Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Методи за решаване на математически задачи    English
Факултет по математика и информатика - Методи за решаване на математически задачи
 Лектори проф. д.п.н. Васил Милушев, доц. д-р Добринка Бойкина
Анотация
Дисциплината „Методи за решаване на математически задачи” (МРМЗ) има за цел: запознаване студентите със същността, предимствата и недостатъците на общологическите и някои конкретни частни методи за решаване на математически задачи от училищния курс по математика (УКМ); формиране на умения за прилагане на включените в учебната програма методи при решаване на конкретни задачи от УКМ, както и умения за оформяне на решенията и записите на класната дъска. За практическо прилагане на усвоените знания е целесъобразно студентите да продължат с изучаването на методи и методика за съставяне на задачи. Курсът е изключително полезен за бъдещите учители по математика, както и за студентите от останалите специалности на ФМИ.
Съдържание
 1. Методика на решаване на математически задачи. Оформяне записите на решенията върху класната дъска. (2 часа)
 2. Общологични методи.
  1. Метод на непосредствена проверка (1 час)
  2. Синтетичен метод (1 час)
  3. Несъвършен анализ (1 час)
  4. Възходящ анализ (1 час)
  5. Аналитико-синтетичен метод (1 час)
  6. Метод на еквивалентност (2 часа)
  7. Метод на отрицание (1 час)
  8. Индуктивни методи (непълна и пълна индукция) (2 часа)
 3. Частни методи за решаване на задачи.
  1. Метод на математическата индукция (2 часа)
  2. Метод на параметризация (4 часа)
  3. Метод на субституции (1 час)
  4. Графичен метод (2 часа)
  5. Математическо моделиране (2 часа)
  6. Метод на геометрични места на точки (2 часа)
  7. Метод на геометрични преобразувания (2 часа)
  8. Векторен метод (2 часа)
  9. Координатен метод (2 часа)
  10. Метод на проектиране (успоредно, ортогонално, централно) (2 часа)
  11. Метод на лицата (2 часа)
  12. Метод на удвояване на медиана (1 час)
  13. Тригонометричен метод (2 часа)
  14. Метод на средните величини за доказване неравенства (2 часа)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ