Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2015 година протокол № 72 / 07.10.2015    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 72 / 07.10.2015

 

ПРОТОКОЛ № 72 / 07.10.2015

 

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

 

           Днес, 07.10.2015 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Манчо Манев, доц. д-р Анна Малинова и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

 

           ДНЕВЕН РЕД:
           1.
 Уточняване дневния ред на ФС за 7 октомври 2015 г.
           2.
 Разни.

 

           РЕШЕНИЕ 1: ДС обсъди следния дневен ред на ФС за 07.10.2015 г.:
           1) Учебни.
           2) Докторанти.
           3) Подготовка за избори във ФМИ.
           4) Отчети на Факултетни комисии.
           5) Хонорувани.
           6) Разни.
           7) Избор за заемане на академичната длъжност "доцент".

 

           РЕШЕНИЕ 2: ДС не прие предложената от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“ дата 04.11.2015 г. за защита на дисертационния труд на Ваня Емилова Лазарова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ пред научното жури.

           РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следното предложение за въвеждане на максимален брой защитили дипломанти, които могат да формират часове в индивидуалния план през учебната 2015/2016 година във Факултета по математика и информатика: през учебната 2015/2016 година за всеки щатен преподавател в индивидуалния план могат да се отчитат не повече от 10 (десет) защитили дипломанти.

 

           РЕШЕНИЕ 4: ДС прие и предлага за утвърждаване от ФС на следните правила за избори във ФМИ през ноември 2015 година:

  • за всички мандатни длъжности да се избират кандидати, които не са достигнали пенсионна възраст към датата на избора (в настоящия момент за хабилитирани преподаватели е 65 години съгласно Кодекса на труда, чл. 328, ал. (1), т. 10).
  • изборите на новите катедрени ръководители във ФМИ да стане в пе­ри­ода – от 9 ноември до 20 ноември 2015 г.
  •  Общото събрание на Факултета по математика и информатика за избор на факултетно ръководство да се проведе на 25 но­ември 2015 г. (сряда) от 13:00 часа във 2. аула. 

 

           РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: следващото заседание на Деканския съвет да е на 07.10.2015  (сряда) от 11:30 ч., а заседанието на ФС да бъде на 07.10.2015 г. (сряда) от 13:00 ч.

 

 ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

 

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик          

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ