Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2016 Протокол № 3 / 19.02.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 3 / 19.02.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 3 / 19.02.2016 г.

 Днес 19.02.2016 г. /петък/ от 11 часа в Заседателна зала на Нова сграда (бул. „България“ 236) на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ се проведе разширен катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

Съгласно заповед № P33-407/01.02.2016 г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски" катедреният съвет е разширен във връзка с предварителното обсъждане на дисертационен труд за ОНС "Доктор" на Любомир Петров Георгиев, еднократно с право на глас със следните лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“:

  1. Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);
  2. Проф. д-р Ангел Борисов Дишлиев – от Химикотехнологичен и металургичен университет, София област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);
  3. Проф. д-р Михаил Михайлов Константинов – от УАСГ, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математика);
  4. Доц. д-р Галина Христова Сарафова-Векова – ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);
  5. Доц. д-р Иванка Михайлова Касандрова-Терзийска – ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);

Присъстваха: проф. д-р Андрей Захариев,  проф. д.т.н Васил Ангелов, проф. д.м.н. Петко Пройнов, ,  проф. д-р Ангел Дишлиев, доц. д-р Боян Златанов, , доц. д-р Иванка Касандрова,  доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Христо Кискинов, доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. д-р Слав Чолаков.  

Отсъстваха: проф. д-р Михаил Константинов, доц. д-р Галина Сарафова-Векова, гл. ас. д-р Милена Петкова

Дневен ред:
1.
Предварително обсъждане на проект на дисертационен труд за ОНС „Доктор“ на Любомир Петров Георгиев;
2. Разни.

Предложения дневен ред бе подложен на гласуване.

Гласували за – 12, против – 0, въздържали се – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 1.

Проф. д-р А. Захариев даде думата на Любомир Петров Георгиев – докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ“ да представи своя проект за дисертационен труд на тема “Някои приложения на неподвижни точки в метрични и равномерни пространства”.

Докторант Любомир Петров Георгиев направи презентация на научните приноси в дисертационния труд.

Изказвания:

Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – Бих желал да подчертая, че разгледаните матаматически задачи са възникнали от конкретни практически проблеми в електротехниката. Смятам, че работата има качества на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, професионално направление „Математика”, докторска програма „Математически анализ”.

Проф. д-р А. Захариев прочете постъпилия кратък отзив от проф. Михаил Константинов, чието заключение е: „В заключение смятам, че работата отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за приложението му, както и на Правилника за приложение на ЗРАСРБ на ФММ към ПУ „П. Хилендарски”. Тя има качества на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, професионално направление „Математика”, докторска програма „Математически анализ”.

След обсъждане на проекта за дисертационен труд разширеният катедрен съвет гласува следните решения:

1. Разширеният катедрен съвет прие представеният от Любомир Петров Георгиев – докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ“ дисертационен труд на тема “Някои приложения на неподвижни точки в метрични и равномерни пространства” да бъде официално предложен като годен за защита пред научно жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математически анализ.

2. Разширеният катедрен съвет прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Любомир Петров Георгиев – докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ“:

 Външни за Пловдивския университет членове:

1)   Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;

2)   Проф. д.м.н. Павел Сергеев Симеонов – от Медицински университет, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения; (пенсионер)

3)   Проф. д-р Ангел Борисов Дишлиев – от Химикотехнологичен и металургичен университет, София област на висше образование, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;

4)   Проф. д-р Михаил Михайлов Константинов – от УАСГ, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математика);

Вътрешни за Пловдивския университет лица:

5)   Проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.

Резервни членове:

6)   (резервен външен член) Доц. д-р Дафинка Цокова Ангелова, MA, Висше Строително Училище „Л. Каравелов“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;

7)   (резервен вътрешен член) Проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.

3. Катедреният съвет прие следното предложение: защитата на дисертационния труд на Любомир Петров Георгиев – докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ“ пред научно жури да бъде на 10.06.2016 г. от 11 ч.

Гласували за – 12, против – 0, въздържали се – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 2. Разни.

Проф. д-р А. Захариев предложи на катедреният съвет гласува следното решение:

Катедреният съвет на катедра „Математически анализ“ предлага на ФС на ФМИ да утвърди следното предложение: на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ „Паисий Хилендарски“.да не се прекратява трудовият договор на проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов за срок от 1 /една/ година, считано от 21.07.2016 г.,

ОБОСНОВКА:

Учебна работа: Редовно изпълнява и преизпълнява индивидуалния си учебен план. За последните три години: 2012/2013 уч. год. – 547 ч. упр.;  2013/2014 уч. год. – 487 ч. упр.; 2014/2015 уч. год. – 410 ч. упр.

Работа с докторанти: През последните две години успешно защитават 4 негови докторанти.

Научна работа: Активна научна работа. През 2015 г. публикува 10 научни публикации, от които 9 в престижни научни списания с импакт фактор. През същия период са забелязани на 100 цитирания на негови работи.

Административна деиност: Член на ФС на ФМИ; член на факултетната комисия по наука.

Гласували за – 12, против – 0, въздържали се – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

19.02.2016 г.
гр. Пловдив

Ръководител катедра „Математически анализ”:………………….....
  /проф. д-р Андрей Захариев/

Протоколчик: ……………………………….
  /доц. д-р Атанаска Георгиева/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ