Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми две години Обучение по информатика и информационни технологии в училище - междинен    English
Факултет по математика и информатика - Обучение по информатика и информационни технологии в училище - междинен
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Запрян КОЗЛУДЖОВ)
Протокол на Академичния съвет № 18 / 24.04.2017

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ (1)
Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (1.3)
Специалност:

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ

Образователно-
квалификационна степен:
МАГИСТЪР
Професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението: 2 ГОДИНИ
  ДЕКАН на ФМИ:
  (Проф. д-р Антон Илиев)
  Протокол на Факултетния съвет № 17/19.04.2017 г.

ХОРАРИУМ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 475 165 16,5 205 21,5 105 10,5 1325 1800 60        
Есенен триместър 145 50 5 45 4,5 50 5 455 600 20        
Информационни технологии 35 10 1 0 0 25 2,5 145 180 6 И 1 Е 1
Психология 45 30 3 15 1,5 0 0 105 150 5 И 1 Е 1
Програмиране 35 10 1 0 0 25 2,5 145 180 6 И 1 Е 1
Хоспетиране 30 0 0 30 3 0 0 60 90 3 ТО 1 Е 1
Зимен триместър 155 65 6,5 65 7 25 2,5 445 600 20        
Компютърни архитектури 20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 И 1 З 2
Училищен курс по информатика 30 15 1,5 0 0 15 1,5 90 120 4 И 1 З 2
Педагогика 60 40 4 20 2 0 0 120 180 6 И 1 З 2
Текуща педагогическа практика 45 0 0 45 5 0 0 135 180 6 ТО 1 З 2
Пролетен триместър 175 50 5 95 10 30 3 425 600 20        
Методика на обучението по информатика и информационни технологии 60 40 4 0 0 20 2 120 180 6 ТО 1 П 3
Аудио-визуални информационни технологии в обучението 20 10 1 0 0 10 1 70 90 2 И 1 П 3
Преддипломна педагогическа практика 75 0 0 75 8 0 0 165 240 8 ТО 1 П 3
Интегриран практикум по информатика 20 0 0 20 2 0 0 70 90 4 ТО 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 345 180 18 60 6 165 16,5 1485 1830 61        
Есенен триместър 140 80 8 30 3 60 6 430 570 19        
Алгоритми и структури от данни 40 15 1,5 0 0 25 2,5 110 150 5 И 2 Е 4
Операционни системи 30 15 1,5 0 0 15 1,5 120 150 5 И 2 Е 4
Училищен курс по информационни технологии 40 20 2 0 0 20 2 110 150 5 И 2 Е 4
Избираема дисциплина  30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 2 Е 4
или практикум 0 0 30 3 0 0
Зимен триместър 135 70 7 30 3 65 6,5 405 540 18        
Приложения с графичен потребителски интерфейс 40 15 1,5 0 0 25 2,5 110 150 5 И 2 З 5
Системи и комуникации в образованието 35 10 1 0 0 25 2,5 115 150 5 И 2 З 5
Методи и средства за активно обучение по информатика и информационни технологии 30 15 1,5 0 0 15 1,5 90 120 4 ТО 2 З 5
Задължителноизбираема дисциплина 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 2 З 5
или практикум №2 от група Б 0 0 30 3 0 0
Пролетен триместър 70 30 3 0 0 40 4 650 720 24        
Уеб технологии 40 15 1,5 0 0 25 2,5 110 150 5 И 2 П 6
Информационни технологии в образованието 30 15 1,5 0 0 15 1,5 90 120 4 И 2 П 6
Подготовка и полагане на практико-приложен държавен изпит и разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 450 450 15 И 2 П 6
ОБЩО 820 345 34,5 265 27,5 270 27 2810 3630 121        
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ