Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2015 година протокол № 69 / 01.07.2015    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 69 / 01.07.2015

ПРОТОКОЛ № 69/ 01.07.2015

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 01.07.2015 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Манчо Манев, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

  •  Определяне дневния ред на ФС за 8 юли 2015 г.
  •  Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС на 03.06.2015 г.:
1)  Обявяване на конкурси за академични длъжности.  
2)  Докторанти.
3)  Хонорувани.
4)  Разни.
5)  Избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент“.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие да се предложи за утвърждаване от ФС на ФМИ и АСна Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 2 (два) конкурса за заемане на академичната длъжност „Доцент“, съгласно чл.66, ал.1 от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърна информатика", със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

РЕШЕНИЕ 3: Във връзка с постъпил доклад от проф. Пенка Рангелова, ДС прие следните предложения:

  •   Обръща внимание на доц. Добринка Милушева – Бойкина при бъдещи публикации да спазва стриктно правилата на научната етика и Закона за авторското право;
  • Ръководителите на катедри да напомнят на членовете на катедрите основните правила за цитиране на използвани материали от чужди автори.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие следното предложение: във връзка с приключването на учебната година и предстоящия летен отдих е необходимо всички преподаватели да ползват платения си годишен отпуск в периода 15.07.2015 г. до 15.09.2015 г.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие следното пояснение към специфичните изисквания за точки „наука“: изискванията за книга и монография са едни и същи, т. е. за „книга“ важат правилата за „монография“.

 

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик                      

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ