Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2016 година Протокол № 20 / 12.10.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 20 / 12.10.2016

ПРОТОКОЛ № 20/ 12.10.2016

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 12 октомври 2016 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Ива Шотлеков и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: няма отсъстващи.

ДНЕВЕН РЕД:
1.    Уточняване дневния ред на ФС на 06.07.2016 г.
2.     Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точките от дневния ред на ФС на 12.10.2016 г.:
0)    Връчване на: (АИ)

 •  Поздравителен адрес – проф. д.м.н. Степан Костадинов;
 • Грамота и купа за завоювано 2. място от отбора по математика на НСОМ 2016, гр. Русе;
 • Престижна награда „Джон Атанасов“ за 2016 г. за възпитаник на ФМИ – Зорница Козарева;
 • Наградата „Роуз и Ървинг Саф“ за 2016 година – Екатерина Мадамлиева.

1) Учебни.

 • утвърждаване на групи и подгрупи за учебната 2016/2017 г. (редовно и задочно;
 • учебни програми за спец. „Софтуерно инженерство“ за І. курс;
 • прием за уч. 2016/2017 г. – съобщение;
 • избираеми дисциплини за Зимен триместър – срок 31.10.2016 г.;
 • индивидуални планове за работа – в срок до 31.10.2016 г. (понеделник) ръководителите на катедри да представят в Деканата подписаните  индивидуални планове за работа на членовете от поверената им катедра (за учебната 2016/2017 година).

2)   Докторанти.

 • отчисляване и оценки на докторанти – Силвия Гафтанджиева и Георги Пашев;
 • конкурси за прием на докторанти (редовни и задочни) за учебната 2016/17 г.;
 • съобщение за тримесечните отчети – не се предават навреме.

3)  Обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности. (1 за „доцент“ и 1 за „главен асистент“).
4)   Отчети на Факултетни комисии.

 • отчет на Факултетната комисия по наука.

5)   Хонорувани.
6)   Разни.

 • присъждане на „Почетна значка на град Пловдив“ на проф. д-р Димитър Мекеров;
 • трудови договори – проф. Сн. Гочева (трето) и доц. Д.Бояджиев (първо);
 • семинар на ФМИ – 23, 24, 25 ноември 2016 г. – в срок до 21.10.2016 г. ръководителите на катедри да изпратят списък на присъстващите;

7)   Избор за заемане на академични длъжности.

 • „доцент“ – 2;
 •  „професор“ – 1.


РЕШЕНИЕ 2: ДС прие: в срок до 31.10.2016 г. (понеделник) ръководителите на катедри да представят в Деканата подписаните  индивидуални планове за работа на членовете от поверената им катедра (за учебната 2016/2017 година).

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие следното разпределение на потоци, групи и подгрупи за обучение на студентите по специалности и форми на обучение за учебната 2016/2017 година:

А) Редовно обучение:
1 И – 3 гр., 6 подгр.;
2 И – 3 гр., 6 подгр.;
3 И – 3 гр., 6 подгр.;
4 И – 2 гр., 4 подгр.;

1 БИТ – 3 гр., 6 подгр.;
2 БИТ – 3 гр., 6 подгр.;
3 БИТ – 2 гр., 4 подгр.;
4 БИТ – 2 гр., 4 подгр.;

1 СТД – 3 гр., 6 подгр.;
2 СТД – 3 гр., 6 подгр.;
3 СТД – 3 гр., 6 подгр.;
4 СТД – 3 гр., 6 подгр.;

1СИ – 1 гр., 2 подгр.

1 МИ – 1 гр., 1 подгр.;
2 МИ – 1 гр., 1 подгр.;
3 МИ – 1 гр., 1 подгр.;
4 МИ – 1 гр., 1 подгр.;

1 ИТМОМ – 1 гр., 1 подгр.;
2 ИТМОМ – 1 гр, 1 подгр;
3ИТМОМ –  1 гр, 1 подгр;

1 БМ – ½ гр., ½  подгр.;
2 БМ – ½ гр., ½ подгр.;
3 БМ – ½ гр., ½  подгр.;
4 БМ – ½ гр., ½  подгр.;

1 М – ½ гр., ½ подгр.;
2 М – ½ гр., ½ подгр.;
3 М – ½ гр., ½ подгр.;
4 М – ½ гр., ½  подгр.;

Б) Задочно обучение:
1 И – 2 гр., 4 подгр.;
2 И – 2 гр., 3 подгр.;
3 И – 1 гр., 2 подгр.;
4 И – 1 гр., 2 подгр.

1БИТ – 2 гр., 4 подгр.;
2БИТ – 1 гр., 2подгр.;
3БИТ – 1 гр., 2 подгр.;
4БИТ – 1 гр., 2 подгр.;

1 СТД – 3 гр., 5 подгр.;
2 СТД – 2 гр., 3 подгр.;
3 СТД – 1 гр., 2 подгр;
4 СТД – 2 гр., 3 подгр.

Забележки:
а)  Групите за 1. к. Информатика и 1. к. БИТ са 5, а за 1. к. СТД са 4 само за упражненията по Английски език;
б) ½ група (подгрупа) означава сливане с другата специалност: 1М+БМ; 2М+2БМ; 3М+3БМ; 4М+4БМ; 1МИ+1ИТМОМ; 2МИ+2ИТМОМ; 3МИ+3ИТМОМ;
в)  Групите за 4. к. БИТ са 3 само за обучението по английски език;
г)  Групите за 1. к. СИ са 3 само за обучението по английски език;
д) Занятията през Есенния триместър (редовно и задочно) се провеждат по предварително направеното разписание и разпределение  на потоци, групи и подгрупи за обучение на студентите по специалности и форми на обучение за учебната 2016/2017 година, направено преди издадената от Ректора заповед.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: в срок до 31.10.2016 г. (понеделник)  ръководителите на катедри  да представят или изпратят по електронната поща в Деканата (nmileva@gmail.com и gerry.koleva@fmi-plovdiv.org) заявка за избираеми и факултативни дисциплини за Зимния триместър на учебната 2016/2017 година (редовно и задочно обучение). За новите дисциплини е необходимо анотация и учебна програма.

РЕШЕНИЕ 5: проф. Илиев запозна членовете на ДС със следните факти  относно приема за учебната 2016/2017 година: по наравление 4.6. за редовно обучение изпълнението е 116,2 %; за задочно 97,8 %; по направление 4.5. изпълнението е 33,3%; по направление 1.3. изпълнението е 126,7%; 610 е общият брой студенти.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие предложението: следващото заседание на ДС да е на 02 ноември 2016 г.  от 12:00 ч.


ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика


Надя Милева
Протоколчик   


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ