Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Приложна математика (бакалавър) Учебен план Числени методи 2    English
Факултет по математика и информатика - Числени методи 2
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Приложна математика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Курсът по Числени методи 2 е продължение на Числени методи 1 за студентите по информатика. Целта на курса е изучаването на основните методи за числено решаване на приложни задачи и добиване на знания и умения при реализацията им на компютър. Учебният материал включва методи за: нелинейни системи алгебрични уравнения, собствени стойности и собствени вектори на матрици, начални и гранични задачи за обикновенни диференциални уравнения, собствени стойности и собствени функции на диференциални оператори, частни диференциални уравнения и др.
Изискват се знания по: Линейна алгебра, Аналитична геометрия, Реален анализ, Функционален анализ, Вероятности и статистика, Обикновенни диференциални уравнения, Числени методи І част и др., както и владеене поне на един език за програмиране от високо ниво: Pascal, C++ и др.
В рамките на курса всеки студент разработва и защитава курсова работа, съдържаща теоретична и програмна част и/или подготвя задължителен брой компютърни програми за дадени ЧМ с подходящи тестови примери.
 
Съдържание
 1. Постановка на общата задача на Числените методи в абстрактно пространство. Етапи и особености на научните изчисления. Математически модели, числени методи и нови възможности на компютрите. Понятия за устойчивост, коректност и сходимост. Примери за неустойчиви изчислителни задачи.
 2. Числено решаване на системи нелинейни алгебрични уравнения. Метод на простата итерация. Теорема за неподвижната точка в метрично пространство и сходимост на метода на простата итерация. Метод на Нютон-Рафсън и теорема за локалната му сходимост.
 3. Методи за безусловна минимизация. Едномерна оптимизация – сканиране, намаляване интервала наполовина, златно сечение и Фибоначи. Многомерна безусловна минимизация – постановка на общата задача. Методи на непряка минимизация, на Гаус-Зайдел, градиентен метод.
 4. Числени методи за решаване на частичната и пълната проблема за собствени стойности и собствени вектори на матрици. Локализация на собствените стойности с кръговете на Гершгорин. Степенен метод за определяне на максималната по модул собствена стойност. Числени матрици. Метод на Ланцош за матрици от невисок ред. Биортогонализация. Метод на Хаусхолдер. QR метод и реализация с плоско въртене.
 5. Числено интегриране на задачата на Коши за обикновени диференциални уравнения и системи ОДУ. Линейни едностъпкови методи: метод на Ойлер и модификация, явни методи на Рунге-Кута. Теорема за сходимост на едностъпковите методи. Линейни многостъпкови методи от типа на Адамс – екстраполационни и интерполационни формули. Твърди задачи.
 6. Итерационни методи за системи линейни уравнения. Конструиране на методите, сходимост, оценка на грешката. Модификация на Гаус-Зайдел.
 7. Числено решаване на гранични задачи за ОДУ. Метод на стрелбата за нелинейни гранични задачи от втори ред.Мрежови методи за решаване на линейни гранични задачи от втори ред. Принцип за максимума и оценка на грешката от мрежовите методи. Нелинеен случай. Метод на сплайн-функциите. Вариационни методи за решаване на гранични задачи за ОДУ – метод на Риц, метод на Бубнов-Галеркин, метод на крайните елементи и др.
 8. Приближено намиране на собствени стойности и собствени функции на диференциални оператори. Постановка на задачата. Метод на стрелбата, метод на мрежите.
 9. Елементи от теорията на диференчните схеми. Мрежа, шаблон, мрежови функции, апроксимация на основните диференциални оператори. Мрежови норми, диференчни аналози на основните диференциални операции. Построяване и разрешимост на ДС. Коректност и устойчивост на диференчна схема. Основна теорема за сходимост на ДС.
 10. Метод на мрежите за числено решаване на частни диференциални уравнения. Класификация на линейните ЧДУ от втори ред. Метод на мрежите за елиптични ЧДУ. Принцип за максимума и теорема за оценка на грешката. Разрешимост на ДС за елиптични ЧДУ: процес на Либман и сходимост. Метод на мрежите за хиперболични ЧДУ. Оценка на грешката за вълновото уравнение. Метод на мрежите за параболични ЧДУ: двуслойни и трислойни ДС, апроксимация и разрешимост.
 11. Методи на Монте-Карло. Идея на методите. Генератори за случайни числа. Метод на Монте-Карло за приближено изчисляване на многократни определения интеграли.
 12. Числени методи за решаване на интегрални уравнения. Постановка на задачата. Методи на изродените ядра, на моментите и др.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ