен асистент”, съгласно чл. 58 (1) от ПРАС на ПУ, по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по информационни технологии) към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ – 2 (две) места, със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/       

 

Подпис: /п/

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика 

Подпис: /п/

Надя Милева

Протоколчик 

 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ