Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Приложения на линейното програмиране в бизнеса    English
Факултет по математика и информатика - Приложения на линейното програмиране в бизнеса
 Лектори  проф. д.м.н. Тодор Желязков
Анотация

Целта на избираемата дисциплина е създаване на математически модели и количествени методи за решаване на  основни икономически задачи в бизнеса, а именно:

1) решаване на транспортната задача а) в класическия случай б) на откритата транспортна задача в)  на транспортната задача с блокирани превози и г) на транспортната задача с приоритет;

2) решаване на задачата за използване на ресурсите (планово производственна задача);

3) решаване на задачата за оптимални дажби (диети, менюта);

4) решаване на задачата за оптимално разкрочване на материали.

Не е необходима предварителна подготовка на студентите, освен знанията по математика от гимназиалния материал. За горната цел ще се прилага линейният метод на Гаус-Жордан, графичен метод за решаване на двумерен линеен оптимизационен модел, аналитичен метод за изучаване на многостени, симплекс-метод, симплекс-метод с изкуствен базис (М-метод) и метод на потенциалите.
Съдържание
 1. Линеен метод на Гаус-Жордан за преминаване от един базис към друг (2 часа)
 2. Графичен метод за решаване на двумерен линеен оптимизационен модел  6 часа).
 3. Аналитичен метод за изучаване на многостени (6 часа).
 4. Основни икономически задачи (2 часа).
 5. Симплекс-метод. Критерий за оптималност  (8 часа).
 6. Симплекс метод с изкуствен базис (М-метод) (8 часа).
 7. Транспортна задача. Критерий за оптималност. Метод на потенциалите (8 часа).

Литература:

 

 1. Барсов, А. С.,  Що е линейно програмиране,Наука и изкуство, Содия, 1961.
 2. Гасс, С., Линейное программирование, М., Физматгиз, 1961.
 3. Данциг, Дж.,  Линейное программирование. Его применения и обобщения. М. Прогресс, 1966.
 4. Русев, Е., Количествени методи в управлението. Пловдив, 2007.
 5. Стойков, И., С. Симов. Количествени методи в управлението. Свищов, 2001.
 6. Таха, Х. Линейное программирование. Исследование оперции. Т. 1. методологические основьi и математические методьi. М. Мир, 1981.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ