Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2015 протокол № 8 /13.11.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 8 /13.11.2015 г.

ПРОТОКОЛ №8 / 13.11.2015 г.

На 13.11.2015 г. (петък) от 16:00 часа. в Заседателната зала на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към ФМИ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" при следния дневен ред:
  Присъстват следните членове на катедрата: проф. д-р Андрей Захариев,  проф. д.м.н. Петко Пройнов, доц. д-р Боян Златанов,  доц. д-р Георги Костадинов,  доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Христо Кискинов, доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. д-р Слав Чолаков. 
 Отсъстват: гл. ас. д-р Милена Петкова - майчинство, проф. д.м.н. Степан Костадинов - болнични.

Дневен ред: 

  1. Избор на ръководител катедра.
  2. Разни.

Предложеният дневен ред бе подложен на гласуване.
Гласували за - 10, против – 0, въздържали се - 0.
Предложеният дневен ред бе приет единодушно.

По точка 1.
Проф. д-р Андрей Захариев  представи отчета си като ръководител на катедра „Математически анализ” за изминалия мандат 2011-2015 г . Представеният отчет бе приет за сведение без забележки и допълнения.
С оглед на правилното провеждане на избора за ръководител катедра „Математически анализ” бе предложена тричленна комисия по изборите в състав:
1. доц. д-р Неделчо Милев – председател
2. доц. д-р Георги Костадинов – член
3. доц. д-р Христо Кискинов - член
Предложението за комисия бе подложено на гласуване.
Гласували за - 10, против – 0, въздържали се - 0.
Предложената комисия бе избрана единодушно.
Бяха направени следните предложения за ръководители на катедра „Математически анализ”:
Проф. д–р Андрей Захариев предложи себе си за ръководител катедра.
Други предложения не бяха направени.
Предложената кандидатура на проф. д-р Андрей Захариев бе подложена на тайно гласуване при следния резултат.
Гласували за - 10, против – 0, въздържали се - 0.
На базата на получените резултати, комисията обяви за избран за ръководител на катедра  „Математически анализ” проф. д-р Андрей Захариев.

По точка 2.
Проф. д-р Андрей Захариев предложи за одобрение конспекти за докторантски изпити по математически анализ и диференциални уравнения, както и изпитни комисии в състав:
А/ За провеждане на докторантски изпити по специалността Математически анализ:
1. проф. д-р Антон Илиев, проф. д.м.н. Петко Пройнов, доц. д-р Атанаска Георгиева;
2. проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Неделчо Милев.
Б/ За провеждане на докторантски изпит по специалността Диференциални уравнения.
1. проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева

Направените предложения бяха подложени на гласуване.
Гласували за - 10, против – 0, въздържали се - 0.
Направените предложения бяха приети единодушно.

13.11.2015 г. гр. Пловдив    
    Ръководител катедра „Математически анализ”:………………...................
    /проф. д-р Андрей Захариев/
     
    Секретар:……………………………………        
    /доц. д-р Атанаска Георгиева/ 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ